thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการศึกษาหาความรู้, การได้รู้จักผู้คนต่างวัฒนธรรม, การเรียนภาษาต่างประเทศ, การฝึกความเป็นผู้ดี ฯลฯ มาเป็นการลาออกจากชีวิตชั่วคราว เพื่อโลดโผนอย่างที่ชีวิตจริงไม่มีโอกาส ในดินแดนแห่งความฝันที่ตัวไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ฝากลูกฝากหลานไว้ที่นั่น และไม่มีพันธะทางใจอะไร ๆต่อกัน
watH thaH naH thamM khaawngR gaanM thaawngF thiaaoF bpliianL jaakL gaanM seukL saaR haaR khwaamM ruuH gaanM daiF ruuH jakL phuuF khohnM dtaangL watH thaH naH thamM gaanM riianM phaaM saaR dtaangL bpraL thaehtF gaanM feukL khwaamM bpenM phuuF deeM laH maaM bpenM gaanM laaM aawkL jaakL cheeM witH chuaaF khraaoM pheuuaF lo:htF pho:hnR yaangL theeF cheeM witH jingM maiF meeM o:hM gaatL naiM dinM daaenM haengL khwaamM fanR theeF dtuaaM maiF dtawngF rapH phitL chaawpF maiF faakL luukF faakL laanR waiH theeF nanF laeH maiF meeM phanM thaH thaangM jaiM aL raiM aL raiM dtaawL ganM
pronunciation guide
Phonemic Thaiวัด-ทะ-นะ-ทัม-ของ-กาน-ท่อง-เที่ยว-เปฺลี่ยน-จาก-กาน-สึก-สา-หา-คฺวาม-รู้-กาน-ได้-รู้-จัก-พู่-คน-ต่าง-วัด-ทะ-นะ-ทัม-กาน-เรียน-พา-สา-ต่าง-ปฺระ-เทด-กาน-ฝึก-คฺวาม-เป็น-พู่-ดี-ละ-มา-เป็น-กาน-ลา-ออก-จาก-ชี-วิด-ชั่ว-คฺราว-เพื่อ-โลด-โผน-หฺย่าง-ที่-ชี-วิด-จิง-ไม่-มี-โอ-กาด-ไน-ดิน-แดน-แห่ง-คฺวาม-ฝัน-ที่-ตัว-ไม่-ต็้อง-รับ-ผิด-ชอบ-ไม่-ฝาก-ลูก-ฝาก-หฺลาน-ไว้-ที่-นั่น-และ-ไม่-มี-พัน-ทะ-ทาง-ไจ-อะ-ไร-อะ-ไร-ต่อ-กัน
IPAwát tʰá ná tʰam kʰɔ̌ːŋ kaːn tʰɔ̂ːŋ tʰîːaw plìːan tɕàːk kaːn sɯ̀k sǎː hǎː kʰwaːm rúː kaːn dâj rúː tɕàk pʰûː kʰon tàːŋ wát tʰá ná tʰam kaːn riːan pʰaː sǎː tàːŋ pràʔ tʰêːt kaːn fɯ̀k kʰwaːm pen pʰûː diː lá maː pen kaːn laː ʔɔ̀ːk tɕàːk tɕʰiː wít tɕʰûːa kʰraːw pʰɯ̂ːa lôːt pʰǒːn jàːŋ tʰîː tɕʰiː wít tɕiŋ mâj miː ʔoː kàːt naj din dɛːn hɛ̀ŋ kʰwaːm fǎn tʰîː tuːa mâj tɔ̂ŋ ráp pʰìt tɕʰɔ̂ːp mâj fàːk lûːk fàːk lǎːn wáj tʰîː nân lɛ́ʔ mâj miː pʰan tʰáʔ tʰaːŋ tɕaj ʔàʔ raj ʔàʔ raj tɔ̀ː kan
Royal Thai General Systemwatthanatham khong kan thong thiao plian chak kan sueksa ha khwam ru kan dai ru chak phu khon tang watthanatham kan rian phasa tang prathet kan fuek khwam pen phu di la ma pen kan la ok chak chiwit chua khrao phuea lot phon yang thi chiwit ching mai mi okat nai din daen haeng khwam fan thi tua mai tong rap phit chop mai fak luk fak lan wai thi nan lae mai mi phantha thang chai arai arai to kan

 [example sentence]
definition
"The culture of tourism has undergone a transformation from focusing on seeking new knowledge, getting to know people of different cultures; learning new languages; training oneself to be a decent person; and so [much] else besides, to [a culture focusing on] a temporary break from one’s ordinary life for the thrills and excitement that life in the real world does not offer; in a dream-world that is devoid of any personal responsibility; where you would not leave your children or grandchildren; and where you have no personal responsibility."

componentsวัฒนธรรม watH thaH naH thamMculture; civil behavior
ของ khaawngRof; belonging to; that or those of; [a word used with a pronoun to indicate possesion, as in "John's truck"]
การท่องเที่ยวgaanM thaawngF thiaaoFtourism; excursion; trip; tour; travel; journey
เปลี่ยน bpliianLto change; replace; to convert; to alter; swap; substitute; to transplant
จาก jaakLfrom
การศึกษาgaanM seukL saaReducation
หา haaRto find; look for; seek; to search
ความรู้ khwaamM ruuHknowledge; information
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
ได้ daiFto receive; to obtain; acquire; get; have got
รู้จักruuH jakL[of a person, place, or idea] to know
ผู้คนphuuF khohnMan individual, a person; folk; people
ต่าง dtaangL[is] different; another; various; many
วัฒนธรรม watH thaH naH thamMculture; civil behavior
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
เรียน riianMto study at the elementary school level; study at any academic level
ภาษาต่างประเทศphaaM saaR dtaangL bpraL thaehtFforeign language
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
ฝึก feukLto drill; to train; to practice; to exercise; to teach
ความ khwaamM[a prefix which converts an adjective or verb into a noun]
เป็น bpenMto be; <subject> is
ผู้ดีphuuF deeMgentleman; lady; a respected, refined or genteel person; nobleman; aristocrat; a person of quality; a good person
ฯลฯ laH[indicating "major omission"] etc.; et cetera; &c
มา maaMto come; <subject> comes
เป็น bpenMto be; <subject> is
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
ลาออกlaaM aawkLto resign; abdicate; quit
จาก jaakLfrom
ชีวิต cheeM witHlife
ชั่วคราวchuaaF khraaoMtemporarily
เพื่อ pheuuaFfor; on behalf of; for the purpose of...
โลดโผนlo:htF pho:hnR[is] thrilling; exciting
อย่าง yaangLlike; as
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
ชีวิตจริงcheeM witH jingMreal life
ไม่มีmaiF meeMdon't have; doesn't have; that doesn't; there are no...; there is no .
โอกาส o:hM gaatLchance; opportunity; occasion
ใน naiMin; inside; within; amidst; into; on; at a particular time
ดินแดนdinM daaenMground, soil, dirt, land, earth, territory, area
แห่ง haengLof
ความฝันkhwaamM fanRdream
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
ตัว dtuaaM[of a person] self; himself; herself; yourself; themselves; [things] itself
ไม่ maiFnot; no
ต้อง dtawngF[auxiliary verb] has to...; must...; is required to...; is duty-bound to...
รับผิดชอบrapH phitL chaawpFto be responsible; to take responsibility
ไม่ maiFnot; no
ฝาก faakLto deposit; leave; entrust (something); consign
ลูก luukFchild; offspring; son or daughter [including figurative usage for certain ideas]; cub; young animal
ฝาก faakLto deposit; leave; entrust (something); consign
หลาน laanRgrandchild
ไว้ waiH[usually used in an intransitive sense] to wear (clothes or hairstyle); to restore; to store; to keep; to preserve; to conserve; to maintain
ที่นั่น theeF nanFthat place
และ laeHand
ไม่มีmaiF meeMdon't have; doesn't have; that doesn't; there are no...; there is no .
พันธะ phanM thaHcommitment; obligation; duty; bond
ทาง thaangMdirection, way, path, course, the way
ใจ jaiMheart; spirit; spiritual center or core; soul; inner being; mind
อะไร ๆ aL raiM aL raiManything; something; everything
ต่อกันdtaawL ganMeach other; one another

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 7/3/2022 4:22:08 AM   online source for this page
Copyright © 2022 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.