thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

เอ็นจีโอปัจจุบันทำงานเหมือนข้าราชการอีกแผนกหนึ่ง รักษาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไปเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ยังไม่พูดถึงการแย่งผลประโยชน์กันเองอย่างหน้ามืดตามัว
enM jeeM o:hM bpatL jooL banM thamM ngaanM meuuanR khaaF raatF chaH gaanM eekL phaL naaekL neungL rakH saaR khro:hngM gaanM theeF daiF rapH thoonM saL napL saL noonR haiF khohngM yuuL dtaawL bpaiM bpenM bpaoF maaiR lakL maakF gwaaL euunL daiM thangH sinF thangH neeH yangM maiF phuutF theungR gaanM yaaengF phohnR bpraL yo:htL ganM aehngM yaangL naaF meuutF dtaaM muaaM
pronunciation guide
Phonemic Thaiเอ็น-จี-โอ-ปัด-จุ-บัน-ทำ-งาน-เหฺมือน-ค่า-ราด-ชะ-กาน-อีก-ผะ-แหฺนก-หฺนึ่ง-รัก-สา-โคฺรง-กาน-ที่-ได้-รับ-ทุน-สะ-หฺนับ-สะ-หฺนุน-ไฮ่-คง-หฺยู่-ต่อ-ไป-เป็น-เป้า-หฺมาย-หฺลัก-มาก-กฺว่า-อื่น-ได-ทั้ง-ซิ่น-ทั้ง-นี้-ยัง-ไม่-พูด-ถึง-กาน-แย่ง-ผน-ปฺระ-โหฺยด-กัน-เอง-หฺย่าง-น่า-มืด-ตา-มัว
IPAʔen tɕiː ʔoː pàt tɕùʔ ban tʰam ŋaːn mɯ̌ːan kʰâː râːt tɕʰá kaːn ʔìːk pʰà nɛ̀ːk nɯ̀ŋ rák sǎː kʰroːŋ kaːn tʰîː dâj ráp tʰun sà nàp sà nǔn hâj kʰoŋ jùː tɔ̀ː paj pen pâw mǎːj làk mâːk kwàː ʔɯ̀ːn daj tʰáŋ sîn tʰáŋ níː jaŋ mâj pʰûːt tʰɯ̌ŋ kaːn jɛ̂ːŋ pʰǒn pràʔ jòːt kan ʔeːŋ jàːŋ nâː mɯ̂ːt taː muːa
Royal Thai General Systemen chi o patchuban tham ngan muean kha ratchakan ik phanaek nueng raksa khrongkan thi dai rap thun sanapsanun hai khong yu to pai pen pao mai lak mak kwa uen dai thang sin thang ni yang mai phut thueng kan yaeng phon prayot kan eng yang na muet ta mua

 [example sentence]
definition
"Today’s NGOs operate like government institutions. Perpetuating programs for which they have received funding is their primary objective, more than any other motivation. And, we have not even discussed their unflinching efforts for their own personal benefits."

componentsเอ็นจีโอenM jeeM o:hMNGO; non-governmental organization
ปัจจุบัน bpatL jooL banMnowadays; these days; currently; the present
ทำงานthamM ngaanMto work
เหมือน meuuanR[is] similar; all the same; like; as
ข้าราชการkhaaF raatF chaH gaanMgovernment official; civil servant
อีก eekLanother; additional; more
แผนก phaL naaekLdepartment; division
หนึ่ง neungLone; the number or quantity one
รักษา rakH saaRto take care of; maintain; save; quell [an uprising]
โครงการ khro:hngM gaanMa project, a plan
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
ได้รับdaiF rapH[past and perfect tenses] got; did get; has gotten
ทุน thoonMassets, cost, fund, investments, capital, subsidy, scholarship
สนับสนุน saL napL saL noonRto support or help; to sponsor
ให้ haiFto give; to let; to send to; to allow; to convey towards; to pay (attention); to have someone do something
คงอยู่khohngM yuuLto remain; exist; hold on to
ต่อไปdtaawL bpaiMto continue; go on
เป็น bpenMto be; <subject> is
เป้าหมายbpaoF maaiRobjective; target; aim; goal
หลัก lakL[is] main, major, primary, principal
มากกว่าอื่นใดmaakF gwaaL euunL daiMmore than anything else; more than any other
ทั้งสิ้นthangH sinFall of it; completely; entirely; at all
ทั้งนี้thangH neeHso; as such
ยัง yangMyet; since; not yet; still
ไม่พูดถึงmaiF phuutF theungRnot talk about; neither mention nor refer to
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
แย่ง yaaengFto catch; to seize; to scramble for; contend for; compete for; wrest
ผลประโยชน์phohnR bpraL yo:htLbeneficial effect; positive interest; profit; proceeds; income; gain
กันเองganM aehngMamong themselves; with each other
อย่าง yaangL[a prefix acting like the English suffix] -ly [creating an adverb from an adjective] way; in the (following) particular way
หน้ามืดตามัวnaaF meuutF dtaaM muaaMto lose one's temper; become irrational due to anger or love

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 5/18/2024 3:23:42 PM   online source for this page
Copyright © 2024 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.