thai-language.comInternet resource
for the Thai language
งบประมาณ
ngohpH bpraL maanM
Royal Institute - 1982
งบประมาณ  /งบ-ปฺระ-มาน/
[นาม] (หัวข้อ: กฎ) ประมาณการรายรับและรายจ่าย.

pronunciation guide
Phonemic Thaiงบ-ปฺระ-มาน
IPAŋóp pràʔ maːn
Royal Thai General Systemngop praman

 [noun]
definition
budget

categories
componentsงบ ngohpHaccount; lump; round; cake; lot
ประมาณ bpraL maanMapproximately; about; roughly
examplesปีงบประมาณbpeeM ngohpH bpraL maanMfiscal year; budgeting year
ตั้งงบประมาณแบบสมดุล
dtangF ngohpH bpraL maanM baaepL saL maH doonM
to create a balanced budget
ตั้งงบประมาณแบบขาดดุล
dtangF ngohpH bpraL maanM baaepL khaatL doonM
to create an unbalanced budget
เบนงบประมาณลงไปยัง
baehnM ngohpH bpraL maanM lohngM bpaiM yangM
to shift budgetary funds down to
ดุลงบประมาณdoonM ngohpH bpraL maanMbalanced budget
ความสมดุลทางงบประมาณ
khwaamM saL maH doonM thaangM ngohpH bpraL maanM
balanced budget
sample
sentences
งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก
ngohpH bpraL maanM yoongM laaiM bpenM reuuangF theeF duuM jaL chaawpF gohnM yuuL maakF
"'Mosquito Budget' sounds seemingly quite odd to me!"
พลันที่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านความเห็นชอบ เมื่อเอยก็เมื่อนั้นความพร้อมในการยุบสภาก็จะเกิดขึ้น
phlanM theeF raangF phaawM raawM baawM ngohpH bpraL maanM raaiM jaaiL bpraL jamM bpeeM phaanL khwaamM henR chaawpF meuuaF eeuyM gaawF meuuaF nanH khwaamM phraawmH naiM gaanM yoopH saL phaaM gaawF jaL geertL kheunF
"Once the budget bill for the year is passed, parliament can be dissolved at anytime."
พอดำเนินการจัดจ้างขุดบ่อแล้ว ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้า สำหรับเครื่องปั่นไฟในการปั๊มน้ำขึ้นมาใช้
phaawM damM neernM gaanM jatL jaangF khootL baawL laaeoH bpraaM gohtL waaF maiF meeM ngohpH bpraL maanM khaaF faiM faaH samR rapL khreuuangF bpanL faiM naiM gaanM bpamH naamH kheunF maaM chaiH
"After contracting for digging the well it turned out that there were insufficient funds for electricity or for an electric generator for pumping the water [out of the well]."
วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
witH thaH yaaM laiM khruuM bpenM nuayL ngaanM raatF chaH gaanM jeungM daiF rapH ngohpH bpraL maanM jaakL ratH thaL baanM
"Teachers colleges are state institutions; therefore they receive funding from the government."
รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมหาศาลเข้าไปเยียวยา
ratH thaL baanM dtawngF chaiH ngohpH bpraL maanM jaakL phaaM seeR bpraL chaaM chohnM maH haaR saanR khaoF bpaiM yiaaoM yaaM
The government needs to employ high amounts of tax revenues to ameliorate [this problem]
หากการทางพิเศษฯ ยังจำเป็นต้องหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ หรือดำเนินงานจนกิจการขาดทุน ไม่มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน ก็น่าจะเป็นบทบาทของกรุงเทพมหานครที่จะตั้งงบประมาณ สำหรับเช่าที่และก่อสร้างปรับปรุง ใช้ประโยชน์อย่างที่กล่าวมา
haakL gaanM thaangM phiH saehtL yangM jamM bpenM dtawngF haaR raaiM daiF jaakL gaanM haiF chaoF pheuunH theeF reuuR damM neernM ngaanM johnM gitL jaL gaanM khaatL thoonM maiF meeM ngohpH bpraL maanM maaM phatH thaH naaM pheuunH theeF dtaiF thaangM duaanL gaawF naaF jaL bpenM bohtL baatL khaawngR groongM thaehpF maH haaR naH khaawnM theeF jaL dtangF ngohpH bpraL maanM samR rapL chaoF theeF laeH gaawL saangF bprapL bproongM chaiH bpraL yo:htL yaangL theeF glaaoL maaM
"If the Expressway Authority still needs to generate profits from renting these spaces or is operating in a manner that continues to lose money [because] there are insufficient funds to develop the areas under the expressways, then the Bangkok Municipal Authority should make the budget available to rent the space and build or improve the properties to create the benefits discussed."
เพื่อประหยัดงบประมาณปีละ พันกว่าล้านบาท
pheuuaF bpraL yatL ngohpH bpraL maanM bpeeM laH seeL phanM gwaaL laanH baatL
"...in order to save 4 billion baht in government costs."
งบประมาณมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทอาจจะไม่สามารถชุบชีวิตให้ลุ่มน้ำนี้กลับฟื้นคืนชีวิตได้
ngohpH bpraL maanM muunM khaaF laaiR meuunL laanH baatL aatL jaL maiF saaR maatF choopH cheeM witH haiF loomF naamH neeH glapL feuunH kheuunM cheeM witH daiF
"A budget of many tens of billions of baht may not be able to revive this river basin and return life to it."
รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์
ratH thaL baanM gamM langM phaH yaaM yaamM seuuH jaiM laoL thaH haanR dooyM saL napL saL noonR ngohpH bpraL maanM daanF gaanM bprapL bproongM aaM wootH yootH tho:hM bpaL gaawnM
"The government is attempting to influence the military by supporting budgetary spending for improving weapons and military equipment."
สนามกีฬา นอกจากเอื้อประโยชน์ในการใช้สอย ออกกำลัง และแข่งขันกีฬาแล้ว ยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่โต ใช้งบประมาณมหาศาล
saL naamR geeM laaM naawkF jaakL euuaF bpraL yo:htL naiM gaanM chaiH saawyR aawkL gamM langM laeH khaengL khanR geeM laaM laaeoH yangM bpenM singL gaawL saangF theeF meeM khaL naatL yaiL dto:hM chaiH ngohpH bpraL maanM maH haaR saanR
"Sports stadiums, not only are used as space to work out and to play sports, are also large buildings with enormous construction costs."
Copyright © 2018 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.