thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งสูง เป็นผู้บริหารธุรกิจอะไร ๆอย่างนี่ เราก็ควรที่จะเลือกของที่เหมาะสมกับเขา อย่างเช่น ปากกาสวยๆสักด้ามหนึ่ง เสื้อสูทดีๆสักตัวเน็คไทสวยๆสักเส้น ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ
thaaF geertL waaF phuuF chaaiM khohnM nanH khaoR bpenM khohnM theeF meeM dtamM naengL suungR bpenM phuuF baawM riH haanR thooH raH gitL aL raiM aL raiM yaangL neeF raoM gaawF khuaanM theeF jaL leuuakF khaawngR theeF mawL sohmR gapL khaoR yaangL chenF bpaakL gaaM suayR suayR sakL daamF neungL seuuaF suutL deeM deeM sakL dtuaaM nekH thaiM suayR suayR sakL senF gaawF naaF jaL o:hM khaehM laaeoH naH khrapH
pronunciation guide
Phonemic Thaiท่า-เกิด-ว่า-พู่-ชาย-คน-นั้น-เขา-เป็น-คน-ที่-มี-ตำ-แหฺน่ง-สูง-เป็น-พู่-บอ-ริ-หาน-ทุ-ระ-กิด-อะ-ไร-อะ-ไร-หฺย่าง-นี่-เรา-ก้อ-ควน-ที่-จะ-เลือก-ของ-ที่-เหฺมาะ-สม-กับ-เขา-หฺย่าง-เช่น-ปาก-กา-สวย-สวย-สัก-ด้าม-หฺนึ่ง-เซื่อ-สูด-ดี-ดี-สัก-ตัว-เน็ก-ไท-สวย-สวย-สัก-เซ่น-ก้อ-น่า-จะ-โอ-เค-แล้ว-นะ-คฺรับ
IPAtʰâː kɤ̀ːt wâː pʰûː tɕʰaːj kʰon nán kʰǎw pen kʰon tʰîː miː tam nɛ̀ŋ sǔːŋ pen pʰûː bɔː ríʔ hǎːn tʰúʔ rá kìt ʔàʔ raj ʔàʔ raj jàːŋ nîː raw kɔ̂ː kʰuːan tʰîː tɕàʔ lɯ̂ːak kʰɔ̌ːŋ tʰîː mɔ̀ʔ sǒm kàp kʰǎw jàːŋ tɕʰên pàːk kaː sǔaj sǔaj sàk dâːm nɯ̀ŋ sɯ̂ːa sùːt diː diː sàk tuːa nék tʰaj sǔaj sǔaj sàk sên kɔ̂ː nâː tɕàʔ ʔoː kʰeː lɛ́ːw náʔ kʰráp
Royal Thai General Systemtha koet wa phu chai khon nan khao pen khon thi mi tamnaeng sung pen phu borihan thurakit arai arai yang ni rao ko khuan thi cha lueak khong thi mo som kap khao yang chen pak ka suai suai sak dam nueng suea sut di di sak tua nekthai suai suai sak sen ko na cha okhe laeo na khrap

 [example sentence]
definition
"If the man [who we are giving the gift to] is high-ranking or has a high position, or is something like a business manager, we should pick something appropriate for him, for example, a beautiful pen; a high-quality suit; a nice looking necktie, all would be o.k."

categories
componentsถ้า thaaF[indicating a condition] if
เกิด geertLto be born; to birth; to happen
ว่า waaF[proposition complementizer] that...; as... [see examples]
ผู้ชาย phuuF chaaiMman; men; guy; guys; boy; boys; male
คน khohnMperson; guy; people; man; human being
นั้น nanHthat one; object at a medium distance; those
เขา khaoR[3rd person singular or plural pronoun] he; she; him; her; they; them
เป็น bpenMto be; <subject> is
คน khohnMperson; guy; people; man; human being
ที่มีtheeF meeMwhich has; which have; who has; who have; there are
ตำแหน่ง dtamM naengLposition; post; rank
สูง suungR[is] tall; high; advanced
เป็น bpenMto be; <subject> is
ผู้บริหารธุรกิจphuuF baawM riH haanR thooH raH gitLadministrator
อะไร ๆ aL raiM aL raiManything; something; everything
อย่าง yaangL[a prefix acting like the English suffix] -ly [creating an adverb from an adjective] way; in the (following) particular way
นี่ neeFthis
เรา raoMwe; us; our
ก็ gaawFalso; too; as well; well...; [suggestion] should...
ควร khuaanM[auxiliary verb indicating] should; ought to; must
ที่จะtheeF jaLto; of; that
เลือก leuuakFto select or choose; elect; pick
ของ khaawngRthing; goods; possession; belonging; item; stuff
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
เหมาะสมmawL sohmR[is] proper; appropriate; suitable; becoming
กับ gapLwith; to; for
เขา khaoR[3rd person singular or plural pronoun] he; she; him; her; they; them
อย่างเช่นyaangL chenFfor example; like for example
ปากกาbpaakL gaaMpen
สวย suayR[is] beautiful; pretty; lovely; gorgeous; attractive; nice-looking [usually referring to women but also possibly a view]
[repetition character]
สัก sakLjust; mere; even; just about; approximately
ด้าม daamF[numerical classifier for broom, brush, pen]
หนึ่ง neungLone; the number or quantity one
เสื้อ seuuaFshirt; blouse; jacket
สูท suutL[Thai transcription of the foreign loanword] suit
ดี deeM[is] good; well; fine; nice; excellent; high
[repetition character]
สัก sakLjust; mere; even; just about; approximately
ตัว dtuaaM[numerical classifier for digits, number, bodies, shirts, pants, suits, animals, fish, germs, chairs, tables, desks, software title]
เน็คไท nekH thaiM[Thai transcription of the foreign loanword] necktie
สวย suayR[is] beautiful; pretty; lovely; gorgeous; attractive; nice-looking [usually referring to women but also possibly a view]
[repetition character]
สัก sakLjust; mere; even; just about; approximately
เส้น senF[numerical classifier for hair, thread, string, rope, noodles, filaments, whiskers, etc.]
ก็ gaawFalso; too; as well; well...; [suggestion] should...
น่าจะnaaF jaL[auxiliary verb combination] is worthy of... [+ verb "-ing"]; ought to
โอเคo:hM khaehM[Thai transcription of foreigh loanword] O.k., O.K.
แล้ว laaeoH[positioned at the end of a clause indicating current position, fulfilment of a condition, emphasis, or confirmation] already; any more
นะ naH[word added to the end of a sentence to soften it, make it polite, indicate pleading, disagreement, ordering, surprise or emphasis]
ครับ khrapH[word added by a male speaker to the end of every sentence to convey politeness or] "yes"; "that's right"; "I see."

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 11/30/2021 1:08:34 PM   online source for this page
Copyright © 2021 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.