thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

หากการทางพิเศษฯ ยังจำเป็นต้องหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ หรือดำเนินงานจนกิจการขาดทุน ไม่มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน ก็น่าจะเป็นบทบาทของกรุงเทพมหานครที่จะตั้งงบประมาณ สำหรับเช่าที่และก่อสร้างปรับปรุง ใช้ประโยชน์อย่างที่กล่าวมา
haakL gaanM thaangM phiH saehtL yangM jamM bpenM dtawngF haaR raaiM daiF jaakL gaanM haiF chaoF pheuunH theeF reuuR damM neernM ngaanM johnM gitL jaL gaanM khaatL thoonM maiF meeM ngohpH bpraL maanM maaM phatH thaH naaM pheuunH theeF dtaiF thaangM duaanL gaawF naaF jaL bpenM bohtL baatL khaawngR groongM thaehpF maH haaR naH khaawnM theeF jaL dtangF ngohpH bpraL maanM samR rapL chaoF theeF laeH gaawL saangF bprapL bproongM chaiH bpraL yo:htL yaangL theeF glaaoL maaM
pronunciation guide
Phonemic Thaiหาก-กาน-ทาง-พิ-เสด-ยัง-จำ-เป็น-ต็้อง-หา-ราย-ได้-จาก-กาน-ไฮ่-เช่า-พื้น-ที่-หฺรือ-ดำ-เนิน-งาน-จน-กิด-จะ-กาน-ขาด-ทุน-ไม่-มี-งบ-ปฺระ-มาน-มา-พัด-ทะ-นา-พื้น-ที่-ไต้-ทาง-ด่วน-ก้อ-น่า-จะ-เป็น-บด-บาด-ของ-กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน-ที่-จะ-ตั้ง-งบ-ปฺระ-มาน-สำ-หฺรับ-เช่า-ที่-และ-ก่อ-ซ่าง-ปฺรับ-ปฺรุง-ไช้-ปฺระ-โหฺยด-หฺย่าง-ที่-กฺล่าว-มา
IPAhàːk kaːn tʰaːŋ pʰíʔ sèːt jaŋ tɕam pen tɔ̂ŋ hǎː raːj dâj tɕàːk kaːn hâj tɕʰâw pʰɯ́ːn tʰîː rɯ̌ː dam nɤːn ŋaːn tɕon kìt tɕà kaːn kʰàːt tʰun mâj miː ŋóp pràʔ maːn maː pʰát tʰá naː pʰɯ́ːn tʰîː tâj tʰaːŋ dùːan kɔ̂ː nâː tɕàʔ pen bòt bàːt kʰɔ̌ːŋ kruŋ tʰêːp má hǎː ná kʰɔːn tʰîː tɕàʔ tâŋ ŋóp pràʔ maːn sǎm ràp tɕʰâw tʰîː lɛ́ʔ kɔ̀ː sâːŋ pràp pruŋ tɕʰáj pràʔ jòːt jàːŋ tʰîː klàːw maː
Royal Thai General Systemhak kanthangphiset yang cham pen tong ha rai dai chak kan hai chao phuen thi rue damnoen ngan chon kitchakan khat thun mai mi ngop praman ma phatthana phuen thi tai thang duan ko na cha pen bot bat khong krung thep maha nakhon thi cha tang ngop praman samrap chao thi lae ko sang prap prung chai prayot yang thi klao ma

 [example sentence]
definition
"If the Expressway Authority still needs to generate profits from renting these spaces or is operating in a manner that continues to lose money [because] there are insufficient funds to develop the areas under the expressways, then the Bangkok Municipal Authority should make the budget available to rent the space and build or improve the properties to create the benefits discussed."

categories
componentsหาก haakLallowing that; if; despite; rather
การทางพิเศษฯgaanM thaangM phiH saehtL[shortened form] Expressway Authority of Thailand
ยัง yangMyet; since; not yet; still
จำเป็นต้องjamM bpenM dtawngFmust; have to; need
หา haaRto find; look for; seek; to search
รายได้raaiM daiFincome; revenue
จาก jaakLfrom
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
ให้เช่าhaiF chaoF"For Rent", to rent to someone, to lease or let out
พื้นที่pheuunH theeFarea
หรือ reuuRor
ดำเนิน damM neernMto implement, to go forward with a plan, to conduct or proceed, to operate, carry out
งาน ngaanMwork; job; duty; business; function; activity
จน johnMuntil; up until; as far as; up to; to; till
กิจการ gitL jaL gaanMwork (nonbusiness); activity; duty; business; proprietorship
ขาดทุนkhaatL thoonMto lose money; lose capital
ไม่มีmaiF meeMdon't have; doesn't have; that doesn't; there are no...; there is no .
งบประมาณngohpH bpraL maanMbudget
มา maaMto come; <subject> comes
พัฒนา phatH thaH naaMto develop
พื้นที่pheuunH theeFarea
ใต้ dtaiF[position] below; underneath; beneath; under
ทางด่วนthaangM duaanLfreeway; highway; toll road (in Bangkok); expressway
ก็ gaawF[linking particle]
น่าจะเป็นnaaF jaL bpenMhad better be; is likely to be; probably is
บทบาทbohtL baatLrole, part in a play, or movie, choreography
ของ khaawngRof; belonging to; that or those of; [a word used with a pronoun to indicate possesion, as in "John's truck"]
กรุงเทพมหานครgroongM thaehpF maH haaR naH khaawnM[formal abbreviated way of writing or saying the name of Thailand's capital]
ที่จะtheeF jaLto; of; that
ตั้ง dtangFto decree; lay down; formulate (laws, rules, regulations, questions)
งบประมาณngohpH bpraL maanMbudget
สำหรับ samR rapLfor; as for; in order to; for the purpose of; in order that
เช่า chaoFto rent or hire an object; lease; buy (a Buddha image)
ที่ theeFplace, site, location, area, (a plot of) land; [of booking and reservation] seat
และ laeHand
ก่อสร้างgaawL saangFto do heavy construction of buildings; roads; houses; etc.
ปรับปรุงbprapL bproongMto improve; to better
ใช้ chaiHto use, employ, exploit an object; utilize; resort to; implement
ประโยชน์ bpraL yo:htLbenefit; use; usefulness
อย่าง yaangLlike; as
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
กล่าว glaaoLto speak; say; utter; tell or relate; to address; mention; declare
มา maaMto come; <subject> comes

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 5/24/2024 1:39:24 PM   online source for this page
Copyright © 2024 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.