thai-language.comInternet resource
for the Thai language
ความเห็น
khwaamM henR
pronunciation guide
Phonemic Thaiคฺวาม-เห็น
IPAkʰwaːm hěn
Royal Thai General Systemkhwam hen

 [noun]
definition
idea; opinion; view

componentsความ khwaamM[a prefix which converts an adjective or verb into a noun]
เห็น henRto see; visualize
related wordความคิด khwaamM khitHan idea; thought; notion
examplesลงความเห็นlohngM khwaamM henRto conclude; to judge
ขอความเห็นkhaawR khwaamM henRto ask for an opinion
ความเห็นเป็นเอกฉันท์khwaamM henR bpenM aehkL gaL chanRa unanimous opinion
เคารพความเห็นต่างkhaoM rohpH khwaamM henR dtaangLto respect differences of opinion
เจ้าของความเห็นjaoF khaawngR khwaamM henRoriginal poster (of a webboard)
ความคิดความเห็นkhwaamM khitH khwaamM henRideas; notions; thoughts
sample
sentences
ใครที่ไม่รู้จริงก็อย่ามาสะเออะออกความเห็น!
khraiM theeF maiF ruuH jingM gaawF yaaL maaM saL uhL aawkL khwaamM henR
"Those who don't know this matter well shouldn't have the nerve to express their ideas!"
ผมคิดว่าเรียนภาษาไทยไม่ง่าย คุณมีความเห็นอย่างไร
phohmR khitH waaF riianM phaaM saaR thaiM maiF ngaaiF khoonM meeM khwaamM henR yaangL raiM
"I think it is not easy to learn Thai. What is your opinion?"
ถ้าใครแสดงความเห็นนอกลู่นอกทางถือเป็นความเห็นส่วนตัว
thaaF khraiM saL daaengM khwaamM henR naawkF luuF naawkF thaangM theuuR bpenM khwaamM henR suaanL dtuaaM
"If anyone expresses a different or contrary position, it will be considered as a personal opinion."
รัฐบาลจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีทำการปลุกปั่นกลุ่มผู้ที่มีความเห็นแตกต่างออกมาปะทะกัน
ratH thaL baanM jaL dtawngF meeM maatF dtraL gaanM bpaawngF ganM maiF haiF phuuF maiF wangR deeM thamM gaanM bplookL bpanL gloomL phuuF theeF meeM khwaamM henR dtaaekL dtaangL aawkL maaM bpaL thaH ganM
"The government needs to institute measures to prevent troublemakers from instigating clashes with groups who disagree with them."
แต่หากนักวิชาการเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ โดยมิได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างผิด ๆ และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลาย
dtaaeL haakL nakH wiH chaaM gaanM aoM khwaamM henR khaawngR dtohnM bpenM yaiL dooyM miH daiF seukL saaR yaangL thaawngL thaaeH bpenM singL theeF naaF bpenM huaangL yingF phrawH jaL thamM haiF geertL khwaamM khaoF jaiM yaangL phitL phitL laeH aatL namM bpaiM suuL khwaamM khatL yaaengH theeF baanM bplaaiM
"However, if the experts consider their own opinions as paramount, and do not study (these issues) fully, then, these are really things to be concerned about. This is because misunderstandings will be created and disagreements will escalate."
เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน
khaoR phraaeF khaaoL giaaoL gapL bpanM haaR khatL yaaengH dooyM haiF khaawF muunM theeF saL napL saL noonR khwaamM henR khaawngR dtohnM
"They broadcast news about the problems and conflicts by releasing information that supported only their personal perspectives."
เสียงส่วนใหญ่กลับโหวตคว่ำความเห็นของนายกรัฐมนตรี
siiangR suaanL yaiL glapL wo:htL khwamF khwaamM henR khaawngR naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM
"The majority returned a vote to overturn the recommendation of the Prime Minister."
ทีวีสาธารณะของไทยก็นำเอาเก้านักคิดมาแสดงความเห็นคลอไปกับเสียงเพลงในรายการหนึ่ง
theeM weeM saaR thaaM raH naH khaawngR thaiM gaawF namM aoM gaaoF nakH khitH maaM saL daaengM khwaamM henR khlaawM bpaiM gapL siiangR phlaehngM naiM raaiM gaanM neungL
"In one [such] program, Thai public television brought nine intellectuals together to express their ideas, accompanied by music."
พวกเรานั่งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
phuaakF raoM nangF fangM ganM yaangL ngiiapF gripL maiF meeM gaanM sakH thaamR reuuR saL daaengM khwaamM henR maaeH dtaaeL khohnM diaaoM
"We say there quietly without any of us asking a question or expressing a thought."
เราจะต้องฟังความเห็นให้รอบด้าน และมีวิธีการหาข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่าย
raoM jaL dtawngF fangM khwaamM henR haiF raawpF daanF laeH meeM wiH theeM gaanM haaR khaawF yootH dtiL haiF bpenM theeF yaawmM rapH khaawngR khohnM thookH faaiL
"We need to listen to the entire spectrum of ideas and come to a conclusion which is acceptable to all sides."
วันนี้ทั้งวันเราออกสัมภาษณ์ความเห็นของชาวบ้านข้าราชการพ่อค้าแม่ค้า เพื่อจะหยั่งเสียงดูว่าพวกเขาคิดอย่างไรบ้างต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
wanM neeH thangH wanM raoM aawkL samR phaatF khwaamM henR khaawngR chaaoM baanF khaaF raatF chaH gaanM phaawF khaaH maaeF khaaH pheuuaF jaL yangL siiangR duuM waaF phuaakF khaoR khitH yaangL raiM baangF dtaawL raangF ratH thaL thamM maH nuunM chaL bapL neeH
"All day today we went out and surveyed the thinking of ordinary people, government officials, and shopkeepers to find out what they thought about this draft constitution."
เขาให้ความเห็นยังไง เขาชอบไหม เขาสนุกหรือเปล่า
khaoR haiF khwaamM henR yangM ngaiM khaoR chaawpF maiR khaoR saL nookL reuuR bplaaoL
"What did they think about [the movie]? Did they like it? Did they enjoy it or not?"
เด็กหนุ่มข้าง ๆ ผมออกความเห็นว่า ผีเสื้อถึงแม้จะสวยงามแต่อายุมันแสนสั้นทำให้เรียนรู้สิ่งรอบตัวได้น้อยตามไปด้วยผิดกับคนเราที่มีโอกาสมากกว่า
dekL noomL khaangF khaangF phohmR aawkL khwaamM henR waaF pheeR seuuaF theungR maaeH jaL suayR ngaamM dtaaeL aaM yooH manM saaenR sanF thamM haiF riianM ruuH singL raawpF dtuaaM daiF naawyH dtaamM bpaiM duayF phitL gapL khohnM raoM theeF meeM o:hM gaatL maakF gwaaL
"The young man next to me expressed the idea that, “A butterfly is beautiful indeed, but its lifespan is very short. [This limited lifespan] allows it to learn only a small amount about the world around it. This is different from humans who have a greater opportunity [to learn]."
ถ้ามันเริ่มบินจากกรุงเทพฯ บินยังไงก็ไปไม่ถึงสุราษฎร์ธานี" เด็กหนุ่มออกความเห็น
thaaF manM reermF binM jaakL groongM thaehpF binM yangM ngaiM gaawF bpaiM maiF theungR sooL raatF thaaM neeM dekL noomL aawkL khwaamM henR
"If it began its flight in Bangkok, in no event could it even reach Surathani,” the young man opined."
ตั้งแต่มีหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษแสดงความเห็นกันว่าภาษาอังกฤษอยู่ในภาวะวิกฤต โดยอ้างว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดผิดมากมาย
dtangF dtaaeL meeM nangR seuuR phimM chaaoM angM gritL saL daaengM khwaamM henR ganM waaF phaaM saaR angM gritL yuuL naiM phaaM waH wiH gritL dooyM aangF waaF phuuF chaiH phaaM saaR angM gritL meeM gaanM aawkL siiangR maiF thuukL dtawngF reuuR meeM gaanM saL gohtL phitL maakF maaiM
"Ever since there have been newspapers, the English have expressed their opinion that the English language was in a state of crisis, by claiming that English speakers mispronounce their words or spell their words incorrectly."
ในอีกทางหนึ่ง ผมเห็นด้วยกับความเห็นของกัลยาณมิตรในสัมมาชีพเดียวกันที่ว่า เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบมีเดิมพันหลายขั้นหลายต่อ ใหญ่หลวงไม่น้อย
naiM eekL thaangM neungL phohmR henR duayF gapL khwaamM henR khaawngR ganM laH yaaM naH mitH naiM samR maaM cheepF diaaoM ganM theeF waaF reuuangF neeH jaoF naaF theeF dtamM ruaatL theeF rapH phitL chaawpF meeM deermM phanM laaiR khanF laaiR dtaawL yaiL luaangR maiF naawyH
"On the other hand, I agree with the thinking of my honorable colleagues that with respect to this issue, the police officials who are responsible [for this case] are playing with multiple, fairly high stakes."
คำพูดที่ว่าเรามีศักดิ์ศรีของเราและเราสามารถอยู่โดยไม่ต้องง้อต่างชาติ นั่นเป็นความเห็นของคนบางกลุ่ม ที่คิดแบบโลกแบนและมีกะลาท้องฟ้าครอบอยู่
khamM phuutF theeF waaF raoM meeM sakL seeR khaawngR raoM laeH raoM saaR maatF yuuL dooyM maiF dtawngF ngaawH dtaangL chaatF nanF bpenM khwaamM henR khaawngR khohnM baangM gloomL theeF khitH baaepL lo:hkF baaenM laeH meeM gaL laaM thaawngH faaH khraawpF yuuL
"The notion that we are a proud people and that we are able to survive without bending to [the will] of foreign nations is a perspective of some small-minded idiots who live in their illusionary bubbles."
เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เพียงแต่มีการเสนอความเห็นซึ่งส่วนใหญ่เห็นคล้อยตาม
reuuangF neeH yangM maiF daiF khaawF saL roopL phiiangM dtaaeL meeM gaanM saL nuuhrR khwaamM henR seungF suaanL yaiL henR khlaawyH dtaamM
"There is no conclusion with respect to this issue. There are just recommended ideas with which the majority agrees."
เขามีความคิดที่ขบถต่อแนวคิดดั้งเดิมหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ เขากล้าแสดงความเห็นอย่างกล้าหาญ
khaoR meeM khwaamM khitH theeF khaL bohtL dtaawL naaeoM khitH dangF deermM laaiR reuuangF theeF samR khanM kheuuM khaoR glaaF saL daaengM khwaamM henR yaangL glaaF haanR
"He harbored radical thoughts toward many established ideas; most importantly, he was unafraid to express those thoughts openly."
ผศ.ดร. วิราภรณ์ โพธิศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจ.และลงพื้นที่สอบถามความเห็น ทั้งในแง่เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผ่านการพูดคุยสนทนาเชิงลึก
phaawR saawR daawkL dtuuhrM wiH raaM phohnM pho:hM thiH siL riH aaM jaanM bpraL jamM witH thaH yaaM laiM bpraL chaaM gaawnM saatL jooL laaM lohngM gaawnM maH haaR witH thaH yaaM laiM bpeertL pheeuyR waaF jaakL gaanM samR ruaatL laeH lohngM pheuunH theeF saawpL thaamR khwaamM henR thangH naiM ngaaeF cheerngM bpaL riH maanM laeH cheerngM khoonM naH phaapF phaanL gaanM phuutF khuyM sohnR thaH naaM cheerngM leukH
"Assistant Professor Dr. Wiraporn Phothisiri, professor at the College of Demographics at Chulalongkorn University, revealed that based on quantitative and qualitative field research and in-depth oral interviews..."
Copyright © 2018 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.