thai-language.comInternet resource
for the Thai language
งู  nguuM
contents of this page
1.งูnguuMsnake
2.ปีงูbpeeM nguuMyear of the Snake

Royal Institute - 1982
งู ๑  /งู/
[นาม] ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Squamata อันดับย่อย Serpentes ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา ที่มีพิษ เช่น งูเห่าไทย (Naja kaouthia) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม (Python reticulatus).
งู ๒  /งู/
[นาม] ปลางู. (see_also: ปล้องอ้อย)

pronunciation guide
Phonemic Thaiงู
IPAŋuː
Royal Thai General Systemngu

1. common Thai word   [noun]
definition
snake

classifierตัว dtuaaM[numerical classifier for digits, number, bodies, shirts, pants, suits, animals, fish, germs, chairs, tables, desks, software title]
categories
synonymsเงี้ยวngiaaoHsnake; legless reptile
โภคินpho:hM khinMsnake; serpent
โภคีpho:hM kheeMsnake; serpent
examples...งู ปลา nguuM nguuM bplaaM bplaaM...a little bit
งูหางกระดิ่งnguuM haangR graL dingLrattlesnake
ปีงูใหญ่bpeeM nguuM yaiLyear of the Dragon, Big Snake or Naga
ปีงูเล็กbpeeM nguuM lekHyear of the Snake
ไอ้แก่หัวงูaiF gaaeL huaaR nguuM[colloquial expletive idiom showing strong disapproval] a dirty rotten tricky old man who likes to seduce or like seducing young girls
แม่งูเอ๋ยmaaeF nguuM eeuyR[name of a traditional Thai game/entertainment in the past]
บวบงู buaapL nguuMsnake gourd, Trichosanthes anguina
พิษงูphitH nguuMsnake venom
งูพิษnguuM phitHpoisonous snake
งูเงี้ยวเขี้ยวขอnguuM ngiaaoH khiaaoF khaawRwild animals (of various types)
งูใหญ่nguuM yaiLBig Snake (Thai nickname for Internazionale Milan, Italy, football club)
คนหัวงูkhohnM huaaR nguuM[lit. "snake headed person"] womanizer; casanova; playboy
เฒ่าหัวงูthaoF huaaR nguuMdirty old man
ตีงูให้กากินdteeM nguuM haiF gaaM ginMto criticize someone or take some action against someone where someone else benefits
งูสามเหลี่ยมnguuM saamR liiamLbanded krait
หัวงูhuaaR nguuMwomanizer; playboy; older man who preys on women; lecher
sample
sentences
ขว้างงูไม่พ้นคอ
khwaangF nguuM maiF phohnH khaawM
"A bad penny always comes back."
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นวิกฤตในครั้งนี้ พันกันเป็นห่วงโซ่เหมือนงูกินหาง
bpanM haaR thookH yaangL theeF geertL kheunF johnM glaaiM bpenM wiH gritL naiM khrangH neeH phanM ganM bpenM huaangL so:hF meuuanR nguuM ginM haangR
"All these problems which have arisen to the level of crisis this time are connected in a chain like a snake eating its tail."
เราต้องรู้วิธีการจับงูที่ถูกต้อง เพราะมันอาจจะแว้งกัดได้
raoM dtawngF ruuH wiH theeM gaanM japL nguuM theeF thuukL dtawngF phrawH manM aatL jaL waaengH gatL daiF
"We need to know how to catch a snake correctly because (if we do not) it can turn around and bite us."
บุญศรีตีงูตาย
boonM seeR dteeM nguuM dtaaiM
"Boonsri hit the snake dead."
ชาวนาที่ทำงานอยู่ในท้องนา บางครั้งก็มีความเสี่ยง เนื่องจากมีงูอยู่ทั่วไปในท้องนา
chaaoM naaM theeF thamM ngaanM yuuL naiM thaawngH naaM baangM khrangH gaawF meeM khwaamM siiangL neuuangF jaakL meeM nguuM yuuL thuaaF bpaiM naiM thaawngH naaM
"Farmers who work in the [rice] fields are at risk because there are snakes all through the rice paddies."
ปรีดาตีงู
bpreeM daaM dteeM nguuM
"Preeda hit the snake."
ทั้งกิ้งก่า ตัวแย้มดแดง จิ้งหรีดแมลงกินนูน ตั๊กแตน ปู ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง หนูนาแม้กระทั่งงูก็ต้องกิน
thangH gingF gaaL dtuaaM yaaeH mohtH daaengM jingF reetL maH laaengM ginM nuunM dtakH gaL dtaaenM bpuuM bplaaM gohpL khiiatL eungL aangL nuuR naaM maaeH graL thangF nguuM gaawF dtawngF ginM
"[We ate] chameleons, butterfly lizards, crickets, crabs, fish, frogs, bull frogs, field rats; and, yes, we even needed to eat snakes."
สำคัญว่าเชือกเป็นงู
samR khanM waaF cheuuakF bpenM nguuM
"[He] understood that [what looked like a] rope, was [actually] a snake."
ดร.. ขวัญสรวง อติโพธ นักวิชาการด้านผังเมือง นักการเมืองสายวิชาการ เคยเปรียบทางด่วนทั้งหลายในกรุงเทพฯ ว่าเป็นเหมือนงูยักษ์อนาคอนดา ที่เลื้อยเพ่นพ่านทั่วเมือง
daawkL dtuuhrM khwanR suaangR aL dtiL pho:htF nakH wiH chaaM gaanM daanF phangR meuuangM nakH gaanM meuuangM saaiR wiH chaaM gaanM kheeuyM bpriiapL thaangM duaanL thangH laaiR naiM groongM thaehpF waaF bpenM meuuanR nguuM yakH aL naaM khaawnM daaM theeF leuuayH phenF phaanF thuaaF meuuangM
"Dr. Khwansuang Atiphot, city planning expert and politician known for his technical expertise has compared Bangkok’s expressways to giant anaconda snakes which crawl and meander throughout the city."
เมื่อภูเก็ตปรับเปลี่ยนจากสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ มาเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย ทั้งหญิง ชาย และกะเทย พร้อมการแสดงของนักมวย ช้าง งู จระเข้ และลิง
meuuaF phuuM getL bprapL bpliianL jaakL saL thaanR theeF thaawngF thiaaoF thamM maH chaatF maaM bpenM saL thaanR banM theerngM khaL naatL yaiL meeM gitL jaL gamM haiF leuuakF laakL laaiR thangH yingR chaaiM laeH gaL theeuyM phraawmH gaanM saL daaengM khaawngR nakH muayM chaangH nguuM jaawM raH khaehF laeH lingM
"Once Phuket changed from being a tourist destination focusing on nature to a destination based on major entertainment [venues], there were many activities to choose from for women, men, and trans-genders, including shows by boxers, elephants, snakes, crocodiles, and monkeys."
แมลงต่างและยุงเข้าไม่ได้ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู
maH laaengM dtaangL laeH yoongM khaoF maiF daiF ruaamM thangH satL leuuayH khlaanM yaangL nguuM
"Insects and mosquitoes can’t get in, neither can creepy-crawly things like snakes."
as a prefixงูจงอางnguuM johngM aangMking cobra snake
งูแสงอาทิตย์nguuM saaengR aaM thitHsunbeam snake; sunlight snake; Xenopeltis unicolor
งูหลามnguuM laamRpython
งูเหลือม nguuM leuuamRpython; boa constrictor
งูเห่า nguuM haoLcobra
2. ปีงู  bpeeM nguuM  
definition
year of the Snake

related wordsปีงูเล็กbpeeM nguuM lekHyear of the Snake
ปีมะเส็ง bpeeM maH sengRthe Snake; the sixth year of the Chinese astrological cycle, marked by the symbol of a snake
Copyright © 2018 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.