thai-language.comInternet resource
for the Thai language
จาน  jaanM
contents of this page
1.plate; dish
2.[numerical classifier for dishes (including satellite)]

Royal Institute - 1982
จาน ๑  /จาน/
[นาม] ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ, เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น จานเสียง, เรียกมะเขือชนิดหนึ่งว่า มะเขือจาน, คู่กับ มะเขือถ้วย.
จาน ๒  /จาน/
[กริยา] เจือด้วยน้ำ, ปน, เช่น ข้าวจานน้ำ.
จาน ๓  /จาน/
[นาม] (การใช้: ถิ่น-อีสาน) ต้นทอง. (see_also: ทอง ๒)

pronunciation guide
Phonemic Thaiจาน
IPAtɕaːn
Royal Thai General Systemchan

1.   [noun]
definition
plate; dish

image    
classifierใบ baiM[numerical classifier for bottles, drinking glasses, backpacks, money, leaves, sheets, hats, the world, cards and other flat objects, eggs]; [colloquial classifier for eggs]
categories
examplesจานกระดาษjaanM graL daatLa paper plate
อาหารจานหลักaaM haanR jaanM lakLmain course of a meal
เครื่องล้างจานkhreuuangF laangH jaanMdishwasher
ผ้าเช็ดจานphaaF chetH jaanMtea towel; dish towel; dish cloth
จานรองถ้วยjaanM raawngM thuayFsaucer
จานบันทึกjaanM banM theukHcomputer disk
จานเสียงjaanM siiangRvinyl audio record
จานรับสัญญาณดาวเทียม jaanM rapH sanR yaanM daaoM thiiamMsatellite dish
ถ้วยจานรองthuayF jaanM raawngMsaucer
ผ้าล้างจานphaaF laangH jaanMdishcloth
เล่นกายกรรมโยนจานlenF gaaiM yaH gamM yo:hnM jaanMto juggle plates in the air
ห้ามล้อจานhaamF laawH jaanMdisk brake(s)
จานแม่เหล็กjaanM maaeF lekLmagnetic disk
ที่หมุนจานtheeF moonR jaanMthe "lazy-susan" rotating tray for dishes of food at the center of a table
อาหารจานด่วนaaM haanR jaanM duaanLfast food
แมงดาจานmaaengM daaM jaanMcoastal horseshoe crab Tachypleus gigas
หน้าบานเป็นจานเชิงnaaF baanM bpenM jaanM cheerngMto have a big smile on one’s face; outwardly display pleasure or happiness
ล้างจานlaangH jaanMto wash dishes
น้ำยาล้างจานnamH yaaM laangH jaanMdishwashing liquid
จานดาวเทียมjaanM daaoM thiiamMsatellite dish
จานหลักjaanM lakLmain dish (in a meal)
ตะแกรงตากจานdtaL graaengM dtaakL jaanMdish drainer
ตักใส่จานdtakL saiL jaanMto plate; put food on a plate
จานเบรกjaanM braehkLdisk brake rotor
เจียรจานดิสก์เบรกjiianM jaanM ditL braehkLto turn a disk brake rotor; skim a disk brake; resurface a rotor
sample
sentences
อะไรกัน...สวาปามก๋วยเตี๋ยวเข้าไปตั้ง จานแล้ว ยังไม่อิ่มอีกหรือ!
aL raiM ganM saL waaR bpaamM guayR dtiaaoR khaoF bpaiM dtangF saamR jaanM laaeoH yangM maiF imL eekL reuuR
"What?! You've gobbled three bowls of noodle and are still not full?!"
จานนี้มีเนื้อสัตว์มั้ย?
jaanM neeH meeM neuuaH satL maiH
"Is there any meat in this dish?"
ในจานมีข้าวเยอะ
naiM jaanM meeM khaaoF yuhH
"There's a lot of rice on the plate."
ฉันกินอาหารจานไหนได้บ้างคะ
chanR ginM aaM haanR jaanM naiR daiF baangF khaH
"What dishes can I eat?"
ดาราเพิ่งล้างจานเสร็จ
daaM raaM pheerngF laangH jaanM setL
"Dara has just finished washing dishes."
งานของวีระคือล้างจาน
ngaanM khaawngR weeM raH kheuuM laangH jaanM
"Wira’s work is to wash the dishes."
แม่จะให้หนูไปล้างจานหรือซักผ้ากันแน่ รีบบอก หนูยังต้องทำการบ้านอีก
maaeF jaL haiF nuuR bpaiM laangH jaanM reuuR sakH phaaF ganM naaeF reepF baawkL nuuR yangM dtawngF thamM gaanM baanF eekL
"Do you want me to wash dishes or do the laundry, mom? C'mon tell me. I still have homework to do!"
แล้วเราก็สั่งข้าวผัดมาจานใหญ่เพราะว่าคนไทยชอบกินข้าว
laaeoH raoM gaawF sangL khaaoF phatL maaM jaanM yaiL yaiL phrawH waaF khohnM thaiM chaawpF ginM khaaoF
"And we ordered a large plate of fried rice because [we] Thai like to eat rice."
น้องคนเล็กคดข้าวใส่จานให้สมาชิกในครอบครัวจนครบทุกคน
naawngH khohnM lekH khohtH khaaoF saiL jaanM haiF saL maaM chikH naiM khraawpF khruaaM johnM khrohpH thookH khohnM
"The youngest child scooped rice into the plates of each and every member of the family."
ที่โต๊ะอาหารแม่วางจานที่มีปลาทูที่ไหม้เกรียมบนโต๊ะต่อหน้าพ่อและทุก ๆ คน
theeF dtoH aaM haanR maaeF waangM jaanM theeF meeM bplaaM thuuM theeF maiF griiamM bohnM dtoH dtaawL naaF phaawF laeH thookH thookH khohnM
"Mother placed on the dining table a mackerel which was burned to a crisp, right in front of Dad and everyone."
สภาพที่ล้างจานแบบลวก ๆ เพื่อที่จะไปทำสิ่งอื่น โดยนึกว่า "สิ่งอื่น" สำคัญกว่านั้น นอกจากจะทำให้เราได้จานที่ไม่สะอาดแล้ว เรายังไม่มีความสุขกับการล้างจาน และเผลอไผลรังเกียจมันอีก ด้วยเห็นว่า เป็นงานที่ไม่มีคุณค่า
saL phaapF theeF laangH jaanM baaepL luaakF luaakF pheuuaF theeF jaL bpaiM thamM singL euunL dooyM neukH waaF singL euunL samR khanM gwaaL nanH naawkF jaakL jaL thamM haiF raoM daiF jaanM theeF maiF saL aatL laaeoH raoM yangM maiF meeM khwaamM sookL gapL gaanM laangH jaanM laeH phluuhrR phlaiR rangM giiatL manM eekL duayF henR waaF bpenM ngaanM theeF maiF meeM khoonM naH khaaF
"The state of mind that washing dishes mindlessly so that you can go do something else, thinking that that “something else” is more important, not only results in dishes that are not clean, but you will not be happy with the washing experience. And, moreover, you will subconsciously hate doing it, being of the mindset that it is a worthless effort."
แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม
maaeF khruaaM saL latL naamH aawkL jaakL phakL laaeoH jatL waangM saiL jaanM yaangL suayR ngaamM
"The cook shook the water off the vegetables then arranged them artfully on the plate."
เขากินข้าวจานนี้อย่างเอร็ด และชวนเพื่อนร่วมโต๊ะคุยเรื่องสัพเพเหระอย่างอารมณ์ดี
khaoR ginM khaaoF jaanM neeH yaangL aL retL laeH chuaanM pheuuanF ruaamF dtoH khuyM reuuangF sapL phaehM haehR raH yaangL aaM rohmM deeM
"He consumed his meal with great gusto and encouraged those seated at the table with him to engage in friendly conversation about this and that."
2.   [classifier]
definition
[numerical classifier for dishes (including satellite)]

enumerated
nouns
ไก่ผัดขิงgaiL phatL khingRchicken stirfried with fresh giner
ของคาวkhaawngR khaaoM[colloquial] (prepared or cooked) food rather than desert and fruit
ของหวานkhaawngR waanR[colloquial] sweets; desserts
ขาหมูkhaaR muuRpig's feet [Thai delicacy]
ข้าวเจ้าkhaaoF jaoF[the common variety of] non-glutinous rice in Thailand, Oryza sativa
ข้าวหอมมะลิkhaaoF haawmR maH liHjasmine rice
ข้าวซอยkhaaoF saawyMa Northern Thai noodle dish
ไข่ยัดไส้khaiL yatH saiFstuffed omelet
เครื่องเคียงkhreuuangF khiiangMside dish
เครื่องในไก่khreuuangF naiM gaiLchicken innards
จานรับสัญญาณดาวเทียม jaanM rapH sanR yaanM daaoM thiiamMsatellite dish
จานหลักjaanM lakLmain dish (in a meal)
ซุปหน่อไม้soopH naawL maaiHbamboo-shoot soup, a Northeastern delicacy
ซูชีsuuM cheeM[Thai transcription of foreign loan word] sushi
ตำผลไม้รวมdtamM phohnR laH maaiH ruaamMspicy fruit salad similar to ส้มตำ, made with various fruit instead of green papaya.
ทะเลเผาthaH laehM phaoRroasted seafood platter
ปลาเจี๋ยนbplaaM jiianRsteamed and fried fish with sweet sauce and ginger
ปลานึ่งบ๊วยbplaaM neungF buayHfish steamed with chinese plums
ปลานึ่งมะนาวbplaaM neungF maH naaoMsteamed fish with lime
ปลาส้มbplaaM sohmFpickled fish
ผัดไทphatL thaiMThai-style fried noodles (alternative spelling)
ผัดไทกุ้งสดphatL thaiM goongF sohtLThai-noodle dish with fresh shrimp
ลาบปลาดุกlaapF bplaaM dookLminced catfish salad
สปาเก็ตตี้saL bpaaM getL dteeF[Thai transcription of foreign loanword] spaghetti
ส้มตำปลาร้าsohmF dtamM bplaaM raaHPapaya salad made with fermented fish
เส้นหมี่ผัดsenF meeL phatLstir-fried thin rice noodles
ออส่วนaawM suaanLa type of oyster omelet
อาหารคาวaaM haanR khaaoM[formal] (prapared or cooked) food; food of the main course (usually made of meat of fish)
อาหารหวานaaM haanR waanR[formal term] sweets; desserts
sample
sentence
เธอจิ้มไปจิ้มมาในอาหารจานนั้น
thuuhrM jimF bpaiM jimF maaM naiM aaM haanR jaanM nanH
"She pokes at her food on the plate."
Copyright © 2018 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.