thai-language.comInternet resource
for the Thai language
กิน  ginM
contents of this page
1.กินginMto eat or drink; consume
2.ไม่กินmaiF ginM<subject> doesn't eat; <subject> hasn't eaten
3.ได้กินdaiF ginM[past and perfect tenses] <subject> has eaten; <subject> ate; <subject> did eat
4.ไม่ได้กินmaiF daiF ginM<subject> didn't eat
5.จะกินjaL ginM<subject> will eat
6.จะไม่กินjaL maiF ginM<subject> won't eat
7.จะได้กินjaL daiF ginM<subject> will be able to eat
8.จะไม่ได้กินjaL maiF daiF ginM<subject> won't be able to eat
9.ต้องกินdtawngF ginM<subject> must eat
10.ไม่ต้องกินmaiF dtawngF ginM<subject> doesn't have to eat
11.จะต้องกินjaL dtawngF ginM<subject> will have to eat
12.จะต้องไม่กินjaL dtawngF maiF ginM<subject> will have to not eat
13.จะต้องได้กินjaL dtawngF daiF ginM<subject> will have to be able to eat
14.จะต้องไม่ได้กินjaL dtawngF maiF daiF ginM<subject> will have to be unable to eat
15.เคยกินkheeuyM ginM<subject> has already eaten; <subject> has (ever) eaten
16.ไม่เคยกินmaiF kheeuyM ginM<subject> has never eaten
17.เพิ่งกินpheerngF ginM<subject> has just eaten
18.เพิ่งจะกินpheerngF jaL ginM<subject> has just recently eaten
19.เพิ่งได้กินpheerngF daiF ginM<subject> did just eat
20.กำลังกินgamM langM ginM<subject> is (in the process of) eating
21.กำลังจะกินgamM langM jaL ginM<subject> is about to eat; <subject> was about to eat
22.ยังกินyangM ginM<subject> still eats
23.ยังไม่กินyangM maiF ginM<subject> still hasn't eaten
24.ยังไม่ได้กินyangM maiF daiF ginM<subject> still hasn't been able to eat
25.ยังไม่เคยกินyangM maiF kheeuyM ginM<subject> still has never eaten
26.ยังไม่ต้องกินyangM maiF dtawngF ginM<subject> still doesn't have to eat
27.คงกินkhohngM ginM<subject> probably eats
28.คงไม่กินkhohngM maiF ginM<subject> probably doesn't eat
29.คงได้กินkhohngM daiF ginM<subject> has probably eaten; <subject> probably ate; <subject> probably did eat
30.คงจะกินkhohngM jaL ginM<subject> probably will eat; <subject> may eat; <subject> might eat
31.คงจะไม่กินkhohngM jaL maiF ginM<subject> probably won't eat; <subject> may not eat; <subject> might not eat
32.คงจะได้กินkhohngM jaL daiF ginM<subject> will probably be able to eat
33.คงจะไม่ได้กินkhohngM jaL maiF daiF ginM<subject> will probably be unable to eat; <subject> probably wouldn't have eaten
34.คงจะกำลังกินkhohngM jaL gamM langM ginM<subject> is probably (in the process of) eating
35.มักจะกินmakH jaL ginM<subject> will usually eat
36.มักจะไม่กินmakH jaL maiF ginM<subject> will usually not eat
37.ย่อมจะกินyaawmF jaL ginM<subject> will surely eat
38.ย่อมจะไม่กินyaawmF jaL maiF ginM<subject> surely will not eat
39.ควรกินkhuaanM ginM<subject> should eat
40.ควรไม่กินkhuaanM maiF ginM<subject> shouldn't eat
41.ควรจะกินkhuaanM jaL ginM[future tense] <subject> ought to eat
42.ควรจะไม่กินkhuaanM jaL maiF ginM[future tense] <subject> ought to not eat
43.อยากกินyaakL ginM<subject> wants to eat
44.ไม่อยากกินmaiF yaakL ginM<subject> doesn't want to eat
45.ต้องการกินdtawngF gaanM ginM<subject> needs to eat
46.ไม่ต้องการกินmaiF dtawngF gaanM ginM<subject> doesn't need to eat
47.ชอบกินchaawpF ginM<subject> likes to eat
48.ไม่ชอบกินmaiF chaawpF ginM<subject> doesn't like to eat
49.ทำให้กินthamM haiF ginMto cause to eat
50.ทำให้ไม่กินthamM haiF maiF ginMto cause to not eat
51.เพื่อกินpheuuaF ginMin order to eat
52.การกินgaanM ginM[the activity of] eating
53.น่ากินnaaF ginM[is] delicious-looking; edible
54.กินใจginM jaiM[is] impressive; profound; deep
55.กินใจginM jaiM[is] distrusting; suspicious; doubtful
56.กำลังกินgamM langM ginM[is] ready to be eaten (e.g. of fruit)

Royal Institute - 1982
กิน  /กิน/
[กริยา] เคี้ยว เช่น กินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น กินข้าว, ดื่ม เช่น กินน้ำ, ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ.
[กริยา] โดยปริยายหมายความว่าเปลือง เช่น กินเงิน กินเวลา, ทำให้สิ้นไปหมดไป เช่น รถกินน้ำมัน.
[กริยา] รับเอา เช่น กินสินบน, หารายได้โดยไม่สุจริต เช่น กินจอบกินเสียม.
[กริยา] ชนะในการพนันบางอย่าง.

pronunciation guide
Phonemic Thaiกิน
IPAkin
Royal Thai General Systemkin

1. common Thai word   [verb, transitive, intransitive, colloquial]
definition
to eat or drink; consume

notesThis is a somewhat informal usage.
categories
synonymsรับประทานrapH bpraL thaanMto dine; eat; sup; have a meal
หม่ำmamLto eat; consume
examplesคนกินอาหารเจkhohnM ginM aaM haanR jaehMa vegetarian person
กินข้าวginM khaaoFto eat food; eat dinner; have a meal
น้ำกินnaamH ginMdrinking water
หากินhaaR ginMto make a living; earn a living; [literally,] search for food
ขนมกินเล่นkhaL nohmR ginM lenFcookie
กินอาหารginM aaM haanRto eat
คนไม่กินเนื้อkhohnM maiF ginM neuuaHvegetarian
เพื่อนกินpheuuanF ginMfair-weather friend
กินเกินขนาดginM geernM khaL naatLoverdose
โรงเรียนกินนอนro:hngM riianM ginM naawnMboarding school
รสชาติเหมือนกินกระดาษrohtH chaatF meuuanR ginM graL daatLfood as tasteless as eating paper
นักกินnakH ginMa gourmet
กินซะginM saH[a command] Eat it!
กินได้ginM daiF[is] edible
กินเลี้ยงginM liiangHa party, a celebration
การดื่มกินแบบหัวราน้ำ
gaanM deuumL ginM baaepL huaaR raaM naamH
binge drinking
การดื่มกินแบบไม่ยั้งgaanM deuumL ginM baaepL maiF yangHbinge drinking
เสือกินวัวseuuaR ginM wuaaM[name of a traditional Thai game/entertainment in the past]
ทำอย่างสุกเอาเผากินthamM yaangL sookL aoM phaoR ginMto botch up (something)
กินกันginM ganMto get along with someone
ของกินkhaawngR ginMfoodstuffs
เก็บกินgepL ginMto earn; obtain; deserve
เก็บกินgepL ginMto harvest; reap
สลากกินแบ่งsaL laakL ginM baengLlotttery ticket
นอนกินnaawnM ginM[is] rich; wealthy (one who need only eat and sleep, not being required to work)
กินเจginM jaehM[pertaining to] vegetarianism which permits no meat, no milk, no egg, nor vegetables with strong smell
กินยาเกินขนาดginM yaaM geernM khaL naatLto overdose (i.e. drugs, medication)
การกินยาเกินขนาดgaanM ginM yaaM geernM khaL naatLoverdosing
กินข้าวแดงginM khaaoF daaengM(lit.) to eat red rice; (fig.) to be in prison
กัดกินgatL ginMto eat away (at)
กินเกลี้ยงginM gliiangFeat (all) up; devour ever last morsel
กินไม่อั้นginM maiF anF[e.g. a sign at a restaurant] "All you can eat!" — to eat without restraint
หาเช้ากินค่ำhaaR chaaoH ginM khamFto live from hand to mouth; [is] just able to put food on the table but not to accumulate wealth
เงินกินเปล่าngernM ginM bplaaoLextra payment
กินลมginM lohmMget a breath of fresh air; take a breather
สุกเอาเผากินsookL aoM phaoR ginM[is] careless; inattentive; incautious; unwary; indiscreet; reckless
พอทำพอกินphaawM thamM phaawM ginMjust enough for each day; hardly enough money to save
พอมีกินมีใช้phaawM meeM ginM meeM chaiH[is] not poor but not extravagant; [has] some money for savings
พอมีพอกินphaawM meeM phaawM ginMjust having enough of; middle class; just like average middle class people
พอมีอันจะกินphaawM meeM anM jaL ginMrather rich; well-off
เด็กกินdekL ginM"The child eats."
กินแหนงginM naaengRto doubt; suspect; distrust; mistrust
อยู่ดีกินดีyuuL deeM ginM deeMto live well; live well-off; live in plenty; live a good life; enjoy a happy life; have the good things of life
ของกินเล่นkhaawngR ginM lenFappetizer
ที่ดินทำกินtheeF dinM thamM ginMland for food production; farming property; agricultural lands
ผู้มีอันจะกินphuuF meeM anM jaL ginMa wealthy person
กินข้าวไม่ลงginM khaaoF maiF lohngM[is] unable to eat
ที่ทำกินtheeF thamM ginMworkplace; land
พวกกินสินบนphuaakF ginM sinR bohnMthose who are corrupt
รุ้งกินน้ำroongH ginM naamHrainbow
กินทิ้งกินขว้างginM thingH ginM khwaangFto waste (grain, e.g.); waste food; use frivolously
กินล้างกินผลาญginM laangH ginM phlaanRto eat extravagantly; be prodigal; be extravagant in eating and drinking
ประสาทกินbpraL saatL ginM[is] nervous
เวลาอาวรณ์ตอนสุดสัปดาห์จะผ่านพ้น ยังมีคนต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีวันพัก เพียงเพื่อจักยังชีพ
waehM laaM aaM waawnM dtaawnM sootL sapL daaM jaL phaanL phohnH yangM meeM khohnM dtawngF haaR chaaoH ginM khamF maiF meeM wanM phakH phiiangM pheuuaF jakL yangM cheepF
"While we lament the passing of our weekend, there are people who must go from hand to mouth with no day off, just to survive."
โกงกินgo:hngM ginMto act in a corrupt manner; enrich oneself; act illegally by taking from others
การโกงกินgaanM go:hngM ginMcorruption; illegal self-enrichment
ตีกินdteeM ginMto take advantage immorally; take unfair advantage of
แมลงกินนูนmaH laaengM ginM nuunMa leaf eating insect; leaf chafer
เหลือกินเหลือใช้leuuaR ginM leuuaR chaiHto have a surplus; more than enough; bountiful
เหลือกินเหลือใช้leuuaR ginM leuuaR chaiH[is] surplus; left over; sufficient
กินเหลือginM leuuaRto leave food on one's plate; fail to finish one's meal
กินให้เหลือginM haiF leuuaRto (intentionally) leave food on one's plate
กินของเหลือginM khaawngR leuuaRto eat leftovers
ไม่กินเส้นกันmaiF ginM senF ganMto not get along well together; [is] at odds with each other
นอนกินบ้านกินเมืองnaawnM ginM baanF ginM meuuangM[is] lazy; sleeps late without regard to what is happening
เกาะกินgawL ginM[is] a parasite; lives on the goodness of others; takes advantage of others
อดมื้อกินมื้อohtL meuuH ginM meuuHto go hungry; skip meals
กินดีอยู่ดีginM deeM yuuL deeMto live well; live well-off; live in plenty; live a good life; enjoy a happy life; have the good things of life
กินไม่หวาดไม่ไหวginM maiF waatL maiF waiRhas an insatiable appetite
มีอันจะกินmeeM anM jaL ginM[is] rich; wealthy; well-to-do
นั่งกินนอนกินnangF ginM naawnM ginMto live a life of luxury; live comfortably
กินนอกกินในginM naawkF ginM naiMto embezzle; cheat; take money under the table
กินสินบนginM sinR bohnMto embezzle; cheat; take money under the table
แอบกินaaepL ginMto sneak a bite; eat surreptitiously
กินเหมือนแมวดมginM meuuanR maaeoM dohmMto eat very little; eat like a bird
ขุดดินกินหญ้าkhootL dinM ginM yaaFto eke out a living; scratch out an existence
กินเวลาginM waehM laaMto take time; use up time; waste time
กินเกาเหลาginM gaoM laoRto be at odds with; not able to get along with; angry at
ไม่กินเส้นmaiF ginM senFto be at odds with; not able to get along with; angry at
กินแรงginM raaengMto become a parasite; unfairly take advantage of others
กินแรงginM raaengMto consume energy or labor; require energy
กินไข่แดงginM khaiL daaengMto cause a woman to lose her virginity; deflower
รุมกินโต๊ะroomM ginM dtoHto gang up on someone; feast on something
กินรังแตนginM rangM dtaaenM[is] angry; infuriated; upset
กินรังแตนginM rangM dtaaenMto become upset; get angry; become infuriated; react angrily beyond the provocation
ตีงูให้กากินdteeM nguuM haiF gaaM ginMto criticize someone or take some action against someone where someone else benefits
คนเดินดินกินข้าวแกงkhohnM deernM dinM ginM khaaoF gaaengMan ordinary person
พอกินพอใช้phaawM ginM phaawM chaiHenought to eat and use; enough to live on
สมภารกินไก่วัดsohmR phaanM ginM gaiL watHa superior taking advantage of his position to extract sexual favors
ทำกินthamM ginMto make a living
การทำกินgaanM thamM ginMmaking a living
กินเล่นginM lenFto snack; eat an in-between meal
กินเลือดกินเนื้อginM leuuatF ginM neuuaHto eat someone up ferociously; be a bloodsucker
ดีกว่ากินดินdeeM gwaaL ginM dinM[is] better than eating dirt; bad taste; barely tolerable enough to eat
กินบนเรือนขึ้นบนหลังคา
ginM bohnM reuuanM kheunF bohnM langR khaaM
[is] ungrateful
การกินอยู่gaanM ginM yuuLway of living; conducting one's life; eating and living
อยากกัดอยากกินyaakL gatL yaakL ginM"just want to eat him up"; "so cute!"
กินเปล่าginM bplaaoLto get something for nothing; get a free ride
หาวันกินวันhaaR wanM ginM wanMto live from hand to mouth; [is] poor
กินรวบginM ruaapFillegal lottery
สลากกินรวบsaL laakL ginM ruaapFillegal private lottery
กินลูกปืนginM luukF bpeuunM[is] shot with a gun
กัดก้อนเกลือกินgatL gaawnF gleuuaM ginMto live together in abject poverty; to tolerate living in poverty
กินจุginM jooLto eat a lot; consume a lot of food
มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
maawngM duuM faaH fuungR nohkH gaaM thiaaoF haaR ginM
Look up! See the flock of crows going to search for food
กบกินเดือนgohpL ginM deuuanMlunar ecliplse
กินลูกตะกั่วginM luukF dtaL guaaLto be shot (by a bullet); eat lead
sample
sentences
กินข้าวหรือยัง
ginM khaaoF reuuR yangM
"Did you eat yet?" — "Have you eaten?"
กินไรอยู่น่ะ
ginM raiM yuuL naF
"What's that you are eating?"
กินอะไรอยู่นะ
ginM aL raiM yuuL naH
"What are you eating?"
ผมหิวเต็มแก่แล้ว. ลงมือกินกันเถอะ
phohmR hiuR dtemM gaaeL laaeoH lohngM meuuM ginM ganM thuhL
"I am very hungry. Let's dig in!"
ซื้ออะไรมาจากตลาดบ้างจ๊ะ นุช? ไข่ หมู ต้นหอมและหอมใหญ่จ้ะ...ก็พี่เปรยไว้เมื่อวานว่า อยากกินไข่เจียวหมูสับไม่ใช่หรือจ๊ะ?
seuuH aL raiM maaM jaakL dtaL laatL baangF jaH nootH khaiL muuR dtohnF haawmR laeH haawmR yaiL jaF gaawF pheeF bpreeuyM waiH meuuaF waanM waaF yaakL ginM khaiL jiaaoM muuR sapL maiF chaiF reuuR jaH
[older brother:] "What did you buy from the market, Nooch?" [younger sister:] "Some eggs, pork, scallion and onion... because you mentioned yesterday you'd like to have omelet with minced pork, didn't you?"
เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
pheuuanF ginM haaR ngaaiF pheuuanF dtaaiM haaR yaakF
"Finding a friend for a meal is easy; finding a friend for life is hard." "Remember, man, and keep in mind: a faithful friend is hard to find."
วันนี้มีอะไรกิน
wanM neeH meeM aL raiM ginM
"What food do you have today?"
หวานลิ้นกินตาย
waanR linH ginM dtaaiM
"Fine words butter no parsnips." "Words are not as good as deeds."
ไม่ต้องทำกับข้าวนะ ฉันจะออกไปกินข้าวเย็นกับเพื่อน
maiF dtawngF thamM gapL khaaoF naH chanR jaL aawkL bpaiM ginM khaaoF yenM gapL pheuuanF
"You need not fix any dinner; I am going to have some food with my friend."
ไปหาอะไรกินซะ แล้วกลับมาที่นี่ ตอนสามทุ่มตรง
bpaiM haaR aL raiM ginM saH laaeoH glapL maaM theeF neeF dtaawnM saamR thoomF dtrohngM
"Go and have some food and come back here at 9 p.m. sharp."
ผมเข้าใจว่า ในเมืองไทย ปลาดุกเป็นปลาที่มีเนื้อกินอร่อยที่สุด
phohmR khaoF jaiM waaF naiM meuuangM thaiM bplaaM dookL bpenM bplaaM theeF meeM neuuaH ginM aL raawyL theeF sootL
[spoken by a male] "I understand that catfish is the tastiest fish in Thailand."
หมาไม่กินข้าวเลย ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
maaR maiF ginM khaaoF leeuyM chanR maiF ruuH waaF manM bpenM aL raiM
"The dog won’t eat at all. I don’t know what is the matter with him."
กินน้ำใต้ศอก
ginM naamH dtaiF saawkL
"To play second fiddle." — "To have to be satisfied with the crumbs from a rich man's table."
กินน้ำเผื่อแล้ง
ginM naamH pheuuaL laaengH
"To keep something for a rainy day."
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ohtL bpriaaoF waiH ginM waanR
"He that eats the hard shall eat the ripe." "Defer consumption today for a better life tomorrow."
ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน
dteeM lekL meuuaF daaengM ginM gaaengM meuuaF raawnH
"Strike while the iron is hot." — "Carpe diem."
กินปูนร้อนท้อง
ginM bpuunM raawnH thaawngH
"Conscience makes cowards of us all."
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
seuuF ginM maiF mohtL khohtH ginM maiF naanM
"Honesty is the best policy." "An honest man gets all the help he needs; a dishonest man gets help only once."
น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
naamH maaM bplaaM ginM mohtH naamH lohtH mohtH ginM bplaaM
"When the water rises the fish eat the ants; when the water falls the ants eat the fish."
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
bplaaM yaiL ginM bplaaM lekH
"Big fish eat little fish."
สาวไส้ให้กากิน
saaoR saiF haiF gaaM ginM
"To wash dirty linen in public."
กินเสร็จแล้ว
ginM setL laaeoH
"I already ate!"
ฉันกินเห็ดไม่ได้เลย
chanR ginM hetL maiF daiF leeuyM
"I cannot eat mushrooms at all."
วัวแก่กินหญ้าอ่อน
wuaaM gaaeL ginM yaaF aawnL
"Old bull eats soft grass." — [referring to] the marriage between an older man and a younger woman."
ผม/ฉัน ไม่กินไก่ปลาอาหารทะเลหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแกะ
phohmR chanR maiF ginM gaiL bplaaM aaM haanR thaH laehM muuR neuuaH wuaaM reuuR neuuaH gaeL
"I don't eat chicken, fish, seafood, pork, beef or lamb."
ผม/ฉัน ไม่กินอะไรที่ทำจากสัตว์
phohmR chanR maiF ginM aL raiM theeF thamM jaakL satL
"I do not eat any animal by-product(s)."
ผม/ฉัน กินแต่ผัก
phohmR chanR ginM dtaaeL phakL
"I eat only vegetables."
การรับประทานอาหารเจ ทำให้มีโอกาสได้กินพืชผักที่มีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิด
gaanM rapH bpraL thaanM aaM haanR jaehM thamM haiF meeM o:hM gaatL daiF ginM pheuutF phakL theeF meeM khoonM bpraL yo:htL maakF maaiM laaiR chaH nitH
"Eating vegetarian food gives us a chance to eat vegetables and products of the earth which have many different kinds of benefits."
ผู้ที่กินเจ ไม่ควรรับประทานรสจัดเกินไป เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด ขมจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด
phuuF theeF ginM jaehM maiF khuaanM rapH bpraL thaanM rohtH jatL geernM bpaiM chenF phetL jatL khemM jatL khohmR jatL bpriaaoF jatL waanR jatL
"Vegetarians should not eat food with strong tastes, for example, [food that is] very hot, very salty, very bitter, very sour, or very sweet."
อยู่คนเดียวทำกับข้าวกินไม่คุ้ม สู้ซื้อกับข้าวถุงไม่ได้
yuuL khohnM diaaoM thamM gapL khaaoF ginM maiF khoomH suuF seuuH gapL khaaoF thoongR maiF daiF
"Living alone, it's not worth it for me to cook for just myself. It can't beat buying take-out food."
ถ้าอยากกินกันนาน ๆ กรุณาอย่าผลาญเงินแม่กู
thaaF yaakL ginM ganM naanM naanM gaL rooH naaM yaaL phlaanR ngernM maaeF guuM
"If you don't want to end up burning all your bridges, then please stop pissing away all my mother's bloody money."
คนอเมริกันนี่บริโภคกันสุดเหวี่ยงจริง ๆ และนำเอาวัฒนธรรมการกินดีเข้าไปเผยแพร่ในประเทศต่าง ๆ
khohnM aL maehM riH ganM neeF baawM riH pho:hkF ganM sootL wiiangL jingM jingM laeH namM aoM watH thaH naH thamM gaanM ginM deeM khaoF bpaiM pheeuyR phraaeF naiM bpraL thaehtF dtaangL dtaangL
"Americans consume really excessive amounts (of food) and spread this culture of eating well to various countries (around the world)."
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นวิกฤตในครั้งนี้ พันกันเป็นห่วงโซ่เหมือนงูกินหาง
bpanM haaR thookH yaangL theeF geertL kheunF johnM glaaiM bpenM wiH gritL naiM khrangH neeH phanM ganM bpenM huaangL so:hF meuuanR nguuM ginM haangR
"All these problems which have arisen to the level of crisis this time are connected in a chain like a snake eating its tail."
แทนที่จะได้อยู่อย่างสมประกอบ อยู่อย่างดี กระทำมาหากิน กลายเป็นคนที่ขาขาดตาบอด
thaaenM theeF jaL daiF yuuL yaangL sohmR maH bpraL gaawpL yuuL yaangL deeM graL thamM maaM haaR ginM glaaiM bpenM khohnM theeF khaaR khaatL dtaaM baawtL
"Instead of being healthy and robust, living the good life, and being able to earn a living, he has become disabled and blind."
กินน้ำพริกถ้วยเดี่ยว
ginM namH phrikH thuayF diaaoL
[lit.] "Eat the chili sauce only from one cup." — [fig.] be faithful to your wife.
หากใครเข้าร่วมสนับสนุนก็อาจถูกตราหน้าว่าต้องการปกป้องคนโกงชาติกินเมือง
haakL khraiM khaoF ruaamF saL napL saL noonR gaawF aatL thuukL dtraaM naaF waaF dtawngF gaanM bpohkL bpaawngF khohnM go:hngM chaatF ginM meuuangM
"If anyone joins in assisting (this group) they will be labeled as wanting to protect those who wish to deceive their nation and rob their country."
เพียงแค่เงินเดือนก็เกือบจะไม่พอกินแล้ว
phiiangM khaaeF ngernM deuuanM gaawF geuuapL jaL maiF phaawM ginM laaeoH
"My monthly salary alone is not enough to live on."
เขามีหลักฐานเพียงพอที่จะแฉโพยเรื่องโกงกินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
khaoR meeM lakL thaanR phiiangM phaawM theeF jaL chaaeR phooyM reuuangF go:hngM ginM khaawngR jaoF naaF theeF bpaaL maaiH
"He has sufficient evidence to uncover corruption among Forestry officials."
อารมณ์ เชาวน์ปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ ห้าส่วนประกอบสำคัญในชีวิต
aaM rohmM chaoM bpanM yaaM raangF gaaiM jitL winM yaanM laeH aaM haanR gaanM ginM kheuuM haaF suaanL bpraL gaawpL samR khanM naiM cheeM witH
"Emotions, intelligence, physical existence, the mind, and nutrition are the five critical elements of life."
สโมสรสันนิบาตความหมายถึงงานชุมนุมร่วมกันทางสังคม มักเป็นงานรื่นเริงกินเลี้ยงกัน.
saL mo:hM saawnR sanR niH baatL khwaamM maaiR theungR ngaanM choomM noomM ruaamF ganM thaangM sangR khohmM makH bpenM ngaanM reuunF reerngM ginM liiangH ganM
"A social function means a gathering which includes a party and dinner."
การกินกล้วยเพื่อลดน้ำหนักเป็นกระแสที่กำลังตื่นระบาดไปทั่วประเทศญี่ปุ่นในระยะ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมานี้
gaanM ginM gluayF pheuuaF lohtH namH nakL bpenM graL saaeR theeF gamM langM dteuunL raH baatL bpaiM thuaaF bpraL thaehtF yeeF bpoonL naiM raH yaH saawngR saamR deuuanM theeF phaanL maaM neeH
"Eating bananas to lose weight has a new trend which has stirred up (interest) and spread all over Japan during these past two to three months."
ผมยังไม่อับจนถึงขนาดต้องขอเขากิน
phohmR yangM maiF apL johnM theungR khaL naatL dtawngF khaawR khaoR ginM
"I am not so poor that I need to ask him for food."
ถ้าอาหารที่คนเสิร์ฟนำมาให้ ผิดจากที่คุณสั่ง คุณจะหยวน กินก็กิน สงสารคนเสิร์ฟ
thaaF aaM haanR theeF khohnM seerfL namM maaM haiF phitL jaakL theeF khoonM sangL khoonM jaL yuaanR ginM gaawF ginM sohngR saanR khohnM seerfL
"If the waiter brings you a dish that you did not order, you should just accept it and consume what he brought. You should feel sorry for the waiter."
นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
naangM dtrohmM jaiM yuuL duayF khwaamM huaangL yaiM saaR meeM johnM ginM maiF daiF naawnM maiF lapL
"She is so disconsolate with worry about her husband that she can neither eat nor sleep."
แล้วโผบินไปเกาะที่ค่าคบไม้หวังจะกินเนื้อให้สบายอุรา
laaeoH pho:hR binM bpaiM gawL theeF khaaF khohpH maaiH wangR jaL ginM neuuaH haiF saL baaiM ooL raaM
"Then (he) swooped down and perched on a large tree branch; hoping that eating the meat would make him feel good."
เด็กที่เป็นไข้เลือดออกจะนอนซมไม่กินน้ำไม่กินอาหาร
dekL theeF bpenM khaiF leuuatF aawkL jaL naawnM sohmM maiF ginM naamH maiF ginM aaM haanR
"Children with hemorrhagic fever lie helplessly; they can neither eat nor drink."
เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกของเขา
khaoR jiiatL aaM haanR theeF khaoR aehngM gaawF ginM maiF khaawyF imL bpaiM haiF luukF khaawngR khaoR
"He doled out the food that he had not finished eating to his children even though he was not full."
เด็กกินข้าว
dekL ginM khaaoF
"The child eats rice."
กินทุเรียน
ginM thooH riianM
"(I) eat durian."
ฉันกินกระจกได้
chanR ginM graL johkL daiF
"I can eat glass."
เขาไปซื้อมากิน
khaoR bpaiM seuuH maaM ginM
"He went out to buy something and brought it back to eat."
ไม่ยอมกินอะไร
maiF yaawmM ginM aL raiM
"(I) wasn't willing to eat anything."
เด็กกินแอปเปิ้ล
dekL ginM aaepL bpeernF
"The child/children eat/eats an/the apple(s)."
กิน
ginM
"(I) eat."
เด็กเล็กกินข้าว
dekL lekH ginM khaaoF
"The small child eats rice."
สนิทกินผลไม้นี้
saL nitL ginM phohnR laH maaiH neeH
"Sanit ate this fruit."
สนิทกินผลไม้นั้น
saL nitL ginM phohnR laH maaiH nanH
"Sanit ate that fruit."
สนิทกินผลไม้โน้น
saL nitL ginM phohnR laH maaiH no:hnH
"Sanit ate that fruit over there."
หมากิน
maaR ginM
"A dog eats."
หมาหิวกิน
maaR hiuR ginM
"Hungry dogs eat."
หมากินเร็ว
maaR ginM reoM
"Dogs eat quickly."
ฉันกินและเขาพูดเร็ว
chanR ginM laeH khaoR phuutF reoM
"I ate, and he spoke, quickly."
เสือจากัวร์กินผู้ชาย
seuuaR jaaM guaaM ginM phuuF chaaiM
"The jaguar ate the man."
หมาตัวนี้ชอบกินซูชิ
maaR dtuaaM neeH chaawpF ginM suuM chiH
"This dog likes to eat sushi."
มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ
meeM gaanM bpluukL yuuM khaaM lipH dtatL rookH khaoF bpaiM naiM theeF theeF chaaoM baanF thamM ginM yuuL meeM gaL raH neeM phiH phaatF geertL kheunF bpenM bpraL jamM
"Conflicts always arise when (people) plant eucalyptus trees in areas where villagers make their living."
อาการอกหักของเขาดูท่าจะเป็นเอามากถึงขั้นกินข้าวไม่ลงเลย
aaM gaanM ohkL hakL khaawngR khaoR duuM thaaF jaL bpenM aoM maakF theungR khanF ginM khaaoF maiF lohngM leeuyM
"He is so broken-hearted that he can hardly bring himself to eat."
เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและปลากระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก
raoM ginM bplaaM thookH yaangL jaakL thaH laehM maaeH graL thangF bplaaM chaL laamR laeH bplaaM graL baehnM theeF meeM glinL khaaoM jatL maakF
"We eat all kinds of ocean fish, including shark and rays, even though they have a strong fishy smell."
คนพเนจรอย่างผม บางครั้งก็ขุดรากเหง้าของพืชพันธุ์ต่าง ๆ มากินเป็นอาหาร
khohnM phaH naehM jaawnM yaangL phohmR baangM khrangH gaawF khootL raakF ngaoF khaawngR pheuutF phanM dtaangL dtaangL maaM ginM bpenM aaM haanR
"Wanderers like myself sometimes dig up various kinds of plant roots to eat."
ยาหม้อหมายถึงยาไทยที่ประกอบด้วยสมุนไพร กระดูกสัตว์ และเครื่องยาอื่น ๆ ใส่หม้อต้มแล้วกินน้ำที่เคี่ยวจนงวดเพื่อบำบัดโรค
yaaM maawF maaiR theungR yaaM thaiM theeF bpraL gaawpL duayF saL moonR phraiM graL duukL satL laeH khreuuangF yaaM euunL euunL saiL maawF dtohmF laaeoH ginM naamH theeF khiaaoF johnM nguaatF pheuuaF bamM batL ro:hkF
"ยาหม้อ means, Thai medicine which is composed of herbs, animal bones, and other medicinal ingredients (which are) put into a pot and boiled; (you) then consume the liquid (which) is rendered out in order to cure your illness."
ชาวชนบทที่ป่วยไข้ไม่มีแพทย์ที่จะรักษา ไม่มีหยูกยาที่จะกินหรือทา
chaaoM chohnM naH bohtL theeF bpuayL khaiF maiF meeM phaaetF theeF jaL rakH saaR maiF meeM yuukL yaaM theeF jaL ginM reuuR thaaM
"Villagers in outlying areas who fall ill (and) do not have access to medical doctors do not have any oral or topical medications (which can cure them)."
หอยนางรมนั้นฝรั่งกินกันมาตั้งร่วมสองพันปีเริ่มต้นด้วยพวกโรมันไปได้กินที่เกาะอังกฤษ
haawyR naangM rohmM nanH faL rangL ginM ganM maaM dtangF ruaamF saawngR phanM bpeeM reermF dtohnF duayF phuaakF ro:hM manM bpaiM daiF ginM theeF gawL angM gritL
"Oysters have been consumed by Westerners for 2,000 years beginning with the Romans who first ate them in the British Isles."
ตลอดเวลาสองพันปีนี้ฝรั่งก็กินหอยนางรมเรื่อยมา
dtaL laawtL waehM laaM saawngR phanM bpeeM neeH faL rangL gaawF ginM haawyR naangM rohmM reuuayF maaM
"Westerners have been eating oysters continually over those 2,000 years."
ลักษณะที่กินนั้นก็คือกินดิบ ๆ บีบมะนาว หรือใส่น้ำซอสพริกมะเขือเทศตลอดจนน้ำส้มตามใจชอบ
lakH saL naL theeF ginM nanH gaawF kheuuM ginM dipL dipL beepL maH naaoM reuuR saiL naamH saawtH phrikH maH kheuuaR thaehtF dtlaawtL johnM namH sohmF dtaamM jaiM chaawpF
"The most common way of eating [oysters] is to eat them raw with lime juice, with chili and tomato sauce, or with vinegar – depending on one’s taste."
วิธีกินหอยนางรมที่อร่อยที่สุดก็คือ เปิดเปลือกหอยทิ้งเสียข้างหนึ่ง ปล่อยให้ตัวหอยดิบอยู่กับเปลือกอีกข้างหนึ่ง แช่น้ำแข็งให้เย็น
wiH theeM ginM haawyR naangM rohmM theeF aL raawyL theeF sootL gaawF kheuuM bpeertL bpleuuakL haawyR thingH siiaR khaangF neungL bplaawyL haiF dtuaaM haawyR dipL yuuL gapL bpleuuakL eekL khaangF neungL chaaeF namH khaengR haiF yenM
"The most delicious way to eat oysters, however, is to remove one shell and leave the oysters on the other shell, then chill them over ice."
เมื่อจะกินก็ปรุงรสตามใจชอบ แล้วก็งัดตัวหอยจากเปลือก เอาเข้าปาก
meuuaF jaL ginM gaawF bproongM rohtH dtaamM jaiM chaawpF laaeoH gaawF ngatH dtuaaM haawyR jaakL bpleuuakL aoM khaoF bpaakL
"When you are ready to eat them, you season them however you like, pluck the oysters from the shell, and put them in your mouth."
วิธีหลัง นี้ทำให้หอยจืดหมดรสและเหนียวขึ้น สู้กินดิบ ๆ อย่างที่ว่ามาแล้วไม่ได้
wiH theeM langR neeH thamM haiF haawyR jeuutL mohtL rohtH laeH niaaoR kheunF suuF ginM dipL dipL yaangL theeF waaF maaM laaeoH maiF daiF
"These latter methods dilute the flavor of the [oysters] and they become chewy. [Preparing and eating oysters this way] is no where nearly as good as eating them raw using the method described above."
วันนี้งานยุ่งมากแม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
wanM neeH ngaanM yoongF maakF maaeH graL thangF waehM laaM ginM yangM thaaepF jaL maiF meeM
"Today we are very busy at work; I don’t even have time to eat."
ผมกินจนเมาครั้งเดียวแล้วเข็ดจนตาย
phohmR ginM johnM maoM khrangH diaaoM laaeoH khetL johnM dtaaiM
"I drank 'white lightning' just once and I gave it up forever."
กะว่าจะใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ชาวดินซื้อผักตามฤดูกาลกินจะได้ประหยัด
gaL waaF jaL chaiH wiH chaaM saehtL thaL saatL chaaoM dinM seuuH phakL dtaamM reuH duuM gaanM ginM jaL daiF bpraL yatL
"[The customer] thought that she would apply peasant economics to buy vegetables in their proper season in order to save money."
อาหารที่ผู้ชายคนนั้นกินคืออะไรคะ
aaM haanR theeF phuuF chaaiM khohnM nanH ginM kheuuM aL raiM khaH
"What is that man eating?"
ฉันไม่กินเนื้อสัตว์หมูเนื้อไข่ปลาอาหารทะเลนมข้าวถั่วผลไม้เปลือกแข็งค่ะ
chanR maiF ginM neuuaH satL muuR neuuaH khaiL bplaaM aaM haanR thaH laehM nohmM khaaoF thuaaL phohnR laH maaiH bpleuuakL khaengR khaF
"I do not eat meat / pork / beef / eggs / fish / seafood / milk / rice / beans / nuts."
อาหารที่ผู้หญิงคนนั้นกินคืออะไรค่ะ
aaM haanR theeF phuuF yingR khohnM nanH ginM kheuuM aL raiM khaF
"What is that woman eating?"
พวกเราเพิ่งจะกินอาหารเช้า
phuaakF raoM pheerngF jaL ginM aaM haanR chaaoH
"We have just recently eaten our breakfast."
พวกเราเพิ่งกินอาหารเช้า
phuaakF raoM pheerngF ginM aaM haanR chaaoH
"We have just eaten our breakfast."
วรรณกินข้าวอยู่
wanM ginM khaaoF yuuL
"Wann is eating (rice)."
ปิติกินหอยทากมาก่อน
bpiL dtiL ginM haawyR thaakF maaM gaawnL
"Piti has eaten snails before."
ปรีดาเคยกินยานี้มา
bpreeM daaM kheeuyM ginM yaaM neeH maaM
"Prida used to take this medicine before. [Prida has been taking this medicine]."
มาลีกินข้าวต่อ
maaM leeM ginM khaaoF dtaawL
"Malee continued eating rice."
คุณย่านั่งกินสบาย ๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร ๆกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน
khoonM yaaF nangF ginM saL baaiM saL baaiM thaaF thaangM maiF bpenM thookH bpenM raawnH aL raiM aL raiM gapL haehtL gaanM thangH naiM baanF laeH naawkF baanF
"My grandmother is sitting and eating comfortably without a care in the world."
. อย่าเดินกินขนม หรืออาหาร
bpaaetL yaaL deernM ginM khaL nohmR reuuR aaM haanR
"8. Do not walk while eating."
คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ
khohnM dtaL glaL yaangL khaoR ginM thaoF raiL gaawF maiF phaawM
"A gluttonous person like him no matter how much he eats it is never enough."
สมัยก่อนพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า บ้านเราอด ๆอยาก ๆ ไม่ค่อยจะมีอะไรกิน ทำให้เราเลือกกินไม่ได้
saL maiR gaawnL phaawF kheeuyM laoF haiF fangM waaF baanF raoM ohtL yaakL maiF khaawyF jaL meeM aL raiM ginM thamM haiF raoM leuuakF ginM maiF daiF
"My father used to tell me that our home was very poor and we had nothing to eat; we could not be picky about what we ate."
มีอะไรก็ต้องกินกันไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ป่าหรือสัตว์อะไร ๆ ที่กินได้ ก็จะถูกนำมาดัดแปลงปรุงแต่งเป็นอาหาร...
meeM aL raiM gaawF dtawngF ginM ganM waiH gaawnL maiF waaF jaL bpenM phakL phohnR laH maaiH bpaaL reuuR satL aL raiM aL raiM theeF ginM daiF gaawF jaL thuukL namM maaM datL bplaaengM bproongM dtaengL bpenM aaM haanR
"We have to eat whatever we have, whether it be vegetables, wild fruit, or eatable animals; whatever it is we make it into food."
ทั้งกิ้งก่า ตัวแย้มดแดง จิ้งหรีดแมลงกินนูน ตั๊กแตน ปู ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง หนูนาแม้กระทั่งงูก็ต้องกิน
thangH gingF gaaL dtuaaM yaaeH mohtH daaengM jingF reetL maH laaengM ginM nuunM dtakH gaL dtaaenM bpuuM bplaaM gohpL khiiatL eungL aangL nuuR naaM maaeH graL thangF nguuM gaawF dtawngF ginM
"[We ate] chameleons, butterfly lizards, crickets, crabs, fish, frogs, bull frogs, field rats; and, yes, we even needed to eat snakes."
จึงใช้วิธีการหากินเท่าที่มีอยู่ในธรรมชาติ
jeungM chaiH wiH theeM gaanM haaR ginM thaoF theeF meeM yuuL naiM thamM maH chaatF
"Thus, we scrounged for food that was available to us in nature."
เมื่อหมักได้ที่มักนำออกมาใช้บริโภคกันทั้งแบบไม่ปรุง และแบบปรุงสุกแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายเมนู พร้อมกิน อาทิ แจ่วบอง น้ำพริกปลาร้า ปลาร้าสับ แกงส้มปลาร้า
meuuaF makL daiF theeF makH namM aawkL maaM chaiH baawM riH pho:hkF ganM thangH baaepL maiF bproongM laeH baaepL bproongM sookL bpraaeM ruupF bpenM aaM haanR laakL laaiR maehM nuuM phraawmH ginM aaM thiH jaaeoL baawngM namH phrikH bplaaM raaH bplaaM raaH sapL gaaengM sohmF bplaaM raaH
"Once fermented, [the fish] can be eaten as it is or it can be cooked with something else to make many other dishes which are ready to eat, for example, spicy dips, fermented fish pepper sauce, chopped fermented fish, and fermented fish sour soup."
กินอิ่มแล้วก็ยังสีแตกหรือแดกลงไปได้อีก แม่บอกว่าเป็นคนตะกละ กินไม่รู้จักพอ
ginM imL laaeoH gaawF yangM seeR dtaaekL reuuR daaekL lohngM bpaiM daiF eekL maaeF baawkL waaF bpenM khohnM dtaL glaL ginM maiF ruuH jakL phaawM
"If you keep on eating and stuffing more food into your mouth when you are already full, you’re considered a glutton who can never be satiated."
ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปี ก็สามารถนำมากินได้
thingH waiH bpraL maanM neungL bpeeM gaawF saaR maatF namM maaM ginM daiF
"[You] leave the fish ferment for one year before eating it."
ตามความเป็นจริงแล้ว ยังไม่ถึงหนึ่งปีเต็ม ก็สามารถนำมากินได้
dtaamM khwaamM bpenM jingM laaeoH yangM maiF theungR neungL bpeeM dtemM gaawF saaR maatF namM maaM ginM daiF
"[However], in fact, you can eat it even with less than one complete year’s [pickling]."
พ่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมา เพราะกลัวแม่จะโกรธ
phaawF baaiL biiangL maiF yaawmM rapH waaF bpaiM ginM laoF gapL pheuuanF maaM phrawH gluaaM maaeF jaL gro:htL
"My father became evasive and refused to admit that he went drinking with his friends because he was afraid that my mother would be angry."
เขาสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขนาดต้องเก็บของเก่าขายกิน
khaoR sinF raiH maaiH dtaawkL theungR khaL naatL dtawngF gepL khaawngR gaoL khaaiR ginM
"He is so poor that he has to collect used stuff to sell to have enough to eat."
แกจะเรียกชื่อจริงผมและถามผมบ่อย ๆ ว่าวันนี้จะกินอะไร
gaaeM jaL riiakF cheuuF jingM phohmR laeH thaamR phohmR baawyL baawyL waaF wanM neeH jaL ginM aL raiM
"She calls me by my real name and often asks me what I want to eat that day."
กับข้าวที่แกทำง่าย ๆ จำพวกแกงใส่กะทิ ผัดผักหรือไม่ก็ไข่เจียว แน่ล่ะว่าไม่ค่อยถูกปากผมนัก แต่ก็กินไป
gapL khaaoF theeF gaaeM thamM ngaaiF ngaaiF jamM phuaakF gaaengM saiL gaL thiH phatL phakL reuuR maiF gaawF khaiL jiaaoM naaeF laF waaF maiF khaawyF thuukL bpaakL phohmR nakH dtaaeL gaawF ginM bpaiM
"The dishes that she makes are very straightforward, including curry without coconut cream, stir-fried vegetables, or fried eggs; I find them not really appetizing; but I do eat them."
ผมไม่เรื่องมาก ถ้าวันไหนอยากกินอะไร ๆ แปลก ๆ ก็กินมาเลยจากข้างนอก
phohmR maiF reuuangF maakF thaaF wanM naiR yaakL ginM aL raiM aL raiM bplaaekL bplaaekL gaawF ginM maaM leeuyM jaakL khaangF naawkF
"I don’t want to be too picky; anytime I want to have something unusual, I go eat out."
ถ้าไม่อยากกินข้าวบ้านหรือกินอิ่มมาจากข้างนอกแล้ว น่าจะโทร.บอกให้แกทำแต่ปริมาณน้อย ๆ จะได้ไม่เสียของ
thaaF maiF yaakL ginM khaaoF baanF reuuR ginM imL maaM jaakL khaangF naawkF laaeoH naaF jaL tho:hM baawkL haiF gaaeM thamM dtaaeL bpaL riH maanM naawyH naawyH jaL daiF maiF siiaR khaawngR
"...'If you don’t want to eat at home or you have already eaten out, you should call and let her know that she should cook a smaller amount so we don’t have to waste anything.'"
ตั้งแต่เรื่องกับข้าวมื้อเย็นที่เหลือมากกว่าปกติ เพราะผมกินมาจากนอกบ้านแล้ว...
dtangF dtaaeL reuuangF gapL khaaoF meuuH yenM theeF leuuaR maakF gwaaL bpaL gaL dtiL phrawH phohmR ginM maaM jaakL naawkF baanF laaeoH
"[She carps about] things like too much left-over dinner because I ate out..."
เราน่าจะหาเวลาไปกินกาแฟด้วยกันบ้าง
raoM naaF jaL haaR waehM laaM bpaiM ginM gaaM faaeM duayF ganM baangF
"We should get together for a coffee sometime."
วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา
wuaaM maiF ginM yaaF yaaL khohmL khaoR
"You can lead a horse to water but you can’t make him drink."
อ้าว มนู มาหากาแฟกินเหมือนกันหรอคะ
aaoF maH nuuM maaM haaR gaaM faaeM ginM meuuanR ganM raawR khaH
"Hey, you also came to get some coffee?"
ครับ ไม่ได้กินกาแฟแล้วสมองไม่แล่น
khrapH maiF daiF ginM gaaM faaeM laaeoH saL maawngR maiF laaenF
"Yes, I did. If I don’t have coffee, can't get my brain into gear."
...หรือมีตัวเพลี้ย ปู สัตว์ร้ายลงกินทำลายข้าว ก็ต้องทนลำบากไปตลอดปี
reuuR meeM dtuaaM phliiaH bpuuM satL raaiH lohngM ginM thamM laaiM khaaoF gaawF dtawngF thohnM lamM baakL bpaiM dtaL laawtL bpeeM
"...or if aphids, crabs, or other wild animals destroy the rice crop, then the farmer will suffer for the entire year."
ถ้าจะเอาข้าวให้สัตว์กินจะต้องใส่ภาชนะ หรือมีใบไม้ใบตองรอง ไม่ทิ้งกองข้าวบนพื้นดิน
thaaF jaL aoM khaaoF haiF satL ginM jaL dtawngF saiL phaaM chaH naH reuuR meeM baiM maaiH baiM dtaawngM raawngM maiF thingH gaawngM khaaoF bohnM pheuunH dinM
"If you give rice to an animal, you should put it in a dish or serve it in a banana or other leaf; you should not just dump the rice on the ground."
คันไถเก่า เกล็ดสนิมลามกินไปทั่ว
khanM thaiR gaoL gletL saL nimR laamM ginM bpaiM thuaaF
"The plow was old; rust flakes spread throughout the whole blade."
เมื่อวานเขาได้เริ่มลงไถไปแล้วบางส่วน กินพื้นที่ไปแล้วหนึ่งในสี่ของงานนา
meuuaF waanM khaoR daiF reermF lohngM thaiR bpaiM laaeoH baangM suaanL ginM pheuunH theeF bpaiM laaeoH neungL naiM seeL khaawngR ngaanM naaM
"Yesterday, he began to plow and was able to complete a certain portion, [and] he finished about one-fourth of his field."
เขาไถเวียนออกด้านนอก รอบไถแต่ละรอบจึงกว้างขึ้นและกินเวลาต่อรอบนานกว่าเดิม
khaoR thaiR wiianM aawkL daanF naawkF raawpF thaiR dtaaeL laH raawpF jeungM gwaangF kheunF laeH ginM waehM laaM dtaawL raawpF naanM gwaaL deermM
"As he plowed around the outer edge of his field, each cycle became longer and longer and took more and more time than those before."
ขณะเดียวกันเขาก็ภาวนาว่าขอให้งานกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งเสียก่อนที่ควายจะกำลังตก
khaL naL diaaoM ganM khaoR gaawF phaaM waH naaM waaF khaawR haiF ngaanM ginM pheuunH theeF bpaiM gwaaL khreungF siiaR gaawnL theeF khwaaiM jaL gamM langM dtohkL
"At the same time he prayed that more than half of his fields could be [plowed] before his buffalo was ready to collapse."
ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่เหนือละเมาะไม้, งานไถกินพื้นที่หนึ่งในสาม
duaangM aaM thitH phlo:hL kheunF maaM haiF henR yuuL neuuaR laH mawH maaiH ngaanM thaiR ginM pheuunH theeF neungL naiM saamR
"The sun appeared emerging above the woods [as] one-third of the plowing was complete."
เพื่อนบ้านอาจจะเพิ่งตื่นหรือกำลังกินมื้อเช้าอย่างใจเย็น
pheuuanF baanF aatL jaL pheerngF dteuunL reuuR gamM langM ginM meuuH chaaoH yaangL jaiM yenM
"He neighbors perhaps just woke up or were comfortably eating breakfast."
. คุณมากินพิซซาด้วยกันไหมครับ
khoonM maaM ginM phisH saaM duayF ganM maiR khrapH
"Shall we go have some pizza?"
พูดง่าย ๆ ว่าท้องอาคารกลืนกินทุกอย่างไว้ กลืนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มเสียที
phuutF ngaaiF ngaaiF waaF thaawngH aaM khaanM gleuunM ginM thookH yaangL waiH gleuunM thaoF raiL gaawF maiF imL maiF dtemM siiaR theeM
"Simply stated, the building was so large it swallowed everything; no matter how much it encompassed, the building was never full."
สำหรับข้าวขาวที่เรากินกันอยู่นั้น เป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีหลาย ๆ ครั้ง จนเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไป จนเหลือแต่เนื้อในของข้าว
samR rapL khaaoF khaaoR theeF raoM ginM ganM yuuL nanH bpenM khaaoF theeF geertL jaakL gaanM khatL seeR laaiR laaiR khrangH johnM yeuuaF hoomF maH letH khaaoF laeH jaL muukL khaaoF lootL aawkL bpaiM johnM leuuaR dtaaeL neuuaH naiM khaawngR khaaoF
"As for white rice that is our staple food, this is rice which is milled and polished several times until the bran and the rice germ are completely gone and only the kernel remains."
ข้าวกล้องบางคนเรียกกันติดปากว่าข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดงเนื่องจากในสมัยโบราณชาวบ้านใช้วิธีตำข้าวกินกันเอง
khaaoF glaawngF baangM khohnM riiakF ganM dtitL bpaakL waaF khaaoF saawmH meuuM reuuR khaaoF daaengM neuuangF jaakL naiM saL maiR bo:hM raanM chaaoM baanF chaiH wiH theeM dtamM khaaoF ginM ganM aehngM
"Some people call brown rice “hand-milled rice” or “red rice” because in former times local people would pound and process handfuls of rice for their own daily needs."
กินซะ เถอะซี่
ginM saH thuhL seeF
"Please go ahead and eat it! [After all, you know you should]."
จงกินเสียเถิด เพราะนี่คือร่างกายของเรา
johngM ginM siiaR theertL phrawH neeF kheuuM raangF gaaiM khaawngR raoM
"Eat it, for this is my body." (Mt 26: 26)."
เธอยังไม่กินหรือ
thuuhrM yangM maiF ginM reuuR
"You haven’t eaten yet?"
เธอกินแล้วรึยัง
thuuhrM ginM laaeoH reuH yangM
"Did you eat yet?" or "Have you eaten yet?"
วันนี้เราจะกินอะไรดีเอย
wanM neeH raoM jaL ginM aL raiM deeM eeuyM
"I wonder what we're going to eat today?"
ผมกินเหล้านอกนาน ๆ ที
phohmR ginM laoF naawkF naanM naanM theeM
"I drink foreign liquor every once in a while."
. นี่เธอ ออกไปหาอะไรกินกันไหม
neeF thuuhrM aawkL bpaiM haaR aL raiM ginM ganM maiR
"Hey, you; shall we go out and get something to eat?"
. ไม่อะไม่ค่อยสบายตอนนี้อย่าว่าแต่กินเลย แม้เดินก็ยังไม่ไหว
maiF aL maiF khaawyF saL baaiM dtaawnM neeH yaaL waaF dtaaeL ginM leeuyM maaeH deernM gaawF yangM maiF waiR
"No (thanks). I’m not feeling very well. Not only can’t I eat, but I can’t even walk."
ปักไว้ในนาเพื่อให้นกที่จะมาจิกกินพืชผลตกใจกลัว
bpakL waiH naiM naaM pheuuaF haiF nohkH theeF jaL maaM jikL ginM pheuutF phohnR dtohkL jaiM gluaaM
It is planted in a field so that birds which come to steal and eat growing crops would be startled [and fly away.]
แต่คนบางกลุ่มก็ไม่ยอมกิน เพราะถือเป็นสัตว์ที่มีคุณ
dtaaeL khohnM baangM gloomL gaawF maiF yaawmM ginM phrawH theuuR bpenM satL theeF meeM khoonM
But some groups of people will not eat [them] because they believe that dolphins are animals possessed of virtue and goodness.
รถมาเสียกลางทางเกือบจะต้องกินข้าวลิงเสียแล้ว แต่โชคดีที่คนมาช่วย
rohtH maaM siiaR glaangM thaangM geuuapL jaL dtawngF ginM khaaoF lingM siiaR laaeoH dtaaeL cho:hkF deeM theeF khohnM maaM chuayF
"Our car broke down in the middle of our trip we almost had to live off the land, but, fortunately, someone came by and helped us."
สิ่งที่แตกต่างจากสุนัขก็คือ เป็นสัตว์ที่สามารถดูแลตัวเองได้ คือแมวเนี่ย เป็นสัตว์ที่สามารถออกหากินเองได้ จับหนู จับแมลง จับจิ้งจกกินเองได้
singL theeF dtaaekL dtaangL jaakL sooL nakH gaawF kheuuM bpenM satL theeF saaR maatF duuM laaeM dtuaaM aehngM daiF kheuuM maaeoM niiaF bpenM satL theeF saaR maatF aawkL haaR ginM aehngM daiF japL nuuR japL maH laaengM japL jingF johkL ginM aehngM daiF
"They are different from dogs in that they are able to take care of themselves; cats are able to go out and find their own food by catching mice, insects, and lizards."
มันไม่สามารถไปหาหนู หาแมลงกินเองได้
manM maiF saaR maatF bpaiM haaR nuuR haaR maH laaengM ginM aehngM daiF
"They are not able to catch mice or insects to eat."
แต่ว่าแมวเมืองนอกเนี่ย เป็นแมวที่ขี้เกียจ วันไม่ทำอะไรครับ นอนอย่างเดียวแล้วก็กิน
dtaaeL waaF maaeoM meuuangM naawkF niiaF bpenM maaeoM theeF kheeF giiatL wanM wanM maiF thamM aL raiM khrapH naawnM yaangL diaaoM laaeoH gaawF ginM
"However, foreign cats are lazy; they don’t do anything all day long. They only sleep and eat."
คนเลี้ยงส่วนใหญ่มักจะเอาอาหารเม็ดให้แมวกินนะครับเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแต่ว่าถ้าเป็นบ้านผมเนี่ย จะเอาปลาให้มันกิน
khohnM liiangH suaanL yaiL makH jaL aoM aaM haanR metH haiF maaeoM ginM naH khrapH phrawH waaF manM haaR seuuH ngaaiF dtaaeL waaF thaaF bpenM baanF phohmR niiaF jaL aoM bplaaM haiF manM ginM
"The majority of cat owners feed their cats with pellet food because it is easy to buy; but I feed my cat fish."
ผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมต้องเอาปลาให้แมวกินแต่ว่าเขาก็ทำกันมา นึกออกไหมครับ
phohmR gaawF maiF ruuH naH waaF thamM maiM dtawngF aoM bplaaM haiF maaeoM ginM dtaaeL waaF khaoR gaawF thamM ganM maaM neukH aawkL maiR khrapH
"I don’t know why people need to give your cat fish to eat, but they do. Can you think of a reason?"
คือปกติแมวเนี่ย มันจะกลัวน้ำนึกออกไหม? แล้วมันจะหาปลาที่ไหนกินเอง?
kheuuM bpaL gaL dtiL maaeoM niiaF manM jaL gluaaM naamH neukH aawkL maiR laaeoH manM jaL haaR bplaaM theeF naiR ginM aehngM
"That is, normally cats are afraid of water, right? Can you think of any way that they can fish for themselves?"
แต่ว่าคนส่วนใหญ่ ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงถึงเอาปลาให้แมวกิน แล้วก็สืบทอดกันมา คือเอาข้าวคลุกปลาทูให้แมวกิน
dtaaeL waaF khohnM suaanL yaiL phohmR gaawF maiF ruuH naH waaF khaoR khitH yangM ngaiM theungR aoM bplaaM haiF maaeoM ginM laaeoH gaawF seuupL thaawtF ganM maaM kheuuM aoM khaaoF khlookH bplaaM thuuM haiF maaeoM ginM
"However, most people—I do not know how they figured out how to give fish to cats to eat and pass this [knowledge] onto others—mix rice and mackerel and feed it to their fish."
ข้อแตกต่างระหว่างอาหารสดกับอาหารเม็ดก็คืออาหารสดเนี่ย ถ้าแมวกินแล้ว แมวมันไม่อยากกลับไปกินอาหารเม็ดเลย เพราะว่ามันได้รับรสชาติที่แท้จริงของอาหาร
khaawF dtaaekL dtaangL raH waangL aaM haanR sohtL gapL aaM haanR metH gaawF kheuuM aaM haanR sohtL niiaF thaaF maaeoM ginM laaeoH maaeoM manM maiF yaakL glapL bpaiM ginM aaM haanR metH leeuyM phrawH waaF manM daiF rapH rohtH chaatF theeF thaaeH jingM khaawngR aaM haanR
"The difference between fresh food and cat food in pellets is that if a cat is fed with fresh food, it will never go back and eat pelletized cat food because it does not provide the taste of real food."
ถ้าเกิดมันได้ลิ้มรสอาหาร ที่อร่อยกว่านั่น มันก็จะไม่กินอาหารเม็ดเท่าไหร่ละ
thaaF geertL manM daiF limH rohtH aaM haanR theeF aL raawyL gwaaL nanF manM gaawF jaL maiF ginM aaM haanR metH thaoF raiL laH
"If it gets a taste of food which is better than that, it will not eat dry cat food at all."
แล้วเราก็สั่งข้าวผัดมาจานใหญ่เพราะว่าคนไทยชอบกินข้าว
laaeoH raoM gaawF sangL khaaoF phatL maaM jaanM yaiL yaiL phrawH waaF khohnM thaiM chaawpF ginM khaaoF
"And we ordered a large plate of fried rice because [we] Thai like to eat rice."
ได้กินร้านอร่อยระดับยืนรอครึ่งชั่วโมงแค่ มื้อ
daiF ginM raanH aL raawyL raH dapL yeuunM raawM khreungF chuaaF mo:hngM khaaeF saawngR meuuH
"We ate only two meals in restaurants with delicious [food], the kind that you have to stand and wait a half hour to get it to."
เรากินเสียอิ่มแปล้เลย
raoM ginM siiaR imL bplaaeF leeuyM
"We ate until we were really stuffed."
ผมก็เลยเอาอาหารให้มันกินเนี่ย จนลูกมันเริ่มโตขึ้น
phohmR gaawF leeuyM aoM aaM haanR haiF manM ginM niiaF johnM luukF luukF manM reermF dto:hM kheunF
"I fed her until her kittens began to grow up."
แต่ว่าพอมันหิวเนี่ย มันก็จะมาหาเรา เพื่อมาให้เรา เอาอาหารให้มันกิน
dtaaeL waaF phaawM manM hiuR niiaF manM gaawF jaL maaM haaR raoM pheuuaF maaM haiF raoM aoM aaM haanR haiF manM ginM
"However, once they got hungry, they would come get us so that we could feed them."
เราก็ทำได้แค่เอาอาหารเม็ด ใส่ถาดเอาไว้ให้มันกิน
raoM gaawF thamM daiF khaaeF aoM aaM haanR metH saiL thaatL aoM waiH haiF manM ginM
"We can only give them dry food place in a tray for them to eat."
เดี๋ยวมันก็มากินเองนะครับ
diaaoR manM gaawF maaM ginM aehngM naH khrapH
"Soon, they would show up and eat all by themselves."
คือสังเกตได้จากมันกินข้าวคลุกปลาทูได้เยอะ กินจนหมดเกลี้ยงเลย
kheuuM sangR gaehtL daiF jaakL manM ginM khaaoF khlookH bplaaM thuuM daiF yuhH ginM johnM mohtL gliiangF leeuyM
"That is, we can observe this from the fact that they eat a lot of the fish and rice and clean up the plate."
แต่ว่าอาหารเม็ดมันก็กินได้นะครับแต่ว่ากินได้สักแป๊บหนึ่ง มันก็จะหยุดกิน แล้วก็ไปที่อื่น
dtaaeL waaF aaM haanR metH manM gaawF ginM daiF naH khrapH dtaaeL waaF ginM daiF sakL bpaaepH neungL manM gaawF jaL yootL ginM laaeoH gaawF bpaiM theeF euunL
"However, they can eat dry cat food but after eating it for just a bit, they stop eating and go somewhere else."
มีครั้งหนึ่งไปซื้อยาถ่ายพยาธิที่ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ แล้วเราก็เอามาป้อนให้มันกิน
meeM khrangH neungL bpaiM seuuH yaaM thaaiL phaH yaaM thiH theeF raanH khaaiR ooL bpaL gaawnM liiangH satL laaeoH raoM gaawF aoM maaM bpaawnF haiF manM ginM
"Once, [I] went to buy worm medicine at the pet store and we fed it to them."
คือตอนแรกผมก็คิดว่า มันอ้วนขึ้นเพราะว่ามันกินเยอะ
kheuuM dtaawnM raaekF phohmR gaawF khitH waaF manM uaanF kheunF phrawH waaF manM ginM yuhH
"At first I thought that she was getting fatter because she ate so much."
แล้วพอลูกมันเริ่มโตขึ้น เริ่มเดินได้ เริ่มขยับเขยื้อน เดินไปเดินมา เราก็เริ่มช่วยมันเลี้ยงนะครับ โดยการเอานมให้ลูกมันกินด้วย
laaeoH phaawM luukF manM reermF dto:hM kheunF reermF deernM daiF reermF khaL yapL khaL yeuuanF deernM bpaiM deernM maaM raoM gaawF reermF chuayF manM liiangH naH khrapH dooyM gaanM aoM nohmM haiF luukF manM ginM duayF
"And once the kittens started to get bigger, could walk and move around, and walk back and forth, we started to help [the mother cat] by giving milk to the kittens to drink."
เหตุผลที่เราต้องรอหนึ่งเดือนก็เพราะว่า ถ้าเรารีบทำเนี่ย มันจะไม่มีนมให้ลูกมันกิน
haehtL phohnR theeF raoM dtawngF raawM neungL deuuanM gaawF phrawH waaF thaaF raoM reepF thamM niiaF manM jaL maiF meeM nohmM haiF luukF manM ginM
"The reason that we had to wait one month was that if we hurried up to get it done, she would not have any milk to feed her kittens."
มันจะกินอะไรไม่ค่อยได้น่าสงสารมากเลย
manM jaL ginM aL raiM maiF khaawyF daiF naaF sohngR saanR maakF leeuyM
"She couldn’t eat anything at all; it was really pitiful."
นอกจากงานแล้วชีวิตเธอมีแต่กินกับนอน
naawkF jaakL ngaanM laaeoH cheeM witH thuuhrM meeM dtaaeL ginM gapL naawnM
"Outside of work, you entire life is just eating and sleeping."
เขาพาเพื่อนมากินเหล้ากันหลายคนตั้งแต่หัวค่ำ ตกดึกก็เมานอนหลับกันหัวก่ายท้ายเกยไม่น่าดูเลย
khaoR phaaM pheuuanF maaM ginM laoF ganM laaiR khohnM dtangF dtaaeL huaaR khamF dtohkL deukL gaawF maoM naawnM lapL ganM huaaR gaaiL thaaiH geeuyM maiF naaF duuM leeuyM
"He brought lots of his friends to come drinking from early in the evening; by the time it got late, they were drunk and passed out, lying around every which way. It was not a pretty sight."
เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย
khaoR glaaiM bpenM noomL jaoF samR raanM chaiH cheeM witH saehR phlaehM ginM chaiH thiaaoF dtrehL yaangL foomF feuuayM
"He has become a lazy young man and a ne'er-do-well; he conducts his life in an irresponsible manner; he just wanders around aimlessly living a life of luxury."
ถ้าคุณหิว คุณกินก่อนก็ได้ครับ
thaaF khoonM hiuR khoonM ginM gaawnL gaawF daiF khrapH
"If you’re hungry, go ahead and eat first."
แต่พ่อไม่พูดอะไร ๆ และตั้งหน้าตั้งตา กินปลาทูไหม้ตัวนั้น และหันมาถามผมว่าที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
dtaaeL phaawF maiF phuutF aL raiM aL raiM laeH dtangF naaF dtangF dtaaM ginM bplaaM thuuM maiF dtuaaM nanH laeH hanR maaM thaamR phohmR waaF theeF ro:hngM riianM bpenM yaangL raiM baangF
"But, Dad didn’t say anything; he just concentrated on eating the fish; he then turned to me and asked how things were going at school."
เลิกงานมาก็หิวตาลายกินแหลกค่ะ
leerkF ngaanM maaM gaawF hiuR dtaaM laaiM ginM laaekL khaF
"After work I was really hungry and I ate too much."
ตรอมใจขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
dtraawmM jaiM khaL naatL ginM maiF daiF naawnM maiF lapL
"I was so broken-hearted that I couldn’t eat and I couldn’t sleep."
ได้กินของทุกอย่างที่ไม่เคยกิน
daiF ginM khaawngR thookH yaangL theeF maiF kheeuyM ginM
"I ate everything I had never eaten before."
มีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อน อยากไปไหนก็ไป
meeM ginM meeM chaiH maiF daiF deuuatL raawnH yaakL bpaiM naiR gaawF bpaiM
"I have lots of everything and I am never unhappy; wherever I want to go, I go."
วัวควายต้องกินหญ้าแห้งในฤดูแล้ง
wuaaM khwaaiM dtawngF ginM yaaF haaengF naiM reuH duuM laaengH
"Cattle have to eat hay during the dry season."
หมาตัวนั้นเอาแต่กินเท่านั้น
maaR dtuaaM nanH aoM dtaaeL ginM thaoF nanH
"The only thing that dog wants to do is to eat."
ผมกินแล้ว
phohmR ginM laaeoH
"I already ate."
ผมต้องฝืนกินยา ตราบใดหมอเห็นว่า จำเป็นจริง ๆ
phohmR dtawngF feuunR ginM yaaM dtraapL daiM maawR henR waaF jamM bpenM jingM jingM
"I’ve got to take [this] medicine as long as the doctor thinks it’s really necessary."
คุณชอบกินไอติมรสอะไร
khoonM chaawpF ginM aiM dtimM rohtH aL raiM
"What ice cream flavor do you like?"
เมื่อเอ่ยถึง "ความหวาน" ก็คงต้องนึกถึง "น้ำตาล" ที่รู้จักกันดีคือ น้ำตาลทรายที่ใช้ปรุงรสหวานของอาหาร คนไทยปัจจุบันติดรสชาติหวาน แม้อาหารคาวของบางครัวเรือนก็ยังออกรสหวาน บางคนกินก๋วยเตี๋ยวเชื่อมเลยทีเดียว
meuuaF eeuyL theungR khwaamM waanR gaawF khohngM dtawngF neukH theungR namH dtaanM theeF ruuH jakL ganM deeM kheuuM namH dtaanM saaiM theeF chaiH bproongM rohtH waanR khaawngR aaM haanR khohnM thaiM bpatL jooL banM dtitL rohtH chaatF waanR maaeH aaM haanR khaaoM khaawngR baangM khruaaM reuuanM gaawF yangM aawkL rohtH waanR baangM khohnM ginM guayR dtiaaoR cheuuamF leeuyM theeM diaaoM
"When we refer to “sweetness”, we should think about “sugar” which we are very familiar with as granulated sugar which we use to sweeten food. The Thais of today have developed a sugar addiction. Even savory food in some households comes out sweet; some people eat noodles which are essentially candied."
เนื้อไม่ไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ
neuuaH maiF maiF daiF ginM nangR maiF daiF raawngM nangF aoM graL duukL maaM khwaaenR khaawM
"Sometimes just doing your job ends up with a bad result." "No good deed goes unpunished."
คีธมักจะทำไก๋เมื่อถูกถามว่าวันนี้กินขนมหวานมาใช่ไหม
kheetF makH jaL thamM gaiR meuuaF thuukL thaamR waaF wanM neeH ginM khaL nohmR waanR maaM chaiF maiH
"Keith often plays dumb when he is asked if he has eaten any sweets today, doesn't he?"
คนแก่ก็เป็นภาระหนัก เพราะไม่มีผลิตภาพเอาเลย คอยแต่จะได้กินลูกเดียว
khohnM gaaeL gaawF bpenM phaaM raH nakL phrawH maiF meeM phlitL dtaL phaapF aoM leeuyM khaawyM dtaaeL jaL daiF ginM luukF diaaoM
"The elderly are a burden because they have no productivity at all; they just sit around and consume [resources]."
อาหารแช่แข็งของอเมริกา รสชาติไม่ได้เรื่อง กินได้ไม่กี่ครั้ง ก็ต้องหันมากินข้าวไข่เจียว ผัดผักกินเองทั้งที่เวลาก็ไม่ค่อยจะมี
aaM haanR chaaeF khaengR khaawngR aL maehM riH gaaM rohtH chaatF maiF daiF reuuangF ginM daiF maiF geeL khrangH gaawF dtawngF hanR maaM ginM khaaoF khaiL jiaaoM phatL phakL ginM aehngM thangH theeF waehM laaM gaawF maiF khaawyF jaL meeM
"American frozen food has no taste whatsoever. You eat it a few times and you need to eat rice with an omelet and stir-fried vegetables to eat by yourself even though you don’t have any time to do so."
พวกเขานั่งรอเป็นอีแร้งคอยกิน
phuaakF khaoR nangF raawM bpenM eeM raaengH khaawyM ginM
"They sit like vultures waiting to pounce on the food."
ข้าจะเอาศพแกให้อีแร้งกิน
khaaF jaL aoM sohpL gaaeM haiF eeM raaengH ginM
"I will set your carcass out for the vultures!"
วันนี้ผมขอกินข้าวผัด
wanM neeH phohmR khaawR ginM khaaoF phatL
"Today I would like to have fried rice to eat."
เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ
dekL watH aaM saiR khaaoF gohnF baatL ginM meuuH thiiangF johnM imL namR samR raanM
"The children who live in the temple and who are dependent on the food leftover from the monks bowls eat lunch until they are happily satiated."
ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า
chaaiM raangF lamF meeM naaF theeF phaaM wuaaM aawkL bpaiM ginM yaaF
"The task of the big, muscular guy is to lead the cows out to pasture."
ต่อไปนี้ผมจะเลิกกินเหล้า
dtaawL bpaiM neeH phohmR jaL leerkF ginM laoF
"From now on I will quit drinking."
ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา
yaaM naawnM lapL laeH yaaM glaawmL bpraL saatL haamF seuuH ginM aehngM thaaF jaL ginM dtawngF haiF maawR sangL yaaM
"Do not buy sleeping pills or tranquilizers on your own; if you want to take them, let a doctor prescribe them for you."
เราก็เลยไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้มันกิน
raoM gaawF leeuyM bpaiM seuuH khaaoF seuuH naamH haiF manM ginM
"So, we buy food and water for it to eat."
พอมันกินอิ่ม เราก็รู้สึกมีความสุข รู้สึกแฮปปี้มาก
phaawM manM ginM imL raoM gaawF ruuH seukL meeM khwaamM sookL ruuH seukL haaepF bpeeF maakF
"Once it was full, we felt pleased, [we] felt very happy."
ให้อย่างน้อยเนี่ย ก็มีข้าวกินในวันนี้แหละนะครับ
haiF yaangL naawyH niiaF gaawF meeM khaaoF ginM naiM wanM neeH laeL naH khrapH
"Giving at least allows them to eat for at least one day."
ถ้าเอาปลาให้เขา เขาจะมีกินแค่วันเดียว แต่ถ้าสอนเขาจับปลา เขาจะมีกินไปตลอดชีวิต
thaaF aoM bplaaM haiF khaoR khaoR jaL meeM ginM khaaeF wanM diaaoM dtaaeL thaaF saawnR khaoR japL bplaaM khaoR jaL meeM ginM bpaiM dtaL laawtL cheeM witH
"If you give a man a fish, he has enough to eat for a day; but if you teach him how to fish, he will have enough to eat his entire life."
พรุ่งนี้มีสอบ ข้างบ้านเสือกกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังลั่น กูอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย
phroongF neeH meeM saawpL khaangF baanF seuuakL ginM laoF bpeertL phlaehngM siiangR dangM lanF guuM aanL nangR seuuR maiF ruuH reuuangF leeuyM
"Tomorrow I have a test. [The people] next door are making noise, drinking, and listen to loud music. I can't understand what I'm reading."
เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก
raoM ginM bplaaM thookH yaangL jaakL thaH laehM maaeH graL thangF bplaaM chaL laamR laeH graL baehnM theeF meeM glinL khaaoM jatL maakF
"We eat all kinds of seafood, even shark and rayfish which has quite a stench."
ไปหาอะไรกินกันหน่อยมั้ย
bpaiM haaR aL raiM ginM ganM naawyL maiH
"Should we go get something to eat?"
สัตว์อื่นเช่น กระทิง ใช้วิธีเดินหากินตามรอยช้าง
satL euunL chenF graL thingM chaiH wiH theeM deernM haaR ginM dtaamM raawyM chaangH
"Other animals, like the gaur, will seek food following the tracks of the elephants."
การเดินตามรอยช้างมีผลมากมาย ทางเดินสะดวก ได้กินยอดไม้สูงที่ช้างดึงลงมากองไว้
gaanM deernM dtaamM raawyM chaangH meeM phohnR maakF maaiM thaangM deernM saL duaakL daiF ginM yaawtF maaiH suungR theeF chaangH deungM lohngM maaM gaawngM waiH
"...[but] by following in the tracks of the elephants they reap multiple benefits: their path is easy to follow and the [animals] gain access to the high young vegetation which the elephants pulled down and piled up."
ในโป่งช้างมักขุดเอาดินข้างล่างขึ้นมา สัตว์อื่นก็ได้กินสะดวกขึ้น
naiM bpo:hngL chaangH makH khootL aoM dinM khaangF laangF kheunF maaM satL euunL gaawF daiF ginM saL duaakL kheunF
"At the saltlicks, the elephants dig up the earth below the surface so that other animals can access [the salt] more easily."
โดยให้มันกินทั้งนม ข้าวโพด และอาหารต่างที่มีประโยชน์
dooyM haiF manM ginM thangH nohmM khaaoF pho:htF laeH aaM haanR dtaangL theeF meeM bpraL yo:htL
"...by feeding [the horse] milk, corn, and other nutritious food."
จึงให้กินเพียงหญ้าแห้งและน้ำเป็นอาหารเท่านั้น
jeungM haiF ginM phiiangM yaaF haaengF laeH naamH bpenM aaM haanR thaoF nanH
"So, [the cavalryman] fed [his horse] only hay and water."
เมื่อคืนกินเบียร์ไปตั้ง ขวด แต่ไม่เมาแฮะ
meuuaF kheuunM ginM biiaM bpaiM dtangF hohkL khuaatL dtaaeL maiF maoM haeH
"Last night I drank a total of six bottle of beer, but I didn’t get drunk."
แต่การได้กินข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงตามร้านข้าวแกงในเมืองไทยแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
dtaaeL gaanM daiF ginM khaaoF haawmR maH liH khoonM naH phaapF suungR dtaamM raanH khaaoF gaaengM naiM meuuangM thaiM thaaepF bpenM reuuangF theeF bpenM bpaiM maiF daiF
"However, it is virtually impossible [to find] high-quality jasmine rice consumed in curry and rice shops in Thailand."
อาหารสำเร็จรูป ข้าวแกง อาหารตามสั่งที่คนจนในเมืองกิน ล้วนแต่เป็นข้าวสวยที่หุงจากข้าวสารคุณภาพต่ำราคาถูกทั้งสิ้น
aaM haanR samR retL ruupF khaaoF gaaengM aaM haanR dtaamM sangL theeF khohnM johnM naiM meuuangM ginM luaanH dtaaeL bpenM khaaoF suayR theeF hoongR jaakL khaaoF saanR khoonM naH phaapF dtamL raaM khaaM thuukL thangH sinF
"Prepackaged food, rice and curry, and the fast food which the urban poor eat all involve rice prepared from low quality, inexpensive rice."
ไปจนถึงคนไทยกินข้าวปีละกี่กิโลกรัม
bpaiM johnM theungR khohnM thaiM ginM khaaoF bpeeM laH geeL giL lo:hM gramM
"Including [the question,] how many kilograms of rice do Thais consume per year?"
กินมากขึ้นหรือน้อยลง
ginM maakF kheunF reuuR naawyH lohngM
"[Are they] consuming an increasing or decreasing amount [of rice]?"
คอยร่อนดมกลิ่นกินเกสร
khaawyM raawnF dohmM glinL ginM gaehM saawnR
"They hover and inhale the fragrance and eat the pollen."
บวกกับกับตั้งแต่มีลูก ผมไม่ค่อยรู้สึกสนุกเวลาเที่ยวเตร่ดื่มกินกับเพื่อน ๆ
buaakL gapL gapL dtangF dtaaeL meeM luukF phohmR maiF khaawyF ruuH seukL saL nookL waehM laaM thiaaoF dtrehL deuumL ginM gapL pheuuanF pheuuanF
"Furthermore, ever since I became a father, I rarely felt like having fun going out eating and drinking with my friends."
มะม่วงต้นนี้โตวันโตคืนดีจริง ปลูกได้ไม่นานก็มีลูกให้กินแล้ว
maH muaangF dtohnF neeH dto:hM wanM dto:hM kheuunM deeM jingM bpluukL daiF maiF naanM gaawF meeM luukF haiF ginM laaeoH
"This mango tree is really growing day after day; we just planted it and already it is producing edible fruit."
เธอไม่ต้องสงกาว่าเขาจะกินไม่อิ่ม
thuuhrM maiF dtawngF sohngR gaaM waaF khaoR jaL ginM maiF imL
"She needn’t worry that he would not eat his full." "You should not be in doubt that he will fail to eat until he is full." "Be assured that he will eat until his belly is full."
จะกินปะเนี่ย ไม่กินจะได้เก็บ
jaL ginM bpaL niiaF maiF ginM jaL daiF gepL
"Are you gonna eat this? If not I will put it away."
กินน้ำเยอะท้องจะได้ไม่ผูก
ginM naamH yuhH thaawngH jaL daiF maiF phuukL
"Drink lots of water so you won’t get constipated."
จะรีบกินไปไหน
jaL reepF ginM bpaiM naiR
"[You don’t have to eat so fast.] What’s the hurry?"
เขาจะกิน
khaoR jaL ginM
"He will eat."
ผมจูงควายมาถึงหนองน้ำแล้ว ควายมันจะกินหรือไม่ ก็เรื่องของควาย กูพามาถึงแล้ว มึงจะไม่กินก็ช่างมัน
phohmR juungM khwaaiM maaM theungR naawngR naamH laaeoH khwaaiM manM jaL ginM reuuR maiF gaawF reuuangF khaawngR khwaaiM guuM phaaM maaM theungR laaeoH meungM jaL maiF ginM gaawF changF manM
"I brought my buffalo to the watering hole; whether the buffalo will drink or not is up to the buffalo. I brought him here; if he doesn’t drink, well, it’s up to him." "You can lead a horse to water but you can’t make it drink.”
สุรีกินข้าวสามชามลงแต่กินไม่หมด
sooL reeM ginM khaaoF saamR chaamM lohngM dtaaeL ginM maiF mohtL
"Surii managed to eat three bowls of rice, but did not finished them."
ฉันกินหอยทากมาก่อน
chanR ginM haawyR thaakF maaM gaawnL
"I have eaten snails before."
กินอยู่เท่าที่มี ดีกว่าเป็นหนี้เพราะสร้างภาพ
ginM yuuL thaoF theeF meeM deeM gwaaL bpenM neeF phrawH saangF phaapF
"Living within your means is better than going into debt to project an image [of wealth]."
เขาไม่มีเวลาแม้แต่จะกินอาหารเช้าที่ถูกเตรียมไว้ให้
khaoR maiF meeM waehM laaM maaeH dtaaeL jaL ginM aaM haanR chaaoH theeF thuukL dtriiamM waiH haiF
"He didn’t even have time to eat the breakfast that had been prepared for him."
มีเวลากินมื้อค่ำกับคนใกล้ชิดมากขึ้น
meeM waehM laaM ginM meuuH khamF gapL khohnM glaiF chitH maakF kheunF
"You will have more time to have dinner with the people you are closest to."
อกหักเลยมานั่งกินเหล้าย้อมใจ
ohkL hakL leeuyM maaM nangF ginM laoF yaawmH jaiM
"His heart was broken so he came to drown out his sorrows with liquor."
มีอะไรก็แบ่งกันกิน
meeM aL raiM gaawF baengL ganM ginM
"Whatever you have to eat you can share with others."
สมัครทำท่าจะไปกินข้าวกลางวันข้างนอก
saL makL thamM thaaF jaL bpaiM ginM khaaoF glaangM wanM khaangF naawkF
"Samak acted as if he was going out to eat lunch."
as a prefixกินน้ำตาginM naamH dtaaMto cry; weep; shed tears
2. ไม่กิน  maiF ginM  [verb]
definition
<subject> doesn't eat; <subject> hasn't eaten

sample
sentence
คนไข้ไม่กินและก็ไม่พูด
khohnM khaiF maiF ginM laeH gaawF maiF phuutF
"The patient neither eats nor speaks."
3. ได้กิน  daiF ginM  [verb]
definition
[past and perfect tenses] <subject> has eaten; <subject> ate; <subject> did eat

4. ไม่ได้กิน  maiF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> didn't eat

5. จะกิน  jaL ginM  [verb]
definition
<subject> will eat

6. จะไม่กิน  jaL maiF ginM  [verb]
definition
<subject> won't eat

7. จะได้กิน  jaL daiF ginM  [verb]
definition
<subject> will be able to eat

8. จะไม่ได้กิน  jaL maiF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> won't be able to eat

9. ต้องกิน  dtawngF ginM  [verb]
definition
<subject> must eat

10. ไม่ต้องกิน  maiF dtawngF ginM  [verb]
definition
<subject> doesn't have to eat

11. จะต้องกิน  jaL dtawngF ginM  [verb]
definition
<subject> will have to eat

12. จะต้องไม่กิน  jaL dtawngF maiF ginM  [verb]
definition
<subject> will have to not eat

13. จะต้องได้กิน  jaL dtawngF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> will have to be able to eat

14. จะต้องไม่ได้กิน  jaL dtawngF maiF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> will have to be unable to eat

15. เคยกิน  kheeuyM ginM  [verb]
definition
<subject> has already eaten; <subject> has (ever) eaten

16. ไม่เคยกิน  maiF kheeuyM ginM  [verb]
definition
<subject> has never eaten

17. เพิ่งกิน  pheerngF ginM  [verb]
definition
<subject> has just eaten

18. เพิ่งจะกิน  pheerngF jaL ginM  [verb]
definition
<subject> has just recently eaten

19. เพิ่งได้กิน  pheerngF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> did just eat

20. กำลังกิน  gamM langM ginM  [verb]
definition
<subject> is (in the process of) eating

sample
sentence
หมากำลังกินอะไรอยู่น่ะ?
maaR gamM langM ginM aL raiM yuuL naF
"What is the dog eating?"
21. กำลังจะกิน  gamM langM jaL ginM  [verb]
definition
<subject> is about to eat; <subject> was about to eat

22. ยังกิน  yangM ginM  [verb]
definition
<subject> still eats

23. ยังไม่กิน  yangM maiF ginM  [verb]
definition
<subject> still hasn't eaten

24. ยังไม่ได้กิน  yangM maiF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> still hasn't been able to eat

25. ยังไม่เคยกิน  yangM maiF kheeuyM ginM  [verb]
definition
<subject> still has never eaten

26. ยังไม่ต้องกิน  yangM maiF dtawngF ginM  [verb]
definition
<subject> still doesn't have to eat

27. คงกิน  khohngM ginM  [verb]
definition
<subject> probably eats

28. คงไม่กิน  khohngM maiF ginM  [verb]
definition
<subject> probably doesn't eat

29. คงได้กิน  khohngM daiF ginM  [verb]
definition
<subject> has probably eaten; <subject> probably ate; <subject> probably did eat

30. คงจะกิน  khohngM jaL ginM  [verb]
definition
<subject> probably will eat; <subject> may eat; <subject> might eat

31. คงจะไม่กิน  khohngM jaL maiF ginM  [verb]
definition
<subject> probably won't eat; <subject> may not eat; <subject> might not eat

32. คงจะได้กิน  khohngM jaL daiF ginM  [verb]
definition
<subject> will probably be able to eat

33. คงจะไม่ได้กิน  khohngM jaL maiF daiF ginM  [verb]
definition
<subject> will probably be unable to eat; <subject> probably wouldn't have eaten

34. คงจะกำลังกิน  khohngM jaL gamM langM ginM  [verb]
definition
<subject> is probably (in the process of) eating

35. มักจะกิน  makH jaL ginM  [verb]
definition
<subject> will usually eat

36. มักจะไม่กิน  makH jaL maiF ginM  [verb]
definition
<subject> will usually not eat

37. ย่อมจะกิน  yaawmF jaL ginM  [verb]
definition
<subject> will surely eat

38. ย่อมจะไม่กิน  yaawmF jaL maiF ginM  [verb]
definition
<subject> surely will not eat

39. ควรกิน  khuaanM ginM  [verb]
definition
<subject> should eat

40. ควรไม่กิน  khuaanM maiF ginM  [verb]
definition
<subject> shouldn't eat

41. ควรจะกิน  khuaanM jaL ginM  [verb]
definition
[future tense] <subject> ought to eat

42. ควรจะไม่กิน  khuaanM jaL maiF ginM  [verb]
definition
[future tense] <subject> ought to not eat

43. อยากกิน  yaakL ginM  [verb]
definition
<subject> wants to eat

44. ไม่อยากกิน  maiF yaakL ginM  [verb]
definition
<subject> doesn't want to eat

45. ต้องการกิน  dtawngF gaanM ginM  [verb]
definition
<subject> needs to eat

46. ไม่ต้องการกิน  maiF dtawngF gaanM ginM  [verb]
definition
<subject> doesn't need to eat

47. ชอบกิน  chaawpF ginM  [verb]
definition
<subject> likes to eat

48. ไม่ชอบกิน  maiF chaawpF ginM  [verb]
definition
<subject> doesn't like to eat

49. ทำให้กิน  thamM haiF ginM  [verb]
definition
to cause to eat

50. ทำให้ไม่กิน  thamM haiF maiF ginM  [verb]
definition
to cause to not eat

51. เพื่อกิน  pheuuaF ginM  
definition
in order to eat

52. การกิน  gaanM ginM  [noun]
definition
[the activity of] eating

exampleอาหารการกินaaM haanR gaanM ginMfood; sustenance; provisions
sample
sentences
รองลงมาที่เตรียมตัวกันมากคือเรื่องสุขภาพ มีการออกกำลังกาย มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการกินอาหาร เป็นต้น
raawngM lohngM maaM theeF dtriiamM dtuaaM ganM maakF kheuuM reuuangF sookL khaL phaapF meeM gaanM aawkL gamM langM gaaiM meeM gaanM bprapL bpliianL lakH saL naL gaanM ginM aaM haanR bpenM dtohnF
"The next most [important] issue is health, for example, exercising and modifying the type of food we eat."
การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย
gaanM ginM maakL haiF thuukL dtawngF bpenM yaangL raiM neeH meeM lakH saL naL theeF bpenM wiH chaaM gaanM bpenM gretL khwaamM ruuH duayF
"Chewing betel nuts the right way has all the hallmarks of also being a branch of knowledge." "Knowing how to prepare and chew betel nuts is a science into itself."
53. น่ากิน  naaF ginM  [adjective]
definition
[is] delicious-looking; edible

synonymsน่าลิ้มลองnaaF limH laawngM[is] appetizing
น่าอร่อยnaaF aL raawyL[is] delicious; delectable
sample
sentences
อะไรน่ากินที่สุด
aL raiM naaF ginM theeF sootL
"Which looks like it is the best to eat?"
ส้มตำไทยน่ากินที่สุด
sohmF dtamM thaiM naaF ginM theeF sootL
"Thai papaya salad looks like the best to eat."
น่ากินจัง
naaF ginM jangM
"How appetizing!" "Sure looks good to eat!"
แถวนั้นมีอะไรน่ากินมั่ง
thaaeoR nanH meeM aL raiM naaF ginM mangF
"Is there anything good to eat there?"
คนที่หิวย่อมเห็นอาหารน่ากินกว่าปกติ
khohnM theeF hiuR yaawmF henR aaM haanR naaF ginM gwaaL bpaL gaL dtiL
"A hungry person is likely to see food as more delicious than he usually would."
54. กินใจ  ginM jaiM  [adjective, figurative]
definition
[is] impressive; profound; deep

exampleถ้อยคำกินใจthaawyF khamM ginM jaiMdeeply moving words; impressive speech
55. กินใจ  ginM jaiM  [adjective]
definition
[is] distrusting; suspicious; doubtful

56. กำลังกิน  gamM langM ginM  [adjective]
definition
[is] ready to be eaten (e.g. of fruit)

Copyright © 2018 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.