thai-language.comInternet resource
for the Thai language
จะ  jaL
contents of this page
1.จะjaL[imminent aspect marker]
1b.จะjaL[auxiliary verb indicating future tense—must be used with another verb] will; shall
1c.กำลังจะgamM langM jaL[auxiliary verb combination] about to...
1d.ควรจะkhuaanM jaL[auxiliary verb, future tense] ought to
1e.คงจะkhohngM jaL[auxiliary verb] probably will; might; probably or possibly will or would; can, could
1f.เพิ่งจะpheerngF jaL[auxiliary verb combination] just recently...; just now...
1g.อยากจะyaakL jaL[auxiliary verb combination] wants to...; want to...
1h.เกือบจะgeuuapL jaL[auxiliary verb combination] is almost about to...
1i.แทบจะthaaepF jaL[auxiliary verb combination] will nearly...; nearly...
1j.น่าจะnaaF jaL[auxiliary verb combination] is worthy of... [+ verb "-ing"]; ought to
1k.มักจะmakH jaL[auxiliary verb combination] will usually; often
1l.ย่อมจะyaawmF jaL[auxiliary verb combination] will inevitably...; will always...; will surely...
1m.ยังจะyangM jaL[auxiliary verb combination] is still...; could still...
1n.อาจจะaatL jaL[auxiliary verb combination] may (possibility); might; maybe; perhaps will; probably; possibly
1o.ต้องการจะdtawngF gaanM jaL[auxiliary verb combination] will want to...
1p.จะjaL[used in telling time] until
2.จะjaL[กวย (Suay) language] torso
2b.ออกจะaawkL jaLrather; somewhat; would rather

Royal Institute - 1982
จะ ๑  /จะ/
ใช้นำหน้าคำที่ตั้งต้นด้วย จ มีความหมายอย่างเดียวกับคำนั้นๆ เช่น จะแจ้ง จะแจ่ม.
จะ ๒  /จะ/
เป็นคำช่วยกริยาบอกอนาคต เช่น จะไป จะอยู่.

pronunciation guide
Phonemic Thaiจะ
IPAtɕàʔ
Royal Thai General Systemcha

1.   [auxiliary verb]
definition
[imminent aspect marker]

categories
examplesสุดแสนจะทนทานsootL saaenR jaL thohnM thaanM[is] unable to tolerate; beyond one's ability to endure
กำลังจะหมุนgamM langM jaL moonR...is about to turn
คงจะนานkhohngM jaL naanM...will probably be long
ควรจะพักผ่อนkhuaanM jaL phakH phaawnL...ought to be resting
คงจะกำลังยุ่งมากkhohngM jaL gamM langM yoongF maakF...will probably be very busy now
คงจะเคยได้ยินkhohngM jaL kheeuyM daiF yinM...may have heard
อาจจะต้องหยุดตรงนี้aatL jaL dtawngF yootL dtrohngM neeH...may have to stop here
ยังอยากจะเข้าไปดูyangM yaakL jaL khaoF bpaiM duuM...still would like to go in and see
กำลังอยากจะไปเที่ยวgamM langM yaakL jaL bpaiM thiaaoF...am longing to go on vacation
จะไม่ร้อนไปหรือjaL maiF raawnH bpaiM reuuR...won’t it be too hot?
คงจะไม่สนุกkhohngM jaL maiF saL nookL...is probably not any fun.
ไม่อยากจะเสี่ยงmaiF yaakL jaL siiangL...wouldn’t like to take a risk
คงจะคิดอยู่กระมังkhohngM jaL khitH yuuL graL mangM...is probably thinking it over
คงจะไม่พักอยู่หลายวัน
khohngM jaL maiF phakH yuuL laaiR wanM
...probably won’t stay for many days
จะต้องกลับวันนี้แล้วjaL dtawngF glapL wanM neeH laaeoH...shall have to go back today
ดุจจะถวายชัย ไชโย
dootL jaL thaL waaiR chaiM chaiM yo:hM
The same may be fulfilled. Hurrah!
เอื้อมมือหมายจะจับeuuamF meuuM maaiR jaL japL(of a child) to extent one's arms to be picked up
ชักจะchakH jaL[is] moving towards; becoming; getting to be
ถึงขนาดจะอย่างไรก็แล้วแต่
theungR khaL naatL jaL yaangL raiM gaawF laaeoH dtaaeL
come what may; no matter what
ที่จะtheeF jaLto; of; that
วันหนึ่ง ชื่อฉันจะอยู่บนวิกิพีเดีย
wanM neungL cheuuF chanR jaL yuuL bohnM wiH giL pheeM diiaM
Someday my name will be in Wikipedia.
หิวจะตายhiuR jaL dtaaiM[sarcastic] [is] starving to death
ใจจะขาดjaiM jaL khaatLjust dying to do (something); really want to
มีอันจะกินmeeM anM jaL ginM[is] rich; wealthy; well-to-do
กว่าจะgwaaL jaLby the time; before
ไม่สู้จะmaiF suuF jaLnot so; rather
ตามแต่จะให้dtaamM dtaaeL jaL haiFto give whatever one wants
สุดจะทนsootL jaL thohnM[is] unbearable; hard to take
หิวไส้จะขาดhiuR saiF jaL khaatL[is] very hungry
จริตจะก้านjaL ritL jaL gaanFmanner; comportment; bearing; style
ประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไร แต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำ
bpraL sohpL gaanM jaL thamM haiF khoonM ruuH waaF khoonM khuaanM jaL thamM aL raiM dtaaeL khwaamM manF jaiM jaL thamM haiF khoonM glaaF lohngM meuuM thamM
Experience tells you what to do, but confidence causes you to dare to do it.
จะช่วยเยียวยาความทุกข์ยาก
jaL chuayF yiaaoM yaaM khwaamM thookH yaakF
...will help improve their abject poverty.
แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า
saaengR dtaL wanM pheerngF jaL phlo:hL phohnH khaawpL faaH
The sun has just risen above the horizon
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yuuL theeF khraiM jaL laaF manM haiF yuuL meuuM
Its up to each of us to succeed in capturing them
เฉพาะสิ้นปีนี้คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนออกเที่ยวนอกประเทศ ๑๓๓ ล้านคน
chaL phawH sinF bpeeM neeH khaatF maaiR waaF jaL meeM nakH thaawngF thiaaoF jeenM aawkL thiaaoF naawkF bpraL thaehtF raawyH saamR sipL saamR laanH khohnM
It is estimated that at the end of this year in particular there will be 133 million Chinese tourists traveling overseas.
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
maakF theeF sootL thaoF theeF jaL maakF daiF
as much as possible
sample
sentences
ไม่ว่าจะเรียนมามากแค่ไหน คุณก็ยังต้องอ่านหนังสือเหล่านี้อยู่ดี
maiF waaF jaL riianM maaM maakF khaaeF naiR khoonM gaawF yangM dtawngF aanL nangR seuuR laoL neeH yuuL deeM
"No matter how much you've learned, you still have to read these books."
ไม่ว่าจะเจ็บสักเพียงไร ฉันก็จักฝืนทน
maiF waaF jaL jepL sakL phiiangM raiM chanR gaawF jakL feuunR thohnM
"No matter how painful it would be, I would endure."
คุณอยากจะอะไรคะ
khoonM yaakL jaL aL raiM khaH
[spoken by female] "What would you like to drink?"
เวลาไหนจะดีที่สุดสำหรับโทรหาคุณคืนนี้
waehM laaM naiR jaL deeM theeF sootL samR rapL tho:hM haaR khoonM kheuunM neeH
"What would be the best time to call you tonight?"
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว เมื่อเรียนจบกลับประเทศไทยแล้วยังจะได้รับการต่อยอดเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล
nakH seukL saaR theeF phaanL gaanM ohpL rohmM naiM khro:hngM gaanM dangM glaaoL meuuaF riianM johpL glapL bpraL thaehtF thaiM laaeoH yangM jaL daiF rapH gaanM dtaawL yaawtF pheuuaF bpenM banM daiM gaaoF bpaiM suuL gaanM bpenM phuuF bpraL gaawpL gaanM thooH raH gitL haaM laanM
"Students who have passed through training in this program when they have completed their studies and have returned to Thailand, still receive continuing (education). (This will allow them) to reach their goals of being able to earn their living (preparing) Halal (food)."
ไม่ว่าจะสู้แบบไหน ก็พ่ายวันยังค่ำ
maiF waaF jaL suuF baaepL naiR gaawF phaaiF wanM yangM khamF
"No matter how he might struggle, in the end he would always lose."
วิลาศเย็บผ้ากำลังจะเสร็จ
wiH laatF yepH phaaF gamM langM jaL setL
"Wilat is about to finish sewing the cloth."
วิลาศกำลังจะเย็บผ้าเสร็จ
wiH laatF gamM langM jaL yepH phaaF setL
"Wilat is about to finish sewing the cloth."
ก่อนเก็บมีดเช็ดให้แห้งด้วย จะได้ไม่เป็นสนิม
gaawnL gepL meetF chetH haiF haaengF duayF jaL daiF maiF bpenM saL nimR
"Before you put away the knife, dry it well, so it won't get rusty."
เขาเดินทางไปไกลสุดหล้าฟ้าเขียวเพื่อที่จะได้พบเจอกับประสบการณ์แปลกใหม่
khaoR deernM thaangM bpaiM glaiM sootL laaF faaH khiaaoR pheuuaF theeF jaL daiF phohpH juuhrM gapL bpraL sohpL gaanM bplaaekL maiL
"He travels great distances to gain new and strange experiences."
คุณจะต้องมาด้วย
khoonM jaL dtawngF maaM duayF
"You must also come (along)."
วิลาศกำลังจะสร้างบ้านขึ้นมา
wiH laatF gamM langM jaL saangF baanF kheunF maaM
"Wilat is going to build a house."
ตามปกติวิสัยของนายกฯ ควรจะมีที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง ไม่ควรเร่ร่อนหาที่ประชุมตามที่ต่าง ๆ
dtaamM bpohkL dtiL wiH saiR khaawngR naaM yohkH khuaanM jaL meeM theeF thamM ngaanM bpenM lakL laengL maiF khuaanM rehF raawnF haaR theeF bpraL choomM dtaamM theeF dtaangL dtaangL
"Normally, it is the nature of the Prime Minister to have a permanent and fixed place to work; he should not have to wander around to find places to have meetings."
กัมพูชาและลาวดูจะเป็นประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดกับไทย มีทั้งความเป็นเครือญาติ และมีทั้งความเหมือน ๆ กันในด้านของภาษาและวัฒนธรรม
gamM phuuM chaaM laeH laaoM duuM jaL bpenM bpraL thaehtF theeF glaiF chitH theeF sootL gapL thaiM meeM thangH khwaamM bpenM khreuuaM yaatF laeH meeM thangH khwaamM meuuanR meuuanR ganM naiM daanF khaawngR phaaM saaR laeH watH thaH naH thamM
"Cambodia and Laos are Thailand’s closest neighbors; they have familial ties as well as many linguistic and cultural similarities."
แม้กำเนิดของเขาจะต่ำต้อยแต่เขาก็ภูมิใจในรากเหง้าของตน
maaeH gamM neertL khaawngR khaoR jaL dtamL dtaawyF dtaaeL khaoR gaawF phuumM jaiM naiM raakF ngaoF khaawngR dtohnM
"He comes from a humble background, but he is proud of his heritage."
การแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง น่าจะดีกว่า
gaanM saL waaengR haaR jootL ruaamF saL nguaanR jootL dtaangL naaF jaL deeM gwaaL
"It is better to seek common ground and to hold back differences."
จะว่าผมมองการเมืองไทยในแง่ดีหรือในแง่ร้ายไม่ได้ ผมมองในแง่ประวัติศาสตร์ และเห็นว่าในเมืองไทยระบอบประชาธิปไตยกำลังก่อตัวซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร และย่อมขรุขระ ไม่ราบเรียบ ดังการแช่แป้งทำขนมจีน
jaL waaF phohmR maawngM gaanM meuuangM thaiM naiM ngaaeF deeM reuuR naiM ngaaeF raaiH maiF daiF phohmR maawngM naiM ngaaeF bpraL watL saatL laeH henR waaF naiM meuuangM thaiM raH baawpL bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM gamM langM gaawL dtuaaM seungF dtawngF chaiH waehM laaM maakF phaawM sohmR khuaanM laeH yaawmF khrooL khraL maiF raapF riiapF dangM gaanM chaaeF bpaaengF thamM khaL nohmR jeenM
"You cannot say that I take a favorable or unfavorable view toward Thai politics. I view (Thai politics) from an historical perspective and I perceive that in Thailand democracy is just beginning to take hold; (democracy) must mature in its own time and at its own pace. And, the pace will be rocky and unsteady at times; but in the end (democracy) will survive."
ประเด็นที่ชัดเจนที่สุด ก็เห็นจะเป็น กรณีออกหมายจับ ๒๑ แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ
bpraL denM theeF chatH jaehnM theeF sootL gaawF henR jaL bpenM gaL raH neeM aawkL maaiR japL yeeF sipL etL gaaenM namM gloomL phanM thaH mitH raH
"The most obvious issue is probably the issuance of 21 arrest warrants to the leadership of the PAD."
ทางตำรวจไม่มีมูลเหตุใดที่จะดำเนินมาตรการหนึ่งมาตรการใดภายใต้ขอบเขตอำนาจของเรา
thaangM dtamM ruaatL maiF meeM muunM haehtL daiM theeF jaL damM neernM maatF dtraL gaanM neungL maatF dtraL gaanM daiM phaaiM dtaaiF khaawpL khaehtL amM naatF khaawngR raoM
"(We) the police have no reason to take any action within the scope of our authority."
ชาวชนบทที่ป่วยไข้ไม่มีแพทย์ที่จะรักษา ไม่มีหยูกยาที่จะกินหรือทา
chaaoM chohnM naH bohtL theeF bpuayL khaiF maiF meeM phaaetF theeF jaL rakH saaR maiF meeM yuukL yaaM theeF jaL ginM reuuR thaaM
"Villagers in outlying areas who fall ill (and) do not have access to medical doctors do not have any oral or topical medications (which can cure them)."
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้
khaaF phaH jaoF jaL maiF yaawmM phaaiF phaaeH
"I will never accept defeat."
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันท้อถอย
khaaF phaH jaoF jaL maiF meeM wanM thaawH thaawyR
"I will never quit."
ข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
khaaF phaH jaoF jaL maiF thingH pheuuanF thaH haanR theeF daiF rapH baatL jepL reuuR siiaR cheeM witH
"I will never leave a fallen comrade."
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้าประจำการเผชิญหน้าและทำลายศัตรูของประเทศสหรัฐอเมริกาในสงครามแบบประชิด
khaaF phaH jaoF phraawmH theeF jaL khaoF bpraL jamM gaanM phaL cheernM naaF laeH thamM laaiM satL dtruuM khaawngR bpraL thaehtF saL haL ratH aL maehM riH gaaM naiM sohngR khraamM baaepL bpraL chitH
"I stand ready to deploy, engage, and destroy the enemies of the United States of America in close combat."
ไม่นอนอาจจะตายเอาได้
maiF naawnM aatL jaL dtaaiM aoM daiF
"Not sleeping [insomnia] could be fatal."
หากผู้ใดผิดคำสัตย์ฟ้าดินจะต้องลงโทษ
haakL phuuF daiM phitL khamM satL faaH dinM jaL dtawngF lohngM tho:htF
"If anyone breaks his promise, heaven and earth will punish him."
ไพร่มีภาระหน้าที่จะต้องส่งส่วยแก่มูลนาย ในรูปของส่วยแรงงาน หรือส่วยสินค้าก็ตาม
phraiF meeM phaaM raH naaF theeF jaL dtawngF sohngL suayL gaaeL muunM naaiM naiM ruupF khaawngR suayL raaengM ngaanM reuuR suayL sinR khaaH gaawF dtaamM
"Serfs had an obligation to pay tribute to their masters in the form of conscript labor or in the form of goods."
ทุกองคาพยพในสังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกแยก แม้ปากจะเรียกร้องถึงความสมานฉันท์ และสันติ
thookH ohngM khaaM phaH yohpH naiM sangR khohmM thaiM dtemM bpaiM duayF khwaamM dtaaekL yaaekF maaeH bpaakL jaL riiakF raawngH theungR khwaamM saL maanM naH chanR laeH sanR dtiL
"Every segment of Thai society is riven by division and divisiveness, even as people call for reconciliation and peace."
ส่วนการเคลื่อนไหวมีนัยยะทางการเมืองอะไร ๆ หรือ นั้น พล.อ. วินัยกล่าวว่า "ผมว่ามันก็ธรรมดา เป็นธรรมดาที่ก็คงคิดว่าการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็คงจะหวังผลต่อการเลือกตั้ง ก็คงจะใช่"
suaanL gaanM khleuuanF waiR meeM naiM yaH thaangM gaanM meuuangM aL raiM aL raiM reuuR nanH phohnM aehkL wiH naiM glaaoL waaF phohmR waaF manM gaawF thamM maH daaM bpenM thamM maH daaM theeF gaawF khohngM khitH waaF gaanM khleuuanF waiR daiM daiM gaawF khohngM jaL wangR phohnR dtaawL gaanM leuuakF dtangF gaawF khohngM jaL chaiF
"As to the question of whether or not these movements have political implications, General Winai said, ‘Well, I think this is normal; it is natural to think that [those who participate in these] activities wish to affect the elections. I think this is true.’"
แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก
maaeF jamM bpenM dtawngF khatL jaiM luukF theeF raawngH haiF jaL aoM khaawngR lenF seungF meeM raaM khaaM phaaengM maakF
"A mother must not give into her child who cries [because] he wants an expensive toy."
ตอนนี้ในสมองผมมีความคิดอยู่หลายเรื่อง แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับมันดี
dtaawnM neeH naiM saL maawngR phohmR meeM khwaamM khitH yuuL laaiR reuuangF dtaaeL yangM neukH maiF aawkL waaF jaL thamM yaangL raiM gapL manM deeM
"I have a lot of ideas running around in my head, but I still can’t figure out what I am going to do with all of them."
วันนี้งานยุ่งมากแม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
wanM neeH ngaanM yoongF maakF maaeH graL thangF waehM laaM ginM yangM thaaepF jaL maiF meeM
"Today we are very busy at work; I don’t even have time to eat."
ในช่วงสงครามข้าวสารเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ของหาง่ายที่จะกินทิ้งกินขว้าง
naiM chuaangF sohngR khraamM khaaoF saanR bpenM singL theeF meeM raaM khaaM phaaengM maiF chaiF khaawngR haaR ngaaiF theeF jaL ginM thingH ginM khwaangF
"During wartime, rice is very expensive; it is not something that is easy to come [and] should not be wasted or thrown away."
คดีดังกล่าวคงจะเป็นคดีแรกและคดีสุดท้ายที่จะมีการกระทำเช่นที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาคงจะเข็ดเขี้ยวแล้วอย่างแน่นอน
khaH deeM dangM glaaoL khohngM jaL bpenM khaH deeM raaekF laeH khaH deeM sootL thaaiH theeF jaL meeM gaanM graL thamM chenF theeF geertL kheunF saL haL ratH aL maehM riH gaaM khohngM jaL khetL khiaaoF laaeoH yaangL naaeF naawnM
"This case should be the first and last time that something like this happens; the United States should be chastened never to let something like this happen again."
มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้างดังนั้นจึงไม่แปลกหากจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างนั้น
manM bpenM reuuangF thamM maH daaM khaawngR waiM roonF theeF dinF ganM dtawngF meeM raaiM gaanM yiiapL reuuR graL thaaekF ganM baangF dangM nanH jeungM maiF bplaaekL haakL jaL geertL reuuangF thaH lawH wiH waatF ganM raH waangL nanH
"It is normal for teenagers who dance to stamp their feet or bump into one another; so, it is not surprising that fights break out."
รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งยาสมุนไพรพื้นบ้านให้มาก จะได้ปลอดพ้นจากอิทธิพลของบรรษัทยาข้ามชาติ
ratH thaL baanM khuaanM sohngL seermR haiF bpraL chaaM chohnM pheungF yaaM saL moonR phraiM pheuunH baanF haiF maakF jaL daiF bplaawtL phohnH jaakL itL thiH phohnM khaawngR banM satL yaaM khaamF chaatF
"The government should encourage its citizens to increase their reliance on traditional herbal medicines so that they can free themselves from the influence of the international drug companies."
เรื่องเงินเฟ้อ เป็นเรื่องใหญ่ที่จะผ่านเลยไปไม่ได้เพราะหมายถึงกำลังซื้อและค่าเงินในกระเป๋าลดลง
reuuangF ngernM fuuhrH bpenM reuuangF yaiL theeF jaL phaanL leeuyM bpaiM maiF daiF phrawH maaiR theungR gamM langM seuuH laeH khaaF ngernM naiM graL bpaoR lohtH lohngM
"Inflation is a major issue which cannot be overlooked because [inflation] means that your purchasing power and the value of the money you have in your pocket are both reduced."
ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ ยี่สิบ ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้
chaaiM dtawngF meeM aaM yooH khanF dtamL kheuuM yeeF sipL bpeeM jeungM jaL johtL thaH biianM sohmR rohtH daiF
"A man must me at least 20 years old in order to be able to register a marriage."
. ฉันจะพูดอะไร ก็เรื่องของฉัน
chanR jaL phuutF aL raiM gaawF reuuangF khaawngR chanR
"B. Whatever I said is my business."
...เพราะข้าวจะแพง ชาวนาจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่า
phrawH khaaoF jaL phaaengM chaaoM naaM jaL dtawngF namH dtaaM chetH huaaR khaoL
"...because rice will be expensive and farmers will be heartbroken."
เด็ก ๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
dekL dekL makH jaL dtawngF meeM khoonM yaaF reuuR khoonM yaaiM waiH pheuuaF bplaawpL bpraL lo:hmM langR jaakL theeF thuukL phaawF dooL reuuR thuukL maaeF dteeM
"Children frequently need their grandmothers to offer comfort and consolation when their fathers scold them or their mothers whip them."
ผมต้องหลบหนีเข้าป่าซุกซ่อนตัวอยู่เป็นเวลานานหลายปีทีเดียวกว่าจะออกมาผจญกับเมืองใหญ่อันแสนสับสนวุ่นวายอีกครั้ง
phohmR dtawngF lohpL neeR khaoF bpaaL sookH saawnF dtuaaM yuuL bpenM waehM laaM naanM laaiR bpeeM theeM diaaoM gwaaL jaL aawkL maaM phaL johnM gapL meuuangM yaiL anM saaenR sapL sohnR woonF waaiM eekL khrangH
"I needed to run away to hide in the jungle for many long years before I was able to come out and once again enter the big, disorienting,chaotic city."
วิไลกำลังจะเย็บผ้าเสร็จ
wiH laiM gamM langM jaL yepH phaaF setL
"Wilai is going to finish sewing."
วิไลเย็บผ้ากำลังจะเสร็จ
wiH laiM yepH phaaF gamM langM jaL setL
"Wilai is going to finish sewing."
วิไลกำลังจะเย็บผ้า
wiH laiM gamM langM jaL yepH phaaF
"Wilai is going to sew."
วิไลแต่งกลอนกำลังจะเสร็จไป
wiH laiM dtaengL glaawnM gamM langM jaL setL bpaiM
"Wilai is going to finish composing the poem."
วิไลจะเย็บผ้าขึ้น
wiH laiM jaL yepH phaaF kheunF
"Wilai is about to sew (to its end)."
วิไลกำลังจะแต่งกลอนเสร็จไปวันนี้
wiH laiM gamM langM jaL dtaengL glaawnM setL bpaiM wanM neeH
"Wilai is going to finish composing the poem today."
วิไลกำลังจะแต่งกลอนเจเสร็จไปวันนี้
wiH laiM gamM langM jaL dtaengL glaawnM jaehM setL bpaiM wanM neeH
"Wilai is going to finish composing the poem today."
วิไลไม่ได้จะวิ่งเสร็จ
wiH laiM maiF daiF jaL wingF setL
"Wilai isn’t about to finish running."
ปีติกำลังจะกินข้าวเริ่มเสร็จไป
bpeeM dtiL gamM langM jaL ginM khaaoF reermF setL bpaiM
"Piti is going to start to finish eating the rice."
รถไฟกำลังจะออกอยู่แล้ว
rohtH faiM gamM langM jaL aawkL yuuL laaeoH
"The train is about to leave now."
ถ้าอยากพูดภาษาไทยได้เก่ง ก็ต้องกล้าพูด ถ้าไม่กล้าก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ เขาเรียกว่า ด้านได้อายอด
thaaF yaakL phuutF phaaM saaR thaiM daiF gengL gaawF dtawngF glaaF phuutF thaaF maiF glaaF gaawF maiF meeM thaangM theeF jaL gengL daiF khaoR riiakF waaF daanF daiF aaiM ohtL
"If [you] wish to speak Thai well, you must be brave enough to speak; if [you] are too shy, there is no way to perfect your language skills. We might say, ‘victory goes to the bold.’."
ม้าสามารถนำทหารไปช่วยในจุดวิกฤตได้เร็ว จนกองทหารที่ทำท่าจะแพ้ กลับได้ชัยชนะไปในที่สุด
maaH saaR maatF namM thaH haanR bpaiM chuayF naiM jootL wiH gritL daiF reoM johnM gaawngM thaH haanR theeF thamM thaaF jaL phaaeH glapL daiF chaiM chaH naH bpaiM naiM theeF sootL
"Horses are able to quickly convey soldiers to critical areas such that military units which are on the verge of defeat can return and be victorious in the end."
ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง
daaoM kheuunM raaemM saL waangL phaawM theeF jaL maawngM henR senF thaangM anM leuuanM raangM glaangM thoongF
"The stars in the moonless night were bright enough for us to see the vague outlines of the path through the fields."
จะร่วมใจรักกันได้ก็ต้องยอมให้อภัยแก่ความผิดพลาดที่แล้วมาของอีกฝ่ายหนึ่ง
jaL ruaamF jaiM rakH ganM daiF gaawF dtawngF yaawmM haiF aL phaiM gaaeL khwaamM phitL phlaatF theeF laaeoH maaM khaawngR eekL faaiL neungL
"In order to reconcile and love each other we must be willing to mutually forgive our past mistakes."
เราจะต้องฟังความเห็นให้รอบด้าน และมีวิธีการหาข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่าย
raoM jaL dtawngF fangM khwaamM henR haiF raawpF daanF laeH meeM wiH theeM gaanM haaR khaawF yootH dtiL haiF bpenM theeF yaawmM rapH khaawngR khohnM thookH faaiL
"We need to listen to the entire spectrum of ideas and come to a conclusion which is acceptable to all sides."
ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
gaawnL theeF jaL pheeuyR raaiM laH iiatL khaawngR khamM aL phiH bpraaiM phohmR dtawngF khaawR thaaoH khwaamM theungR theeF maaM theeF bpaiM khaawngR reuuangF gaawnL
"Before I open the debate, I would like to recall for you some of the background of what has occurred."
คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ
khohnM jaiM yaiL jaiM dto:hM jaL thamM aL raiM gaawF jaL khitH theungR khohnM euunL saL muuhrR
"Whenever magnanimous and generous people do something, they always think about others."
โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ
bo:hM raanM waaF bpenM saaoR bpenM naangM khuaanM jaL dtawngF naawnM dtaL khaaengM yaaL naawnM ngaaiR reuuR naawnM khwamF
"In olden times they used to say that once a woman becomes of age, she should sleep on her side, and never on her back or on her stomach."
ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน
dtaawnM naamH thuaamF thaL nohnR maiL jaL meeM dtuaaM ngernM dtuaaM thaawngM aawkL maaM waaiF bohnM thaL nohnR bpenM raawyH bpenM phanM
"When the streets first started to flood, huge numbers of monitor lizards came swimming down the streets."
วรรณจะเขียนรายงานมา
wanM jaL khiianR raaiM ngaanM maaM
"Wann was about to have written the report."
วรรณกำลังจะเขียนรายงานมา
wanM gamM langM jaL khiianR raaiM ngaanM maaM
"Wann is going to have written the report."
วิชาดากำลังจะเขียนรายงานขึ้นมา
wiH chaaM daaM gamM langM jaL khiianR raaiM ngaanM kheunF maaM
"Wijada is going to have written the report."
วิไลกำลังเย็บผ้าจะเสร็จ
wiH laiM gamM langM yepH phaaF jaL setL
"Wilai is going to finish sewing (cloth)."
วรรณกำลังจะดูหนังจบ
wanM gamM langM jaL duuM nangR johpL
"Wann is going to finish watching the movie." [Wann is going to watch the movie all the way to the end]
วรรณดูหนังกำลังจะจบ
wanM duuM nangR gamM langM jaL johpL
"Wann is going to finish watching the movie. [Wann is watching the movie which is about finished.]"
วรรณกำลังดูหนังจะจบ
wanM gamM langM duuM nangR jaL johpL
"Wann is going to finish watching the movie. [Wann is watching the moving which is about to end.]"
วรรณกำลังจะแต่งกลอนออก
wanM gamM langM jaL dtaengL glaawnM aawkL
"Wann is going to be able to compose a poem."
วรรณแต่งกลอนกำลังจะออก
wanM dtaengL glaawnM gamM langM jaL aawkL
"Wann is going to be able to compose a poem."
วรรณกำลังแต่งกลอนจะออก
wanM gamM langM dtaengL glaawnM jaL aawkL
"Wann is going to be able to compose a poem."
วีระกำลังจะเขียนหนังสือต่อ
weeM raH gamM langM jaL khiianR nangR seuuR dtaawL
"Wira is going to continue writing the book."
ปรีดากำลังจะแต่แต่งกลอนขึ้น
bpreeM daaM gamM langM jaL dtaaeL dtaengL glaawnM kheunF
"Prida is going to compose the poem."
ปรีดากำลังจะแต่งกลอนเสร็จ
bpreeM daaM gamM langM jaL dtaengL glaawnM setL
"Prida is going to finish composing the poem."
ปรีดากำลังจะอ่านหนังสือจบ
bpreeM daaM gamM langM jaL aanL nangR seuuR johpL
"Prida is going to finish reading the book."
ปรีดากำลังจะแต่งกลอนออก
bpreeM daaM gamM langM jaL dtaengL glaawnM aawkL
"Prida is going to be able to compose the poem."
ปรีดาจะสร้างบ้านขึ้นมา
bpreeM daaM jaL saangF baanF kheunF maaM
"Prida is going to build the house. [Prida is about to build the house.]"
ปรีดาเพิ่งจะพิมพ์จดหมายต่อ
bpreeM daaM pheerngF jaL phimM johtL maaiR dtaawL
"Prida just started to continue typing the letter. [Prida is just about to start typing the letter again.]"
ปิติจะเรียนจบปริญญาตรีในปีนี้ แต่บังเอิญตายเสียก่อน
bpiL dtiL jaL riianM johpL bpaL rinM yaaM dtreeM naiM bpeeM neeH dtaaeL bangM eernM dtaaiM siiaR gaawnL
"Piti would have completed his bachelor’s degree this year but he accidently died."
ต้นไม้จะล้มเพราะลมแรง
dtohnF maaiH jaL lohmH phrawH lohmM raaengM
"The tree will fall because of the strong wind."
ปิติจะวิ่ง
bpiL dtiL jaL wingF
"Piti was about to run."
มณีกำลังจะอ่านหนังสือ
maH neeM gamM langM jaL aanL nangR seuuR
"Manee is going to read a book."
ส่วนเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เตียง ก็ไม่รู้จะยกให้สูงได้อย่างไร
suaanL fuuhrM niH juuhrM phuaakF dtuuF dtiiangM gaawF maiF ruuH jaL yohkH haiF suungR daiF yaangL raiM
"He did not know how he could possibly raise his furniture, that is his closet and bed, [up off the floor]."
ถ้าฝนตกหนักกว่านี้ ลุงใสตั้งใจว่าจะเอาถุงทรายมากั้นหน้าประตูบ้านเหมือนกัน
thaaF fohnR dtohkL nakL gwaaL neeH loongM saiR dtangF jaiM waaF jaL aoM thoongR saaiM maaM ganF naaF bpraL dtuuM baanF meuuanR ganM
"If it rained more than this, Uncle Sai was determined to also place sandbags in front of his door to keep out [the water]."
แทบจะหาที่หมายไม่ได้ว่า ตรงไหนคือที่นายี่สิบไร่ของแก
thaaepF jaL haaR theeF maaiR maiF daiF waaF dtrohngM naiR kheuuM theeF naaM yeeF sipL raiF khaawngR gaaeM
"He was almost unable to locate which twenty acres were those that belonged to him."
ไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือ เมื่อจุดธูปขอขมาศพ ก็จะขออโหสิกรรมต่อกัน
thaiM raoM meeM bpraL phaehM neeM yaangL neungL kheuuM meuuaF jootL thuupF khaawR khaL maaM sohpL gaawF jaL khaawR aL ho:hR siL gamM dtaawL ganM
"We Thai people have a certain custom. When we light a joss stick [at funerals], we apologize and ask for forgiveness from the deceased..."
บางครั้ง พิธีสำคัญในชีวิต เรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่...
baangM khrangH phiH theeM samR khanM naiM cheeM witH raoM makH jaL bpaiM khaawR phaawnM phuuF yaiL
"Sometimes, for important occasions in our lives, we would go and ask for our elders’ blessings..."
...ทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เช่นพิธีบวชเป็นต้น
thamM haiF jaiM raoM waangF phiiangM phaawM pheuuaF raawngM rapH khwaamM deeM theeF gamM langM jaL geertL kheunF maiL chenF phiH theeM buaatL bpenM dtohnF
"...so that our hearts will be free enough to receive Goodness which may happen to us at any time during our lives, like at an ordination ceremony, for example."
เราต้องถามตนเองก่อนว่า เราต้องการยุติการเผล็ดผลของกรรมกับคน ๆ นั้นเพียงภพนี้ หรือต้องการจะพบเขา จะเจอเขาอีกต่อไป
raoM dtawngF thaamR dtohnM aehngM gaawnL waaF raoM dtawngF gaanM yootH dtiL gaanM phletL phohnR khaawngR gamM gapL khohnM khohnM nanH phiiangM phohpH neeH reuuR dtawngF gaanM jaL phohpH khaoR jaL juuhrM khaoR eekL dtaawL bpaiM
"We must ask ourselves first: do we want to terminate the consequences of the conflict we have with this person in this life, or do we want to confront him again in the next life?"
เราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้ หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้า
raoM dtawngF gaanM jaL yootH dtiL bpanM haaR laoL neeH phiiangM phohpH chaatF neeH reuuR dtawngF gaanM laakF yaaoM bpaiM theungR phohpH chaatF khaangF naaF
"Do we want to stop these problems in this life or do we want to continue these problems into the next life?"
นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ
niH yaaiM reuuangF neeH khuaanM khaaF theeF jaL daiF raangM wanM chaH naH leertF
"This novel is worthy of receiving the first prize."
ระหว่างทางที่จะกลับบ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ผมกลับบ้านช้า
raH waangL thaangM theeF jaL glapL baanF meeM ooL batL dtiL haehtL geertL kheunF thamM haiF phohmR glapL baanF chaaH
"On the way home, an accident occurred which caused me to come home late."
ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย
phuuF yingR haaR ginM phuaakF neeH jaL faaengR dtuaaM yuuL gapL gloomL nakH seukL saaR dtaamM maH haaR witH thaH yaaM laiM
"These working girls disguise themselves in groups of students around the universities."
กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง
gloomL khohnM raaiH jaL faaengR dtuaaM yuuL dtaamM phoomF maaiH khaangF thaangM
"Groups of bandits conceal themselves in clumps of bushes along the side of the roads."
เราจะอยู่กันผาสุกได้ ก็เพราะมีไมตรีจิต มีเมตตาจิตต่อกัน
raoM jaL yuuL ganM phaaR sookL daiF gaawF phrawH meeM maiM dtreeM jitL meeM maehtF dtaaM jitL dtaawL ganM
"We can live happily together because we are sympathetic and kindhearted to each other."
หญิงที่ตั้งครรภ์มักจะใจน้อยง่ายกว่าปกติ
yingR theeF dtangF khanM makH jaL jaiM naawyH ngaaiF gwaaL bpaL gaL dtiL
"Pregnant women are more sensitive than they would normally be [if they were not pregnant]."
อะไรจะมาคล่องมือคล่องใจเหมือนกับเรายืนอยู่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล่ะ?
aL raiM jaL maaM khlaawngF meuuM khlaawngF jaiM meuuanR gapL raoM yeuunM yuuL daiF duayF naamH phakH naamH raaengM khaawngR dtuaaM aehngM laF
"What can please us more than being able to make our way [through life] with the sweat of our own brow?"
แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี
maaeH siiangR khaawngR khaoR jaL bpraengL huuR dtaaeL gaawF duuM meeM aehkL gaL lakH deeM
"Even though his voice sounds strange, it has nice characteristics."
จะจีบสาว ถ้าออกตัวแรง ระวังสาวจะกลัวจนหนีหน้านะ
jaL jeepL saaoR thaaF aawkL dtuaaM raaengM raH wangM saaoR jaL gluaaM johnM neeR naaF naH
"When you first woo a girl, if you charge in too quickly, be careful that [your ardor] might scare her and cause her to run away from you."
อธิการบดีคนปัจจุบันจะเสนอตัวลงสมัครเป็นอธิการบดีเป็นสมัยที่สาม
aL thiH gaanM baL deeM khohnM bpatL jooL banM jaL saL nuuhrR dtuaaM lohngM saL makL bpenM aL thiH gaanM baL deeM bpenM saL maiR theeF saamR
"The current chancellor will put his name forward to be chancellor for the third time."
รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่ว ๆ กรุงเทพฯ
raaiM daiF jaakL gaanM jatL ngaanM suaanL neungL raoM jaL namM bpaiM maawpF haiF gaaeL saL thaanR liiangH dekL gamM phraaH thuaaF thuaaF groongM thaehpF
"We will donate a portion of the income from this affair to orphanages throughout Bangkok."
ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว
gaawnL theeF khaoR jaL aawkL deernM thaangM bpaiM yangM khaaiF thaH haanR maaeF khaawngR khaoR daiF jatL dtriiamM bplaaM graL bpaawngR bpaiM haiF khaoR duayF laaiR graL bpaawngR theeM diaaoM
"Before he went off to the army camp, his mother prepared quite a lot of cans of fish for him [to take with him]."
คราบสกปรกจะสลายตัวหลุดออกจากเนื้อผ้าภายในสิบห้านาทีหลังการแช่
khraapF sohkL gaL bprohkL jaL saL laaiR dtuaaM lootL aawkL jaakL neuuaH phaaF phaaiM naiM sipL haaF naaM theeM langR gaanM chaaeF
"The dirt will wash out of the cloth within 15 minutes after it is immersed [in the solution]."
ถ้าไม่มีต้นไม้รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม
thaaF maiF meeM dtohnF maaiH raakF maaiH jaL seumM sapH gepL naamH waiH maiF daiF pheuunH phaenL dinM gaawF jaL thuukL naamH thuaamF
"If there are no trees and no roots which can absorb and hold water, the ground will [be subject to] flooding."
พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
phaawF maaeF suaanL yaiL yaakL haiF luukF rapH raatF chaH gaanM pheuuaF jaL daiF bpenM yaiL bpenM dto:hM
"Most parents want their kids to become government officials so that they will have good positions."
ถ้าพวกเราร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้
thaaF phuaakF raoM ruaamF jaiM bpenM anM neungL anM diaaoM ganM laaeoH gaawF jaL saaR maatF aoM chaH naH bpanM haaR thookH yaangL daiF
"If we work together as one, we will be able to overcome every problem."
แม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
maaeH thanF jaL maawM raH naH phaapF bpaiM naanM laaeoH dtaaeL cheuuF siiangR laeH khoonM ngaamM khwaamM deeM khaawngR thanF gaawF yangM bpenM theeF ruuH jakL phraaeF laaiR
"Even though he has been long dead, his reputation and virtue are still widely known."
เป็นบทเรียนชัดเจนไม่ว่าคนเสื้อแดงจะมีอุดมการณ์กล้าแข็งอย่างไร
bpenM bohtL riianM chatH jaehnM maiF waaF khohnM seuuaF daaengM jaL meeM ooL dohmM gaanM glaaF khaengR yaangL raiM
"This lesson is very clear, no matter how bold the Red Shirts’ principles are."
เธอบอกว่าผู้ที่ใช้ความรุนแรง ก็มีแต่ความรุนแรง แต่ผู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงจะต้องใช้ใจที่กล้าแข็งและมุ่งมั่นโน้มน้าวผู้คน
thuuhrM baawkL waaF phuuF theeF chaiH khwaamM roonM raaengM gaawF meeM dtaaeL khwaamM roonM raaengM dtaaeL phuuF theeF maiF chaiH khwaamM roonM raaengM jaL dtawngF chaiH jaiM theeF glaaF khaengR laeH moongF manF no:hmH naaoH phuuF khohnM
"She told me that people who resort to violence, are left with only violence; but people who eschew aggression must employ toughness of spirit and become heavily absorbed in prevailing upon others."
ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้
theungR maaeH maaeF jaL ruuH seukL bpenM sookL dtaaeL gaawF yangM ohtL bohnL graL bpaawtL graL bpaaetL maiF daiF
"Even though mother feels happy, she still cannot stop grumbling and complaining."
เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อย ๆ
khaoR maiF chaawpF thamM ngaanM chaawpF dtaaeL jaL deernM uuhrF raH heeuyR laawyM chaaiM bpaiM reuuayF reuuayF
"He doesn’t like to work; he only likes to walk around leisurely and casually."
เขาดีใจที่จะได้เดินเล่นยามเย็นไปไกลบ้าน เพื่อที่จะได้เอ้อระเหยบ้าง
khaoR deeM jaiM theeF jaL daiF deernM lenF yaamM yenM bpaiM glaiM baanF pheuuaF theeF jaL daiF uuhrF raH heeuyR baangF
"He was very happy that he could go for a walk in the evening far from his home so that he could relax and be at ease."
วันนี้ทั้งวันเราออกสัมภาษณ์ความเห็นของชาวบ้านข้าราชการพ่อค้าแม่ค้า เพื่อจะหยั่งเสียงดูว่าพวกเขาคิดอย่างไรบ้างต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
wanM neeH thangH wanM raoM aawkL samR phaatF khwaamM henR khaawngR chaaoM baanF khaaF raatF chaH gaanM phaawF khaaH maaeF khaaH pheuuaF jaL yangL siiangR duuM waaF phuaakF khaoR khitH yaangL raiM baangF dtaawL raangF ratH thaL thamM maH nuunM chaL bapL neeH
"All day today we went out and surveyed the thinking of ordinary people, government officials, and shopkeepers to find out what they thought about this draft constitution."
เขาบอกว่าจะพูดเรื่องสัญญา แต่ไพล่ไปพูดเรื่องอื่น
khaoR baawkL waaF jaL phuutF reuuangF sanR yaaM dtaaeL phlaiF bpaiM phuutF reuuangF euunL
"He said that he would talk about the contract, but he changed course and talked about other matters."
หากท่านเป็นผู้รับไหว้ ท่านเพียงยกมือประนมตอบ แต่มือที่ประนมไม่จำเป็นจะต้องอยู่สูงเหมือนอย่างผู้ไหว้
haakL thanF bpenM phuuF rapH waiF thanF phiiangM yohkH meuuM bpraL nohmM dtaawpL dtaaeL meuuM theeF bpraL nohmM maiF jamM bpenM jaL dtawngF yuuL suungR meuuanR yaangL phuuF waiF
"If you are the person receiving the “wai”, you merely lift your hands with the same gesture in response but you need not lift your hands as high as the person who initiates the “wai” gesture."
เราก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายอยู่แล้ว เขายังอุตส่าห์นั่งคิดนั่งฝันถึงวิธีที่จะทำให้เราสะดวกและสนุกกับการทำงานบ้านมากขึ้นอีก
raoM gaawF meeM khreuuangF amM nuayM khwaamM saL duaakL maakF maaiM yuuL laaeoH khaoR yangM ootL saaL nangF khitH nangF fanR theungR wiH theeM theeF jaL thamM haiF raoM saL duaakL laeH saL nookL gapL gaanM thamM ngaanM baanF maakF kheunF eekL
"We already have many convenient appliances; still they make an effort to sit down and invent ways to make our housework even more comfortable and more fun."
เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมายจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที
khaoR dtangF jaiM jaL raawnF johtL maaiR saL makL ngaanM bpaiM yangM baawM riH satL bpaoF maaiR johnM laaeoH johnM raawtF gaawF maiF daiF thamM siiaR theeM
"He was determined to fire off job application letters to targeted companies; but, for a long time now, he had not done so."
ไม่รู้ว่าจะเข้าใจรึป่าว
maiF ruuH waaF jaL khaoF jaiM reuH bpaaoL
"I don’t know if you (will) understand or not."
การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่น จะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอย ๆ
gaanM jaL glaaoL haaR waaF phuuF daiM thootH jaL ritL khaawM rapH chanF jaL dtawngF meeM lakL thaanR miH chaiF glaaoL laawyM laawyM
"Accusing someone of corruption must have a basis in fact; it is not an accusation to be made loosely or irresponsibly."
เขาพูดขึ้นมาลอย ๆ ว่าเขาจะลาออก
khaoR phuutF kheunF maaM laawyM laawyM waaF khaoR jaL laaM aawkL
"He sated without any provocation that he would resign."
. อะไรของเธอ ฉันจะไปโกรธเธอเรื่องอะไร ฉันแค่ปวดหัวเท่านั้นเอง
aL raiM khaawngR thuuhrM chanR jaL bpaiM gro:htL thuuhrM reuuangF aL raiM chanR khaaeF bpuaatL huaaR thaoF nanH aehngM
"What’s with you? What do I have to be mad at you about? I just have a headache."
ถ้าหลุดพ้นจากคุกนี้เมื่อไหร่ ผมก็จะกลับตัวเป็นคนดี
thaaF lootL phohnH jaakL khookH neeH meuuaF raiL phohmR gaawF jaL glapL dtuaaM bpenM khohnM deeM
"Whenever I get releases from prison, I will change my life to be a good person."
มีอะไรก็ต้องกินกันไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ป่าหรือสัตว์อะไร ๆ ที่กินได้ ก็จะถูกนำมาดัดแปลงปรุงแต่งเป็นอาหาร...
meeM aL raiM gaawF dtawngF ginM ganM waiH gaawnL maiF waaF jaL bpenM phakL phohnR laH maaiH bpaaL reuuR satL aL raiM aL raiM theeF ginM daiF gaawF jaL thuukL namM maaM datL bplaaengM bproongM dtaengL bpenM aaM haanR
"We have to eat whatever we have, whether it be vegetables, wild fruit, or eatable animals; whatever it is we make it into food."
เมื่อถึงฤดูกาลน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านในชนบทจะออกหาปลา ทั้งปลาเล็ก ปลาใหญ่ เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร
meuuaF theungR reuH duuM gaanM naamH thaaF ooL dohmM sohmR buunM chaaoM baanF naiM chohnM naH bohtL jaL aawkL haaR bplaaM thangH bplaaM lekH bplaaM yaiL pheuuaF namM maaM bproongM bpenM aaM haanR
"When times of abundant water come to the rivers, rural villagers go fishing for both small and large species to make into food."
หากจับได้ในจำนวนมาก ๆ แม่ก็จะบอกให้แยกปลาที่จับมาได้ใส่คนละกะละมัง
haakL japL daiF naiM jamM nuaanM maakF maakF maaeF gaawF jaL baawkL haiF yaaekF bplaaM theeF japL maaM daiF saiL khohnM laH gaL laH mangM
"If I caught a lot of fish, mother would tell me to separate the fish I caught into different buckets."
คำว่า "หมักปลา" หากเป็นภาษาชาวบ้านอีสาน เขาจะเรียกกันว่า "เอียบปลา"
khamM waaF makL bplaaM haakL bpenM phaaM saaR chaaoM baanF eeM saanR khaoR jaL riiakF ganM waaF iiapL bplaaM
"The term หมักปลา (to ferment fish) in Northeastern village language is เอียบปลา."
ใช่ว่าแหล่งกำเนิดปลาร้านั้นจะมีอยู่เฉพาะแถบอีสาน แต่ยังมีอีกหลายแหล่งทั่ว ๆ ประเทศไทย ทั้งภาคเหนือภาคกลาง
chaiF waaF laengL gamM neertL bplaaM raaH nanH jaL meeM yuuL chaL phawH thaaepL eeM saanR dtaaeL yangM meeM eekL laaiR laengL thuaaF thuaaF bpraL thaehtF thaiM thangH phaakF neuuaR phaakF glaangM
"Fermented fish did not originate only in Northeast [Thailand]; but there were many other places throughout Thailand, including the North and Central regions, [where fermented fish was developed]."
ท่านละสายตาจากหน้ากระดาษมามองชั่วครู่ ก่อนจะกลับไปสนใจกับสิ่งที่อยู่ในมือต่อ
thanF laH saaiR dtaaM jaakL naaF graL daatL maaM maawngM chuaaF khruuF gaawnL jaL glapL bpaiM sohnR jaiM gapL singL theeF yuuL naiM meuuM dtaawL
"He shifted his gaze from the page [he was reading] to look up briefly before returning his attention to what was in his hand."
พ่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมา เพราะกลัวแม่จะโกรธ
phaawF baaiL biiangL maiF yaawmM rapH waaF bpaiM ginM laoF gapL pheuuanF maaM phrawH gluaaM maaeF jaL gro:htL
"My father became evasive and refused to admit that he went drinking with his friends because he was afraid that my mother would be angry."
ตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่ว่าจะไปไหน ตัวเราจะไม่ห่างจากพ่อแม่เลยสักครั้ง
dtangF dtaaeL dekL dekL maiF waaF jaL bpaiM naiR dtuaaM raoM jaL maiF haangL jaakL phaawF maaeF leeuyM sakL khrangH
"Since we were young, no matter where we went, our parents were never far from us."
ปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้ยังไม่เหลือวิสัยที่รัฐบาลจะแก้ไขเองได้
bpanM haaR khaawngR baanF meuuangM waehM laaM neeH yangM maiF leuuaR wiH saiR theeF ratH thaL baanM jaL gaaeF khaiR aehngM daiF
"The problems which face our country today are not beyond the government’s own ability to solve."
เจ้าทุกข์จะเป็นพยานชี้ตัวผู้ต้องหาได้อย่างดี จึงจับมั่วไม่ได้
jaoF thookH jaL bpenM phaH yaanM cheeH dtuaaM phuuF dtawngF haaR daiF yaangL deeM jeungM japL muaaF maiF daiF
"The victim will be the witness who will be able to point out the fugitive clearly so that there was no false arrest."
แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงจากฝั่งไทย ก็ได้พยายามให้ข้อมูลที่แม้จะมีกลิ่นอายของการโฆษณาชวนเชื่อ แต่ก็น่าจะมีเค้าความจริงอยู่บางส่วน
laengL khaaoL faaiL khwaamM manF khohngM jaakL fangL thaiM gaawF daiF phaH yaaM yaamM haiF khaawF muunM theeF maaeH jaL meeM glinL aaiM khaawngR gaanM kho:htF saL naaM chuaanM cheuuaF dtaaeL gaawF naaF jaL meeM khaaoH khwaamM jingM yuuL baangM suaanL
"Information sources from the Thai security apparatus has been trying to provide information which, although they smack of propaganda, do contain a kernel of truth."
ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเจอเหตุการณ์บ้านแตกสาแหรกขาดกับตัวเองได้
maiF naaF cheuuaF waaF khaoR jaL juuhrM haehtL gaanM baanF dtaaekL saaR raaekL khaatL gapL dtuaaM aehngM daiF
"It is incredible that he should experience such a demise of his home and family."
พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
phaawM maaM theungR groongM thaehpF laawnL ngohngM bpenM gaiL dtaaM dtaaekL maiF ruuH waaF jaL bpaiM thaangM naiR
"When she got to Bangkok she became highly confused and did not know which way to turn."
นักคิดในสำนักสัจจนิยมนำเสนอความคิดที่น่าจะเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติมากกว่าจะเป็นทฤษฎี
nakH khitH naiM samR nakH satL jaL niH yohmM namM saL nuuhrR khwaamM khitH theeF naaF jaL bpenM reuuangF khaawngR naaeoM thaangM bpaL dtiL batL maakF gwaaL jaL bpenM thritH saL deeM
"Philosophers of the Realist school emphasize thinking in practical terms more than theoretical terms."
อาเซียนจะเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
aaM siianM jaL bpenM phuuF saL napL saL noonR laeH amM nuayM khwaamM saL duaakL
"ASEAN will be the entity providing support and facilitation."
จำเป็นต้องมีคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำสงครามด้วยอาวุธจะไม่ปะทุขึ้นอีกครั้ง
jamM bpenM dtawngF meeM khaH naH phuuF sangR gaehtL gaanM pheuuaF saangF khwaamM manF jaiM waaF gaanM thamM sohngR khraamM duayF aaM wootH jaL maiF bpaL thooH kheunF eekL khrangH
"It is imperative that observers be deployed in order to assure that armed conflict will not break out again."
ความรู้สึกของประชาชนที่ก่นด่ารัฐบาล ก็จะค่อย ๆ เลือนไป เมื่อผลปาล์มสดเตรียมออกสู่ตลาด
khwaamM ruuH seukL khaawngR bpraL chaaM chohnM theeF gohnL daaL ratH thaL baanM gaawF jaL khaawyF khaawyF leuuanM bpaiM meuuaF phohnR bpaamM sohtL dtriiamM aawkL suuL dtaL laatL
"The ire of the people against the government will gradually dissipate when the new crop of palm oil is ready to reach the market."
เวลาจะช่วยรักษาแผลใจ
waehM laaM jaL chuayF rakH saaR phlaaeR jaiM
"Time heals all wounds."
แม่ยังคงห่วงเขาอยู่ถึงแม้เขาจะแต่งงานมีลูกเมียแล้ว
maaeF yangM khohngM huaangL khaoR yuuL theungR maaeH khaoR jaL dtaengL ngaanM meeM luukF miiaM laaeoH
"His mother will still worry about him, even when he is married and has children [of his own]."
ดิฉันคิดว่าคนที่ไม่รู้จริงอย่าออกมาพูด เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
diL chanR khitH waaF khohnM theeF maiF ruuH jingM yaaL aawkL maaM phuutF phrawH jaL thamM haiF bpraL chaaM chohnM geertL khwaamM sapL sohnR
"I think that those who don’t know, shouldn’t speak because [if they do speak] they only create confusion among the people."
ประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร
bpraL thaehtF glaiF senF suunR suutL saaengR aaM thitH jaL meeM khwaamM raawnH maakF gwaaL bpraL thaehtF theeF yuuL haangL senF suunR suutL
"The sun’s rays are hotter in countries that are located close to the equator than in those which are far from the equator."
คนจีนปรารถนาจะได้บุตรคนโตเป็นชายเพื่อจะได้สืบสกุลต่อไป
khohnM jeenM bpraatL thaL naaR jaL daiF bootL khohnM dto:hM bpenM chaaiM pheuuaF jaL daiF seuupL saL goonM dtaawL bpaiM
"Chinese people desire to have a male first child to carry on their family name."
บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่จริง ๆ แล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
baangM khohnM aatL jaL khitH waaF laoL neeH bpenM bpanM haaR bpleekL yaawyF maiF samR khanM thaoF raiM dtaaeL jingM jingM laaeoH samR khanM maakF phrawH dtawngF bpraL sohpL yuuL raawpF daanF
"Some people think that this is just a trivial, insignificant issue but, in reality, it is extremely important because we confront it on every side."
ลุงข้างบ้านดื่มเหล้าจัดมาก เกรงว่าแกจะเป็นพิษสุราเรื้อรังในไม่ช้านี้
loongM khaangF baanF deuumL laoF jatL maakF graehngM waaF gaaeM jaL bpenM phitH sooL raaM reuuaH rangM naiM maiF chaaH neeH
"[Our] next door neighbor drinks to excess; we are afraid that he will soon become an alcoholic."
มีแฟนไปก็รังแต่จะเป็นภาระเปล่า ๆ
meeM faaenM bpaiM gaawF rangM dtaaeL jaL bpenM phaaM raH bplaaoL bplaaoL
"Having a [girl]friend is nothing but an unnecessary burden."
ฟืนดุ้นใหญ่กำลังจะกลายเป็นเถ้าถ่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
feuunM doonF yaiL gamM langM jaL glaaiM bpenM thaoF thaanL naiM eekL maiF geeL naaM theeM khaangF naaF
"The big pile of firewood will become ashes in just a few minutes."
ก้าวต่อไปที่เราจะเดิน ก็จะต้องรัดกุมแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย
gaaoF dtaawL bpaiM theeF raoM jaL deernM gaawF jaL dtawngF ratH goomM laaeoH gaawF yeuunM yuuL bohnM pheuunH thaanR khaawngR khwaamM bplaawtL phaiM
"The next steps for us are that we must be cautious and base our actions on safety first."
ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนที่จงรักภักดีคนไหนมากล่าวหาคนไทยคนอื่นว่าไม่จงรักภักดี
phohmR maiF cheuuaF waaF jaL meeM khohnM theeF johngM rakH phakH deeM khohnM naiR maaM glaaoL haaR khohnM thaiM khohnM euunL waaF maiF johngM rakH phakH deeM
"I do not believe that there are any loyal [Thais] who would accuse another Thai of disloyalty."
ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
naiM saL maiR gaawnL atL saL winM theeF thuukL minL giiatL jaL bpraL laawngM yootH gapL phuuF theeF duuM thuukL dtohnM pheuuaF guuF naaF
"In olden times, a knight whose honor was insulted could save face by engaging in mortal combat with the person who sullied him."
ทุกคนกระหายที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสาร
thookH khohnM graL haaiR theeF jaL henR gaanM bpliianL bplaaengM khaawngR lo:hkF yookH khaaoL saanR
"Everyone longs to see the changes that the information age will bring to the world."
จะมีอยู่บ้างก็เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเงินทอง...
jaL meeM yuuL baangF gaawF lekH lekH naawyH naawyH bpenM bpanM haaR thaangM saehtL thaL gitL ngernM thaawngM
"If we do have any difficulties they are minor and they usually about money and finances..."
ผมกับภรรยาต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของลูกชาย ไหนจะค่าเทอม ค่าหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน
phohmR gapL phanM raH yaaM dtawngF baaekL phaaM raH khaaF chaiH jaaiL yuuL maiF naawyH giaaoL gapL gaanM seukL saaR laoF riianM khaawngR luukF chaaiM naiR jaL khaaF theermM khaaF nangR seuuR khaaF aaM haanR glaangM wanM
"My wife and I share the not-inconsiderable burdens of our son's education, including his tuition, books, and lunch money."
วันไหนว่างก็จะต้องไปตลาดโรงเกลือเพื่อซื้อเสื้อผ้าเก่าเป็นสินค้ามาจำหน่ายไม่มีวันหยุด
wanM naiR waangF gaawF jaL dtawngF bpaiM dtaL laatL ro:hngM gleuuaM pheuuaF seuuH seuuaF phaaF gaoL bpenM sinR khaaH maaM jamM naaiL maiF meeM wanM yootL
"On the days she is free, she goes to the Rong Klua Market to buy used clothing for her to sell; she has no days off."
เวลาของเราไม่ค่อยตรงกัน จะมีคุยกันบ้างก็จากการโทรศัพท์มือถือ
waehM laaM khaawngR raoM maiF khaawyF dtrohngM ganM jaL meeM khuyM ganM baangF gaawF jaakL gaanM tho:hM raH sapL meuuM theuuR
"We live separate lives; when we do have a chance to talk, we do so by cell phone."
จะว่าผมสนิทกับแม่ยายก็ไม่เชิงนัก
jaL waaF phohmR saL nitL gapL maaeF yaaiM gaawF maiF cheerngM nakH
"It’s not really correct to say that my mother-in-law and I are very close."
แกจะเรียกชื่อจริงผมและถามผมบ่อย ๆ ว่าวันนี้จะกินอะไร
gaaeM jaL riiakF cheuuF jingM phohmR laeH thaamR phohmR baawyL baawyL waaF wanM neeH jaL ginM aL raiM
"She calls me by my real name and often asks me what I want to eat that day."
เช้าวันรุ่งขึ้นแสงดาวจะโทรมาตำหนิว่า...
chaaoH wanM roongF kheunF saaengR daaoM jaL tho:hM maaM dtamM niL waaF
"The next morning, Saengdow called me to complain and said,..."
ถ้าไม่อยากกินข้าวบ้านหรือกินอิ่มมาจากข้างนอกแล้ว น่าจะโทร.บอกให้แกทำแต่ปริมาณน้อย ๆ จะได้ไม่เสียของ
thaaF maiF yaakL ginM khaaoF baanF reuuR ginM imL maaM jaakL khaangF naawkF laaeoH naaF jaL tho:hM baawkL haiF gaaeM thamM dtaaeL bpaL riH maanM naawyH naawyH jaL daiF maiF siiaR khaawngR
"...'If you don’t want to eat at home or you have already eaten out, you should call and let her know that she should cook a smaller amount so we don’t have to waste anything.'"
อะไรต่ออะไรยิ่งแพงอยู่ด้วย ผมก็จะตอบเออ ๆ ส่งไปเพื่อให้เรื่องมันจบ
aL raiM dtaawL aL raiM yingF phaaengM yuuL duayF phohmR gaawF jaL dtaawpL uuhrM sohngL bpaiM pheuuaF haiF reuuangF manM johpL
"'Everything sure is getting more and more expensive,' I responded half-heartedly so as to end the argument."
ผมทำทีเรียบ ๆ เฉย ๆ เพราะไม่รู้จะไปเสาะหาช่างทาสีมาจากไหน
phohmR thamM theeM riiapF riiapF cheeuyR cheeuyR phrawH maiF ruuH jaL bpaiM sawL haaR changF thaaM seeR maaM jaakL naiR
"I just act cool and collected because I don’t know where I will be able to find a housepainter."
จะทำเองก็ขี้เกียจและกลัวจะไม่เรียบร้อยสวยงาม
jaL thamM aehngM gaawF kheeF giiatL laeH gluaaM jaL maiF riiapF raawyH suayR ngaamM
"I am too lazy to do it by myself and afraid that it will not be neat and attractive."
แน่ล่ะหากออกมาไม่ถูกใจแสงดาว เธอก็คงบ่นไปได้สามวันแปดวันจนกว่าจะเบื่อหรือลืมไปเอง
naaeF laF haakL aawkL maaM maiF thuukL jaiM saaengR daaoM thuuhrM gaawF khohngM bohnL bpaiM daiF saamR wanM bpaaetL wanM johnM gwaaL jaL beuuaL reuuR leuumM bpaiM aehngM
"It is certainly true that if it does not please Saengdow, she will complain incessantly for days on end until she gets tired or forgets about it."
ความพยายามจะอนุรักษ์ทุกอย่างให้เหมือนเดิม เป็นเพียงการรักษารูปแบบที่ไร้ความหมายในชีวิตคนปัจจุบัน
khwaamM phaH yaaM yaamM jaL aL nooH rakH thookH yaangL haiF meuuanR deermM bpenM phiiangM gaanM rakH saaR ruupF baaepL theeF raiH khwaamM maaiR naiM cheeM witH khohnM bpatL jooL banM
"The attempt to preserve everything as it once was would be merely a perpetuation of form only which would have no meaning to the people’s lives today."
พ่อแม่ทุกคนหวังจะเห็นลูกมีคู่ครองที่ดี
phaawF maaeF thookH khohnM wangR jaL henR luukF meeM khuuF khraawngM theeF deeM
"Every parent wants to see their child have a good husband or wife."
ถ้าจะเพิ่มกำลังทหาร จะต้องนำเข้าที่ประชุมครม. เพื่อขอความเห็นชอบ
thaaF jaL pheermF gamM langM thaH haanR jaL dtawngF namM khaoF theeF bpraL choomM khaawM raawM maawM pheuuaF khaawR khwaamM henR chaawpF
"If military strength is to be increased, [the proposal] must be brought before the Cabinet for approval."
ทางด้านฝั่งไทยก็ชัดเจนว่าจะไม่รับคณะผู้สังเกตการณ์จากอินโดนีเซีย
thaangM daanF fangL thaiM gaawF chatH jaehnM waaF jaL maiF rapH khaH naH phuuF sangR gaehtL gaanM jaakL inM do:hM neeM siiaM
"The Thai side has been very clear that it would not accept the delegation of Indonesian observers."
จะลื่นไหลไปกับกระแสชาตินิยมอย่างเมามัน คงไม่ฉลาดแน่
jaL leuunF laiR bpaiM gapL graL saaeR chaatF niH yohmM yaangL maoM manM khohngM maiF chaL laatL naaeF
"To allow [the situation] to drift insanely on a tide of nationalism is certainly not a smart approach."
ไม่มีใครระแคะระคายในวันนั้นเลยว่าจะพบกับความพ่ายแพ้อย่างถล่มทลายเช่นนี้
maiF meeM khraiM raH khaeH raH khaaiM naiM wanM nanH leeuyM waaF jaL phohpH gapL khwaamM phaaiF phaaeH yaangL thaL lohmL thaH laaiM chenF neeH
"That day no one had any idea that the defeat would be this utterly devastating."
การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียน
gaanM seukL saaR raH dapL bpraL thohmR seukL saaR theuuR bpenM gaanM seukL saaR phaakF bangM khapH theeF khohnM thaiM thookH khohnM jaL dtawngF riianM
"Elementary education is compulsory for all Thai people."
เมื่อการตัดสินคดียึดทรัพย์ครั้งนี้ ทุกคนมองออกว่าจะนำมาสู่ความวุ่นวายอย่างแน่นอน
meuuaF gaanM dtatL sinR khaH deeM yeutH sapH khrangH neeH thookH khohnM maawngM aawkL waaF jaL namM maaM suuL khwaamM woonF waaiM yaangL naaeF naawnM
"When the decision regarding the property confiscation case came out this time, everyone believed that it would certainly result in riots and disorder."
นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ตลาดนัดเสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน
nakH thaawngF thiaaoF haaeL ganM bpaiM theeF dtaL laatL natH siiaR naaenF khaL natL johnM thaaepF jaL maiF meeM thaangM jaL deernM
"The tourists milled around the market until they were so jam-packed that it was almost impossible to walk."
พลังของโลกาภิวัตน์มีแน่ แต่ก็พูดไม่ได้ว่าท้องถิ่นและจารีตประเพณีดั้งเดิมจะปิดฉากไปอย่างรวดเร็ว
phaH langM khaawngR lo:hM gaaM phiH watH meeM naaeF dtaaeL gaawF phuutF maiF daiF waaF thaawngH thinL laeH jaaM reetF bpraL phaehM neeM dangF deermM jaL bpitL chaakL bpaiM yaangL ruaatF reoM
"Globalization is certainly a powerful force; however, it is impossible to say how quickly native cultures and traditional customs will pass from the scene."
เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจะมีเรือหางยาวพาชาวลาวข้ามมาฝั่งไทย
reermF dtangF dtaaeL faaH saangR jaL meeM reuuaM haangR yaaoM phaaM chaaoM laaoM khaamF maaM fangL thaiM
"Beginning at dawn long-tailed boats ply across the river carrying Lao villagers over to the Thai side."
คุณสุนีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านส้มป่อยฝ่ายปกครอง ผู้เข้าเวรรับคนจากฝั่งลาวเล่าให้ฟังว่า เรือของลาวทุกลำจะเข้าจอดที่ท่าน้ำของหมู่บ้าน
khoonM sooL neeM phuuF chuayF phuuF yaiL baanF baanF sohmF bpaawyL faaiL bpohkL khraawngM phuuF khaoF waehnM rapH khohnM jaakL fangL laaoM laoF haiF fangM waaF reuuaM khaawngR laaoM thookH lamM jaL khaoF jaawtL theeF thaaF naamH khaawngR muuL baanF
"Khun Sunee, the assistant village chief for administration in Somboy and the person on duty to welcome those coming in from Laos, told me that all the Lao boats tie up at the village pier."
ก่อนเดินขึ้นมาบนฝั่งจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการ คือทหารพราน ทำการตรวจสิ่งของที่คนลาวนำติดตัวมา
gaawnL deernM kheunF maaM bohnM fangL jaL meeM jaoF naaF theeF khaawngR thaangM gaanM kheuuM thaH haanR phraanM thamM gaanM dtruaatL singL khaawngR theeF khohnM laaoM namM dtitL dtuaaM maaM
"Before they actually land, an official who is paramilitary ranger, will inspect the goods that the Lao are bringing with them."
เมื่อมาถึงจุดที่ตนนั่งจะจดชื่อคนลาวที่ข้ามมาทุกคน
meuuaF maaM theungR jootL theeF dtohnM nangF jaL johtL cheuuF khohnM laaoM theeF khaamF maaM thookH khohnM
"When they come up to where the ranger is sitting, the ranger will write down the names of all the Lao people who have come over."
ในแต่ละนัดจะมีเรือเข้ามาประมาณ ๑๕๐ ลำ
naiM dtaaeL laH natH jaL meeM reuuaM khaoF maaM bpraL maanM raawyH haaF sipL lamM
"Each market day finds about 150 boats entering the country."
ทุกครั้งที่จัดตลาดนัด จะมีทหารพรานจำนวนประมาณห้านาย มาคอยตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย
thookH khrangH theeF jatL dtaL laatL natH jaL meeM thaH haanR phraanM jamM nuaanM bpraL maanM haaF naaiM maaM khaawyM dtruaatL dtraaM duuM laaeM khwaamM saL ngohpL riiapF raawyH
"Every market day about five paramilitary rangers stand guard and keep the peace."
คนลาวที่ข้ามมาส่วนมากจะมาซื้อ คนที่มาขายและซื้อมีไม่มากนัก
khohnM laaoM theeF khaamF maaM suaanL maakF jaL maaM seuuH khohnM theeF maaM khaaiR laeH seuuH meeM maiF maakF nakH
"Most of the Lao people here come to buy; there are few who come to sell and then make purchases."
ถ้าผู้พูดต้องการจะจำกัดความหมายของคำนามสามัญเข้ามาบ้าง ก็ต้องบอกเล่าเพิ่มเติม
thaaF phuuF phuutF dtawngF gaanM jaL jamM gatL khwaamM maaiR khaawngR khamM naamM saaR manM khaoF maaM baangF gaawF dtawngF baawkL laoF pheermF dteermM
"If the speaker wishes to restrict the meaning of a common noun, he needs to provide further specificity."
แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ
maaeF khaaH graL weeM graL waatF dtaaeL chaaoH pheuuaF jaL bpaiM haiF thanM rohtH faiM
"Market vendors hurried out from early in the morning so as not to miss the train."
มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
maaM duuM waaF jaL geertL aL raiM kheunF
"Let's see what happens."
ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น
khraiM gaawF saaR maatF khaoF phakH theeF neeF daiF dtaaeL meeM khaawF maaeH waaF jaL dtawngF phakH khohnM diaaoM thaoF nanH
"Anyone can come stay here with the only proviso that he or she can stay singly (without a partner)."
ประมงที่พร้อมจะแปลงร่างเป็นโจรสลัดเมื่อสบโอกาสเข้ายึดเรือพาณิชย์เพื่อแลกกับค่าไถ่
bpraL mohngM theeF phraawmH jaL bplaaengM raangF bpenM jo:hnM saL latL meuuaF sohpL o:hM gaatL khaoF yeutH reuuaM phaaM nitH pheuuaF laaekF gapL khaaF thaiL
"Fishermen who are prepared to transform themselves into pirates when the opportunity arises seize commercial vessels which can be exchanged for ransom."
การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี
gaanM thamM khruaaM bpraL gaawpL aaM haanR khuaanM yaaekF bpenM suaanL neungL khaawngR reuuanM dooyM jaL meeM raH biiangM khanF reuuR yaaekF aawkL jaakL reuuanM daiF gaawF yingF deeM
"When building a food preparation kitchen, you should detach it from the rest of the house by having a open area separating it or, even better, erecting another building altogether."
โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ค่อยพบงานการกุศลที่มีบริษัทใหญ่ ๆ หนุนหลังเพื่อการสาธารณะนัก
dooyM thuaaF bpaiM laaeoH raoM makH jaL maiF khaawyF phohpH ngaanM gaanM gooL sohnR theeF meeM baawM riH satL yaiL yaiL noonR langR pheuuaF gaanM saaR thaaM raH naH nakH
"Generally, we hardly ever see major corporations sponsoring religious ceremonies for the public at large."
ผมจะต้องหักใจจากหล่อนให้ได้ในวันนี้
phohmR jaL dtawngF hakL jaiM jaakL laawnL haiF daiF naiM wanM neeH
"I am just going to have to put her out of my mind from now on."
เราควรเพ่งพินิจไปในส่วนที่สำคัญที่สุดและน่าจะมีผลต่อสังคมการเมืองไทยในวงกว้าง
raoM khuaanM phengF phiH nitH bpaiM naiM suaanL theeF samR khanM theeF sootL laeH naaF jaL meeM phohnR dtaawL sangR khohmM gaanM meuuangM thaiM naiM wohngM gwaangF
"We should concentrate on the most important issues and [those] which would have the broadest effect on the Thai body politic."
ผมจะคิดถึงคุณอย่างแน่นอน เมื่อคุณกลับไปที่กรุงเทพฯแล้ว
phohmR jaL khitH theungR khoonM yaangL naaeF naawnM meuuaF khoonM glapL bpaiM theeF groongM thaehpF laaeoH
"I will definitely miss you when you go back Bangkok."
ผมหวังว่าคุณจะเป็นแฟนผมจริง ๆ
phohmR wangR waaF khoonM jaL bpenM faaenM phohmR jingM jingM
"I wish you were my girlfriend."
และวิธีที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรมากที่สุดก็คือ ต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุดและขายสินค้าให้ได้ราคาสูงที่สุด
laeH wiH theeM theeF jaL thamM haiF thooH raH gitL daiF phohnR gamM raiM maakF theeF sootL gaawF kheuuM dtawngF lohtH khaaF chaiH jaaiL lohngM haiF maakF theeF sootL laeH khaaiR sinR khaaH haiF daiF raaM khaaM suungR theeF sootL
"And, the way to maximize profits is to reduce investments as much as possible and to sell goods for the highest possible price."
...ผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะถอนตัวย้ายการลงทุนไปสู่แหล่งใหม่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประหยัดกว่า
phuuF bpraL gaawpL gaanM gaawF phraawmH theeF jaL thaawnR dtuaaM yaaiH gaanM lohngM thoonM bpaiM suuL laengL maiL theeF meeM khwaamM manF khohngM bplaawtL phaiM laeH bpraL yatL gwaaL
"businessmen are ready to move their investments to a new location which is more secure or is less expensive."
นอกจากจะมีแรงงานจากประชากรจำนวนมหาศาลที่ควบคุมง่าย เพราะอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์มาอย่างยาวนาน...
naawkF jaakL jaL meeM raaengM ngaanM jaakL bpraL chaaM gaawnM jamM nuaanM maH haaR saanR theeF khuaapF khoomM ngaaiF phrawH yuuL phaaiM dtaaiF raH baawpL khaawmM miuM nitH maaM yaangL yaaoM naanM
"In addition to having a large labor pool which can be easily managed because the workers had lived under Communism for a long time..."
จนเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยืนยันที่จะเดินทางไปอนุสรณ์สถานของทหารผ่านศึกซึ่งรวมถึงอดีตนักรบในสงครามโลกครั้งที่สอง...
johnM geertL haehtL graL thohpH graL thangF ganM jaakL gaanM theeF aL deetL naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM khaawngR yeeF bpoonL yeuunM yanM theeF jaL deernM thaangM bpaiM aL nooH saawnR saL thaanR khaawngR thaH haanR phaanL seukL seungF ruaamM theungR aL deetL nakH rohpH naiM sohngR khraamM lo:hkF khrangH theeF saawngR
"A dispute occurred in China due to a former Japanese prime minister’s insistence on visiting a veteran’s memorial which included former World War II soldiers..."
ค่ำคืนกำลังจะมาเยือน
khamF kheuunM gamM langM jaL maaM yeuuanM
"It's getting dark already."
แม้ว่าช่วงนี้เงินจะหายากก็ตาม แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องยอมแน่นอน
maaeH waaF chuaangF neeH ngernM jaL haaR yaakF gaawF dtaamM dtaaeL cheuuaF waaF ratH thaL baanM jaL dtawngF yaawmM naaeF naawnM
"Even though at this time funds are scarce, we believe that the government will certainly need to acquiesce."
เรื่องของความรุนแรงในละครทีวีนั้นบ่นกันมานาน แต่บ่นกันเป็นพักตามแต่สื่อจะหยิบขึ้นมาเล่นในตอนไหน
reuuangF khaawngR khwaamM roonM raaengM naiM laH khaawnM theeM weeM nanH bohnL ganM maaM naanM dtaaeL bohnL ganM bpenM phakH dtaamM dtaaeL seuuL jaL yipL kheunF maaM lenF naiM dtaawnM naiR
"People have complained about the question of violence in TV programs for a long time; however, the complaints have been raised from time to time depending on when the media have raised the issue."
เรื่องเหล่านี้จะเป็นจุดด่างในประวัติศาสตร์กระบวนกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน
reuuangF laoL neeH jaL bpenM jootL daangL naiM bpraL watL saatL graL buaanM graL buaanM gaanM yootH dtiL thamM yaangL naaeF naawnM
"These incidents have definitely been a blemish on the history of the judicial process."
ชั่วชีวิตของคน ๆ หนึ่งจะมีอายุเฉลี่ยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปี
chuaaF cheeM witH khaawngR khohnM khohnM neungL jaL meeM aaM yooH chaL liiaL bpraL maanM hohkL sipL theungR jetL sipL bpeeM
"The average human lifetime is about 60 – 70 years."
ผมอยากจะลดน้ำหนักให้ได้สักห้ากิโล
phohmR yaakL jaL lohtH namH nakL haiF daiF sakL haaF giL lo:hM
"I want to lose five kg."
คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด
khohnM bo:hM raanM meeM khwaamM cheuuaF waaF thaaF thamM singL witH thaanR laaeoH fohnR jaL dtohkL dtitL ganM maiF yootL
"Our ancestors used to believe that if you do something strange or bizarre, rain will fall without stop."
จะไปไหนกันแน่เนี่ย
jaL bpaiM naiR ganM naaeF niiaF
"Where precisely will we go?"
ผมยังคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำได้ดีขนาดนั้น
phohmR yangM khaatF maiF theungR leeuyM waaF khaoR jaL thamM daiF deeM khaL naatL nanH
"I did not expect that he would work out that well."
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทำเป็นบ้านพักตากอากาศ จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากต่อการแก้ไข
bpanM haaR gaanM bookL rookH theeF dinM khaawngR ratH pheuuaF thamM bpenM baanF phakH dtaakL aaM gaatL jaL glaaiM bpenM bpanM haaR reuuaH rangM theeF yaakF dtaawL gaanM gaaeF khaiR
"The problem of intrusion into government lands to build vacation homes is becoming a major dilemma which is difficult to resolve."
เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี
khaoR dtohkL bpaakL rapH khamM laaeoH waaF jaL chuayF duuM laaeM luukF khaawngR raoM bpenM yaangL deeM
"He already promised that he would take good care of our children."
เขาต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีก เพราะบ้านก็ใกล้จะถูกยึดอยู่รอมร่อ
khaoR dtawngF thamM ngaanM pheermF kheunF eekL phrawH baanF gaawF glaiF jaL thuukL yeutH yuuL raawmM raawF
"He needs to work harder because his home is close to being repossessed."
ปัจจุบันไม่ใช่เพียงจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองเท่านั้น หากแต่จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้รัฐบาลตายน้ำตื้นได้
bpatL jooL banM maiF chaiF phiiangM jaL dtawngF rapH phitL chaawpF thaangM gaanM meuuangM thaoF nanH haakL dtaaeL jaL meeM khwaamM phitL dtaamM gohtL maaiR seungF jaL thamM haiF ratH thaL baanM dtaaiM naamH dteuunF daiF
"In today’s world it is not sufficient merely to be politically responsible; a government can fail due to a minor legal error."
หลายปีกว่าความคิดนั้นจะผลิบานเต็มที่
laaiR bpeeM gwaaL khwaamM khitH nanH jaL phliL baanM dtemM theeF
"It will take years for that idea to come to full flower."
เขาจะต้องมอดม้วยอย่างทุกข์ทรมานใจเหมือนอย่างที่เขาทำกับเธอ
khaoR jaL dtawngF maawtF muayH yaangL thookH thaawM raH maanM jaiM meuuanR yaangL theeF khaoR thamM gapL thuuhrM
"He should die a horrible and painful death similar to [the pain] he inflicted on you."
ผมจะหาเวลาโทรหาคุณ อาทิตย์หน้า
phohmR jaL haaR waehM laaM tho:hM haaR khoonM aaM thitH naaF
"I will try to call you next week sometime."
การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบสามประการ
gaanM theeF jaL phaH yaaM gaawnM aaM gaatL daiF dtawngF meeM ohngM bpraL gaawpL saamR bpraL gaanM
"Forecasting the weather comprises three elements."
และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
laeH bpraL gaanM sootL thaaiH kheuuM khwaamM saaR maatF theeF jaL phaL sohmR phaL saanR ohngM bpraL gaawpL thangH saawngR khaangF dtohnF khaoF duayF ganM pheuuaF khaatF maaiR gaanM bpliianL bplaaengM khaawngR banM yaaM gaatL theeF jaL geertL kheunF naiM aL naaM khohtH
"And the final element is the ability to combine the first two elements in order to forecast the changes in the atmosphere that will occur in the future."
การที่จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใด ๆบริเวณหนึ่ง ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณนั้นร่วมกับผลการตรวจอากาศจากบริเวณที่อยู่โดยรอบด้วย...
gaanM theeF jaL phaH yaaM gaawnM aaM gaatL naiM baawM riH waehnM daiM daiM baawM riH waehnM neungL dtawngF chaiH khaawF muunM phohnR gaanM dtruaatL aaM gaatL naiM baawM riH waehnM nanH ruaamF gapL phohnR gaanM dtruaatL aaM gaatL jaakL baawM riH waehnM theeF yuuL dooyM raawpF duayF
"Forecasting the weather in any particular location employs observational data from that location in addition to inspections of the conditions in the surrounding areas as well..."
สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่การพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณที่จะพยากรณ์ได้
singL theeF geertL kheunF naawkF jaakL pheuunH theeF gaanM phaH yaaM gaawnM aatL khleuuanF dtuaaM maaM meeM phohnR dtaawL saL phaapF aaM gaatL naiM baawM riH waehnM theeF jaL phaH yaaM gaawnM daiF
"Events which arise outside the forecast area might shift and affect the conditions of the forecast area."
ฉันได้เงินจากลูกหนี้เป็นเบี้ยหัวแตกทั้งนั้น แต่จะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะกลัวหนี้สูญไปเฉย
chanR daiF ngernM jaakL luukF neeF bpenM biiaF huaaR dtaaekL thangH nanH dtaaeL jaL maiF aoM gaawF maiF daiF phrawH gluaaM neeF suunR bpaiM cheeuyR
"All the money I receive from debtors is in little bits and pieces; but, if I do not get [the money] this way I won’t get it at all because I am concerned that the debts will be completely uncollectable."
เขาเต็มใจมากที่จะตอบคำถามของคุณ
khaoR dtemM jaiM maakF theeF jaL dtaawpL khamM thaamR khaawngR khoonM
"He is very happy to answer your questions."
เรื่องเหล่านี้ย่อมจะถูกจับตามองจากสังคมว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
reuuangF laoL neeH yaawmF jaL thuukL japL dtaaM maawngM jaakL sangR khohmM waaF bpenM bpraL yo:htL maakF naawyH khaaeF naiR
"These programs must be examined to determine to what extent they are of benefit to society."
เวลาพูดเรื่องคอรัปชั่นทีไหร่ เราก็มักจะบอกกันว่าเป็นมายังงี้ตั้งโกฏิปีแล้ว
waehM laaM phuutF reuuangF khaawM rapH chanF theeM raiL raoM gaawF makH jaL baawkL ganM waaF bpenM maaM yangM ngeeH dtangF go:htL bpeeM laaeoH
"Whenever we talk about corruption, we tell each other that it has been like this for 10 million years already."
...เพื่อทำหน้าที่เป็นบึงพักน้ำให้หน้าน้ำ โดยรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะ
pheuuaF thamM naaF theeF bpenM beungM phakH naamH haiF naaF naamH dooyM raawngM rapH naamH fohnR waiH chuaaF khraaoM gaawnL theeF jaL raH baaiM lohngM thaangM raH baaiM naamH saaR thaaM raH naH
"[These] function as reservoirs during flood season by temporarily retaining rain water before they release the water into public waterways."
ทำไมไม่มีใครเดินผ่านมาหน่อยนะ จะได้เห็นว่าฉันคุยกับผู้ชายที่หล่อที่สุดในบริษัท
thamM maiM maiF meeM khraiM deernM phaanL maaM naawyL naH jaL daiF henR waaF chanR khuyM gapL phuuF chaaiM theeF laawL theeF sootL naiM baawM riH satL
"How come no one has walked by [that I know]; [they] would see that I am talking to the most handsome boy in the company."
ฉันจะทำอะไรก่อนดี
chanR jaL thamM aL raiM gaawnL deeM
"What should I do first?"
เย็นนี้ฉันจะคุยบีบีเล่นเฟซบุ๊กให้หนำใจไปเลย
yenM neeH chanR jaL khuyM beeM beeM lenF faehsF bookH haiF namR jaiM bpaiM leeuyM
"This evening I will chat on Blackberry and Facebook until I am blue in the face."
หนังสือพิมพ์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อที่จะทำความพอใจให้แก่ท่านผู้นั้นผู้นี้หนังสือพิมพ์จึงไม่ต้องไปพะวงถึงใครผู้ใดทั้งนั้น
nangR seuuR phimM maiF daiF meeM kheunF pheuuaF theeF jaL thamM khwaamM phaawM jaiM haiF gaaeL thanF phuuF nanH phuuF neeH nangR seuuR phimM jeungM maiF dtawngF bpaiM phaH wohngM theungR khraiM phuuF daiM thangH nanH
"Newspapers were not created to gratify this person or that; thus, newspapers need not be concerned about any one person in particular."
เขาท้าทายอำนาจเก่า ว่าไม่มีทางจะสกัดกั้นหรือโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับฉันทานุมัติอย่างล้นหลาม
khaoR thaaH thaaiM amM naatF gaoL waaF maiF meeM thaangM jaL saL gatL ganF reuuR kho:hnF lohmH ratH thaL baanM theeF daiF rapH chanR thaaM nooH matH yaangL lohnH laamR
"He challenged the old order by saying that it is impossible to obstruct or overthrow a government which had received overwhelming mandate [from the people]."
ข้าวชนิดอื่นจะมีเทพธิดาประจำหรือไม่ไม่มีใครพูดถึง
khaaoF chaH nitH euunL jaL meeM thaehpF thiH daaM bpraL jamM reuuR maiF maiF meeM khraiM phuutF theungR
"No one talks about whether any other grains have a specific angel or goddess."
ในการทำนาชาวนาจะทำพิธีบูชาแม่โพสพด้วยอาหาร มีข้าวปากหม้อ กล้วย ต้นอ้อยเป็นต้น เพื่อหวังให้ข้าวงอกออกรวงงาม
naiM gaanM thamM naaM chaaoM naaM jaL thamM phiH theeM buuM chaaM maaeF pho:hM sohpL duayF aaM haanR meeM khaaoF bpaakL maawF gluayF dtohnF aawyF bpenM dtohnF pheuuaF wangR haiF khaaoF ngaawkF aawkL ruaangM ngaamM
"In tending their fields, farmers pay homage and perform ceremonies to Mae Posop with items of food; they offer up, for example, the first spoonfuls of rice from the pot, bananas, and sugarcane to fulfill their hopes that their rice crops will burst forth with bountiful and full kernels."
ชาวนาทำพิธีบูชาแม่โพสพ ก็เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความหวังความมั่นใจว่าข้าวจะให้ผลอุดมสมบูรณ์
chaaoM naaM thamM phiH theeM buuM chaaM maaeF pho:hM sohpL gaawF pheuuaF saangF khwanR laeH gamM langM jaiM haiF meeM khwaamM wangR khwaamM manF jaiM waaF khaaoF jaL haiF phohnR ooL dohmM sohmR buunM
"Rice farmers engage in ceremonies to venerate Mae Posop in order to instill morale and courage and to give them hope and confidence that the rice crop be full and bountiful."
ซึ่งส่งผลให้มีความอิ่มหนำสำราญและความสุขที่จะได้รับตลอดทั้งปี
seungF sohngL phohnR haiF meeM khwaamM imL namR samR raanM laeH khwaamM sookL theeF jaL daiF rapH dtaL laawtL thangH bpeeM
"[A good harvest] will result in [the farmers] being satiated and happy for the entire year."
ถ้าทำข้าวหก ก็จะก้มลงเก็บอย่างเรียบร้อย
thaaF thamM khaaoF hohkL gaawF jaL gohmF lohngM gepL yaangL riiapF raawyH
"If [you] cause rice to fall [to the ground], [you] bend down and gather the kernels very carefully."
ข้าวจะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางอย่างเรียบร้อย ไม่ทิ้งเรี่ยราดเลอะเทอะ...
khaaoF jaL gepL waiH bpenM theeF bpenM thaangM yaangL riiapF raawyH maiF thingH riiaF raatF luhH thuhH
"Rice is stored carefully in its own special location; [you] do not leave rice carelessly scattered about..."
เมื่อรับประทานข้าวก็จะรับประทานอย่างเรียบร้อย ไม่ทำเลอะเทอะมูมมาม
meuuaF rapH bpraL thaanM khaaoF gaawF jaL rapH bpraL thaanM yaangL riiapF raawyH maiF thamM luhH thuhH muumM maamM
"When [you] eat rice, [you] should eat it with proper manners and should not make a mess or eat sloppily."
เมื่ออิ่มข้าวก็จะไหว้ขอบคุณแม่โพสพ
meuuaF imL khaaoF gaawF jaL waiF khaawpL khoonM maaeF pho:hM sohpL
"When [you] finish eating, [you] should “wai” to express thanks to Mae Posop."
ถ้าจะเอาข้าวให้สัตว์กินจะต้องใส่ภาชนะ หรือมีใบไม้ใบตองรอง ไม่ทิ้งกองข้าวบนพื้นดิน
thaaF jaL aoM khaaoF haiF satL ginM jaL dtawngF saiL phaaM chaH naH reuuR meeM baiM maaiH baiM dtaawngM raawngM maiF thingH gaawngM khaaoF bohnM pheuunH dinM
"If you give rice to an animal, you should put it in a dish or serve it in a banana or other leaf; you should not just dump the rice on the ground."
ได้ค่ะ คุณจะบินไปเกาะสมุยโดยสายการบินกรุงเทพฯซึ่งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ ๆ
daiF khaF khoonM jaL binM bpaiM gawL saL muyM dooyM saaiR gaanM binM groongM thaehpF seungF jaL chaiH waehM laaM bpraL maanM chuaaF mo:hngM saehtL saehtL
"Yes, Maam. You'll fly to Samui by Bangkok airways, which takes a little over an hour."
จากสนามบินเราจะมีรถลิโมไปรับและพาไปส่งที่โรงแรม
jaakL saL naamR binM raoM jaL meeM rohtH liH mo:hM bpaiM rapH laeH phaaM bpaiM sohngL theeF ro:hngM raaemM
"From the airport, you'll be picked up by limo, which will take you to the hotel."
ที่โรงแรมคุณจะได้รับตะกร้าผลไม้ และค็อกเทล ที่เป็นอภินันทนาการ
theeF ro:hngM raaemM khoonM jaL daiF rapH dtaL graaF phohnR laH maaiH laeH khawkH thaehnM theeF bpenM aL phiH nanM thaH naaM gaanM
"At the hotel, you'll receive a complimentary basket of Thai fruit and two cocktails."
จากนั้น เราจะพาคุณไปที่ห้องพัก คุณอาจพักผ่อนหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า ลงมาที่ชั้นล่างเพื่อไปนั่งเล่นที่ริมสระน้ำตากแดดเล็กน้อย แป๊บเดียวก็ได้เวลาอาหารกลางวัน
jaakL nanH raoM jaL phaaM khoonM bpaiM theeF haawngF phakH khoonM aatL phakH phaawnL reuuR bpliianL seuuaF phaaF lohngM maaM theeF chanH laangF pheuuaF bpaiM nangF lenF theeF rimM saL naamH dtaakL daaetL lekH naawyH bpaaepH diaaoM gaawF daiF waehM laaM aaM haanR glaangM wanM
"After that you'll be taken to your room where you can relax, change, then go downstairs to lounge around the pool, catch some sun, then its lunch time."
ที่โรงแรมสมุยออร์คิดที่คุณจะไปพัก เรามีกุ๊กชาวฝรั่งเศสซึ่งทำอาหารยุโรปเก่งมาก และหากคุณชอบอาหารไทย เขาก็ทำได้ไม่เลวด้วย
theeF ro:hngM raaemM saL muyM aawM khitH theeF khoonM jaL bpaiM phakH raoM meeM gookH chaaoM faL rangL saehtL seungF thamM aaM haanR yooH ro:hpL gengL maakF laeH haakL khoonM chaawpF aaM haanR thaiM khaoR gaawF thamM daiF maiF laayoM duayF
"At the Samui Orchid Hotel, where you'll be staying, we've got a French chef who has a very nice touch with European food. And if you fancy some Thai food, it's good too."
ที่นั่นคุณสามารถชอปปิงได้ เพราะจะมีหลาย ๆ อย่างสำหรับนักท่องเที่ยว
theeF nanF khoonM saaR maatF chaawpF bpingM daiF phrawH jaL meeM laaiR laaiR yaangL samR rapL nakH thaawngF thiaaoF
"There, you can do some shopping as they have many things for tourists [to buy]."
ตกเย็น เรือจะพาคุณกลับมาที่หาดหน้าโรงแรม ทันเวลาพระอาทิตย์ตกพอดี
dtohkL yenM reuuaM jaL phaaM khoonM glapL maaM theeF haatL naaF ro:hngM raaemM thanM waehM laaM phraH aaM thitH dtohkL phaawM deeM
"Late afternoon, the boat will take you back to the beach in front of the hotel just in time to catch the sunset."
แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตี เขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ
maaeH jaL thuukL faaiL dtrohngM khaamF japL bpaiM ohtL aaM haanR laeH khiianF dteeM khaoR gaawF jaL maiF baawkL khwaamM lapH khaawngR chaatF
"Even though he was captured by his opponents and was beaten and starved, he refused to divulge state secrets."
ถ้าขืนทำแบบนี้อีก ครูจะลงโทษนะคะ
thaaF kheuunR thamM baaepL neeH eekL khruuM jaL lohngM tho:htF naH khaH
"If you still do this again, I (the teacher) will punish [you]."
เขาเคยคัดค้านความคิดที่จะซื้อรถไถของเพื่อนคนนี้มาก่อน
khaoR kheeuyM khatH khaanH khwaamM khitH theeF jaL seuuH rohtH thaiR khaawngR pheuuanF khohnM neeH maaM gaawnL
"In the past they had resisted the idea of buying this friend’s tractor."
เธอโดนสามีซ้อมหลายหนแล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับสามี
thuuhrM do:hnM saaR meeM saawmH laaiR hohnR laaeoH dtaaeL gaawF maiF kheeuyM khitH jaL leerkF gapL saaR meeM
"She had been beaten up by her husband twice already, but she never considered leaving him."
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ไปสองรอบแล้ว ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันจะสื่อถึงอะไร
chanR aanL nangR seuuR lemF neeH bpaiM saawngR raawpF laaeoH yangM maiF khaoF jaiM leeuyM waaF manM jaL seuuL theungR aL raiM
"I read this book twice already but I still don’t understand what [the book] is trying to communicate."
คนที่มีรายได้น้อยจำเป็นที่จะต้องกระเหม็ดกระแหม่ในการใช้จ่าย
khohnM theeF meeM raaiM daiF naawyH jamM bpenM theeF jaL dtawngF graL metL graL maaeL naiM gaanM chaiH jaaiL
"People with low incomes are forced to be frugal with their spending."
เรายังสามารถส่งเด็กหรือเยาวชนซึ่งมีประพฤติเหลือขอ อันจะเป็นภัยต่อเด็กหรือเยาวชนอื่นไปกักไว้ในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
raoM yangM saaR maatF sohngL dekL reuuR yaoM waH chohnM seungF meeM bpraL phreutH leuuaR khaawR anM jaL bpenM phaiM dtaawL dekL reuuR yaoM waH chohnM euunL bpaiM gakL waiH naiM saL thaanR theeF theeF jatL waiH dooyM chaL phawH
"We are still able to confine children and teens who exhibit unruly behavior and who may be dangerous to others to special purpose institutions."
เธอนี่มันโง่จนเกินกว่าจะบรรยาย
thuuhrM neeF manM ngo:hF johnM geernM gwaaL jaL banM yaaiM
"You are stupider than words can describe." "I can’t describe how stupid you are!" "You are too stupid for words."
โจทย์ข้อนี้มันยากเกินกว่าจะเข้าใจ
jo:htL khaawF neeH manM yaakF geernM gwaaL jaL khaoF jaiM
"This problem is too difficult for me to understand."
ผู้หญิงคนนั้นสวยจนเกินกว่าฉันจะห้ามใจได้
phuuF yingR khohnM nanH suayR johnM geernM gwaaL chanR jaL haamF jaiM daiF
"That girl is so beautiful that I can hardly restrain myself."
. คุณจะล้างรถเมื่อไร
khoonM jaL laangH rohtH meuuaF raiM
"When will you wash the car?"
. คุณจะโทรกลับบ้านเมื่อไร
khoonM jaL tho:hM glapL baanF meuuaF raiM
"When will you call home?"
ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่กันร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเหงา
theungR luukF maaR jaL yangM daiF yuuL ganM ruaamF ganM dtaaeL thookH dtuaaM gaawF duuM ngaawyR ngaoR
"Even though the puppies were living together [in the kennel], each of them looked lonely."
ถ้าผู้ชายรักเราจริง ๆ เขาจะตบเราปะ
thaaF phuuF chaaiM rakH raoM jingM jingM khaoR jaL dtohpL raoM bpaL
"If a guy really loves you, would he beat you up?"
. น้ำท่วมไปหมดแล้ว คุณจะกลับบ้านได้ยังไง
naamH thuaamF bpaiM mohtL laaeoH khoonM jaL glapL baanF daiF yangM ngaiM
"It’s completely flooded already; how will you get home?"
อีกไม่ช้าอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากตรงนั้นพร้อมแสงอ่อน ๆ
eekL maiF chaaH aaM thitH jaL phlo:hL kheunF maaM jaakL dtrohngM nanH phraawmH saaengR aawnL aawnL
"In just a little while the sun would rise from that [direction] along with its faint light."
เขาจะไม่ยอมนำมันขึ้นมาไว้บนบกจนกว่างานไถจะแล้วเสร็จ
khaoR jaL maiF yaawmM namM manM kheunF maaM waiH bohnM bohkL johnM gwaaL ngaanM thaiR jaL laaeoH setL
"He was not willing to pull [the plow] up onto the dry land until the plowing was completed."
และหวังว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับงานไถ ด้วยผืนนาที่มีอยู่เท่าเดิมกับระยะเวลาที่เขาลงแรงไถไป
laeH wangR waaF wanM neeH jaL bpenM wanM sootL thaaiH samR rapL ngaanM thaiR duayF pheuunR naaM theeF meeM yuuL thaoF deermM gapL raH yaH waehM laaM theeF khaoR lohngM raaengM thaiR bpaiM
"And, he hoped that today would be the last day for plowing, with his last remaining time and effort just enough to finish the plot that remained unplowed."
หากเป็นหลายปีก่อน จะถือเป็นความเร็วที่สามารถยืดอกคุยกับเพื่อนบ้านได้สบาย
haakL bpenM laaiR bpeeM gaawnL jaL theuuR bpenM khwaamM reoM theeF saaR maatF yeuutF ohkL khuyM gapL pheuuanF baanF daiF saL baaiM
"If this were many years ago, he would have been able to come early and comfortably chat with his neighbors."
หากจะจบงานนาพร้อม ๆ กับเพื่อนบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องออกตัวก่อนใคร ๆ...
haakL jaL johpL ngaanM naaM phraawmH phraawmH gapL pheuuanF baanF jamM bpenM yaangL yingF theeF khaoR jaL dtawngF aawkL dtuaaM gaawnL khraiM khraiM
"If he finishes his work at the same time at his neighbors, it is really important that he gets out to the field before anyone else..."
มันจอดอยู่ใต้ถุนแทบจะทุกบ้าน
manM jaawtL yuuL dtaiF thoonR thaaepF jaL thookH baanF
"They are parked underneath almost every home."
รถไถจะถูกนำเข้ามาในหมู่บ้าน และสวนทางกับควายซึ่งพ่อค้านำออกไป
rohtH thaiR jaL thuukL namM khaoF maaM naiM muuL baanF laeH suaanR thaangM gapL khwaaiM seungF phaawF khaaH namM aawkL bpaiM
"Mechanical plows are being brought into the village; and, they cross paths with water buffalos which buyers are taking out."
หลายวันก่อนเขาได้ยินเพื่อนบ้านบอกว่าจะกู้เงิน ธกส. เพื่อนำไปวางเงินดาวน์รถไถนา
laaiR wanM gaawnL khaoR daiF yinM pheuuanF baanF baawkL waaF jaL guuF ngernM thaawM gaawM saawR pheuuaF namM bpaiM waangM ngernM daaoM rohtH thaiR naaM
"A number of days ago he heard his neighbors say that they would borrow money from the Agricultural Bank to make a down payment to purchase a mechanical tractor."
ยิ่งถ้าอีกสองครัวเรือนเห็นดีเห็นงามด้วย เขาจะเป็นชาวนาเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ยังคงทำนาโดยอาศัยแรงควาย
yingF thaaF eekL saawngR khruaaM reuuanM henR deeM henR ngaamM duayF khaoR jaL bpenM chaaoM naaM phiiangM khohnM diaaoM naiM muuL baanF theeF yangM khohngM thamM naaM dooyM aaM saiR raaengM khwaaiM
"Moreover, if two more households agree, he would be the only farmer in the village who continued to rely on his water buffalo to prepare his fields."
ความอับอายนี้จะไม่มีใครมาร่วมแบ่งปัน
khwaamM apL aaiM neeH jaL maiF meeM khraiM maaM ruaamF baengL bpanM
"No one would join with him in this disgraceful endeavor."
ด้วยความที่ควายลุยงานหนักมาหลายปีและแก่มากแล้ว ตามสันหลังของมันจึงปรากฏคลื่นกระดูกซึ่งปูดขึ้นมาปานจะทะลุผิวหนัง
duayF khwaamM theeF khwaaiM luyM ngaanM nakL maaM laaiR bpeeM laeH gaaeL maakF laaeoH dtaamM sanR langR khaawngR manM jeungM bpraaM gohtL khleuunF graL duukL seungF bpuutL kheunF maaM bpaanM jaL thaH looH phiuR nangR
"Because the water buffalo was old and had waded through its tedious work for so many years, [you could] see the ripples of bone along its back which look like they are about to pierce through its hide."
มันเอียงจนเกือบจะจมน้ำ
manM iiangM johnM geuuapL jaL johmM naamH
"[The plow] was tipped over until it was almost completely submerged."
การอยู่อย่างไร้ประโยชน์จะพามันเข้าใกล้โรงฆ่า
gaanM yuuL yaangL raiH bpraL yo:htL jaL phaaM manM khaoF glaiF ro:hngM khaaF
"Living without being useful will bring it closer to the slaughterhouse."
อีกสามส่วนเขาหมายมั่นจะให้แล้วเสร็จก่อนตะวันตรงหัว
eekL saamR suaanL khaoR maaiR manF jaL haiF laaeoH setL gaawnL dtaL wanM dtrohngM huaaR
"He intended to finished the other three-fourths by noon."
จริง ๆ เขาควรจะซอยผืนนาให้เป็นสองหรือสามแปลงเล็ก ๆ โดยทำคันดินตัดผ่าน
jingM jingM khaoR khuaanM jaL saawyM pheuunR naaM haiF bpenM saawngR reuuR saamR bplaaengM lekH lekH dooyM thamM khanM dinM dtatL phaanL
"Truth be known, he should have cut his fields into two or three smaller portions by building an earthen dike through [the field]."
ขณะเดียวกันเขาก็ภาวนาว่าขอให้งานกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งเสียก่อนที่ควายจะกำลังตก
khaL naL diaaoM ganM khaoR gaawF phaaM waH naaM waaF khaawR haiF ngaanM ginM pheuunH theeF bpaiM gwaaL khreungF siiaR gaawnL theeF khwaaiM jaL gamM langM dtohkL
"At the same time he prayed that more than half of his fields could be [plowed] before his buffalo was ready to collapse."
หาไม่แล้ว เขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ลำบาก เพราะอีกไม่นานแดดจะร้อนขึ้น มีสัญญาณบางอย่างบอกว่าวันนี้คนบนฟ้าเอาจริง
haaR maiF laaeoH khaoR jaL dtawngF juuhrM gapL saL thaanR naH gaanM theeF lamM baakL phrawH eekL maiF naanM daaetL jaL raawnH kheunF meeM sanR yaanM baangM yaangL baawkL waaF wanM neeH khohnM bohnM faaH aoM jingM
"If he would not [be able to plow half his field], he would really be in trouble because in a little while the sun would become hotter and hotter, and there are signs which indicate that today the sun would be excruciatingly hot."
ผิวหนังและใบหน้าของเขาเกรียมแดดเกินกว่าจะหนักใจกับรังสีอันเป็นสาเหตุของฝ้าและจุดด่างดำ
phiuR nangR laeH baiM naaF khaawngR khaoR griiamM daaetL geernM gwaaL jaL nakL jaiM gapL rangM seeR anM bpenM saaR haehtL khaawngR faaF laeH jootL daangL damM
"His face and skin were too sun burned for him to be concerned that the [sun’s] rays would cause blemishes and dark spots."
แดดร้อนจะทำให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นทวี
daaetL raawnH jaL thamM haiF neuuayL pheermF kheunF bpenM thaH weeM
"The excessive heat of the sun made them even more weary."
หากมันหอบหายใจหรือผ่อนฝีเท้าลง เขาจะรู้สึกหวั่นไหวอยู่ลึก ๆ
haakL manM haawpL haaiR jaiM reuuR phaawnL feeR thaaoH lohngM khaoR jaL ruuH seukL wanL waiR yuuL leukH leukH
"If it wheezes or slows its pace, he would become deeply anxious."
มันเพียงแต่ซื่อและเชื่องเกินกว่าจะอู้งานเหมือนคน
manM phiiangM dtaaeL seuuF laeH cheuuangF geernM gwaaL jaL uuF ngaanM meuuanR khohnM
"It was just too loyal and tame to slow down its efforts like a human would."
ถึงแม้ควายจะยังไม่ชะลอฝีเท้าลง แต่เสียงหอบหายใจของมันดังลากยาวชัดเจน
theungR maaeH khwaaiM jaL yangM maiF chaH laawM feeR thaaoH lohngM dtaaeL siiangR haawpL haaiR jaiM khaawngR manM dangM laakF yaaoM chatH jaehnM
"Even though the buffalo did not slow its pace, its belabored breathing became noticeably louder."
เขาต้องการทิ้งช่วงไปไกลเกินที่รถไถจะตามควายของเขาได้ทัน
khaoR dtawngF gaanM thingH chuaangF bpaiM glaiM geernM theeF rohtH thaiR jaL dtaamM khwaaiM khaawngR khaoR daiF thanM
"He wanted there to be a significant delay before the tractors followed his buffalo out [to the fields]."
การไถเวียนออกด้านนอกจะพาใบผาลขยับเข้าหาที่เขิน
gaanM thaiR wiianM aawkL daanF naawkF jaL phaaM baiM phaanR khaL yapL khaoF haaR theeF kheernR
"Plowing toward the edges of the field caused the blade to enter the shallow portion [of the field]."
ควายจะต้องออกแรงให้มากกว่าหากจะยังคงจังหวะสาวเท้าเท่าเดิม
khwaaiM jaL dtawngF aawkL raaengM haiF maakF gwaaL haakL jaL yangM khohngM jangM waL saaoR thaaoH thaoF deermM
"The buffalo had to work even harder to maintain its normal pace."
เขามักจะพบเห็นมันอยู่เสมอขณะไถนา
khaoR makH jaL phohpH henR manM yuuL saL muuhrR khaL naL thaiR naaM
"He often saw [these fish] when he plowed the fields."
การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก
gaanM aL phiH bpraaiM khrangH neeH jaL maiF meeM neuuaH haaR saaR raH aL raiM bpenM gaenL saanR thaoF daiM nakH
"The debate this time will have nothing essential or substantive whatsoever."
รูปตัวอักษรที่จารลงบนใบลานจะเป็นรูปโค้งด้วยเหตุผลง่าย ๆ ก็คือ ถ้าขีดเป็นเส้นตรงใบลานจะขาด
ruupF dtuaaM akL saawnR theeF jaanM lohngM bohnM baiM laanM jaL bpenM ruupF kho:hngH duayF haehtL phohnR ngaaiF ngaaiF gaawF kheuuM thaaF kheetL bpenM senF dtrohngM baiM laanM jaL khaatL
"The shape of letters inscribed on palm leaves are curved for the simple reason that if the letters were drawn with straight strokes, the palm leaf would tear."
เขียนไว้ดีกว่า จะได้ไม่ลืม
khiianR waiH deeM gwaaL jaL daiF maiF leuumM
"Better write it down, so [you] will not forget it."
. เสื้อนี่ นะหรือ จะให้ฉันใส่ไป
seuuaF neeF naH reuuR jaL haiF chanR saiL bpaiM
"Is this the blouse you want me to wear?"
ถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดความสงสัยของเราจะละลายไปเสียที
thaaF chanR khaoF jaiM maiF phitL khwaamM sohngR saiR khaawngR raoM jaL laH laaiM bpaiM siiaR theeM
"If I am not mistaken, our suspicions will be completely resolved."
. มากินข้าวกันเถอะ ผมหิวจะตายแล้ว
maaM ginM khaaoF ganM thuhL phohmR hiuR jaL dtaaiM laaeoH
"Come on and eat; I’m starving!"
หากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองยึดถือเอาประชาชนเป็นหลัก บรรยากาศแห่งการแบ่งฝ่ายแบ่งขั้ว ก็จะลดน้อยลง
haakL thookH faaiL dooyM chaL phawH faaiL gaanM meuuangM yeutH theuuR aoM bpraL chaaM chohnM bpenM lakL banM yaaM gaatL haengL gaanM baengL faaiL baengL khuaaF gaawF jaL lohtH naawyH lohngM
"If every side, especially the political factions, adhers to the principal of 'the people first,' the contentious atmosphere will subside."
ผู้คนจะมีความสุขน้อยลงความทุกข์มากขึ้น
phuuF khohnM jaL meeM khwaamM sookL naawyH lohngM khwaamM thookH maakF kheunF
"People will be less happy and will suffer more."
ฉันไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่า
chanR maiF ruuH waaF jaL daiF glapL reuuR bplaaoL
"I don't know whether I will be able to come back or not."
ฉันไม่รู้ว่าจะได้พบคุณอีกเมื่อไหร่
chanR maiF ruuH waaF jaL daiF phohpH khoonM eekL meuuaF raiL
"I don't know when I will be able to meet you again."
อาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอกัน
aaM thitH naaF raoM gaawF jaL daiF juuhrM ganM
"We'll be able to meet each other next week."
ใครจะคิดกันว่าคนไทยจะอดอยากขาดแคลนสาหัสและจนแต้มจนถึงกับต้องปล้นสะดม
khraiM jaL khitH ganM waaF khohnM thaiM jaL ohtL yaakL khaatL khlaaenM saaR hatL laeH johnM dtaaemF johnM theungR gapL dtawngF bplohnF saL dohmM
"Who would have thought that Thais would be reduced to starvation and poverty and would be forced to resort to theft and plunder."
หากรักษาเอาไว้ไม่ได้ ก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มหาศาล
haakL rakH saaR aoM waiH maiF daiF gaawF jaL saangF phohnR graL thohpH haiF geertL kheunF yaangL gwaangF khwaangR maH haaR saanR
"If we cannot protect [the city], there will be enormous consequences."
ในช่วงต้น ดูเหมือนว่าการแก้วิกฤตครั้งนี้จะเริ่มเข้าที่เข้าทาง
naiM chuaangF dtohnF duuM meuuanR waaF gaanM gaaeF wiH gritL khrangH neeH jaL reermF khaoF theeF khaoF thaangM
"During the initial stages it appears that the solutions to this crisis are beginning to fall into place."
แม้ว่าอภิมหอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยยังไม่ผ่านลงทะเล แต่เชื่อกันว่าหลังน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมไทย
maaeH waaF aL phiH maH haL ooL thohkH gaL phaiM khrangH yaiL theeF sootL naiM bpraL watL saatL thaiM yangM maiF phaanL lohngM thaH laehM dtaaeL cheuuaF ganM waaF langR naamH thuaamF yaiL khrangH neeH jaL geertL khwaamM bpliianL bplaaengM maakF maaiM naiM sangR khohmM thaiM
"Even though the greatest flood in Thai history has not yet reached the sea, we believe that after this huge flood [has cleared], major changes will occur in Thai society."
จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังวิกฤตครั้งนี้
jaL meeM khwaamM bpliianL bplaaengM aL raiM geertL kheunF baangF langR wiH gritL khrangH neeH
"What changes will come about after this crisis passes?"
จากนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะไปลงเอยที่คำพิพากษาของศาลในที่สุด
jaakL neeH gaawF bpenM reuuangF khaawngR graL buaanM gaanM yootH dtiL thamM seungF jaL bpaiM lohngM eeuyM theeF khamM phiH phaakF saaR khaawngR saanR naiM theeF sootL
"From here [the case] will be subject to the judicial process which will end up with a verdict by the courts."
เราจะไปทางไหนกันแน่
raoM jaL bpaiM thaangM naiR ganM naaeF
"Where exactly are we going?"
เราจะได้รู้จักกันดีขึ้นไงที่รัก
raoM jaL daiF ruuH jakL ganM deeM kheunF ngaiM theeF rakH
"So we'll know each other more, honey."
ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา
chaaoM phootH meeM naaF theeF theeF jaL dtawngF thaH nooH bamM roongM phootH thaH saatL saL naaR
"Buddhists have a responsibility to preserve the Buddhist religion."
ถึงแม้เธอไม่โทษฉัน แต่ฉันทำไม่ได้ที่จะไม่โทษตัวฉันเอง
theungR maaeH thuuhrM maiF tho:htF chanR dtaaeL chanR thamM maiF daiF theeF jaL maiF tho:htF dtuaaM chanR aehngM
"Even though you don't blame me, I can't help but blame myself."
ผู้หญิงนะ ถึงรักมากแค่ไหน ถ้าทำผิดบ่อยครั้งใช่จะให้อภัยไม่ได้ ให้ได้ แต่ความรู้สึกที่ตามมาจากการที่ผู้ชายทำผิด และให้อภัยซ้ำซากนั้น ความเบื่อระอาก็จะตามมา
phuuF yingR naH theungR rakH maakF khaaeF naiR thaaF thamM phitL baawyL khrangH chaiF jaL haiF aL phaiM maiF daiF haiF daiF dtaaeL khwaamM ruuH seukL theeF dtaamM maaM jaakL gaanM theeF phuuF chaaiM thamM phitL laeH haiF aL phaiM saamH saakF nanH khwaamM beuuaL raH aaM gaawF jaL dtaamM maaM
"A woman, no matter how much she loves you, if you are unfaithful to her too often, she will not forgive you. Even if she does forgive you, bad feelings will build up from her man being unfaithful to her and forgiving him again and again will cause her to be unwilling to put up with him any longer."
คำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้
khamM saawnR khaawngR thanF leukH seungH yingF nakH seungF maiF chaiF khaawngR ngaaiF theeF phuuF reermF dtohnF bpaL dtiL batL jaL khaoF jaiM daiF
"His teachings were so utterly profound that [they] would not easily be understood by a novice."
ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
phohmR meeM aL raiM jaL laoF haiF fangM
"I have something to tell you."
ภรรยาของผมทำกับข้าวไม่เป็น ทำงานบ้านก็ไม่เป็น เธอมักจะทิ้งผ้ากองพะเนินไว้หน้าห้องน้ำ
phanM raH yaaM khaawngR phohmR thamM gapL khaaoF maiF bpenM thamM ngaanM baanF gaawF maiF bpenM thuuhrM makH jaL thingH phaaF gaawngM phaH neernM waiH naaF haawngF naamH
"My wife can’t cook; she can’t do housework. She just throws [her] clothes into a pile in front of the bathroom."
ทุกวันนี้เรามักจะได้ข่าวน้ำใจจากคนทั่วโลกแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองไทย
thookH wanM neeH raoM makH jaL daiF khaaoL namH jaiM jaakL khohnM thuaaF lo:hkF daaeL phuuF bpraL sohpL phaiM naamH thuaamF naiM meuuangM thaiM
"In recent days we receive messages of concern and good will from around the world toward those who have been stricken by the flooding in Thailand."
ถ้าจะอ้างว่ามีคนรักเป็นล้าน ก็ต้องเผื่อใจว่ามีคนเกลียดเป็นล้านเช่นกัน
thaaF jaL aangF waaF meeM khohnM rakH bpenM laanH gaawF dtawngF pheuuaL jaiM waaF meeM khohnM gliiatL bpenM laanH chenF ganM
"If you say that there millions who love him, you must also assume that there are millions who hate him."
. ผมเพิ่งจะกินข้าวเมื่อกี้นี้เอง
phohmR pheerngF jaL ginM khaaoF meuuaF geeF neeH aehngM
"I just started eating a moment ago."
. ไม่ครับขอบคุณ ผมเพิ่งจะกินข้าวเมื่อกี้นี้เอง อิ่มมาก
maiF khrapH khaawpL khoonM phohmR pheerngF jaL ginM khaaoF meuuaF geeF neeH aehngM imL maakF
"No, thanks. I just finish eating a moment ago."
สายปานนี้แล้ว เพิ่งจะตื่นหรือนี่
saaiR bpaanM neeH laaeoH pheerngF jaL dteuunL reuuR neeF
"It’s so late already. Your just now getting up?" (said with annoyance)
เธอจะแต่งงานกับเขาตอนนี้ได้ยังไง เรื่องหย่าของเขากับเมียเดิมยังคาราคาซังอยู่เลย
thuuhrM jaL dtaengL ngaanM gapL khaoR dtaawnM neeH daiF yangM ngaiM reuuangF yaaL khaawngR khaoR gapL miiaM deermM yangM khaaM raaM khaaM sangM yuuL leeuyM
"How are you going to get married to him now? The divorce with his former wife has not yet been finalized."
...น่าจะถึงเวลาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่คนไทยทั้งประเทศ จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดระหว่างคนกับน้ำเสียใหม่
naaF jaL theungR waehM laaM theeF maiF aatL leekL liiangF theeF khohnM thaiM thangH bpraL thaehtF jaL dtawngF bprapL bpliianL naaeoM khitH raH waangL khohnM gapL naamH siiaR maiL
"...the time has come for the Thai people throughout the country to come to terms with and rethink man’s relationship with water."
ต้องเลิกความคิดที่จะป้องกันแค่หน้าบ้านตัวเองหมู่บ้านตัวเอง อบต. เทศบาล เมือง หรือจังหวัดของตัวเอง
dtawngF leerkF khwaamM khitH theeF jaL bpaawngF ganM khaaeF naaF baanF dtuaaM aehngM muuL baanF dtuaaM aehngM aawM baawM dtaawM thaehtF saL baanM meuuangM reuuR jangM watL khaawngR dtuaaM aehngM
"We must stop thinking about protecting only our front yards; our own villages; or, our own sub-districts, municipalities, cities, or provinces."
หากนำเอาวิธีการของคนสมัยก่อนที่เขาอยู่ร่วมกับน้ำได้ด้วยการยกร่องคันดินปลูกต้นผลไม้ ปลูกผัก ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี
haakL namM aoM wiH theeM gaanM khaawngR khohnM saL maiR gaawnL theeF khaoR yuuL ruaamF gapL naamH daiF duayF gaanM yohkH raawngF khanM dinM bpluukL dtohnF phohnR laH maaiH bpluukL phakL gaawF naaF jaL bpenM dtuaaM yaangL theeF deeM
"If we were to adopt the way people of previous generations learned to live with the water, hoeing up earthen ridges and scooping out furrows to plant their fruit trees and vegetables, we would benefit from their example."
หรือแม้แต่การสร้างถนนสมัยก่อนก็จะยกคันถนนขึ้นมา ขุดดินข้างถนนให้เป็นคลอง ให้เป็นที่รองรับน้ำและระบายน้ำไปพร้อม ๆ กัน
reuuR maaeH dtaaeL gaanM saangF thaL nohnR saL maiR gaawnL gaawF jaL yohkH khanM thaL nohnR kheunF maaM khootL dinM khaangF thaL nohnR haiF bpenM khlaawngM haiF bpenM theeF raawngM rapH naamH laeH raH baaiM naamH bpaiM phraawmH phraawmH ganM
"Alternatively, in former times as roads were built and raised up [from the surrounding area], canals were dug off the side of the road to serve both as a drainage area and a waterway."
หากคนคนไทยจะอยู่กันที่นี่ หากจะตั้งเมืองหลวงกันตรงนี้...
haakL khohnM khohnM thaiM jaL yuuL ganM theeF neeF haakL jaL dtangF meuuangM luaangR ganM dtrohngM neeH
"If the Thai people are going to live here – if they are going set up their capital city right in this very location..."
คนไทยไม่น้อยขี้ตื่นต่อข่าวลือและมักจะเชื่อด้วย
khohnM thaiM maiF naawyH kheeF dteuunL dtaawL khaaoL leuuM laeH makH jaL cheuuaF duayF
"Many Thai people get very excited over rumors and tend to believe them as well."
แต่ความเป็นจริงมันจบแล้วสิ้นสุดทางรักที่เคยร่วมเดินไม่มีเหตุผลที่จะห่วงใย ที่จะใส่ใจ เพราะสงสารกัน
dtaaeL khwaamM bpenM jingM manM johpL laaeoH sinF sootL thaangM rakH theeF kheeuyM ruaamF deernM maiF meeM haehtL phohnR theeF jaL huaangL yaiM theeF jaL saiL jaiM phrawH sohngR saanR ganM
"However, in fact [our love for each other] is over. We have come to the end of the path of love that we used to travel together. There's no need for us to care for one another just out of pity."
ถ้าละสายตาจากน้ำที่ท่วมหัวเข่าอยู่เงยหน้ามองออกไปไกล ก็จะเห็นพายุใหญ่ตั้งเค้าดำทะมึนมาแต่ไกล
thaaF laH saaiR dtaaM jaakL naamH theeF thuaamF huaaR khaoL yuuL ngeeuyM naaF maawngM aawkL bpaiM glaiM gaawF jaL henR phaaM yooH yaiL dtangF khaaoH damM thaH meunM maaM dtaaeL glaiM
"If we take our eyes of the current knee-high flooding, and instead raise our gaze further out, we will see a huge storm looming from afar."
จนยากจะลบเลือน
johnM yaakF jaL lohpH leuuanM
"[this bond] will not easily fade away."
หลังจากนี้ถุงทรายที่กองพะเนินระเนระนาดอยู่หน้าบ้านจะไปไหน
langR jaakL neeH thoongR saaiM theeF gaawngM phaH neernM raH naehM raH naatF yuuL naaF baanF jaL bpaiM naiR
"After this [flooding] where will the sandbags that are piled up haphazzardly all around in front of our homes go?"
รักจนกลัวว่าจะมีอะไรมาทำให้เราต้องแยกจากกัน
rakH johnM gluaaM waaF jaL meeM aL raiM maaM thamM haiF raoM dtawngF yaaekF jaakL ganM
"I love you so much that I am afraid something will happen that will separate us."
เราทุกคนต่างหลีกเลี่ยงทีจะใช้กฎหมายมากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน เรามักหันไปใช้วิธีอื่น ๆ เป็นที่พึ่งมากกว่า
raoM thookH khohnM dtaangL leekL liiangF theeM jaL chaiH gohtL maaiR maaM gamM nohtL khwaamM samR phanM raH waangL ganM raoM makH hanR bpaiM chaiH wiH theeM euunL euunL bpenM theeF pheungF maakF gwaaL
"All of us avoid using the law to define our interpersonal relationships; we prefer turning to and rely on other methods."
จะปิดประตูไปทำไมในเมื่อมีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา
jaL bpitL bpraL dtuuM bpaiM thamM maiM naiM meuuaF meeM khohnM deernM khaoF aawkL dtaL laawtL waehM laaM
"Why are you closing the door when there are people walking in and out all the time?"
การสร้างจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา ให้เกิดขึ้นไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายด้วย
gaanM saangF jitL saaR thaaM raH naH reuuR jitL aaM saaR haiF geertL kheunF maiF chaiF jaL thamM ganM daiF ngaaiF duayF
"Creating a public spirit or a spirit of volunteerism is not easy to accomplish."
เราไม่มั่นใจว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว จะเกิดปัญหาแทรกซ้อนอะไรขึ้นมา
raoM maiF manF jaiM waaF haakL gaaeF khaiR ratH thaL thamM maH nuunM laaeoH jaL geertL bpanM haaR saaekF saawnH aL raiM kheunF maaM
"We are not certain what problems and complications will arise if the constitution is amended."
ควรจะทำเดี๋ยวนี้ หรือทอดเวลาออกไป
khuaanM jaL thamM diaaoR neeH reuuR thaawtF waehM laaM aawkL bpaiM
"Should [we] do it now or [should we] push it off into the future?"
คนไทยเรียนภาษาไทยกลับหัวกลับหาง คือเราเรียนที่จะเขียนให้ถูกหลักภาษาก่อน แล้วจึงอ่าน ก่อนพูดและฟัง
khohnM thaiM riianM phaaM saaR thaiM glapL huaaR glapL haangR kheuuM raoM riianM theeF jaL khiianR haiF thuukL lakL phaaM saaR gaawnL laaeoH jeungM aanL gaawnL phuutF laeH fangM
"Thais learn [their] Thai language backward: we learn to write correctly first, then we [learn] to read before we learn to speak and aurally comprehend."
...เพราะกลัวกระทบไปถึงรายได้ที่จะได้รับจากบ่อนเหล่านั้น
phrawH gluaaM graL thohpH bpaiM theungR raaiM daiF theeF jaL daiF rapH jaakL baawnL laoL nanH
"...because they are worried [that the crackdown] will affect their profits from these casinos."
ผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกำลังใจหายใจคว่ำ ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะจบลงอย่างไร
phuuF khohnM theeF daiF rapH phohnR graL thohpH dooyM dtrohngM gamM langM jaiM haaiR jaiM khwamF waaF chaH dtaaM gamM khaawngR phuaakF khaoR jaL johpL lohngM yaangL raiM
"The people who are directly affected are concerned about how they are fated to end up."
หญิงแก่ที่อยู่ในบ้านเวิกผ้าม่านขึ้นช้า ๆ เพราะเกรงว่าคนข้างนอกจะเห็น
yingR gaaeL theeF yuuL naiM baanF weerkF phaaF maanF kheunF chaaH chaaH phrawH graehngM waaF khohnM khaangF naawkF jaL henR
"The old lady who lived in the house raised the curtains slowly because she was afraid that someone outside would see [in]."
หากไม่มีรุ้งกินน้ำหลากสี เราจะบอกได้หรือว่าสีนั้นงดงาม เพริศแพร้วพรรณรายยิ่ง
haakL maiF meeM roongH ginM naamH laakL seeR raoM jaL baawkL daiF reuuR waaF seeR nanH ngohtH ngaamM phreertF phraaeoH phanM raaiM yingF
"If there were no rainbows of many colors, could we say how beautifully resplendent their colors were?"
ชนชาติไทยจะต้องถือว่า หน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีประการหนึ่งนั้น คือ ศึกษาให้รู้หนังสือไทยอันเป็นภาษาของชาติอย่างน้อยต้องให้อ่านออกเขียนได้
chohnM chaatF thaiM jaL dtawngF theuuR waaF naaF theeF khaawngR phohnM laH meuuangM thaiM theeF deeM bpraL gaanM neungL nanH kheuuM seukL saaR haiF ruuH nangR seuuR thaiM anM bpenM phaaM saaR khaawngR chaatF yaangL naawyH dtawngF haiF aanL aawkL khiianR daiF
"One of the duties of a good Thai citizen is to learn the national language at least to a certain level of literacy."
. ควรจัดงานฉลองปีใหม่ในออฟฟิศตอนกลางวัน จะช่วยลดการดื่มของมึนเมา
neungL khuaanM jatL ngaanM chaL laawngR bpeeM maiL naiM aawfL fitH dtaawnM glaangM wanM jaL chuayF lohtH gaanM deuumL khaawngR meunM maoM
"1. The office New Year’s party should be held during the daytime; this will help reduce the amount of alcohol consumed."
. ควรเสิร์ฟอาหารก่อนเสิร์ฟเครื่องดื่มมึนเมา เพราะหากดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างจะทำให้เมาเร็วขึ้น
saawngR khuaanM seerfL aaM haanR gaawnL seerfL khreuuangF deuumL meunM maoM phrawH haakL deuumL aaenM gaawM haawM dtaawnM thaawngH waangF jaL thamM haiF maoM reoM kheunF
"2. You should serve food before you serve alcoholic beverages because if people drink on an empty stomach they will get drunk more quickly."
.หลีกเลี่ยงการเสิร์ฟอาหารประเภทเค็ม มัน หรือของหวาน เพราะทำให้คอแห้ง กระหายเครื่องดื่ม ซึ่งจะกระตุ้นให้ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น
haaF leekL liiangF gaanM seerfL aaM haanR bpraL phaehtF khemM manM reuuR khaawngR waanR phrawH thamM haiF khaawM haaengF graL haaiR khreuuangF deuumL seungF jaL graL dtoonF haiF deuumL aaenM gaawM haawM maakF kheunF
"5. [You should] avoid serving salty, fatty, or sweet foods because [these foods] cause [your guests] to become thirsty and want to drink more alcohol."
. ควรบอกกฎให้ชัดเจนว่าพาสมาชิกในครอบครัวมาได้หรือเปล่า เพราะจะได้ไม่อึดอัดใจทั้งหัวหน้าและลูกน้อง
jetL khuaanM baawkL gohtL haiF chatH jaehnM waaF phaaM saL maaM chikH naiM khraawpF khruaaM maaM daiF reuuR bplaaoL phrawH jaL daiF maiF eutL atL jaiM thangH huaaR naaF laeH luukF naawngH
"7. You should establish clear rules regarding whether family members are welcome or not so that neither the boss nor the employees will feel uncomfortable."
. ก่อนงานเลี้ยงจะเลิกสองชั่วโมง ควรหยุดเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
gaoF gaawnL ngaanM liiangH jaL leerkF saawngR chuaaF mo:hngM khuaanM yootL seerfL khreuuangF deuumL aaenM gaawM haawM
"9. Two hours before the end of the party, you should stop serving alcoholic drinks."
หากเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ต้องรีบแจ้งหัวหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
haakL haehtL sootL wiH saiR jingM jingM dtawngF reepF jaaengF huaaR naaF haiF reoM theeF sootL thaoF theeF jaL reoM daiF
"If an emergency [prevents you from attending], you need to tell your boss as soon as possible."
แต่ขณะเดียวกันก็อย่าอยู่เป็นคนสุดท้าย เพราะคนสุดท้ายมักจะเป็นคนที่ดื่มจนเมา
dtaaeL khaL naL diaaoM ganM gaawF yaaL yuuL bpenM khohnM sootL thaaiH phrawH khohnM sootL thaaiH makH jaL bpenM khohnM theeF deuumL johnM maoM
"On the other hand, don’t be the last person to leave, because the last person is likely to be the one who has drunk too much."
. ไม่คุยเรื่องงาน เรื่องที่จะพูดคุยกันควรเป็นเรื่องเบา ๆ เช่น เรื่องอาหารท่องเที่ยว...
seeL maiF khuyM reuuangF ngaanM reuuangF theeF jaL phuutF khuyM ganM khuaanM bpenM reuuangF baoM baoM chenF reuuangF aaM haanR thaawngF thiaaoF
"4. You should not talk about work; you should talk about light issues, like food and travel..."
...เพราะจะทำให้คนอื่นคิดในแง่ไม่ดีว่าหลังเลิกงานอาจทำตัวไม่เหมาะสม
phrawH jaL thamM haiF khohnM euunL khitH naiM ngaaeF maiF deeM waaF langR leerkF ngaanM aatL thamM dtuaaM maiF mawL sohmR
"...because [dressing this way] will cause others to think that after the party is over there may be opportunities for inappropriate behavior."
. หากจะถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันก็ควรขออนุญาตก่อนเพราะบางคนไม่ชอบให้นำรูปไปลงในเฟซบุ๊ก
gaoF haakL jaL thaaiL ruupF gapL pheuuanF ruaamF ngaanM theeF maiF saL nitL ganM gaawF khuaanM khaawR aL nooH yaatF gaawnL phrawH baangM khohnM maiF chaawpF haiF namM ruupF bpaiM lohngM naiM faehsF bookH
"9. If you [intend to] take pictures of employees at the party with whom you are not especially close, you should ask their permission first because some people do not like their pictures put on Facebook."
หากถือเครื่องดื่มมือขวา มืออาจจะเย็นและเปียกจากเครื่องดื่ม
haakL theuuR khreuuangF deuumL meuuM khwaaR meuuM aatL jaL yenM laeH bpiiakL jaakL khreuuangF deuumL
"If you hold your drink in your right hand, you hand will be cold and wet."
. ไม่ไหววะ ประสาทจะแดกแล้ว
maiF waiR waH bpraL saatL jaL daaekL laaeoH
"Not too good; I’m pretty nervous."
สุดากับผมตกลงที่จะแต่งงานกันแน่นอนแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่ชัดว่าจะเป็นเมื่อใด
sooL daaM gapL phohmR dtohkL lohngM theeF jaL dtaengL ngaanM ganM naaeF naawnM laaeoH phiiangM dtaaeL yangM maiF daiF gamM nohtL wanM waehM laaM theeF naaeF chatH waaF jaL bpenM meuuaF daiM
"Suda and I have agreed to get married for sure, but we have not yet set a specific date."
นอกจากการเรียนรู้จะให้ความสุขแก่ผู้เรียนแล้ว เขาจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
naawkF jaakL gaanM riianM ruuH jaL haiF khwaamM sookL gaaeL phuuF riianM laaeoH khaoR jaL bpenM khohnM theeF saaR maatF bprapL dtuaaM khaoF gapL khwaamM bpliianL bplaaengM khaawngR lo:hkF theeF geertL kheunF yaangL ruaatF reoM daiF
"In addition to the fact that learning provides the student enjoyment, he will be able to adapt himself to the rapid changes which will take place in [his] world."
แม้เขาจะมีเงินเป็นพันล้านแต่ก็ทำตัวติดดิน กินข้าวแกงข้างถนนได้
maaeH khaoR jaL meeM ngernM bpenM phanM laanH dtaaeL gaawF thamM dtuaaM dtitL dinM ginM khaaoF gaaengM khaangF thaL nohnR daiF
"Even though he is a billionaire, he lives a simple life; he can eat curry and rice at a roadside shop [just like the rest of us]."
มีอะไรที่ช่วยได้ ผมจะช่วยอย่างเต็มที่
meeM aL raiM theeF chuayF daiF phohmR jaL chuayF yaangL dtemM theeF
"If there is anything I can help you with, I would be happy to do so."
ห้าข้อที่ควรจำให้แม่นสำหรับสาว ที่คิดจะออกกำลังกายในยิม
haaF khaawF theeF khuaanM jamM haiF maaenF samR rapL saaoR theeF khitH jaL aawkL gamM langM gaaiM naiM yimM
"For women considering exercise at the gym, here are five things you should seriously consider."
...เพราะการขาดน้ำจะทำให้การออกกำลังของคุณย่ำแย่และล้าหลังกว่าปกติ
phrawH gaanM khaatL naamH jaL thamM haiF gaanM aawkL gamM langM khaawngR khoonM yamF yaaeF laeH laaH langR gwaaL bpaL gaL dtiL
...because the lack of water will cause your exercise to flag and be less effective than it normally would.
ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิด
thookH khohnM bpenM phuuF baawM riH sootL johnM gwaaL jaL phiH suutL daiF waaF phitL
"Everyone is innocent until proved guilty."
แต่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทีมอังกฤษมักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบคอขาดบาดตาย
dtaaeL thookH yaangL theeF giaaoL gapL theemM angM gritL makH jaL glaaiM bpenM reuuangF yaiL dto:hM baaepL khaawM khaatL baatL dtaaiM
"But everything related to the English team tends to become a matter of life and death."
ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว
yaamM thuuhrM khleuuanF waiR bpaiM gapL siiangR phlaehngM nanL neuuaH neernM nuunM jaL sanL raH rikH bpaiM thuaaF
"When she moves with the music, her flab jiggles all over."
เขาให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก
khaoR haiF khamM manF waaF jaL thamM thookH yaangL theeF jamM bpenM pheuuaF bpaawngF ganM maiF haiF geertL haehtL gaanM chenF neeH samH eekL
"He gave an assurance that all necessary steps would be taken in order to prevent an incident like this ever happening again."
ผมตั้งใจจะเมา
phohmR dtangF jaiM jaL maoM
"I'm going to get drunk."
ซูจะไปเป็นครูที่กรุงเทพฯ เพื่อหารายได้
suuM jaL bpaiM bpenM khruuM theeF groongM thaehpF pheuuaF haaR raaiM daiF
"Sue is going to become a teacher to make money in Bangkok."
ให้ผมพักอยู่ที่บ้านของเขาด้วยความยินดีแม้ว่านัทจะไปทำงานที่ต่างจังหวัด...
haiF phohmR phakH yuuL theeF baanF khaawngR khaoR duayF khwaamM yinM deeM maaeH waaF natH jaL bpaiM thamM ngaanM theeF dtaangL jangM watL
"[He] gladly let me live with him in their home even though he was going to work upcountry..."
แต่ผมจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร
dtaaeL phohmR jaL thamM chenF nanH daiF yaangL raiM
"But how could I do that?"
จะนอนที่ห้องนี้ด้วยกันได้ไหมครับ
jaL naawnM theeF haawngF neeH duayF ganM daiF maiH khrapH
" 'Can we sleep together in this room?' [I asked.]"
เวลานายฝรั่งนั่งรถผ่านป่าช้า แกจะถอดหมวกทุกครั้ง
waehM laaM naaiM faL rangL nangF rohtH phaanL bpaaL chaaH gaaeM jaL thaawtL muaakL thookH khrangH
"Every time a foreign man passes a cemetery in an automobile, he will tip his hat."
ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก
khaaoF glaawngF jaL meeM seeR namH dtaanM aawnL seungF jaL muukL khaaoF laeH yeuuaF hoomF maH letH khaaoF neeH meeM khoonM naH khaaF aaM haanR theeF meeM bpraL yo:htL maakF
"Brown rice is light tan color and its germ and seed coat contain lots of valuable nutritional elements."
การตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้พื้นดินไม่อุ้มน้ำ เป็นผลทำให้เกิดอุทกภัยในหน้าฝนได้
gaanM dtatL maaiH thamM laaiM bpaaL jaL thamM haiF pheuunH dinM maiF oomF naamH bpenM phohnR thamM haiF geertL ooL thohkH gaL phaiM naiM naaF fohnR daiF
"Cutting down trees and destroying the forest will prevent the soil from holding water and can result in flooding during the raining season."
ถ้าคุณต้องการให้ผมซื้อรถให้ คุณต้องทำให้ผมเชื่อก่อนว่าคุณจะขับอย่างปลอดภัย
thaaF khoonM dtawngF gaanM haiF phohmR seuuH rohtH haiF khoonM dtawngF thamM haiF phohmR cheuuaF gaawnL waaF khoonM jaL khapL yaangL bplaawtL phaiM
"If you want me to buy you a car you first need to convince me that you will drive safely."
ผมจะกล่อมให้เค้าเปลี่ยนใจ
phohmR jaL glaawmL haiF khaaoH bpliianL jaiM
"I will persuade him to change his mind."
เขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหยุมหยิม จึงไม่เข้าไปฟังเขาคุยกัน
khaoR maiF yaakL jaL giaaoL khaawngF gapL reuuangF yoomR yimR jeungM maiF khaoF bpaiM fangM khaoR khuyM ganM
"He doesn’t want get involved in trivial matters, so he doesn’t go in to listen to them chatter."
คนไทยในพื้นที่สามจังหวัดจะเป็นพุทธ เป็นอะไรก็แล้วแต่ มันต้องหันหน้าเข้าหากัน
khohnM thaiM naiM pheuunH theeF saamR jangM watL jaL bpenM phootH bpenM aL raiM gaawF laaeoH dtaaeL manM dtawngF hanR naaF khaoF haaR ganM
"Thai people living in the three Southern provinces, whether they are Buddhists or whatever, need to compromise and work on conciliation."
เธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ จะสาธยายอะไรมากมาย ฉันไม่เห็นอยากจะรู้เรื่องของเธอเลยซักนิด
thuuhrM jaL thamM aL raiM gaawF reuuangF khaawngR thuuhrM jaL saaR thaH yaaiM aL raiM maakF maaiM chanR maiF henR yaakL jaL ruuH reuuangF khaawngR thuuhrM leeuyM sakH nitH
"Whatever you want to do is your business, [you don't have to] explain to me at length. I don't want to know anything about you."
ผมต้องการจะเช่าตู้เซฟธนาคาร
phohmR dtawngF gaanM jaL chaoF dtuuF sefH thaH naaM khaanM
"I would like to rent a safe deposit box."
คุณจะไปละเหรอ
khoonM jaL bpaiM laH ruuhrR
"[So,] are you going now? [Seems you weren’t just a minute ago.]"
ถ้ายังงั้น ฉันจะไม่ไปละ
thaaF yangM nganH chanR jaL maiF bpaiM laH
"In that case, I won’t go, then."
เห็นจะมากไปละมั้ง
henR jaL maakF bpaiM laH mangH
"Maybe it’s too much already."
. เอ๊อ คุณจิต เขาจะมีมั้ยนะ
uuhrH khoonM jitL khaoR jaL meeM maiH naH
"Say! I wonder if Jit would have any."
มีหรือ จิงโจ้จะยืนเขย่งได้
meeM reuuR jingM jo:hF jaL yeuunM khaL yengL daiF
"Is there such a thing as a kangaroo that can stand on tiptoes?"
เขาจะร้องเพลงรึยัง
khaoR jaL raawngH phlaehngM reuH yangM
"Are they singing yet?"
เขาจะซ่อมรถรึไม่
khaoR jaL saawmF rohtH reuH maiF
"Are they fixing the car or not?"
เขาจะโทรมาหาเรารึไง
khaoR jaL tho:hM maaM haaR raoM reuH ngaiM
"Are they going to call us or what?"
จะไป ก็ไปสิ
jaL bpaiM gaawF bpaiM siL
"If you’re going, then go right ahead."
ดีซิค่ะ ทำไมจะไม่ดี
deeM siH khaF thamM maiM jaL maiF deeM
"Sure it’s good! Why wouldn’t it be good?"
จะทำอะไรหนอ
jaL thamM aL raiM naawR
"What is to be done?"; "What am I [or are we, are you...] going to do, [I wonder]?"
ฉันไม่เคยพูดว่าฉันจะออกไปเที่ยวกับคุณแล้วอีกอย่างฉันไม่ชอบผู้ชายแบบคุณด้วย
chanR maiF kheeuyM phuutF waaF chanR jaL aawkL bpaiM thiaaoF gapL khoonM laaeoH eekL yaangL chanR maiF chaawpF phuuF chaaiM baaepL khoonM duayF
"I never said that I would go out with you; and, one more thing, I don’t like boys like you either."
นี่เออะจ้ะ จะให้หนูใส่ไป
neeF uhL jaF jaL haiF nuuR saiL bpaiM
"This is the one I want you to wear."
แล้วฉันจะไปทางไหนละคะ
laaeoH chanR jaL bpaiM thaangM naiR laH khaH
"Well, which way should I go?!"
ผมจะเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่เล่า
phohmR jaL bpenM saehtL theeR meuuaF raiL laoF
"When would I ever>/u> be a rich guy?!"
ผมจะไปได้ยังไงกันหล้า
phohmR jaL bpaiM daiF yangM ngaiM ganM laaF
"How the hell would I ever be able to get there?!!"
เห็นจะมากไปละมัง
henR jaL maakF bpaiM laH mangM
"It (seems it) may be a little too much."
คิดว่า หล่อนจะชอบมั้ง
khitH waaF laawnL jaL chaawpF mangH
"Do you think she might like it?"
เขาท่าจะมีธุระละมั้ง
khaoR thaaF jaL meeM thooH raH laH mangH
"I guess he must be busy."
ผมจะเอาไวน์ อีกบ้าง
phohmR jaL aoM waiM eekL baangF
"I would like some more wine."
ฉันอยากจะไปฮาวายมั่งซิ
chanR yaakL jaL bpaiM haaM waaiM mangF siH
"I would like to go to Hawaii sometime."
. ไหน มันจะเป็นอะไรไปนา
naiR manM jaL bpenM aL raiM bpaiM naaM
"Huh? What does it matter?"
วันนี้เราจะกินอะไรดีเอย
wanM neeH raoM jaL ginM aL raiM deeM eeuyM
"I wonder what we're going to eat today?"
แหม แต่งตัวสวยจริง จะไปไหนเอย
maaeR dtaengL dtuaaM suayR jingM jaL bpaiM naiR eeuyM
"Say, you’re really gorgeous, [the way] you’re all dressed up! Where are you going?"
. เขาจะมาหาคุณวันนี้ ใช่ไหม
khaoR jaL maaM haaR khoonM wanM neeH chaiF maiH
"They’re coming to see you today, aren’t they?"
.ที่รัก ช่วยหุงข้าวให้หน่อยสิคะ น้องจะดูละครละคะ
theeF rakH chuayF hoongR khaaoF haiF naawyL siL khaH naawngH jaL duuM laH khaawnM laH khaH
"Hey, honey. Please cook the rice for us. I’m going to watch the soaps."
ถ้าเป็นน้องเป็นนุ่ง ฉันจะเรียกมาถามซะหน่อยว่าผ้ามันแพงเหรอ
thaaF bpenM naawngH bpenM noongF chanR jaL riiakF maaM thaamR saH naawyL waaF phaaF manM phaaengM ruuhrR
"If she were my sister, I would ask her, “Hey, are clothes too expensive for you?”."
. วันนี้มีประกาศออกมาด้วยนะว่าจะไม่มีการปลดพนักงานใด ๆ ทั้งสิ้น
wanM neeH meeM bpraL gaatL aawkL maaM duayF naH waaF jaL maiF meeM gaanM bplohtL phaH nakH ngaanM daiM daiM thangH sinF
"It was announced today that there would be absolutely no layoffs."
ตราบใดที่คนยังไม่สามารถเห็นอำนาจของตัวเองในการสร้างโลกหรือสังคมอันพึ่งปรารถนา ก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคอยชีวิตที่ดี องค์กรที่ดีจากใครซักคนที่ไม่ใช่เรา
dtraapL daiM theeF khohnM yangM maiF saaR maatF henR amM naatF khaawngR dtuaaM aehngM naiM gaanM saangF lo:hkF reuuR sangR khohmM anM pheungF bpraatL thaL naaR gaawF jaL dtangF naaF dtangF dtaaM raawM khaawyM cheeM witH theeF deeM ohngM gaawnM theeF deeM jaakL khraiM sakH khohnM theeF maiF chaiF raoM
"As long as people are unable to perceive their own power to affect the world or to create a society which they desire, they will [only] concentrate on [obtaining] a better life, to a better system provided by someone other than themselves."
เธอจะต้องเผชิญเหตุไม่คาดหวังต่าง ๆ นานา ทั้งมหาอุทกภัยการก่อการร้ายแผ่นดินไหว ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่หนักอึ้งอยู่
thuuhrM jaL dtawngF phaL cheernM haehtL maiF khaatF wangR dtaangL dtaangL naaM naaM thangH maH haaR ooL thohkH gaL phaiM gaanM gaawL gaanM raaiH phaenL dinM waiR laH gaawF bpenM singL theeF nakL eungF yuuL
"She was forced to face various unexpected events, including flooding, terrorism, earthquakes, [all of which] weighed heavily on her."
เมื่อวันก่อนฉันสนุกมากค่ะ ฉันอยากจะเจอคุณอีกเร็ว ๆ
meuuaF wanM gaawnL chanR saL nookL maakF khaF chanR yaakL jaL juuhrM khoonM eekL reoM reoM
"I had fun the other day; I can't wait to see you again."
เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน
raoM jaL dtawngF faaL fanM oopL bpaL sakL ganM maakF maaiM laaiR yaangL naiM gaanM theeF jaL saangF phaH langM ruaamF ganM
"We need to struggle [to overcome] many different obstacles in building our power together."
ทุกคืนหล่อนจะต้องนอนก็คลุมโปง แล้วเอาขาเกี่ยวหมอนข้าง ไม่งั้นไม่หลับ
thookH kheuunM laawnL jaL dtawngF naawnM gaawF khloomM bpo:hngM laaeoH aoM khaaR giaaoL maawnR khaangF maiF nganH maiF lapL
"Every night she has to sleep fully covered with her legs wrapped around a bolster. If she doesn’t [do these things] she can’t fall asleep."
จะติดต่อประสานงานกับใครดี
jaL dtitL dtaawL bpraL saanR ngaanM gapL khraiM deeM
"Whom shall I contact and coordinate with?"
คุณพ่อตั้งใจจะไปต่อคิวซื้อตั๋วด้วยตัวเองเลยนะครับ แต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงวันเตะตั๋วเต็มไปเรียบร้อยแล้วครับ
khoonM phaawF dtangF jaiM jaL bpaiM dtaawL khiuM seuuH dtuaaR duayF dtuaaM aehngM leeuyM naH khrapH dtaaeL bpraaM gohtL waaF yangM maiF theungR wanM dtehL dtuaaR dtemM bpaiM riiapF raawyH laaeoH khrapH
"My father really wanted to get in line himself to buy the tickets, but it turned out that all the tickets were sold out even before the day of the match."
เมื่อมองเห็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว จะนิ่งดูดายได้อย่างไร
meuuaF maawngM henR bpanM haaR yaangL neeH geertL kheunF laaeoH jaL ningF duuM daaiM daiF yaangL raiM
"When we see a problem like this arise, how can we stand idly by?"
. รถไฟไปเชียงใหม่จะออกเวลาเท่าไรครับ
rohtH faiM bpaiM chiiangM maiL jaL aawkL waehM laaM thaoF raiM khrapH
"What time does the train to Chiang Mai leave?"
. จะถึงเชียงใหม่เวลาเท่าไรครับ
jaL theungR chiiangM maiL waehM laaM thaoF raiM khrapH
"What time will it arrive in Chiang Mai?"
เมื่อไหร่เรื่องนี้จะอวสานลงไปเสียที
meuuaF raiL reuuangF neeH jaL aL waH saanR lohngM bpaiM siiaR theeM
"When will this issue ever come to a conclusion?" "When will this story every be over?" "When will this problem be resolved?" “When will this be coming to an end?”."
เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน
raoM jaL rakH ganM chuaaF ganM laH bpaaM waH saanR
"We will love each other until the end of time."
พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า
phaH nakH ngaanM laaiR khohnM glaaoL khwanR theungR khohnM theeF jaL maaM thamM ngaanM thaaenM dtamM naengL khaaF phaH jaoF
"Many of the employees are talking about the person who will take over my position."
หากฝนฟ้าไม่เป็นใจ เราจะต้องขาดทุน
haakL fohnR faaH maiF bpenM jaiM raoM jaL dtawngF khaatL thoonM
"If the weather is not favorable, we will certainly lose money."
เราจะมาทะเลาะกันแค่เรื่องกะโหลกกะลาแค่นี้เองเหรอ
raoM jaL maaM thaH lawH ganM khaaeF reuuangF gaL lo:hkL gaL laaM khaaeF neeH aehngM ruuhrR
"We’re quibbling over just pennies, aren’t we?"
การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
gaanM gaaeF bpanM haaR thaangM jitL jaiM theeF baawpL chaamH khaawngR dekL jamM bpenM jaL dtawngF yangL leukH khaoF theungR bpanM haaR khaawngR dekL yaangL thaaeH jingM
"Solving the psychological problems of disturbed children requires that one probe really deeply into their problems."
นาน ๆ ผมจะขึ้นรถเมล์ซักครั้ง
naanM naanM phohmR jaL kheunF rohtH maehM sakH khrangH
"I only very rarely take the bus."
. ผมไม่ได้ตั้งจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายนี้ แต่เขาโทรมาในจังหวะที่เราต้องการของพอดี
phohmR maiF daiF dtangF jaL sangL seuuH jaakL phuuF phaL litL raaiM neeH dtaaeL khaoR tho:hM maaM naiM jangM waL theeF raoM dtawngF gaanM khaawngR phaawM deeM
"I did not intend to order [the item] from this producer, but he phoned just when we needed it."
. อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้
aL raiM jaL mawL jawL khaL naatL neeH
"What a coincidence!"
เรื่องที่รถจะหายติดคงเป็นแค่ฝันกลางวันของคนกรุงเทพฯ
reuuangF theeF rohtH jaL haaiR dtitL khohngM bpenM khaaeF fanR glaangM wanM khaawngR khohnM groongM thaehpF
"The disappearance of traffic jams is probably nothing but a daydream of Bangkok residents."
ทุ่งนาเขียวชอุ่ม ต้นต้นคูนเรียงรายออกดอกเหลืองอร่ามทำให้สงสัย ทำไมคนมักจะกล่าวว่าอีสานแร้นแค้น
thoongF naaM khiaaoR chaH oomL dtohnF dtohnF khuunM riiangM raaiM aawkL daawkL leuuaR ngaawM raamF thamM haiF sohngR saiR thamM maiM khohnM makH jaL glaaoL waaF eeM saanR raaenH khaaenH
"The brilliant green rice fields and the golden shower trees with their bright yellow blossoms made us wonder why the Northeast was often said to be so poverty-stricken."
หากมีการอนุรักษ์คูและกำแพงเมืองเดิมไว้ เมืองเก่าโคราชมีขนาดใกล้เคียงกับเมืองเก่าเชียงใหม่ ก็จะสวยงามเช่นกัน
haakL meeM gaanM aL nooH rakH khuuM laeH gamM phaaengM meuuangM deermM waiH meuuangM gaoL kho:hM raatF meeM khaL naatL glaiF khiiangM gapL meuuangM gaoL chiiangM maiL gaawF jaL suayR ngaamM chenF ganM
"If Khorat, which is about the same size as old Chiang Mai, was to have a program to restore the moats and walls of the original city, the results would be just as attractive."
...โดยไม่ต้องตามอย่างเมืองอื่น ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนไปใช้รถบัสคันใหญ่คับถนน...
dooyM maiF dtawngF dtaamM yaangL meuuangM euunL theeF gamM langM khitH jaL bpliianL bpaiM chaiH rohtH batL khanM yaiL khapH thaL nohnR
"[Khon Kaen] need not follow the example of other cities which are moving in the direction of increasing the use of large buses which are too large for their [narrow] streets..."
...หรือที่คิดฝันกลางวันจะสร้างโมโนเรลหรือรถรางลอยฟ้าใต้ดินเหมือนอย่างในกรุงเทพฯ
reuuR theeF khitH fanR glaangM wanM jaL saangF mo:hM no:hM raehnM reuuR rohtH raangM laawyM faaH dtaiF dinM meuuanR yaangL naiM groongM thaehpF
"or, they daydream of building a monorail system, sky-train, or subway like they have in Bangkok."
...ทำให้คนต่างถิ่นต้องเพิ่มปริมาณจราจร เมื่อต้องขับรถวนไปมาหลายรอบกว่าจะถึงจุดหมาย
thamM haiF khohnM dtaangL thinL dtawngF pheermF bpaL riH maanM jaL raaM jaawnM meuuaF dtawngF khapL rohtH wohnM bpaiM maaM laaiR raawpF gwaaL jaL theungR jootL maaiR
"[This] causes an increase in the amount of traffic because people from other regions have to drive around and around many times before reaching their destinations."
คงคล้ายกับเด็กชายตอนจะแตกเนื้อเป็นนายหนุ่ม
khohngM khlaaiH gapL dekL chaaiM dtaawnM jaL dtaaekL neuuaH bpenM naaiM noomL
"This may be analogous to what happens when a boy reaches adolescence."
ถ้าจะให้ดีถามไถ่กันเองระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีปัญหาคล้ายกัน อาจได้ข้อสรุปที่เหมาะสมกว่า
thaaF jaL haiF deeM thaamR thaiL ganM aehngM raH waangL meuuangM dtaangL dtaangL theeF meeM bpanM haaR khlaaiH ganM aatL daiF khaawF saL roopL theeF mawL sohmR gwaaL
"If [we] want the best [results], various municipal officials who are experiencing similar problems should consult with each other; they might come up with more relevant solutions."
สามีของเธอจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไป
saaR meeM khaawngR thuuhrM jaL bpenM phuuF rapH phohnR bpraL yo:htL thangH mohtL haakL thuuhrM siiaR cheeM witH reuuR meeM anM bpenM bpaiM
"Your husband will receive all the proceeds if you die or if anything bad happens [to you]."
นักเท็นนิสลั่นจะขอกลับมาแก้มืออีก
nakH thenM nitH lanF jaL khaawR glapL maaM gaaeF meuuM eekL
"The tennis player announced that he would come back and ask for a return match."
น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้
namH sohmF gaaeoF neeH khemF khohnF maakF khohngM jaL thamM jaakL namH sohmF sohtL thaaeH
"This glass of orange juice is highly concentrated; it is probably made from really fresh oranges."
. จะไปไหนเหรอ
jaL bpaiM naiR ruuhrR
"Are you going somewhere?"
คุณจะไปดูหนังโรงไหน
khoonM jaL bpaiM duuM nangR ro:hngM naiR
"Which movie theater are you going to?"
เราจะไม่ยุ่งกับปัญหาส่วนตัวของเธอ
raoM jaL maiF yoongF gapL bpanM haaR suaanL dtuaaM khaawngR thuuhrM
"We will not become involved in your personal problems."
ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับก้มหน้านิ่ง
chaaiM chaL ganM lookH leeH lookH lohnM thamM thaaF jaL phuutF eekL khrangH dtaaeL glapL gohmF naaF ningF
"The young man quickly acted as if he was going to speak again, but [after all] bent down in silence."
ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยว่ายังไง
maiF ruuH jaL phuutF bpenM phaaM saaR thaiM waaF yangM ngaiM
"I don't know how to say this in Thai."
ท่านอาจารย์ใหญ่แสวงหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงยิ่งเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นมาเป็นผู้สั่งสอน
thanF aaM jaanM yaiL saL waaengR haaR aaM jaanM phuuF sohngM khoonM naH wootH laeH meeM bpraL sohpL gaanM suungR yingF thaoF theeF jaL haaR daiF naiM khaL naL nanH maaM bpenM phuuF sangL saawnR
"The school principal sought out the most qualified and experienced professor he could find at the time to be an instructor."
เขาลุกขึ้นทำทีมีธุระอะไรซักอย่าง เพื่อจะได้ชื่นชมความงามของหญิงสาวเหล่านั้น
khaoR lookH kheunF thamM theeM meeM thooH raH aL raiM sakH yaangL pheuuaF jaL daiF cheuunF chohmM khwaamM ngaamM khaawngR yingR saaoR laoL nanH
"He got up and pretended to do something so that he could appraise the beauty of the group of young girls [passing by]."
ปัจจัยนี้จะยังผลให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย
bpatL jaiM neeH jaL yangM phohnR haiF namH khaengR theeF khuaaF lo:hkF laH laaiM
"These factors will cause polar ice to melt."
บางครั้งถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์กันได้ มันก็จะเกิดปัญหาขึ้น
baangM khrangH thaaF geertL raoM maiF saaR maatF theeF jaL khuaapF khoomM aaM rohmM ganM daiF manM gaawF jaL geertL bpanM haaR kheunF
"Sometimes if we are not able to curb our emotions, problems will arise."
กว่ารถดับเพลิงจะมาถึง ไฟก็ไหม้ลามจนเสียหายเยอะมาก
gwaaL rohtH dapL phleerngM jaL maaM theungR faiM gaawF maiF laamM johnM siiaR haaiR yuhH maakF
"Before the fire trucks could arrive at the scene, the fire had spread and caused widespread destruction."
โดยปกติจะไม่พบปลาวาฬในเขตน่านน้ำของไทย
dooyM bpaL gaL dtiL jaL maiF phohpH bplaaM waanM naiM khaehtL naanF namH khaawngR thaiM
"Whales are not usually found in Thai territorial waters."
เขาซาวเสียงเพื่อน ๆ ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
khaoR saaoM siiangR pheuuanF pheuuanF waaF jaL bpaiM thiaaoF theeF naiR
"He asked around among his friends about where he might take a vacation."
ถ้าคิดจากราคาปกจะเป็นมูลค่ากว่าสองพันล้านบาท
thaaF khitH jaakL raaM khaaM bpohkL jaL bpenM muunM khaaF gwaaL saawngR phanM laanH baatL
"Based on the cover price, [these returns] amount to over 2 billion baht."
ทีมฟุตบอลของเราเพิ่งจะตีไข่แตกหลังจากที่คู่แข่งขันนำไป ประตูแล้ว
theemM footH baawnM khaawngR raoM pheerngF jaL dteeM khaiL dtaaekL langR jaakL theeF khuuF khaengL khanR namM bpaiM saawngR bpraL dtuuM laaeoH
"Our football team just put a point on the scoreboard after our opponent lead by two goals."
ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
phuuF theeF meeM sanR daanM bpenM khohnM lo:hpF mo:hM tho:hM sanR jaL haaR khwaamM sookL naiM cheeM witH maiF daiF leeuyM
"He who has a greedy character will never find happiness in his life."
เขาอาจจะไม่โลภโมโทสันเท่ากับพี่ชายของเขาก็ได้
khaoR aatL jaL maiF lo:hpF mo:hM tho:hM sanR thaoF gapL pheeF chaaiM khaawngR khaoR gaawF daiF
"He may not be as greedy as his older brother."
ประเด็นไหนที่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง ก็เก็บใส่ลิ้นชักดีกว่า
bpraL denM naiR theeF jaL thamM haiF geertL khwaamM khatL yaaengH gaawF gepL saiL linH chakH deeM gwaaL
"Any issue which will cause conflict is better held back [and not be brought up for discussion]."
การปล่อยให้กิจการที่ขาดทุนล้มลงไป เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเพราะถ้าไม่ปล่อยให้ล้มเลิกกิจการ ก็จะทำให้ประเทศมีกิจการที่อ่อนแอและขาดทุน
gaanM bplaawyL haiF gitL jaL gaanM theeF khaatL thoonM lohmH lohngM bpaiM bpenM singL theeF jamM bpenM laeH meeM bpraL yo:htL dtaawL saehtL thaL gitL phrawH thaaF maiF bplaawyL haiF lohmH leerkF gitL jaL gaanM gaawF jaL thamM haiF bpraL thaehtF meeM gitL jaL gaanM theeF aawnL aaeM laeH khaatL thoonM
"Allowing companies which are losing money to go bankrupt is both necessary and beneficial to the economy because if they are not allowed to terminate their activities, the nation will have weak and money-losing institutions."
พระที่ฝ่าฝืนพระวินัยเป็นอาจิณ จะถูกชาวบ้านไล่ออกจากวัด
phraH theeF faaL feuunR phraH wiH naiM bpenM aaM jinM jaL thuukL chaaoM baanF laiF aawkL jaakL watH
"Monks who habitually violate their Buddhist disciplinary rules, will be driven out of their temples by the local villagers."
อย่างไรก็ตาม ก็ใช่จะจบข่าวลงง่าย ๆ
yaangL raiM gaawF dtaamM gaawF chaiF jaL johpL khaaoL lohngM ngaaiF ngaaiF
"No matter what, the rumors will not easily disappear."
หากเราทุกคนต้องซื้อทรัพย์สินทางปัญญาไปหมด แค่จะกินข้าวก็แพงเสียจนคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงอาหาร
haakL raoM thookH khohnM dtawngF seuuH sapH sinR thaangM bpanM yaaM bpaiM mohtL khaaeF jaL ginM khaaoF gaawF phaaengM siiaR johnM khohnM suaanL yaiL khaoF maiF theungR aaM haanR
"If everyone of us had to incur the costs of intellectual property, even eating would become prohibitively expensive such that most people would not have access to food."
เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
khaoR dtangF jaiM jaL leerkF suupL booL reeL dooyM detL khaatL
"He is determined to quit smoking cold turkey."
.ว่ากันว่า หากเราทำความดี ผลของกรรมดีจะส่งให้เราถึงชาติหน้า
waaF ganM waaF haakL raoM thamM khwaamM deeM phohnR khaawngR gamM deeM jaL sohngL haiF raoM theungR chaatF naaF
"They say that if we do good [in this life], good things will come to us in the next life."
. งั้น เราก็ควรหมั่นทำความดี เผื่อชาติหน้าจะได้เกิดมารวย ๆ กับเขาบ้าง
nganH raoM gaawF khuaanM manL thamM khwaamM deeM pheuuaL chaatF naaF jaL daiF geertL maaM ruayM ruayM gapL khaoR baangF
"Thus, we should strive to do good so that in the next life we might be born rich as others (may be)."
น่าจะถึงเวลาเสียที ที่คนไทยทั้งหมดจะหันมาพิจารณากันอีกทีว่า ถึงเวลาหรือยังที่เราควรแยกศาสนาออกจากรัฐให้เด็ดขาดเสียที
naaF jaL theungR waehM laaM siiaR theeM theeF khohnM thaiM thangH mohtL jaL hanR maaM phiH jaaM raH naaM ganM eekL theeM waaF theungR waehM laaM reuuR yangM theeF raoM khuaanM yaaekF saatL saL naaR aawkL jaakL ratH haiF detL khaatL siiaR theeM
"The time has come for all Thai people to come around and seriously consider whether it is now time to separate religion and the state once and for all."
การอุดหนุนราคามีแต่จะเป็นผลร้ายในระยะยาว แต่รัฐบาลก็ไม่มีกึ๋นพอจะขึ้น เพราะใกล้เลือกตั้ง
gaanM ootL noonR raaM khaaM meeM dtaaeL jaL bpenM phohnR raaiH naiM raH yaH yaaoM dtaaeL ratH thaL baanM gaawF maiF meeM geunR phaawM jaL kheunF phrawH glaiF leuuakF dtangF
"Price supports can only be detrimental in the long run but the government does not have the guts to raise [prices] because elections are drawing near."
สมัยก่อนจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและนำไปส่งโรงสีขนาดกลาง
saL maiR gaawnL jaL meeM phaawF khaaH khohnM glaangM maaM rapH seuuH khaaoF bpleuuakL jaakL chaaoM naaM laeH namM bpaiM sohngL ro:hngM seeR khaL naatL glaangM
"In former times middlemen would purchase un-husked rice paddy from farmers and bring the rice to mid-sized rice mills."
เมื่อโรงสี สีเป็นข้าวสาร จะนำไปขายในท้องถิ่น
meuuaF ro:hngM seeR seeR bpenM khaaoF saanR jaL namM bpaiM khaaiR naiM thaawngH thinL
"Once the rice mills converted the rice to milled and polished rice, the rice would be brought to sell in local markets."
ถ้ามีมากก็ส่งขายเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องขายผ่านนายหน้าที่เรียกว่า "หยง"
thaaF meeM maakF gaawF sohngL khaaiR khaoF groongM thaehpF seungF jaL dtawngF khaaiR phaanL naaiM naaF theeF riiakF waaF yohngR
"If [the rice crop] was large, [the excess] would be sent to Bangkok; this would require that [the rice] be sold through rice broker called a “Yong”."
จากนั้นข้าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและส่งออกไปจำหน่ายในระบบขายส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
jaakL nanH khaaoF saanR jaakL laengL dtaangL dtaangL jaL thuukL ruaapF ruaamM laeH sohngL aawkL bpaiM jamM naaiL naiM raH bohpL khaaiR sohngL thangH naiM bpraL thaehtF laeH dtaangL bpraL thaehtF
"From there the rice from all over the country was accumulated, sold, and distributed for both internal and external consumption."
แต่สภาพการค้าขายข้าวในวันนี้เปลี่ยนไปมากเพราะชาวนาจะนำข้าวไปจำนำกับโรงสีโดยตรง
dtaaeL saL phaapF gaanM khaaH khaaiR khaaoF naiM wanM neeH bpliianL bpaiM maakF phrawH chaaoM naaM jaL namM khaaoF bpaiM jamM namM gapL ro:hngM seeR dooyM dtrohngM
"However, today the process of selling rice on a commercial basis has changed significantly because farmers are pledging their production directly to the rice mills."
จะเห็นว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์มีตั้งแต่คนกลางระดับหมู่บ้านจนถึงพ่อค้าส่งออก
jaL henR waaF khohnM theeF suunR siiaR phohnR bpraL yo:htL meeM dtangF dtaaeL khohnM glaangM raH dapL muuL baanF johnM theungR phaawF khaaH sohngL aawkL
"It is clear that the losers in this system are the middle men from those at the village level to the major export companies."
คุณจะทำให้ทั้งตัวคุณเองและคนอื่นตาย หากคุณขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรโดยไม่เปิดไฟ
khoonM jaL thamM haiF thangH dtuaaM khoonM aehngM laeH khohnM euunL dtaaiM haakL khoonM kheeL rohtH jakL graL yaanM yohnM yaawnH saawnR dooyM maiF bpeertL faiM
"You are going to get yourself or someone else killed if you ride your motorcycle on the wrong side of the road with your lights switched off."
คุณจะทำให้ทั้งตัวคุณเองและคนอื่นเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรโดยไม่เปิดไฟ
khoonM jaL thamM haiF thangH dtuaaM khoonM aehngM laeH khohnM euunL bpenM anM dtaL raaiM theungR cheeM witH haakL khoonM kheeL rohtH jakL graL yaanM yohnM yaawnH saawnR dooyM maiF bpeertL faiM
"You are going to get yourself or someone else killed if you ride your motorcycle on the wrong side of the road with your lights switched off."
คุณจะทำให้ตัวคุณเองหรือไม่ก็คนอื่นตาย ถ้าคุณขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรโดยไม่เปิดไฟ
khoonM jaL thamM haiF dtuaaM khoonM aehngM reuuR maiF gaawF khohnM euunL dtaaiM thaaF khoonM kheeL rohtH jakL graL yaanM yohnM yaawnH saawnR dooyM maiF bpeertL faiM
"You are going to get yourself or someone else killed if you ride your motorcycle on the wrong side of the road with your lights switched off."
เล่มนี้ผมอยากจะเก็บเอาไว้เผื่อพรุ่งนี้จะมีเวลาหยิบมาอ่าน
lemF neeH phohmR yaakL jaL gepL aoM waiH pheuuaL phroongF neeH jaL meeM waehM laaM yipL maaM aanL
"I'd like to save this book for tomorrow."
เล่มนี้ผมอยากจะเก็บเอาไว้เผื่อจะหยิบมาอ่านพรุ่งนี้
lemF neeH phohmR yaakL jaL gepL aoM waiH pheuuaL jaL yipL maaM aanL phroongF neeH
"I'd like to save this book for tomorrow."
ผมอยากจะเก็บหนังสือเล่มนี้เอาไว้เผื่อจะหยิบมาอ่านพรุ่งนี้
phohmR yaakL jaL gepL nangR seuuR lemF neeH aoM waiH pheuuaL jaL yipL maaM aanL phroongF neeH
"I'd like to save this book for tomorrow."
ขอฝากหนังสือเล่มนี้เอาไว้ทีนี่ก่อนได้ไหมครับ ผมจะเอามาขอรับคืนคราวหน้า
khaawR faakL nangR seuuR lemF neeH aoM waiH theeM neeF gaawnL daiF maiH khrapH phohmR jaL aoM maaM khaawR rapH kheuunM khraaoM naaF
"Can I leave this book here so that I can pick it up later?"
ขอฝากหนังสือเล่มนี้เอาไว้ทีนี่ก่อนได้ไหมครับ ผมจะกลับมาเอาคืนวันหลัง
khaawR faakL nangR seuuR lemF neeH aoM waiH theeM neeF gaawnL daiF maiH khrapH phohmR jaL glapL maaM aoM kheuunM wanM langR
"Can I leave this book here so that I can pick it up later?"
นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้วมิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย
naawkF jaakL khoonM jaL maiF daiF rapH gaanM yaawmM rapH laaeoH miH namR saamH yangM dtawngF do:hnM dtamM niL eekL graL boongM gooyM
"Not only did you not gain acceptance, but, moreover, you were reprimanded again and again."
...เยอรมนีจะยกเลิกการใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดภายในปี 2022
yuuhrM raH maH neeM jaL yohkH leerkF gaanM chaiH ro:hngM ngaanM faiM faaH niuM khliiaM thangH mohtL phaaiM naiM bpeeM
"...[it] would cease using electric power plants using nuclear fuel by the year 2022."
นอกจากนั้น เยอรมนียังหวังด้วยว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจทำนั้นจะเป็นแบบอย่างให้มหาอำนาจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เจริญรอยตาม
naawkF jaakL nanH yuuhrM raH maH neeM yangM wangR duayF waaF singL theeF phuaakF khaoR dtatL sinR jaiM thamM nanH jaL bpenM baaepL yaangL haiF maH haaR amM naatF ootL saaR haL gamM euunL euunL jaL reernM raawyM dtaamM
"In addition, Germany hopes that what they decide to do will become a model for other industrial giants to follow."
ไม่อย่างนั้นไฟฟ้าก็จะขาดแคลน
maiF yaangL nanH faiM faaH gaawF jaL khaatL khlaaenM
"Otherwise (If those alternatives are not utilized), [the supply of] electricity will be insufficient."
แต่ก็ไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคง และเคยมีท่าทีจะยืดเวลาไปจากเดิมอีกถึงสิบกว่าปี
dtaaeL gaawF maiF khaawyF nakL naaenF manF khohngM laeH kheeuyM meeM thaaF theeM jaL yeuutF waehM laaM bpaiM jaakL deermM eekL theungR sipL gwaaL bpeeM
"However, [this policy] was not very well established and the timeframe had a tendency to be pushed out to more than ten years."
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเยอรมนีเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดว่าประเทศหนึ่ง สามารถจะอยู่ได้โดยลดละเลิกหรือไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้
singL theeF geertL kheunF gapL yuuhrM raH maH neeM bpenM singL theeF cheeH haiF henR chatH waaF bpraL thaehtF neungL saaR maatF jaL yuuL daiF dooyM lohtH laH leerkF reuuR maiF chaiH phaH langM ngaanM niuM khliiaM daiF
"The phenomenon which has arisen in Germany clearly indicates that any particular country has the ability to live with a reduction or complete termination of the use of nuclear power."
ทั้ง ๆ ที่ผมพอจะเดาได้ว่าคุณคงไม่อยากจะพูดกับผม
thangH thangH theeF phohmR phaawM jaL daoM daiF waaF khoonM khohngM maiF yaakL jaL phuutF gapL phohmR
"I understand if you don't want to talk to me."
แต่ผมก็ยังคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย และอยากจะทราบข่าวคราวเรื่องสารทุกข์สุกดิบของคุณอยู่ครับ
dtaaeL phohmR gaawF yangM khitH theungR bpenM huaangL bpenM yaiM laeH yaakL jaL saapF khaaoL khraaoM reuuangF saaR raH thookH sookL dipL khaawngR khoonM yuuL khrapH
"However, I think about you often and would like to know how you are doing."
เมื่อผ่านขั้นตอนการเลือกคู่แล้ว การอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาทั้งคู่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันดังนี้
meuuaF phaanL khanF dtaawnM gaanM leuuakF khuuF laaeoH gaanM yuuL ruaamF ganM bpenM saaR meeM phanM raH yaaM thangH khuuF jaL dtawngF meeM naaF theeF theeF dtawngF bpaL dtiL batL dtaawL ganM dangM neeH
"When the process of choosing a mate is done, in living together as husband and wife each has responsibilities and duties to perform."
ยิ่งจะไปใช้จัดการแสดงมหรสพที่กฎหมายห้ามไว้อย่างเด็ดขาด
yingF jaL bpaiM chaiH jatL gaanM saL daaengM maH haawR raH sohpL theeF gohtL maaiR haamF waiH yaangL detL khaatL
"More likely is that it will be used for entertainment which the law strictly forbids."
ถ้าประชาชนทั่วไปจะทำแบบนี้บ้าง กทม. จะดำเนินคดีหรือไม่
thaaF bpraL chaaM chohnM thuaaF bpaiM jaL thamM baaepL neeH baangF gaawM thaawM maawM jaL damM neernM khaH deeM reuuR maiF
"If ordinary people went and did things like this, would Bangkok [authorities] prosecute them?"
ประการหนึ่ง กทม. รู้อยู่แล้วว่าระยะเวลาก่อสร้างที่สิ้นสุดตามสัญญาก็คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกจบไปสามเดือน จะรับหรือรีบก่อสร้างเพื่ออะไร
bpraL gaanM neungL gaawM thaawM maawM ruuH yuuL laaeoH waaF raH yaH waehM laaM gaawL saangF theeF sinF sootL dtaamM sanR yaaM gaawF kheuuM bpraL maanM glaangM deuuanM goomM phaaM phanM seungF khaengL khanR footH saawnM chingM chaaemM lo:hkF johpL bpaiM saamR deuuanM jaL rapH reuuR reepF gaawL saangF pheuuaF aL raiM
"Thirdly, Bangkok knew already that the completion date of the construction period according to the contract, was somewhere in the middle of February 2013, by which time the World Futsal Championship competition would have been over for 3 months, so why would they take on or hurry the construction?"
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในประเทศไทยอาจจะจบลงไปแล้ว
gaanM khaengL khanR footH saawnM chingM chaaemM lo:hkF naiM bpraL thaehtF thaiM aatL jaL johpL lohngM bpaiM laaeoH
"The World Futsal Championship competition in Thailand may have finished already..."
แต่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีหน้าที่จะต้องประเมินและทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
dtaaeL phuuF giaaoL khaawngF thookH faaiL meeM naaF theeF jaL dtawngF bpraL meernM laeH thohpH thuaanM gaanM thamM ngaanM theeF phaanL maaM
"...but all the people who were involved have an obligation to assess and review the way the job was carried out..."
ไม่ว่าจะมีความพยายามให้เหตุผลหรือแก้ตัวว่าอย่างไรสุดท้าย กทม.. ก็จะต้องหันมาเผชิญหน้ากับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา
maiF waaF jaL meeM khwaamM phaH yaaM yaamM haiF haehtL phohnR reuuR gaaeF dtuaaM waaF yaangL raiM sootL thaaiH gaawM thaawM maawM gaawF jaL dtawngF hanR maaM phaL cheernM naaF gapL khwaamM jingM theeF geertL kheunF yaangL dtrohngM bpaiM dtrohngM maaM
"Regardless of any efforts to find reasons or make excuses, eventually Bangkok must come to directly face up to the truth of the matter..."
คุณจะเลี้ยงข้าวผมมื้อหนึ่งใช่ไหม
khoonM jaL liiangH khaaoF phohmR meuuH neungL chaiF maiH
"You’ll take me to dinner, won’t you?"
คุณจะเลี้ยงอาหารผมมื้อหนึ่งใช่ไหม
khoonM jaL liiangH aaM haanR phohmR meuuH neungL chaiF maiH
"You’ll take me to dinner, won’t you?"
ในปี ค.ศ. 2020 คาดว่าจะมีประชากรทั่วโลกประมาณ 7,600 ล้านคน
naiM bpeeM khaawM saawR khaatF waaF jaL meeM bpraL chaaM gaawnM thuaaF lo:hkF bpraL maanM laanH khohnM
"It is estimated that in the year 2020 the world’s population will be approximately 7.6 billion..."
และภายในปี ค.ศ. 2050 โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านคน
laeH phaaiM naiM bpeeM khaawM saawR lo:hkF jaL meeM bpraL chaaM gaawnM pheermF kheunF bpenM laanH khohnM
"And, in the year 2050 the global population will have increased to eight billion people."
ทั้งนี้ประชากรโลกจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลกรวมทั้งสิ้นสูงถึง 8,300 ล้านคน
thangH neeH bpraL chaaM gaawnM lo:hkF jaL yangM khohngM pheermF kheunF yaangL dtaawL neuuangF johnM naiM bpeeM khaawM saawR seungF ohngM gaanM saL haL bpraL chaaM chaatF daiF khaatF gaanM waaF jaL meeM bpraL chaaM gaawnM lo:hkF ruaamM thangH sinF suungR theungR laanH khohnM
"So, the global population will have increased continuously until, in the year 2050, the United Nations estimates that the world will contain a total of 8.3 billion persons..."
สำหรับประเทศไทย ประชากรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2050 คาดว่าไทยจะมีประชากรประมาณ 71 ล้านคน
samR rapL bpraL thaehtF thaiM bpraL chaaM gaawnM thaiM jaL yangM khohngM meeM naaeoM no:hmH theeF jaL pheermF yaangL dtaawL neuuangF jaakL gaanM khaatF gaanM naiM bpeeM khaawM saawR khaatF waaF thaiM jaL meeM bpraL chaaM gaawnM bpraL maanM laanH khohnM
"As for Thailand, the population will continue to increase; estimates are that by the year 2050 the population of Thailand will be approximately 71 million persons."
นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยของคนจะเพิ่มขึ้นและก้าวสู่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
naawkF jaakL neeH aaM yooH chaL liiaL khaawngR khohnM jaL pheermF kheunF laeH gaaoF suuL khaoF suuL sangR khohmM phuuF suungR waiM
"Additionally, the average age of the population [as a whole] will increase and move toward the range of the elderly..."
โดยจากการคาดการณ์แนวโน้มอายุขัยเฉลี่ยในอนาคตพบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ปี
dooyM jaakL gaanM khaatF gaanM naaeoM no:hmH aaM yooH khaiR chaL liiaL naiM aL naaM khohtH phohpH waaF naiM chuaangF bpeeM khaawM saawR bpraL chaaM gaawnM lo:hkF jaL meeM aaM yooH khaiR chaL liiaL bpraL maanM bpeeM
"Predictions of average lifespan in the future are that by the year 2050 people will live to an average age of 75.6 years."
โดยประชากรเพศชายจะมีอายุขัยเฉลี่ย 73.3 ปีต่ำกว่าประชากรเพศหญิงซึ่งจะมีอายุขัยเฉลี่ย 77.9 ปี
dooyM bpraL chaaM gaawnM phaehtF chaaiM jaL meeM aaM yooH khaiR chaL liiaL bpeeM dtamL gwaaL bpraL chaaM gaawnM phaehtF yingR seungF jaL meeM aaM yooH khaiR chaL liiaL bpeeM
"[By 2050] the male population will live to an average of 73.3 years [which will be] less than that of the female population which will live to an average of 77.9 years."
ขณะเดียวกัน ในปี ค.ศ. 2050 โลกจะมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กอยู่เพียงร้อยละ 20.87
khaL naL diaaoM ganM naiM bpeeM khaawM saawR lo:hkF jaL meeM satL suaanL bpraL chaaM gaawnM waiM dekL yuuL phiiangM raawyH laH
"At the same time, in 2050 children will constitute only 20.87% of the world’s population."
ในทางตรงกันข้าม จะมีประชากรวัยสูงอายุร้อยละ 22.23
naiM thaangM dtrohngM ganM khaamF jaL meeM bpraL chaaM gaawnM waiM suungR aaM yooH raawyH laH
"At the other end of the spectrum, the elderly will make up 22.23% of the population..."
ใครจะนินทาฉันด้วยเรื่องอะไร ๆ ฉันก็ไม่สนใจ เพราะพวกเขาไม่ใช่ญาติโกโหติกาของฉันที่ฉันต้องคอยใส่ใจฟัง
khraiM jaL ninM thaaM chanR duayF reuuangF aL raiM aL raiM chanR gaawF maiF sohnR jaiM phrawH phuaakF khaoR maiF chaiF yaatF dtiL go:hM ho:hR dtiL gaaM khaawngR chanR theeF chanR dtawngF khaawyM saiL jaiM fangM
"I am just not interested in what others say about me because those who gossip about me are not members of my family about whom I care to listen to."
บางคนเลือกเอาวิธีฆ่าตัวตายเป็นทางออกในการแก้ปัญหา เพราะคิดว่า ตายไปแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรม
baangM khohnM leuuakF aoM wiH theeM khaaF dtuaaM dtaaiM bpenM thaangM aawkL naiM gaanM gaaeF bpanM haaR phrawH khitH waaF dtaaiM bpaiM laaeoH jaL daiF mohtL waehnM mohtL gamM
"Some people choose to kill themselves as a way to solve their problems because they think that once they are dead all their difficulties will end."
นี้จะไม่ใช่เพียงแค่โครงการขายฝันในสนามเลือกตั้งเท่านั้น
neeH jaL maiF chaiF phiiangM khaaeF khro:hngM gaanM khaaiR fanR naiM saL naamR leuuakF dtangF thaoF nanH
"This is not merely selling a pie-in-the-sky idea during an election campaign."
แม้ว่าข้าวผัดจะเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทำได้ไม่ลำบากยากนักแต่อย่างใด แต่การจะผัดข้าวให้ออกมาได้อร่อย ก็ต้องใช้ฝีมือกันอยู่เหมือนกัน
maaeH waaF khaaoF phatL jaL bpenM maehM nuuM theeF duuM meuuanR jaL thamM daiF maiF lamM baakL yaakF nakH dtaaeL yaangL daiM dtaaeL gaanM jaL phatL khaaoF haiF aawkL maaM daiF aL raawyL gaawF dtawngF chaiH feeR meuuM ganM yuuL meuuanR ganM
"Even though it seems as if fried rice is a dish that can be cooked with no difficulty at all, it does require some skill to produce this tasty stir fried dish."
ผมไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวได้เพราะ เป็นความลับและเกรงใจจะกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
phohmR maiF saaR maatF bpeertL pheeuyR khaawF muunM gaanM khaaiR khaaoF daiF phrawH bpenM khwaamM lapH laeH graehngM jaiM jaL graL thohpH graL theuuanM gapL khwaamM samR phanM raH waangL bpraL thaehtF
"I am unable to disclose the facts regarding the sales of rice because they are secret and I am concerned that [making such a disclosure] would have international repercussions."
มุมฉากจะมีมุม 90 องศา
moomM chaakL jaL meeM moomM ohngM saaR
"A right angle is equal to 90 degrees."
ซึ่งการปลดล็อกทรงผมในครั้งนี้ จะทำให้เด็กมีอิสระในชีวิตมากขึ้น ไม่อยู่ในกรอบที่ตึงเกินไป
seungF gaanM bplohtL lawkH sohngM phohmR naiM khrangH neeH jaL thamM haiF dekL meeM itL saL raL naiM cheeM witH maakF kheunF maiF yuuL naiM graawpL theeF dteungM geernM bpaiM
This liberalization of rules regarding hair styles will provide students greater freedom in their lives and not feel overly constricted.
จึงอยากให้ระวังว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง
jeungM yaakL haiF raH wangM waaF jaL meeM bpanM haaR reuuangF khwaamM samR phanM chanR chuuH saaoR khaoF maaM giaaoL khaawngF
So, we should be careful about [the students] becoming involved in having intimate relations...
"เด็ก ๆ ก็มีหัวใจ จะไว้ทรงไหนก็ไม่ได้ติดขัด
dekL dekL gaawF meeM huaaR jaiM jaL waiH sohngM naiR gaawF maiF daiF dtitL khatL
"Children have feelings; they are not negatively affected whichever way they wear their hair.
"ที่สำคัญจะต้องมีระเบียบวินัยด้วย" ครูลิลลี่กล่าว
theeF samR khanM jaL dtawngF meeM raH biiapL wiH naiM duayF khruuM linM leeF glaaoL
“What is important is that you follow the rules,” Khru Lilly said.
ขืนไม่ยอมบอกความจริงอีก ฉันจะเลิกคบเธอจริง ๆ
kheuunR maiF yaawmM baawkL khwaamM jingM eekL chanR jaL leerkF khohpH thuuhrM jingM jingM
"If you still wouldn't tell me the truth, I'd break up with you for sure."
ถ้าเขามาสาย เขาจะไปห้างใกล้ ๆ แทน
thaaF khaoR maaM saaiR khaoR jaL bpaiM haangF glaiF glaiF thaaenM
"If he arrives late, he would go to a mall nearby instead."
มั่วไม่เลือกอย่างนี้ ระวังจะติดเอดส์
muaaF maiF leuuakF yaangL neeH raH wangM jaL dtitL aehtL
"If you sleep around like this, be careful you don’t get AIDS."
บริษัทที่กำลังจะล้มละลายพยายามสร้างภาพว่ายังมีความมั่นคงโดยโฆษณาว่ามีนักการเมืองใหญ่ถือหุ้นอยู่
baawM riH satL theeF gamM langM jaL lohmH laH laaiM phaH yaaM yaamM saangF phaapF waaF yangM meeM khwaamM manF khohngM dooyM kho:htF saL naaM waaF meeM nakH gaanM meuuangM yaiL theuuR hoonF yuuL
"The company which is about to go bankrupt is trying to create an image of stability by advertising that major politicians are among its stockholders."
ฉะนั้นฉันอยากให้เธอคบกับฉันแบบเพื่อนไปก่อน จะได้ไหม
chaL nanH chanR yaakL haiF thuuhrM khohpH gapL chanR baaepL pheuuanF bpaiM gaawnL jaL daiF maiH
Therefore, I want you to have a relationship with me as a friend first. Is this possible?
ฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจ
chanR wangR waaF thuuhrM jaL khaoF jaiM
I hope that you will understand.
ช่วงเวลาใดที่สมดุลยภาพของอำนาจใกล้เคียงกัน เส้นแบ่งแห่งความยุติธรรมก็จะแบ่ง ถูกผิด ออกมาค่อนข้างตรง
chuaangF waehM laaM daiM theeF saL maH doonM yaH phaapF khaawngR amM naatF glaiF khiiangM ganM senF baengL haengL khwaamM yootH dtiL thamM maH gaawF jaL baengL thuukL phitL aawkL maaM khaawnF khaangF dtrohngM
"When power is roughly in balance, the distinction between right and wrong is fairly clear."
ช่วงเวลาใดที่อำนาจบางฝ่ายมีมากกว่า มันก็จะเอียงเข้าหาฝ่ายนั้น
chuaangF waehM laaM daiM theeF amM naatF baangM faaiL meeM maakF gwaaL manM gaawF jaL iiangM khaoF haaR faaiL nanH
"[However,] when the power of one faction is greater than [the other], [justice] tilts toward the [greater] faction."
ครั้งต่อไปที่ผมได้กอดคุณ ผมจะกอดไม่ปล่อยเลย
khrangH dtaawL bpaiM theeF phohmR daiF gaawtL khoonM phohmR jaL gaawtL maiF bplaawyL leeuyM
"The next time I hold you, I’m not letting go."
จะมิพาลปล่อยเจ้ารุดหลุดอกไป
jaL miH phaanM bplaawyL jaoF rootH lootL ohkL bpaiM
Then I will no more err and let us live apart.
ถึงฟ้าจะกั้น ให้ฉันและเธอ ไกลกันสุดตา
theungR faaH jaL ganF haiF chanR laeH thuuhrM glaiM ganM sootL dtaaM
Even though the sky which separates us puts us out of each other’s sight.,
ไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะกระดิกไปทางไหน ล้วนแล้ว ถูกจินตนาการถึงว่าจะสร้างความเสียหายให้ประเทศ
maiF waaF ratH thaL baanM chootH neeH jaL graL dikL bpaiM thaangM naiR luaanH laaeoH thuukL jinM dtaL naaM gaanM theungR waaF jaL saangF khwaamM siiaR haaiR haiF bpraL thaehtF
No matter which way this government turns, it is always perceived as causing damage to the nation.
มาตรการของญี่ปุ่นในครั้งนี้ เหมือน ๆกับจะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของบรรดาชาติในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหลาย ให้ขยายตัวตามไปด้วย
maatF dtraL gaanM khaawngR yeeF bpoonL naiM khrangH neeH meuuanR meuuanR gapL jaL bpenM gaanM graL dtoonF haiF saehtL thaL gitL khaawngR banM daaM chaatF naiM phuuM miH phaakF aehM siiaM dtaL wanM aawkL chiiangR dtaiF thangH laaiR haiF khaL yaaiR dtuaaM dtaamM bpaiM duayF
...Japan’s [stimulus] measures are also likely to help stimulate the economic expansion in various Southeast Asian nations.
เฟรดเดอริก นูแมนหัวหน้าทีมวิจัยของธนาคารเอชเอสบีซี ในฮ่องกง เชื่อว่ามาตรการกระตุ้น 115,000 ล้านดอลล่าร์ของญี่ปุ่นจะส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุนถูก ไหลเข้าไปอยู่ในมือของบริษัทและธนาคารของญี่ปุ่น
fraehtF duuhrM rikH nuuM maaenM huaaR naaF theemM wiH jaiM khaawngR thaH naaM khaanM aehtL aehtL beeM seeM naiM haawngF gohngM cheuuaF waaF maatF dtraL gaanM graL dtoonF laanH daawnM laaF khaawngR yeeF bpoonL jaL sohngL phohnR haiF geertL graL saaeR ngernM thoonM thuukL laiR khaoF bpaiM yuuL naiM meuuM khaawngR baawM riH satL laeH thaH naaM khaanM khaawngR yeeF bpoonL
Frederic Neumann, head of the research team at HSBC in Hong Kong, believes that Japan’s 115 billion dollar stimulus program will cause a wave of cheap capital to flow into the hands of Japanese companies and banks...
ซึ่งจะผลักดันให้บริษัทและธนาคารต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มการลงทุน และขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตามมา
seungF jaL phlakL danM haiF baawM riH satL laeH thaH naaM khaanM dtaangL dtaangL laoL neeH pheermF gaanM lohngM thoonM laeH khaL yaaiR gaanM lohngM thoonM naiM phuuM miH phaakF aehM siiaM dtaamM maaM
...which will subsequently force these corporations and banks to increase their investments and expand their capital within the Asian region.
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ราคาทรัพย์สินในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นการลงทุนจะเพิ่มขึ้น และในที่สุดก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
singL theeF jaL geertL kheunF dtaamM maaM gaawF kheuuM raaM khaaM sapH sinR naiM phuuM miH phaakF jaL pheermF kheunF gaanM lohngM thoonM jaL pheermF kheunF laeH naiM theeF sootL gaawF jaL bpenM gaanM graL dtoonF haiF geertL gaanM baawM riH pho:hkF pheermF maakF kheunF
The result will be that the prices of assets in the region will increase; investments will swell; and ultimately consumption will be stimulated.
ผู้บริโภคสินค้าจากญี่ปุ่นได้ประโยชน์เพราะภายใต้มาตรการกระตุ้นที่ว่านี้ ค่าเงินเยนจะถูกกดให้ต่ำลง สินค้าจากญี่ปุ่นราคาถูกลง
phuuF baawM riH pho:hkF sinR khaaH jaakL yeeF bpoonL daiF bpraL yo:htL phrawH phaaiM dtaaiF maatF dtraL gaanM graL dtoonF theeF waaF neeH khaaF ngernM yaehnM jaL thuukL gohtL haiF dtamL lohngM sinR khaaH jaakL yeeF bpoonL raaM khaaM thuukL lohngM
Consumers of Japanese products gain because, under these stimulus measures, the value of the yen will fall, and, [with the falling yen] the prices of Japanese goods will also fall.
ผู้ที่จัดส่งสินค้าไปให้กับโรงงานผลิตในญี่ปุ่นจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นเพราะการผลิตและการบริโภคภายในของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
phuuF theeF jatL sohngL sinR khaaH bpaiM haiF gapL ro:hngM ngaanM phaL litL naiM yeeF bpoonL jaL daiF rapH khamM sangL seuuH pheermF maakF kheunF phrawH gaanM phaL litL laeH gaanM baawM riH pho:hkF phaaiM naiM khaawngR yeeF bpoonL pheermF maakF kheunF
Those [companies] shipping products to manufacturing plants in Japan will receive more orders as Japanese manufacturing and domestic consumption increase.
คนที่จะเสียประโยชน์ก็คือคนที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันและขายแข่งอยู่กับญี่ปุ่นนั่นล่ะครับ
khohnM theeF jaL siiaR bpraL yo:htL gaawF kheuuM khohnM theeF phaL litL sinR khaaH baaepL diaaoM ganM laeH khaaiR khaengL yuuL gapL yeeF bpoonL nanF laF khrapH
The people who will be disadvantaged are those who manufacture the same products and sell them in completion with the Japanese.
ผมไม่ได้บอกว่า เหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำเหมือนกับเรากำลังเดินย่ำรอยเดิมของประวัติศาสตร์
phohmR maiF daiF baawkL waaF haehtL gaanM jaL geertL kheunF samH meuuanR gapL raoM gamM langM deernM yamF raawyM deermM khaawngR bpraL watL saatL
I am not saying that what will happen will repeat the history of what happened last time...
แต่ผมกำลังจะบอกว่า ในเวลานี้ เงินร้อน ที่กำลังเร่ร่อนมองหาแหล่งแสวงกำไร มากและเร็ว จำนวนมหาศาลกำลังปลิวว่อนอยู่ทั่วโลก
dtaaeL phohmR gamM langM jaL baawkL waaF naiM waehM laaM neeH ngernM raawnH theeF gamM langM rehF raawnF maawngM haaR laengL saL waaengR gamM raiM maakF laeH reoM jamM nuaanM maH haaR saanR gamM langM bpliuM waawnF yuuL thuaaF lo:hkF
...but, what I am saying is that currently hot money,” – that is enormous amounts of funds which wander from place to place seeking high, short-term profit – is moving rapidly all around the world.
แล้วจะไหลทะลักมาถึงเราในอีกไม่ช้าไม่นาน
laaeoH jaL laiR thaH lakH maaM theungR raoM naiM eekL maiF chaaH maiF naanM
And, [this money] will become a tidal wave flooding toward us very soon.
ถ้าผ่องถ่ายดี ๆ จัดการหาทางไหลออก ให้เหมาะสม เงินเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาล
thaaF phaawngL thaaiL deeM deeM jatL gaanM haaR thaangM laiR aawkL haiF mawL sohmR ngernM laoL neeH gaawF jaL bpenM bpraL yo:htL maH haaR saanR
If [these funds] are distributed well [and] are managed down the appropriate pathways, the funds will provide an enormous benefit.
ถ้าไม่บริหารจัดการดี ๆ หรือดีไม่พอ ก็คงไม่ต้องบอกกันซ้ำ ๆ นะครับว่าผลจะลงเอยอย่างไรครับ
thaaF maiF baawM riH haanR jatL gaanM deeM deeM reuuR deeM maiF phaawM gaawF khohngM maiF dtawngF baawkL ganM samH samH naH khrapH waaF phohnR jaL lohngM eeuyM yaangL raiM khrapH
If we do not manage [these funds] well or insufficiently well, we do not need to tell ourselves once again what the end results will be.
โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจได้ก่อความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเหลือเกินว่าจะทำให้ประเทศวิปริตวินาศ
dooyM chaL phawH naiM reuuangF naH yo:hM baaiM saehtL thaL gitL daiF gaawL khwaamM bpenM huaangL bpenM yaiM yaangL leuuaR geernM waaF jaL thamM haiF bpraL thaehtF wiH bpaL ritL wiH naatF
This is especially true in the area of economic policy which has created enormous concern that it will bring the nation to intractable ruin.
โครงการรถยนต์คันแรก จะทำให้เกิดภาพชักหน้าไม่ถึงหลังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องเจียดเงินผ่อนรถจนไม่พอใช้
khro:hngM gaanM rohtH yohnM khanM raaekF jaL thamM haiF geertL phaapF chakH naaF maiF theungR langR khaawngR khohnM roonF maiL theeF dtawngF jiiatL ngernM phaawnL rohtH johnM maiF phaawM chaiH
The “first car buyer” program will create an of not being able to make ends meet among the young generation who need to borrow so much money to buy their cars, that they do not have enough to live on.
นโยบายค่าแรงสามร้อยบาทจะทำให้คนไทยต้องตกงานกันวินาศสันตะโร เพราะโรงงานอุตสาหกรรมจะปิดลงเนื่องจากรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแรงไม่ไหว
naH yo:hM baaiM khaaF raaengM saamR raawyH baatL jaL thamM haiF khohnM thaiM dtawngF dtohkL ngaanM ganM wiH naatF sanR dtaL ro:hM phrawH ro:hngM ngaanM ootL saaR haL gamM jaL bpitL lohngM neuuangF jaakL rapH dtohnF thoonM theeF pheermF kheunF jaakL gaanM kheunF khaaF raaengM maiF waiR
The 300 baht minimum wage will cause ruinously high unemployment because factories will close down due to the fact they cannot tolerate the increased labor costs.
โครงการรับจำนำข้าว จะทำให้ประเทศเสียหายหนัก เพราะข้าวที่รับจำนำมาจะขายไม่ได้ หรือขายขาดทุน
khro:hngM gaanM rapH jamM namM khaaoF jaL thamM haiF bpraL thaehtF siiaR haaiR nakL phrawH khaaoF theeF rapH jamM namM maaM jaL khaaiR maiF daiF reuuR khaaiR khaatL thoonM
The rice pledging program is causing real losses to the nation because [the government] is buying more rice than it can sell or need to sell at a loss.
นโยบายอื่น ๆ ก็เหมือนกัน มีแต่จะทำให้ประเทศชาติยับเยินในวันนี้วันพรุ่งทั้งนั้น
naH yo:hM baaiM euunL euunL gaawF meuuanR ganM meeM dtaaeL jaL thamM haiF bpraL thaehtF chaatF yapH yeernM naiM wanM neeH wanM phroongF thangH nanH
Other programs are of the same ilk: they are causing the ruination of the country both now and into the future.
คนที่โตแล้วแต่ทำตัวเป็นเด็ก ยังอ้อนให้แม่เอาใจให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้จึงจะถูกตำหนิว่า โตแล้วยังทำตัวเป็นหนูแดงอยู่อีก
khohnM theeF dto:hM laaeoH dtaaeL thamM dtuaaM bpenM dekL yangM aawnF haiF maaeF aoM jaiM haiF thamM singL nanH singL neeH haiF jeungM jaL thuukL dtamM niL waaF dto:hM laaeoH yangM thamM dtuaaM bpenM nuuR daaengM yuuL eekL
"A person who is all grown up but still acts like a child, who whines for his or her mother to do this or that for him or her will be criticize as still being 'a big baby'."
เขาก็ไม่ได้มีการวางแผน แต่หากจะเกิดเหตุการณ์อะไร ๆ ขึ้นมาก็จะเกิดแบบปุบปับ
khaoR gaawF maiF daiF meeM gaanM waangM phaaenR dtaaeL haakL jaL geertL haehtL gaanM aL raiM aL raiM kheunF maaM gaawF jaL geertL baaepL bpoopL bpapL
"He was not prepared at all, but if anything did come up, he would be able to come up with something in an instant."
ฉันจะสืบให้รู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครกันแน่
chanR jaL seuupL haiF ruuH haiF daiF waaF khaoR bpenM khraiM ganM naaeF
"I will totally find out the truth about who he really is!"
แม่จะให้หนูไปล้างจานหรือซักผ้ากันแน่ รีบบอก หนูยังต้องทำการบ้านอีก
maaeF jaL haiF nuuR bpaiM laangH jaanM reuuR sakH phaaF ganM naaeF reepF baawkL nuuR yangM dtawngF thamM gaanM baanF eekL
"Do you want me to wash dishes or do the laundry, mom? C'mon tell me. I still have homework to do!"
. พวกแกจะเอายังไงกันแน่ เลือกมาสักที
phuaakF gaaeM jaL aoM yangM ngaiM ganM naaeF leuuakF maaM sakL theeM
Where (the heck) do you guys wanna go really!? Just pick one (for god's sake).
ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน
dtaawL bpaiM naiM aL naaM khohtH jaL bpenM yaangL raiM gaawF laaeoH dtaaeL boonM gamM khaawngR dtaaeL laH khohnM
"From now on what will happens depends on each individual’s destiny."
เด็กบ้านนอกจะเรียนกันสบาย ๆ มากกว่าเด็กในกรุงเทพฯ เพราะไม่ต้องตะเกียกตะกายแย่งกันเข้าโรงเรียน
dekL baanF naawkF jaL riianM ganM saL baaiM saL baaiM maakF gwaaL dekL naiM groongM thaehpF phrawH maiF dtawngF dtaL giiakL dtaL gaaiM yaaengF ganM khaoF ro:hngM riianM
"Kids from rural areas study more easily than kids from Bangkok because they are not so [destructively] competitive with each other to get into school."
ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการเจรจารอบทวิภาคีนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยไม่เกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นที่ไหน
thangH saawngR faaiL saL napL saL noonR haiF meeM gaanM jaehnM raH jaaM raawpF thaH wiH phaaM kheeM neeH dtaawL bpaiM naiM aL naaM khohtH anM glaiF dooyM maiF giiangL ngaawnM waaF jaL dtawngF bpenM theeF naiR
"Both factions supported having these bilateral negotiations continue into the near future without haggling about where they should be held."
มีการประเมินกันว่าบรรยากาศในช่วงเดือนเมษายนนี้จะร้อนระอุถึงขนาดบางคน บางฝ่ายทำนายทักว่าจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
meeM gaanM bpraL meernM ganM waaF banM yaaM gaatL naiM chuaangF deuuanM maehM saaR yohnM neeH jaL raawnH raH ooL theungR khaL naatL baangM khohnM baangM faaiL thamM naaiM thakH waaF jaL geertL khwaamM woonF waaiM naiM baanF meuuangM
"It has been estimated that the [political] mood this April is getting testy, so much so that certain people have predicted that unrest will arise in the nation."
ผมพยายามจะทำกับข้าวอย่างนี้เองแล้วก็ลองดูมันอร่อยหรือเปล่า
phohmR phaH yaaM yaamM jaL thamM gapL khaaoF yaangL neeH aehngM laaeoH gaawF laawngM duuM manM aL raawyL reuuR bplaaoL
"I will attempt to cook this particular dish, and see if it tastes good or not."
แม้ตรงหน้าจะเต็มไปด้วยปีศาจนานาชนิด แต่แกก็ไม่ได้หวาดหวั่นแม้แต่น้อย
maaeH dtrohngM naaF jaL dtemM bpaiM duayF bpeeM saatL naaM naaM chaH nitH dtaaeL gaaeM gaawF maiF daiF waatL wanL maaeH dtaaeL naawyH
"Even though [the screen] in front of his face was full of all kinds of demons, he was not even a little bit frightened."
เราจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง
raoM jaL dtawngF khitH haiF theeL thuaanF waaF aL raiM kheuuM bpanM haaR theeF thaaeH jingM
"We must think through very thoroughly as to what the real problem is."
ใกล้เวลาสอบ โรงเรียนกวดวิชาจะเปิดติวเข้มทุกวิชา
glaiF waehM laaM saawpL ro:hngM riianM guaatL wiH chaaM jaL bpeertL dtiuM khemF thookH wiH chaaM
"Examination time is near; schools providing supplemental tutoring will be offering cram sessions in all subjects."
เราจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันจริงจังสักที แทนที่จะโบ้ยให้เป็นความผิดของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
raoM jaL dtawngF hanR naaF maaM phuutF khuyM ganM jingM jangM sakL theeM thaaenM theeF jaL booyF haiF bpenM khwaamM phitL khaawngR nuayL ngaanM daiM nuayL ngaanM neungL thaoF nanH
"We need to face up to and discuss [this issue] honestly, rather than push it off to become an error of some other organization."
แม้ว่าผู้บริหารจะปฏิเสธ แต่ในทางปฏิบัติทุกครั้งที่มีข่าวดีลลักษณะนี้เกิดขึ้น การปฏิเสธ ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเจรจา เมื่อดีลยังไม่จบ
maaeH waaF phuuF baawM riH haanR jaL bpaL dtiL saehtL dtaaeL naiM thaangM bpaL dtiL batL thookH khrangH theeF meeM khaaoL deenM lakH saL naL neeH geertL kheunF gaanM bpaL dtiL saehtL gaawF bpenM neungL naiM khanF dtaawnM khaawngR gaanM jaehnM raH jaaM meuuaF deenM yangM maiF johpL
"Even though management refused to acknowledge it, as a practical matter, every time news of a deal of this type comes out, the denial is just one of the steps in the process of negotiations before the deal is completed."
สภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ สองล้านล้านบาท ที่รัฐบาลแถลงว่าจะนำมาลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมในวันนี้
saL phaaM phuuF thaaenM raatF saL daawnM meeM gamM nohtL theeF jaL aL phipH raaiM raangF phraH raatF chaH banM yatL ngernM guuF saawngR laanH laanH baatL theeF ratH thaL baanM thaL laaengR waaF jaL namM maaM lohngM thoonM naiM khro:hngM gaanM saaR thaaM raH nuuM bpaL pho:hkF pheuunH thaanR daanF gaanM khaH maH naaM khohmM naiM wanM neeH
The House of Representatives is scheduled to debate today .the proposed legislation concerning the sum of 2 trillion baht which the Government has said it will invest in basic public communications infrastructure.
เป็นโอกาสดีที่สาธารณะจะได้รับรู้หลักการวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการจากฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปจากซีกฝ่ายค้าน
bpenM o:hM gaatL deeM theeF saaR thaaM raH naH jaL daiF rapH ruuH lakL gaanM watH thooL bpraL sohngR laeH raaiM laH iiatL khaawngR khro:hngM gaanM jaakL faaiL ratH thaL baanM eekL khrangH khaL naL diaaoM ganM gaawF bpenM o:hM gaatL theeF jaL daiF rapH fangM khaawF muunM reuuR moomM maawngM theeF dtaaekL dtaangL aawkL bpaiM jaakL seekF faaiL khaanH
It is a good opportunity for the public to become acquainted with the principles, objectives and details from the government side once again, and at the same time to receive information and different points of view from the opposition side.
แต่การอภิปรายนี้จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อแนวเนื้อหาของการอภิปรายพุ่งไปที่ประเด็นหลัก ๆ ที่เป็นหัวใจ อย่างเช่นเป้าหมาย ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของโครงการ
dtaaeL gaanM aL phiH bpraaiM neeH jaL bpenM bpraL yo:htL gaawF dtaawL meuuaF naaeoM neuuaH haaR khaawngR gaanM aL phiH bpraaiM phoongF bpaiM theeF bpraL denM lakL lakL theeF bpenM huaaR jaiM yaangL chenF bpaoF maaiR bpraL sitL thiH phaapF laeH khwaamM bpro:hngL saiR khaawngR khro:hngM gaanM
But this debate will become useful only when the matters taken up in the debate — like, for instance the goal, efficiency and transparency of the project —- emerge as major issues that make up the heart [of the project].
หากการอภิปรายเป็นไปเพื่อเอาชนะคะคาน หรือแสวงหาความได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ จากถ้อยคำเสียดสีประชดประชันไม่เพียงแต่คุณค่าของการอภิปรายจะลดน้อยถอยลงไป
haakL gaanM aL phiH bpraaiM bpenM bpaiM pheuuaF aoM chaH naH khaH khaanM reuuR saL waaengR haaR khwaamM daiF bpriiapL lekH lekH naawyH naawyH jaakL thaawyF khamM siiatL seeR bpraL chohtH bpraL chanM maiF phiiangM dtaaeL khoonM naH khaaF khaawngR gaanM aL phiH bpraaiM jaL lohtH naawyH thaawyR lohngM bpaiM
If we are going to debate for the sake of being contentious or to seek some minor advantage through the use of derogatory and abusive language, then not only will the debate have lost whatever value it had...
แต่เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของฝ่ายการเมืองที่มีผู้พยายามกดให้ต่ำเตี้ยลงอยู่แล้ว ก็จะยิ่งต่ำต้อยลงไปสมความปรารถนา
dtaaeL giiatL phuuM miH sakL seeR khaawngR faaiL gaanM meuuangM theeF meeM phuuF phaH yaaM yaamM gohtL haiF dtamL dtiiaF lohngM yuuL laaeoH gaawF jaL yingF dtamL dtaawyF lohngM bpaiM sohmR khwaamM bpraatL thaL naaR
...but the dignity of the political faction [in the debate] – which some seek only to demean — will have been degraded even more so, just as those people desire.
โครงการดังกล่าวจะเป็นการพลิกโฉมหน้าของการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจไทย หรือ จะเป็นโครงการที่ก่อหนี้สินมหาศาลอันจะเป็นภาระหนักหน่วงสาหัสสำหรับลูกหลานในอนาคต
khro:hngM gaanM dangM glaaoL jaL bpenM gaanM phlikH cho:hmR naaF khaawngR gaanM damM rohngM cheeM witH laeH saehtL thaL gitL thaiM reuuR jaL bpenM khro:hngM gaanM theeF gaawL neeF sinR maH haaR saanR anM jaL bpenM phaaM raH nakL nuaangL saaR hatL samR rapL luukF laanR naiM aL naaM khohtH
This project will either turn out to be a visible shift in the life and economy of Thailand or it will be a project which creates an enormous debt which will become a heavy burden to be passed down to our children and grandchildren in the future.
ฉันจะรอเธอไปจนตาย
chanR jaL raawM thuuhrM bpaiM johnM dtaaiM
"I will wait for you until my death."
ฉันจะรอเธอจนกว่าจะตาย
chanR jaL raawM thuuhrM johnM gwaaL jaL dtaaiM
"I will wait for you until I die."
ฉันจะรอเธอจนถึงพรุ่งนี้เช้า
chanR jaL raawM thuuhrM johnM theungR phroongF neeH chaaoH
"I will wait for you until tomorrow morning."
เขาว่ากันว่าแม่กับลูกสาวมักจะกลายเป็นคู่แข่งขัน
khaoR waaF ganM waaF maaeF gapL luukF saaoR makH jaL glaaiM bpenM khuuF khaengL khanR
"They say that mothers and daughters often became competitors."
พ่อแม่ผู้หญิงไม่เรียกร้องเงินทอง แต่ เราก็ตั้งใจจะให้เงินเขาบ้างเป็นค่าน้ำนม
phaawF maaeF phuuF yingR maiF riiakF raawngH ngernM thaawngM dtaaeL raoM gaawF dtangF jaiM jaL haiF ngernM khaoR baangF bpenM khaaF naamH nohmM
"The bride’s parents did not demand money, but we were determined to provide them some funding as compensation [for their daughters upbringing]."
ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีวี่แววว่าจะหันหน้าเข้าหากันแต่อย่างใด
thangH saawngR faaiL yangM maiF meeM weeF waaeoM waaF jaL hanR naaF khaoF haaR ganM dtaaeL yaangL daiM
"Neither side shows any sign whatsoever of coming to terms with the other."
เพื่อนบ้านที่คุ้นเคยมาก่อนก็ดูเหมือนจะทำท่าห่างเหินหมางเมินกันออกไป
pheuuanF baanF theeF khoonH kheeuyM maaM gaawnL gaawF duuM meuuanR jaL thamM thaaF haangL heernR maangR meernM ganM aawkL bpaiM
"Our neighbors with whom we used to be close have been acting rather distant from us."
ปัญหาของคนไทยทุกชั้นวรรณะคือจะทำอย่างไรให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะรับประกันอนาคตที่ดีได้
bpanM haaR khaawngR khohnM thaiM thookH chanH wanM naH kheuuM jaL thamM yaangL raiM haiF luukF daiF riianM naiM ro:hngM riianM theeF deeM theeF sootL duayF khwaamM khaatF wangR waaF jaL rapH bpraL ganM aL naaM khohtH theeF deeM daiF
"The problem of Thais of all social classes is how to find the best school for their children with the hope that they can guarantee [their children] a good future."
การเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมจากนี่ไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบถนนไปสู่ระบบรางความเร็วสูง
gaanM bpliianL bplaaengM raH bohpL khaH maH naaM khohmM jaakL neeF bpaiM jaL bpenM gaanM bpliianL bplaaengM jaakL raH bohpL thaL nohnR bpaiM suuL raH bohpL raangM khwaamM reoM suungR
From now on changes in transportation will be from road-based transport to high-speed rail.
ไฮสปีดเทรน จะมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองยิ่งกว่าครั้งใด ๆ ที่ผ่านมา
haiM saL bpeetL thraehnM jaL meeM phohnR dtaawL gaanM phatH thaH naaM aL sangR haaR rimM maH sapH gaanM phatH thaH naaM meuuangM yingF gwaaL khrangH daiM daiM theeF phaanL maaM
The “high-speed train” will have a greater effect on real estate and urban development more than anything in the past.
เพราะไม่เพียงจะมีผลต่อการพัฒนาเมืองใดเมืองหนึ่ง แต่จะมีผลต่อศักยภาพการพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศ
phrawH maiF phiiangM jaL meeM phohnR dtaawL gaanM phatH thaH naaM meuuangM daiM meuuangM neungL dtaaeL jaL meeM phohnR dtaawL sakL gaL yaH phaapF gaanM phatH thaH naaM naiM khaawpL khaehtL thuaaF bpraL thaehtF
This is because [this project] will not only create growth for individual cities, but will affect the potential for development within the entire country.
ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อม ของอาเซียนและเอเซีย แต่จะเป็นการเปลี่ยนฮวงจุ้วประเทศครั้งสำคัญเลยทีเดียว
maiF phiiangM dtaaeL jaL thamM haiF bpraL thaehtF thaiM bpenM jootL cheuuamF khaawngR aaM siianM laeH aehM siiaM dtaaeL jaL bpenM gaanM bpliianL bpraL thaehtF khrangH samR khanM leeuyM theeM diaaoM
[The high-speed rail system] will not only make Thailand into an (a transit) interconnection point for the ASEAN Block and Asia in general, but it will markedly alter the infrastructure of the Country as well.
ยากที่ใครจะขัดขวาง
yaakF theeF khraiM jaL khatL khwaangR
It will be difficult for anyone who tries to get in its way.
วาดฝันว่าเมื่อฝนหาย ดอกไม้จะผลิบาน
waatF fanR waaF meuuaF fohnR haaiR daawkL maaiH jaL phliL baanM
I dream that when the rain stops, flowers will bud and bloom.
ถ้าหากว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ดวงตาและทำให้ตาไม่ชัดนั้น ตัวแบบที่เราถ่ายจะดูเหมือนคนสุขภาพไม่ดี
thaaF haakL waaF raoM maiF daiF fo:hM gatL theeF duaangM dtaaM laeH thamM haiF dtaaM maiF chatH nanH dtuaaM baaepL theeF raoM thaaiL jaL duuM meuuanR khohnM sookL khaL phaapF maiF deeM
If we do not focus on the eyes and do not [thereby] render the eyes clearly, the model whom we are photographing will appear to be in ill health.
เหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การถ่ายภาพบุคคลนั้นเรามักจะใช้รูรับแสงที่กว้างซึ่งจะทำให้มีระยะชัดลึกที่น้อย
haehtL theeF samR khanM eekL bpraL gaanM neungL kheuuM gaanM thaaiL phaapF bookL khohnM nanH raoM makH jaL chaiH ruuM rapH saaengR theeF gwaangF seungF jaL thamM haiF meeM raH yaH chatH leukH theeF naawyH
Another important reason is that in portraiture we often use a wider aperture in order to achieve a small depth of field.
ถึงแม้ว่าเราจะทำการโฟกัสที่ใบหน้าแล้วก็ตาม แต่หลายครั้งเอาอาจพบกรณีที่จมูกชัดแต่ดวงตาไม่ชัด
theungR maaeH waaF raoM jaL thamM gaanM fo:hM gatL theeF baiM naaF laaeoH gaawF dtaamM dtaaeL laaiR khrangH aoM aatL phohpH gaL raH neeM theeF jaL muukL chatH dtaaeL duaangM dtaaM maiF chatH
Even if we focus on the model’s face, many times the nose will be sharp but the eyes will not be in focus...
การโฟกัสที่ดวงตาให้ชัดนั้นบางครั้งบริเวณไหล่หรือว่าใบหูไม่ชัดก็จะยังสามารถเป็นภาพที่ดีได้
gaanM fo:hM gatL theeF duaangM dtaaM haiF chatH nanH baangM khrangH baawM riH waehnM laiL reuuR waaF baiM huuR maiF chatH gaawF jaL yangM saaR maatF bpenM phaapF theeF deeM daiF
If you focus on the eyes, [so that] sometimes the shoulder or ear areas will be out of focus, good images can still result.
เพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติออกมาได้
phrawH waaF jaL thamM haiF maiF saaR maatF thaaiL thaawtF aaM rohmM theeF bpenM thamM maH chaatF aawkL maaM daiF
...because [if you do] she will not be able to express her emotions naturally.
เมื่อสามารถสื่อสารได้ตรงกันแล้วเชื่อแน่นอนได้ว่า คุณจะได้อารมณ์ของภาพแบบที่คุณต้องการได้ไม่ยากนัก
meuuaF saaR maatF seuuL saanR daiF dtrohngM ganM laaeoH cheuuaF naaeF naawnM daiF waaF khoonM jaL daiF aaM rohmM khaawngR phaapF baaepL theeF khoonM dtawngF gaanM daiF maiF yaakF nakH
When you are able to communicate directly [with your model], you will be attain the emotion and photograph that you want without difficulty.
หลายครั้งเราอาจเคยได้ยินว่าการถ่ายภาพย้อนแสงนั้นจะให้ตัวแบบหน้าดำและได้ภาพที่ไม่ดี
laaiR khrangH raoM aatL kheeuyM daiF yinM waaF gaanM thaaiL phaapF yaawnH saaengR nanH jaL haiF dtuaaM baaepL naaF damM laeH daiF phaapF theeF maiF deeM
We have heard many times that taking a photograph against the light will darken the model’s face and result in a poor photograph.
โดยเราจะได้ประกายของเส้นผมเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพย้อนแสง
dooyM raoM jaL daiF bpraL gaaiM khaawngR senF phohmR geertL kheunF jaakL gaanM thaaiL phaapF yaawnH saaengR
We will attain a shining glow of each strand of hair from shooting against the light.
ซึ่งสิ่งที่เราเองทำการแก้ไขคือการทำไม่ให้ตัวแบบเรานั้นหน้าดำซึ่งวิธีแก้นั้นจะมีอยู่ วิธีด้วยกันได้แก่
seungF singL theeF raoM aehngM thamM gaanM gaaeF khaiR kheuuM gaanM thamM maiF haiF dtuaaM baaepL raoM nanH naaF damM seungF wiH theeM gaaeF nanH jaL meeM yuuL saamR wiH theeM duayF ganM daiF gaaeL
We ourselves do three things to solve the problem of a having a model’s face dark [when shooting against the light]:
. ใช้รีเฟล็กซ์ในการเติมแสงบริเวณใบหน้า (วิธีนี้จะให้แสงที่นุ่มและมีมิติมากกว่าการใช้แฟล็ชธรรมดา)
chaiH reeM faL lekL naiM gaanM dteermM saaengR baawM riH waehnM baiM naaF wiH theeM neeH jaL haiF saaengR theeF noomF laeH meeM miH dtiL maakF gwaaL gaanM chaiH flaetH thamM maH daaM
3. Use a reflector when supplementing light around [a model’s] face. (This method will soften the light and add more dimensions than the use of a regular flash.)
จากสามวิธีการข้างต้นนั้นจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพย้อนแสงโดยมีประกายที่เส้นผมได้ โดยที่ไม่ทำให้ตัวแบบของเราหน้าดำอีกต่อไป
jaakL saamR wiH theeM gaanM khaangF dtohnF nanH jaL thamM haiF raoM saaR maatF thaaiL phaapF yaawnH saaengR dooyM meeM bpraL gaaiM theeF senF phohmR daiF dooyM theeF maiF thamM haiF dtuaaM baaepL khaawngR raoM naaF damM eekL dtaawL bpaiM
Through the use of these three techniques we can take photographs directly against the light and show the sparkle [of the model’s hair] without darkening our model’s face.
ถ้าตอบปัญหานี้ไม่ได้ จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ขึ้นในหลายประเทศของอุษาคเนย์
thaaF dtaawpL bpanM haaR neeH maiF daiF jaL thamM haiF geertL khwaamM bpliianL bplaaengM yaangL khaL naanR yaiL kheunF naiM laaiR bpraL thaehtF khaawngR ooL saakL naehM
"If these problems are not addressed, a multitude of changes will occur in many Southeast Asian nations."
ชาวบ้านจะรู้สึกอับอายขายหน้า ถ้าไม่รับแขกด้วยน้ำขวด
chaaoM baanF jaL ruuH seukL apL aaiM khaaiR naaF thaaF maiF rapH khaaekL duayF naamH khuaatL
"Local people will feel embarrassed if they do not give their guests bottled water [to drink]."
มันก็ยังอุตส่าห์เรียนจนจบ จบมาจะให้มันไปสมัครเป็นข้าราชการ แต่มันกลับมาอยู่บ้านทำไร่ทำนา จึงทำให้พ่อแม่เป็นขี้ปากชาวบ้านและต้องอับอายขายหน้า
manM gaawF yangM ootL saaL riianM johnM johpL johpL maaM jaL haiF manM bpaiM saL makL bpenM khaaF raatF chaH gaanM dtaaeL manM glapL maaM yuuL baanF thamM raiF thamM naaM jeungM thamM haiF phaawF maaeF bpenM kheeF bpaakL chaaoM baanF laeH dtawngF apL aaiM khaaiR naaF
"He tried to complete his studies. Once he finished he was expected to apply to become a civil servant. Instead he returned home to a life of farming. His parents became the topic of gossip among the villagers which caused them no end of shame and embarrassment."
. นี่เธอ ดูลูกบ้านนั้นสิพ่อแม่อุตส่าห์ส่งไปเรียนกรุงเทพฯ จบปริญญามาทั้งที กลับต้องมาทำไร่ทำนาเหมือนพ่อแม่แทนที่จะได้งานดี ๆ ทำ
neeF thuuhrM duuM luukF baanF nanH siL phaawF maaeF ootL saaL sohngL bpaiM riianM groongM thaehpF johpL bpaL rinM yaaM maaM thangH theeM glapL dtawngF maaM thamM raiF thamM naaM meuuanR phaawF maaeF thaaenM theeF jaL daiF ngaanM deeM deeM thamM
"Hey, look at the kid over there. His parent tried so hard to send him to Bangkok to get an education. He even earned his degree. However, he came back home and became a farmer just like his parents, rather than getting a really good job."
แม้หนทางดูจะยังอีกยาวไกล แต่พัฒนาการก็พอจะเห็นอยู่รำไร
maaeH hohnR thaangM duuM jaL yangM eekL yaaoM glaiM dtaaeL phatH thaH naaM gaanM gaawF phaawM jaL henR yuuL ramM raiM
"Even though there is yet a long way to go, we are seeing some positive movement."
ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่โกรธอีกแล้ว
chanR sanR yaaM waaF chanR jaL maiF gro:htL eekL laaeoH
[spoken by a female] "I promise! I’ll never lose my temper again!"
ไอน์สไตน์จะเดินจากบ้านไปที่ทำงานทุกวัน
aiM saL dtaiM jaL deernM jaakL baanF bpaiM theeF thamM ngaanM thookH wanM
Einstein would walk from his home to his office every day.
คนส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับภาพของเขาที่เดินครุ่นคิดไปตามถนน
khohnM suaanL yaiL jaL khoonH chinM gapL phaapF khaawngR khaoR theeF deernM khroonF khitH bpaiM dtaamM thaL nohnR
Most people were used to seeing him in deep thought as he walked down the road.
"อย่าบอกใครนะ ผมนี่ล่ะ ดร. ไอน์สไตน์ ผมกำลังจะกลับบ้าน แต่ลืมไปว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหน"
yaaL baawkL khraiM naH phohmR neeF laF daawkL dtuuhrM aiM saL dtaiM phohmR gamM langM jaL glapL baanF dtaaeL leuumM bpaiM waaF baanF dtuaaM aehngM yuuL theeF naiR
"Don’t tell anyone. This is Dr. Einstein. I am on my way home, but I forgot where my own house is."
...จะคิดว่า "ดารารึเปล่าวะ"
jaL khitH waaF daaM raaM reuH bplaaoL waH
...I would think to myself, “Could she be a movie star?”
...จะคิดว่า "ผู้ชายรึเปล่าวะ?"
jaL khitH waaF phuuF chaaiM reuH bplaaoL waH
...the thought comes to me: "Do you suppose it's a guy?"
การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ยังไม่สามารถทำได้จนกว่าจะมีการระบายข้าวในสต๊อกออกไปจนหมด
gaanM bpitL banM cheeM khro:hngM gaanM rapH jamM namM khaaoF yangM maiF saaR maatF thamM daiF johnM gwaaL jaL meeM gaanM raH baaiM khaaoF naiM saL dtaawkH aawkL bpaiM johnM mohtL
"The books on the rice pledging program cannot be closed until all of the stockpiled rice has been disposed of."
นอกจากจะไม่สร้างความกระจ่างให้เกิดแก่สาธารณชนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของการบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวด้วย
naawkF jaakL jaL maiF saangF khwaamM graL jaangL haiF geertL gaaeL saaR thaaM raH naH chohnM laaeoH yangM saL thaawnH haiF henR theungR khwaamM laL luaamR khaawngR gaanM baawM riH haanR jatL gaanM khro:hngM gaanM rapH jamM namM khaaoF duayF
"Not only did the program fail to create a sense of transparency, but it also reflected how negligently the rice pledging program was administered."
กรมอุตุนิยมวิทยายังยืนยันการคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนไปทางฝนน้อย และอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในบางพื้นที่
grohmM ooL dtooL niH yohmM witH thaH yaaM yangM yeuunM yanM gaanM khaatF gaanM waaF bpeeM neeH bpaL riH maanM fohnR jaL yuuL naiM gaehnM bpaL gaL dtiL khaawnF bpaiM thaangM fohnR naawyH laeH aatL geertL saL phaaM waH fohnR thingH chuaangF gaawL haiF geertL gaanM khaatL khlaaenM naamH daanF gaanM gaL saehtL naiM baangM pheuunH theeF
"The Department of Meteorology has reaffirmed its prediction that this year the amount of rainfall will range from normal to less than normal and there might [even] be [some] dry spells; this will cause a water shortage for agricultural purposes in some locations."
โดยมากจะทำจากฟางข้าว
dooyM maakF jaL thamM jaakL faangM khaaoF
Mostly, [the scarecrows] are made of straw.
อาจจะสวมหมวกฟางเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
aatL jaL suaamR muaakL faangM gaoL theeF maiF chaiH laaeoH
[It] might even wear an old straw hat which [the farmer] no longer uses.
เว้นแต่จะสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน เป็นงานอดิเรก หรือประโยชน์อย่างอื่น
wenH dtaaeL jaL saangF kheunF pheuuaF khwaamM saL nookL saL naanR bpenM ngaanM aL diL raehkL reuuR bpraL yo:htL yaangL euunL
...except those built for fun or as a hobby or for other purposes.
ดูเหมือนว่าน้ำหนักของเหตุผลจะโน้มเอียงไปทางปัจจัยภายนอก
duuM meuuanR waaF namH nakL khaawngR haehtL phohnR jaL no:hmH iiangM bpaiM thaangM bpatL jaiM phaaiM naawkF
"It appears that the weight of evidence is leaning toward external factors."
อยากจะใช้เวลาดื่มด่ำกับความสุขนี้ไปเรื่อย ๆ
yaakL jaL chaiH waehM laaM deuumL damL gapL khwaamM sookL neeH bpaiM reuuayF reuuayF
"I want to take my time and savour this moment."
ยางรถยนต์ ที่ใช้อยู่ควรจะเติมลมกี่ปอนด์?
yaangM rohtH yohnM theeF chaiH yuuL khuaanM jaL dteermM lohmM geeL bpaawnM
How many pounds of air should you keep in your tires?
โดยปกติแล้วอัตราเติมลมที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับรถแต่ละชนิด ที่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้นั้น จะระบุไว้ในแผ่นโลหะ...
dooyM bpaL gaL dtiL laaeoH atL raaM dteermM lohmM theeF thuukL dtawngF laeH mawL sohmR samR rapL rohtH dtaaeL laH chaH nitH theeF ro:hngM ngaanM phuuF phaL litL rohtH yohnM gamM nohtL waiH nanH jaL raH booL waiH naiM phaenL lo:hM haL
Usually, the correct and proper level of air pressure for each type of car is set by the factory [and] is indicated on a metal plate...
การใช้ลมอ่อนเกินไป จะมีผลอย่างไรต่อยางรถยนต์ที่ใช้อยู่?
gaanM chaiH lohmM aawnL geernM bpaiM jaL meeM phohnR yaangL raiM dtaawL yaangM rohtH yohnM theeF chaiH yuuL
What are the effects of under-inflating your automobile tires?
อีกทั้งยังจะส่งผลเสียอย่างมากต่อยางที่ใช้อยู่กล่าวคือ ในขณะรถวิ่งยางรถยนต์จะเกิดความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมากกว่าที่ควรจะเป็น
eekL thangH yangM jaL sohngL phohnR siiaR yaangL maakF dtaawL yaangM theeF chaiH yuuL glaaoL kheuuM naiM khaL naL rohtH wingF yaangM rohtH yohnM jaL geertL khwaamM raawnH suungR kheunF yaangL ruaatF reoM laeH maakF gwaaL theeF khuaanM jaL bpenM
Furthermore, [under-inflation] will have a significantly negatively effect on the current operation of your tires; that is, while you are driving, your tires will quickly heat up more than they should.
ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักจะลดน้อยลงกว่ามาตรฐาน และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
khwaamM saaR maatF naiM gaanM banM thookH namH nakL jaL lohtH naawyH lohngM gwaaL maatF dtraL thaanR laeH sinF bpleuuangM namH manM cheuuaH phleerngM maakF kheunF
Their ability to carry weight will be reduced to below standards and you will waste more fuel.
เพราะขณะที่รถวิ่งนั้นความดันลมในยางรถยนต์จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
phrawH khaL naL theeF rohtH wingF nanH khwaamM danM lohmM naiM yaangM rohtH yohnM jaL pheermF kheunF dtaamM oonM haL phuumM theeF pheermF kheunF seungF bpenM reuuangF bpaL gaL dtiL
This is because while the car is in motion, the air pressure in the tires will increase with the increase in temperature, which is normal.
หากท่านทำการตรวจเช็คอัตราลมในขณะนั้น ก็จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง
haakL thanF thamM gaanM dtruaatL chekH atL raaM lohmM naiM khaL naL nanH gaawF jaL daiF khaaF theeF maiF thuukL dtawngF
If you check your air pressure under those circumstances, you will get an incorrect reading.
การตั้งศูนย์ล้อ คือการทำให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบังคับเลี้ยวระบบช่วงล่างล้อ และยางทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้รถวิ่งได้ตรง ไม่ดึงไปทางซ้ายหรือขวา
gaanM dtangF suunR laawH kheuuM gaanM thamM haiF suaanL bpraL gaawpL dtaangL dtaangL theeF giaaoL khaawngF gapL raH bohpL bangM khapH liaaoH raH bohpL chuaangF laangF laawH laeH yaangM thamM ngaanM samR phanM ganM yaangL thuukL dtawngF seungF jaL thamM haiF rohtH wingF daiF dtrohngM maiF deungM bpaiM thaangM saaiH reuuR khwaaR
A wheel alignment is a making all the various components of the steering system, the suspension system, and the tires operate together correctly; this [work] will allow the car to run in a straight line and not pull right or left.
และย่อมจะมีการสึกหรอเกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ศูนย์ล้อผิดเพี้ยนไปจากสเป็คที่ถูกต้อง
laeH yaawmF jaL meeM gaanM seukL raawR geertL kheunF seungF meeM phohnR thamM haiF suunR laawH phitL phiianH bpaiM jaakL saL bpekL theeF thuukL dtawngF
And, [these parts] are subject to deterioration which will cause the alignment to deviate from the correct specifications.
อันจะส่งผลให้ศูนย์ล้อผิดพลาดไปจากสเป็ค
anM jaL sohngL phohnR haiF suunR laawH phitL phlaatF bpaiM jaakL saL bpekL
[All of these factors] cause the alignment to be out of spec.
เมื่อใดก็ตามที่ศูนย์ล้อไม่ถูกต้องตามสเป็ค ล้อรถกับตัวถัง หรือล้อข้างซ้ายกับล้อข้างขวาก็จะไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
meuuaF daiM gaawF dtaamM theeF suunR laawH maiF thuukL dtawngF dtaamM saL bpekL laawH rohtH gapL dtuaaM thangR reuuR laawH khaangF saaiH gapL laawH khaangF khwaaR gaawF jaL maiF khleuuanF theeF bpaiM naiM thitH thaangM diaaoM ganM
Whenever the alignment is out of spec, the wheels and the body or the wheels on the left side and the wheels on the right side will not move in the same direction.
อันจะเป็นผลให้รถวิ่งไม่ตรง หรือเกิดอาการแฉลบ หรือพวงมาลัยดึงไปข้างใดข้างหนึ่งทำให้ยางรถยนต์สึกผิดปกติ
anM jaL bpenM phohnR haiF rohtH wingF maiF dtrohngM reuuR geertL aaM gaanM chaL laaepL reuuR phuaangM maaM laiM deungM bpaiM khaangF daiM khaangF neungL thamM haiF yaangM rohtH yohnM seukL phitL bpaL gaL dtiL
[This] will cause the automobile to not track straight, or swerve, or cause the steering wheel to pull in one direction or the other; [these conditions] cause the tires to wear unevenly.
หากเกิดการกระจายน้ำหนักไม่ถูกต้องของยางรถยนต์ และกระทะล้อ จะก่อให้เกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นขณะที่รถวิ่ง
haakL geertL gaanM graL jaaiM namH nakL maiF thuukL dtawngF khaawngR yaangM rohtH yohnM laeH graL thaH laawH jaL gaawL haiF geertL aaM gaanM sanL saL thaanH kheunF khaL naL theeF rohtH wingF
If the weight is not correctly distributed within each tire and rim unit, shaking and vibration will occur when the car is in motion.
อันจะมีผลเสียต่ออายุการใช้งานของยางรถยนต์ระบบช่วงล่างของรถตลอดจนความสะดวกสบายในการขับขี่
anM jaL meeM phohnR siiaR dtaawL aaM yooH gaanM chaiH ngaanM khaawngR yaangM rohtH yohnM raH bohpL chuaangF laangF khaawngR rohtH dtlaawtL johnM khwaamM saL duaakL saL baaiM naiM gaanM khapL kheeL
[This] will negatively affect the longevity of the car’s tires, the car’s suspension, and, ultimately, driving ease and comfort.
การถ่วงล้อจะช่วยให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่ถูกต้องของยางรถยนต์และกระทะล้อ
gaanM thuaangL laawH jaL chuayF haiF geertL gaanM graL jaaiM namH nakL theeF thuukL dtawngF khaawngR yaangM rohtH yohnM laeH graL thaH laawH
Balancing the wheels will help distribute the weight within each the tires and rim unit correctly.
. เครื่องนึงแค่ 500 บาท เธอจะคาดหวังอะไรมากมายล่ะ
khreuuangF neungM khaaeF baatL thuuhrM jaL khaatF wangR aL raiM maakF maaiM laF
"It costs only 500 baht. What do you expect?"
ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก
khruuM phaaM saaR thaiM jaL phiH theeR phiH thanR laeH raH matH raH wangM gapL gaanM chaiH phaaM saaR khaawnF khaangF maakF
"Thai language teachers are fairly meticulous and careful in their use of language."