thai-language.comInternet resource
for the Thai language
มี  meeM
contents of this page
1.มีmeeMto have or possess; to be available
2.มีmeeM[existential construction] there is; there are
3.ไม่มีmaiF meeMdon't have; doesn't have; that doesn't; there are no...; there is no .
4.ได้มีdaiF meeM[past and perfect tenses] <subject> has had; <subject> had; <subject> did have
5.ไม่ได้มีmaiF daiF meeM<subject> didn't have
6.จะมีjaL meeM<subject> will have
7.จะไม่มีjaL maiF meeM<subject> won't have
8.จะได้มีjaL daiF meeM<subject> will be able to have
9.จะไม่ได้มีjaL maiF daiF meeM<subject> won't be able to have
10.ต้องมีdtawngF meeM<subject> must have; must possess
11.ไม่ต้องมีmaiF dtawngF meeM<subject> doesn't have to have
12.จะต้องมีjaL dtawngF meeM<subject> will have to have
13.เคยมีkheeuyM meeM<subject> has already had; <subject> has (ever) had
14.ไม่เคยมีmaiF kheeuyM meeM<subject> has never had
15.เพิ่งมีpheerngF meeM<subject> has just had
16.เพิ่งจะมีpheerngF jaL meeM<subject> has just recently had
17.เพิ่งได้มีpheerngF daiF meeM<subject> did just have
18.กำลังมีgamM langM meeM<subject> is (in the process of) having
19.กำลังจะมีgamM langM jaL meeM<subject> is about to have; <subject> was about to have
20.ไม่ได้กำลังมีmaiF daiF gamM langM meeM<subject> is not having; <subject> was not having
21.ยังมีyangM meeM<subject> still has
22.ยังไม่มีyangM maiF meeM<subject> still hasn't had
23.ยังไม่ได้มีyangM maiF daiF meeM<subject> still hasn't been able to have
24.ยังไม่เคยมีyangM maiF kheeuyM meeM<subject> still has never had
25.ยังไม่ต้องมีyangM maiF dtawngF meeM<subject> still doesn't have to have
26.คงมีkhohngM meeM<subject> probably has; might have; may have
27.คงไม่มีkhohngM maiF meeM<subject> probably doesn't have
28.คงได้มีkhohngM daiF meeM<subject> has probably had; <subject> probably had; <subject> probably did have
29.คงจะมีkhohngM jaL meeM<subject> probably will have; <subject> may have; <subject> might have
30.คงจะไม่มีkhohngM jaL maiF meeM<subject> probably won't have; <subject> may not have; <subject> might not have
31.คงจะได้มีkhohngM jaL daiF meeM<subject> will probably be able to have
32.คงจะไม่ได้มีkhohngM jaL maiF daiF meeM<subject> will probably be unable to have; <subject> probably wouldn't have had
33.คงจะกำลังมีkhohngM jaL gamM langM meeM<subject> is probably (in the process of) having
34.มักจะมีmakH jaL meeM<subject> will usually have
35.ย่อมจะมีyaawmF jaL meeM<subject> will surely have
36.ย่อมจะไม่มีyaawmF jaL maiF meeM<subject> surely will not have
37.ควรมีkhuaanM meeM<subject> should have
38.ควรไม่มีkhuaanM maiF meeM<subject> shouldn't have
39.ควรจะมีkhuaanM jaL meeM[future tense] <subject> ought to have
40.ควรจะไม่มีkhuaanM jaL maiF meeM[future tense] <subject> ought to not have
41.อาจมีaatL meeM<subject> may have
42.อยากมีyaakL meeM<subject> wants to have
43.ไม่อยากมีmaiF yaakL meeM<subject> doesn't want to have
44.ต้องการมีdtawngF gaanM meeM<subject> needs to have
45.ไม่ต้องการมีmaiF dtawngF gaanM meeM<subject> doesn't need to have
46.ชอบมีchaawpF meeM<subject> likes to have
47.ไม่ชอบมีmaiF chaawpF meeM<subject> doesn't like to have
48.ทำให้มีthamM haiF meeMto cause to have
49.ทำให้ไม่มีthamM haiF maiF meeMto cause to not have
50.เพื่อมีpheuuaF meeMin order to have
51.การมีgaanM meeM[the activity of] having
52.น่ามีnaaF meeMworth having
53.ที่มีtheeF meeMthat which (someone or something) has or is having
54.มีmeeM[auxiliary verb] has; have
55.มีmeeM[present participle, forming an adjective from a noun] having
56.มีmeeM[music] mi, the third note of the major diatonic scale
57.มีสิทธิ์meeM sitLto have a right to; it is likely (that); it is possible (that)

Royal Institute - 1982
มี  /มี/
[วิเศษณ์] รวย.
[วิเศษณ์] ไม่เปล่า.
[กริยา] ถือเป็นเจ้าของ, กอบด้วย, เป็น, ปรากฏ, เกิด, คงอยู่.

pronunciation guide
Phonemic Thaiมี
IPAmiː
Royal Thai General Systemmi

similar
sounding
หมี
1. common Thai word   [verb, transitive]
definition
to have or possess; to be available

categories
examplesมีแผลไหม้meeM phlaaeR maiFto have a burn
มีระบมmeeM raH bohmMto bruise; have a bruise; be bruised
มีกำลังใจขึ้นmeeM gamM langM jaiM kheunFto feel more encouraged
มีประสิทธิภาพmeeM bpraL sitL thiH phaapF[is] efficient
มีเกียรติmeeM giiatLto be dignified; to have a good reputation
มีอาการท้องร่วงmeeM aaM gaanM thaawngH ruaangFhave diarrhea
มีอาการท้องเดินmeeM aaM gaanM thaawngH deernMhave diarrhea
มีบาดแผลmeeM baatL phlaaeRto be cut; to have a wound
มีไอmeeM aiMto have a cough
มีพายุจัดmeeM phaaM yooH jatLstormy
มีชีวิตอยู่meeM cheeM witH yuuLis alive; to exist; to be alive
มีไข้meeM khaiFto have a fever; to have a temperature
ผ้าขนสัตว์อ่อน มีลวดลายเล็ก ๆ
phaaF khohnR satL aawnL meeM luaatF laaiM lekH lekH
paisley, a fabric pattern
มีชื่อเสียงmeeM cheuuF siiangR[is] famous
มีชื่อดังmeeM cheuuF dangM[is] famous
เก้าอี้นวมที่มีที่เท้าแขน
gaoF eeF nuaamM theeF meeM theeF thaaoH khaaenR
recliner; club chair
ตู้มีลิ้นชักdtuuF meeM linH chakHchest of drawers
ช่องเก็บเงินที่มีการทอนเงิน
chaawngF gepL ngernM theeF meeM gaanM thaawnM ngernM
non-exact change lane (at a toll gate)
ช่องเก็บเงินที่ไม่มีการทอนเงิน
chaawngF gepL ngernM theeF maiF meeM gaanM thaawnM ngernM
exact change lane (at a toll gate)
มีค่าmeeM khaaFhas value; valuable
มีผิวคล้ำแดดmeeM phiuR khlaamH daaetL[is] suntanned
มีประสบการณ์meeM bpraL sohpL gaanM[is] experienced
มีชีวิตชีวาmeeM cheeM witH cheeM waaM[is] lively; enthusiastic
มีสุขภาพดีmeeM sookL khaL phaapF deeMhealthy (of a person)
มีหมอกmeeM maawkL[is] foggy
มีประโยชน์meeM bpraL yo:htL[is] beneficial; useful; advantageous; [has] advantages
มีเครื่องเรือนmeeM khreuuangF reuuanM[is] furnished
มีสนุกmeeM saL nookLhave fun; have enjoyment
มีสติmeeM saL dtiL[is] conscious
มีความปรานีmeeM khwaamM bpraaM neeM[is] merciful
มีประจำเดือนmeeM bpraL jamM deuuanMto menstruate
ลูกไม่มีพ่อluukF maiF meeM phaawFillegitimate offspring
มีสตางค์meeM saL dtaangMto be rich; to have money
มีอารมณ์ขันmeeM aaM rohmM khanRbe humorous; good-humored
มีหวังmeeM wangRhopeful; optimistic
มีเชื้อไวรัส เอช ไอ วี
meeM cheuuaH waiM ratH aehtL aiM weeM
to have HIV
มีสติปัญญาดีmeeM saL dtiL bpanM yaaM deeM[is] intelligent
การมีชีวิตอยู่gaanM meeM cheeM witH yuuLexistence
ไม่มีค่าmaiF meeM khaaF[is] worthless; valueless
ความมีเกียรติkhwaamM meeM giiatLdignity
มีหนี้สินmeeM neeF sinRowe money
มีชีวิตmeeM cheeM witH[is] alive; to have a life
มีธุระmeeM thooH raH[is] busy (with work or errands)
มีครรภ์meeM khanMto be pregnant
ยังมีyangM meeMstill has...; still have...; there still is
มั่งมีmangF meeM[is] rich; wealthy; affluent; opulent
มีเมียมากmeeM miiaM maakFto have many wives; to be polygamous
มีคุณสมบัติmeeM khoonM naH sohmR batL[is] qualified
คนที่มีความเงียบขรึมkhohnM theeF meeM khwaamM ngiiapF khreumRquiet; reserved person
การมีประจำเดือนgaanM meeM bpraL jamM deuuanMmenstruation
มีมันมากmeeM manM maakFgreasy; rich; fatty (of food)
มีเหตุผลmeeM haehtL phohnR(of a person) reasonable, to have reason or rationality
มีน้ำใจmeeM namH jaiM[is] kind; generous; thoughtful
สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกsatL naamH jamM phuaakF meeM bpleuuakLshellfish
ผู้มีวิชาชีพphuuF meeM wiH chaaM cheepFprofessional
มีทางmeeM thaangMsomeway; there is a way
มีอารมณ์meeM aaM rohmMto have an erection
มีเพศสัมพันธ์meeM phaehtF samR phanMto have sexual intercourse with another person
มีชู้meeM chuuHto have an affair; commit adultery
ไม่มีมูลmaiF meeM muunM[is] groundless
ขอให้คุณมี...khaawR haiF khoonM meeMwish you have...
ตอนนี้มีdtaawnM neeH meeMnow I have
โดยไม่มีใครกระตุ้นdooyM maiF meeM khraiM graL dtoonFspontaneous
มีอุปนิสัยmeeM oopL bpaL niH saiR(of a person's trait) given to
มีเสน่ห์meeM saL naehL[is] charming; attractive; bewitching; enchanting; charismatic
มีผลกระทบmeeM phohnR graL thohpHaffect
สิ่งที่มีอยู่singL theeF meeM yuuLsupplies
มีอิทธิพลต่อmeeM itL thiH phohnM dtaawLto have influence with
มีเอกราชmeeM aehkL gaL raatF(of a country) to have independence
ไม่มีที่ไหนmaiF meeM theeF naiRnowhere
มีโอกาสmeeM o:hM gaatLto have a chance or opportunity
มีอยู่meeM yuuLto exist; remain; once was; have
ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น
phuuF damM neernM gaanM theeF meeM khwaamM graL dteuuM reuuM rohnH
activist
มีผลต่อmeeM phohnR dtaawLto affect
มีหรือส่งผลกระทบต่อ
meeM reuuR sohngL phohnR graL thohpH dtaawL
affect
มีอายุmeeM aaM yooHto be at an age of...
อนุภาคของอะตอมที่มีประจุบวกซึ่งมีขนาดประจุเท่ากับของอิเล็กตร็อนที่มีประจุลบ
aL nooH phaakF khaawngR aL dtaawmM theeF meeM bpraL jooL buaakL seungF meeM khaL naatL bpraL jooL thaoF gapL khaawngR iL lekH dtrawnM theeF meeM bpraL jooL lohpH
[Thai description of a] proton
มีหน้าmeeM naaF(to have ) balls to (do something); to dare to; to have the nerve to
สิ่งที่มีสัณฐานรูปทรงกลมคล้ายลูกบอล
singL theeF meeM sanR thaanR ruupF sohngM glohmM khlaaiH luukF baawnM
[Thai description of] a ball, ball-like shape or object, spherical or approximately spherical body or shape; sphere
เวลาที่มีความสุขมาก ๆ
waehM laaM theeF meeM khwaamM sookL maakF maakF
a ball; a thoroughly good time
คดีมีมูลkhaH deeM meeM muunMa prime facie case (a case in which the evidence produced is sufficient to enable a decision or verdict to be made unless the evidence is rebutted.)
ขุนนางยุโรปที่มีตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ
khoonR naangM yooH ro:hpL theeF meeM dtamM naengL thaaR naH thaoF thanF eernM khaawngR angM gritL
[capitalized] Count
มีเสียงกระทบหรือชนกัน
meeM siiangR graL thohpH reuuR chohnM ganM
to crash
(เครื่องดื่ม)ที่มีน้ำตาลน้อย
khreuuangF deuumL theeF meeM namH dtaanM naawyH
diet (beverage); low-sugar (beverage)
มีเอกสารประกอบmeeM aehkL gaL saanR bpraL gaawpLto have a document
มีรายได้meeM raaiM daiFto earn; have income
มีกำไรmeeM gamM raiMprofitable
มีสิทธิตามกฎหมายmeeM sitL thiH dtaamM gohtL maaiR[is] legitimate
ผู้มีใจโอบอ้อมอารี
phuuF meeM jaiM o:hpL aawmF aaM reeM
a liberal; compasionate person
ผู้มีใจกว้างphuuF meeM jaiM gwaangFliberal
มีใจป้ำmeeM jaiM bpamF[is] liberal
มีความจำเป็นmeeM khwaamM jamM bpenMto need; there is a need
มีรสmeeM rohtHto taste
มีสีเขียวน้ำเงินอ่อนmeeM seeR khiaaoR namH ngernM aawnLhaving aquamarine shades; tones; colors (pale blue-green)
หินควอร์ตซ์ชนิดหนึ่ง มีแถบสีขนานสลับกัน
hinR khwaawdF chaH nitH neungL meeM thaaepL seeR khaL naanR saL lapL ganM
onyx
หินควอร์ตซ์จำพวกโมราชนิดหนึ่ง มีสีแดงเจือเหลือง-น้ำตาล
hinR khwaawdF jamM phuaakF mo:hM raaM chaH nitH neungL meeM seeR daaengM jeuuaM leuuangR namH dtaanM
jasper
หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่งมีหลากสีเช่นเทาหรือขาวขุ่น
hinR khwaawdF bpro:hngL saiR chaH nitH neungL meeM laakL seeR chenF thaoM reuuR khaaoR khoonL
chalcedony
มีท้องmeeM thaawngHto be pregnant
มีแนวโน้มmeeM naaeoM no:hmHto have a tendency
เดาอย่างมีหลักการdaoM yaangL meeM lakL gaanMto make an educated guess
มีศีลธรรมจรรยาmeeM seenR laH thamM janM yaaM[of a person] ethical; behaving or complying with the Buddhist Precepts
อันมีจิตสำนึกanM meeM jitL samR neukHsentient
สิ่งที่คนเชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์
singL theeF khohnM cheuuaF waaF meeM amM naatF waehtF mohnM
fetish [an object (as a small stone carving of an animal) believed to have magical power to protect or aid its owner; broadly: a material object regarded with superstitious or extravagant trust or reverence]
ผู้ที่มีเค้าว่าจะแพ้
phuuF theeF meeM khaaoH waaF jaL phaaeH
an underdog
การแขวนคอหรือประหารชีวิตโดยศาลเตี้ย จากกลุ่มคนที่มิได้มีอำนาจทางกฎหมาย
gaanM khwaaenR khaawM reuuR bpraL haanR cheeM witH dooyM saanR dtiiaF jaakL gloomL khohnM theeF miH daiF meeM amM naatF thaangM gohtL maaiR
lynching
มีความเสี่ยงอย่างมากต่อmeeM khwaamM siiangL yaangL maakF dtaawLto be at a high risk of; to stand/have a high risk of
มีผลในทางลบต่อmeeM phohnR naiM thaangM lohpH dtaawLto have a negative impact on
ยุทธศาสตร์แบบมีชัยชนะร่วมกัน
yootH thaH saatL baaepL meeM chaiM chaH naH ruaamF ganM
a win-win strategy
คำที่ออกเสียงและสะกดเหมือนกัน แต่มีความหมายและที่มาต่างกัน
khamM theeF aawkL siiangR laeH saL gohtL meuuanR ganM dtaaeL meeM khwaamM maaiR laeH theeF maaM dtaangL ganM
homonyms (two or more words spelled and pronounced alike but different in meaning or derivation, e.g. the noun ขัน  and the verb ขัน )
ความรักที่คนยุโรปมีต่อรถญี่ปุ่น
khwaamM rakH theeF khohnM yooH ro:hpL meeM dtaawL rohtH yeeF bpoonL
Europeans' love affair with Japanese cars
มีขอบข่ายการออกฤทธิ์meeM khaawpL khaaiL gaanM aawkL ritH[of medicines] to affect; to produce as an effect
มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการตื่นตัว
meeM ritH gaawL haiF geertL gaanM dteuunL dtuaaM
[of medicines] to have stimulating effects
มีความหมายเป็นสัญลักษณ์
meeM khwaamM maaiR bpenM sanR yaH lakH
to stand for; to represent
ผู้ที่ที่มีปัญหาเรื่องควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
phuuF theeF theeF meeM bpanM haaR reuuangF khuaapF khoomM gaanM khapL thaaiL maiF daiF
person who cannot control bodily function(s)
มีแต่meeM dtaaeLhas only...; have only...
คุณควรตรวจดูยอดเงินในบัญชีคุณก่อน(ว่ามีเท่าไหร่)
khoonM khuaanM dtruaatL duuM yaawtF ngernM naiM banM cheeM khoonM gaawnL waaF meeM thaoF raiL
"You should check the balance in your account first (to see how much you have)"
คนที่มีคาวkhohnM theeF meeM khaaoMculpable person
คนมีโชคkhohnM meeM cho:hkFlucky person
ที่มีtheeF meeMwhich has; which have; who has; who have; there are
มีความยินดีmeeM khwaamM yinM deeMis delighted; is pleased
มีผลmeeM phohnRhas an effect on; (can) influence; has benefits
รักเรามีปีก
บินหลีกข้ามฟ้า
ไปมาหากัน

rakH raoM meeM bpeekL binM leekL khaamF faaH bpaiM maaM haaR ganM
"Our love has wings
It can fly across the sky
So that we can meet one another"
รักไม่มีพรมแดน
รักไม่มีศาสนา

rakH maiF meeM phrohmM daaenM rakH maiF meeM saatL saL naaR
"Love has no boundaries; love has no creed."
เมื่อมีการชุมนุมเช่นนี้เกิดขึ้น ก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานาถึงความเหมาะสมกับสมณสารูป บ้างก็เห็นด้วย บ้างก็ไม่เห็นด้วย
meuuaF meeM gaanM choomM noomM chenF neeH geertL kheunF gaawF gaawL haiF geertL graL saaeR wiH phaakF wiH jaanM bpaiM dtaangL dtaangL naaM naaM theungR khwaamM mawL sohmR gapL saL maH naH saaR ruupF baangF gaawF henR duayF baangF gaawF maiF henR duayF
"Whenever a gathering like this arises, it generates many different waves of criticism regarding the appropriateness and propriety of the monks' behavior. Some agree; some disagree."
มีมากมายmeeM maakF maaiM[has] a lot; [is] wealthy
ผู้มีอำนาจphuuF meeM amM naatFboss; person with power; authority figure; powers-that-be; the powerful
มีมูลค่าสูงmeeM muunM khaaF suungR[is] very valuable; dear
กลุ่มที่มีสี่คนgloomL theeF meeM seeL khohnM(of people) quartet
มีผลบังคับใช้meeM phohnR bangM khapH chaiH[has] become effective; [is] effective
คนมีสีkhohnM meeM seeRa uniformed public servant like a soldier or policeman
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
raH baawpL bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM anM meeM phraH maH haaR gaL satL sohngM bpenM bpraL mookH
A democratic system with the King as Head of State
หนี้เสียของสินเชื่อบ้านที่ปล่อยกู้แก่ผู้มีเครดิตต่ำกว่ามาตรฐาน
neeF siiaR khaawngR sinR cheuuaF baanF theeF bplaawyL guuF gaaeL phuuF meeM khraehM ditL dtamL gwaaL maatF dtraL thaanR
defauts on home loans to people with below standard credit ratings
มีแก่ใจmeeM gaaeL jaiM[is] considerate; thoughtful; [is] willing to; benevolent; kind-hearted
ผู้มีอิทธิพลphuuF meeM itL thiH phohnMinfluential people; persons of influence
มีเรือนmeeM reuuanM[fig.] [is] married
ผู้มีวัฒนธรรมphuuF meeM watH thaH naH thamMcivilized person
มีหน้ามีตาmeeM naaF meeM dtaaM[is] reputable; respectable
ความมีหน้ามีตาkhwaamM meeM naaF meeM dtaaMreputation
มีเงินmeeM ngernM[is] rich; wealthy
อย่างมีนัยสำคัญyaangL meeM naiM samR khanMhave significance; to have meaning
มีส่วนร่วมmeeM suaanL ruaamFto have a participation in; to participate in
มีเอี่ยวmeeM iaaoLto have a participation in; to participate in
สู้จนตายไม่มีวันยอม
suuF johnM dtaaiM maiF meeM wanM yaawmM
unyielding, unwilling to give up
มีเหตุมีผลmeeM haehtL meeM phohnR[is] reasonable; to have reason
คดีหมิ่นประมาทมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ เพราะมีคนชอบค้าความ จนเป็นภาระต่อบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม
khaH deeM minL bpraL maatL meeM saL thiL dtiL pheermF suungR kheunF maakF phitL bpaL gaL dtiL phrawH meeM khohnM chaawpF khaaH khwaamM johnM bpenM phaaM raH dtaawL bookL khaH laaM gaawnM naiM graL buaanM gaanM yootH dtiL thamM
Statistics indicate that libel and slander lawsuits are becoming unusually more common because there are people who want to profit from lawsuits; (these suits) are now becoming a burden for personnel within the justice system.
ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม
bpanM haaR meeM waiH gaaeF maiF daiF meeM waiH gloomF
"[It's] a problem to be solved, not to worry about."
ฟังดูมีเหตุผลfangM duuM meeM haehtL phohnRto sound reasonable; sound believable
มีบุญคุณกับmeeM boonM khoonM gapLto hold someone else’s moral obligation (i.e., someone is morally indebted to you)
มีมลทินmeeM mohnM thinM[is] spotted; mottled; dotted; dappled
ทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน
thookH khohnM meeM siiangR neungL siiangR thaoF thiiamM ganM
one man; one vote
มีกระดูกสันหลังmeeM graL duukL sanR langR[is] (a) vertebrate; has a spinal column
ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆทั้งสิ้นว่า
phohmR cheuuaF yaangL maiF meeM khaawF sohngR saiR daiM daiM thangH sinF waaF
I believe without any reservations that...
การอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข
gaanM aL phaiM yaH tho:htF detL khaatL dooyM maiF meeM ngeuuanF khaiR
an unconditional and absolute pardon
ไม่มีmaiF meeMthere is not; without
ไม่มีขื่อมีแปmaiF meeM kheuuL meeM bpaaeM[is] without discipline; undisciplined; without regulation; lawless
ความไม่มีขื่อมีแปkhwaamM maiF meeM kheuuL meeM bpaaeMthe lack of order; lawlessness
พอมีกินมีใช้phaawM meeM ginM meeM chaiH[is] not poor but not extravagant; [has] some money for savings
พอมีพอกินphaawM meeM phaawM ginMjust having enough of; middle class; just like average middle class people
มีฐานะปานกลางmeeM thaaR naH bpaanM glaangMjust like average middle class people
พอมีอันจะกินphaawM meeM anM jaL ginMrather rich; well-off
ไม่มีงานทำmaiF meeM ngaanM thamM[is] unemployed; out of job; out of work
ไม่มีพิษมีภัยmaiF meeM phitH meeM phaiM[is] harmless; innocuous
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยmaiF meeM bpeeL maiF meeM khluyLwithout fanfare; unannounced; without warning
มีความสำคัญอย่างยิ่งmeeM khwaamM samR khanM yaangL yingF[is] extremely important
มีมูลค่าสูงmeeM muunM khaaF suungRhas great value
ไม่ค่อยมีmaiF khaawyF meeMdoes not have very much
น้ำซุบถ้วยนี้โหรงเหรงเหลือเกินมีแต่น้ำไม่มีเนื้อ
naamH soopH thuayF neeH ro:hngR raehngR leuuaR geernM meeM dtaaeL naamH maiF meeM neuuaH
This bowl of soup is thin and watery; it is almost all water and little meat.
มีผลไปถึงmeeM phohnR bpaiM theungRto have an effect on; to affect
คนมีสมบัติkhohnM meeM sohmR batLa person of wealth
ผู้มีอันจะกินphuuF meeM anM jaL ginMa wealthy person
มีฤทธิ์มีเดชmeeM ritH meeM daehtL[is] powerful; forceful
อย่างมีระบบyaangL meeM raH bohpLsystematically; orderly; methodically
มีเส้นมีสายmeeM senF meeM saaiRto have a circle of friends; have a group of helpers; have insiders
มีเส้นสายmeeM senF saaiRto have a circle of friends; have a group of helpers; have insiders
ผีไม่มีศาลpheeR maiF meeM saanR[metaphor] wandering; without a fixed place to live; without permanent residence
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด
jaoF maiF meeM saanR sohmR phaanM maiF meeM watH
[metaphor] a person who has no fixed address; a wanderer
มีนอกมีในmeeM naawkF meeM naiMto have a hidden interest in
มีทัศนคติคับแคบ
meeM thatH saL naH khaH dtiL khapH khaaepF
to have a narrow minded; a limited perspective
ไม่มีชื่อmaiF meeM cheuuFnameless; without a name
ฝนชนิดมีลูกเห็บfohnR chaH nitH meeM luukF hepL[Thai description of] sleet
ไม่มีขื่อแปmaiF meeM kheuuL bpaaeM[is] undisciplined; unruly; uncontrolable
ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
phuuF meeM baaM raH meeM naawkF ratH thaL thamM maH nuunM
a person with extra-constitutional authority or prestige
ข่าวไม่มีมูลkhaaoL maiF meeM muunMrumor; dirt; unfounded news; senseless gossip; groundless news; slander; buzz
มีน้ำมีนวลmeeM naamH meeM nuaanMto look healthy
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์พระทรงเป็นประมุข
khaH naH bpaL dtiL ruupF gaanM bpohkL khraawngM naiM raH baawpL bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM anM meeM phraH maH haaR gaL satL phraH sohngM bpenM bpraL mookH
The Council for Democratic Reform under the Constitutional Monarchy
อวนล้อมจับมีสายมานuaanM laawmH japL meeM saaiR maanM[fishing] purse seine
มีแต่meeM dtaaeLthere are only... ; there is only...
เวลาอาวรณ์ตอนสุดสัปดาห์จะผ่านพ้น ยังมีคนต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีวันพัก เพียงเพื่อจักยังชีพ
waehM laaM aaM waawnM dtaawnM sootL sapL daaM jaL phaanL phohnH yangM meeM khohnM dtawngF haaR chaaoH ginM khamF maiF meeM wanM phakH phiiangM pheuuaF jakL yangM cheepF
"While we lament the passing of our weekend, there are people who must go from hand to mouth with no day off, just to survive."
มีมติmeeM maH dtiLto vote; reach a conclusion; resolve
มีสกุลmeeM saL goonMnoble; grand; majestic; high; honourable
มีสกุลmeeM saL goonM[is] high class; honourable; socially prominent
มีอารมณ์meeM aaM rohmM[is] in the mood for
ผู้มีอำนาจphuuF meeM amM naatFan authoritarian; autocrat; despot; tyrant; dictator
ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก
bpraL yo:htL naaM napH bpaL gaanM khaawngR saaengR aaM thitH meeM khoonM naH khaaF dtaawL maH nootH maakF
"The sun provides many benefits to mankind."
มีใจเป็นนักกีฬาmeeM jaiM bpenM nakH geeM laaMto have sportsmanship; have the courtesy of an athlete
มีชีวิตรอดmeeM cheeM witH raawtFto survive
การมีชีวิตรอดgaanM meeM cheeM witH raawtFsurvival
มีเงินmeeM ngernMto have money
จักรยานยนต์แบบมีพ่วงข้าง
jakL graL yaanM yohnM baaepL meeM phuaangF khaangF
motorcycle with a sidecar
เพลงที่มีท่วงทำนองอันไพเราะ
phlaehngM theeF meeM thuaangF thamM naawngM anM phaiM rawH
a song with a beautiful melody
มีเป้าหมายแฝงเร้นอยู่ในใจ
meeM bpaoF maaiR faaengR renH yuuL naiM jaiM
to have a hidden purpose; harbor a hidden agenda
ยากดีมีจนyaakF deeM meeM johnMwhether rich or poor
มีหวังmeeM wangR[is] likely (to be an unpleasant outcome) [often used with พอดี]
มีเงินน้อยmeeM ngernM naawyH[financially] [is] poor; of modest means
มีเหตุmeeM haehtLto have a reason (to do something_
มีเรื่องmeeM reuuangFto have a disagreement with; get into a fight with
มีส่วนmeeM suaanLto participate in; have a hand in; have partial responsibility for
มีอันจะกินmeeM anM jaL ginM[is] rich; wealthy; well-to-do
มีอันเป็นmeeM anM bpenMto happen unexpectedly
มีประชากรเบาบางmeeM bpraL chaaM gaawnM baoM baangM[is] thinly populated; has few inhabitants
มีสติmeeM saL dtiLto have the presence of mind (to); give due consideration to; think logically about
ไม่ค่อยมีmaiF khaawyF meeMdid not occur
มีน้ำหนักเบาmeeM namH nakL baoM[is] light (in weight)
มีอคติกับmeeM aL khaH dtiL gapLto be prejudiced against; biased against
มีหลุมมีบ่อmeeM loomR meeM baawL[is] full of potholes; bumpy; unimproved (road)
คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
khaH naH gamM maH gaanM bpraL chaaM chohnM pheuuaF bpliianL bplaaengM bpraL thaehtF thaiM haiF bpenM bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM theeF sohmR buunM anM meeM phraH maH haaR gaL satL bpenM bpraL mookH
People's Committee for a Perfect Democracy with the King as Head of State
ยายมายายมีyaaiM maaM yaaiM meeMan innocent simpleton; unsophisticate
อยู่ดีมีสุขyuuL deeM meeM sookLto live well and be happy; have a happy life; live a contented life; is alive and well
มีเงินมีทองmeeM ngernM meeM thaawngM[is] wealthy
ถอยแบบมีเหลี่ยมthaawyR baaepL meeM liiamLto retreat for strategic reasons
การถอยแบบมีเหลี่ยมgaanM thaawyR baaepL meeM liiamLstrategic retreat
มีฝั่งมีฝาmeeM fangL meeM faaR[is] stable; durable; long-lasting; has stability
มีเหย้ามีเรือนmeeM yaoF meeM reuuanM[is] married; settled down
มีเหย้ามีเรือนmeeM yaoF meeM reuuanMto have a home; have a family
มีสมาธิจดจ่อmeeM saL maaM thiH johtL jaawLto have extreme concentration
มีสมาธิจดจ่อmeeM saL maaM thiH johtL jaawL[is] completely absorbed in
มีชื่อmeeM cheuuF[is] famous; well known
ของมีคมkhaawngR meeM khohmMsharp object
มีขื่อมีแปmeeM kheuuL meeM bpaaeM[is] disciplined; orderly; lawful
มีขื่อมีแปmeeM kheuuL meeM bpaaeMto have law and order
ไม่มีmaiF meeMto not have
มีหุ้นมีส่วนmeeM hoonF meeM suaanLto have an ownership interest in
ผู้มีพระคุณphuuF meeM phraH khoonMbenefactor; one's parents
มีไหวพริบmeeM waiR phripH[is] shrewd; quick; smart; sharp
เสียงหยุดมีลมsiiangR yootL meeM lohmM[linguistics] aspirated stop (ph-, kh-, th-)
มรรคมีองค์แปดmakH meeM ohngM bpaaetLNoble eightfold path [in Buddhist teaching]
มีหัวไว้คั่นหูmeeM huaaR waiH khanF huuR[is] very stupid; a blockhead; really stupid; really dumb; a moron
มีใจmeeM jaiMto care about; have feelings for; like
มีนิสัยตรงไปตรงมาราวกับไม้บรรทัดเหล็ก
meeM niH saiR dtrohngM bpaiM dtrohngM maaM raaoM gapL maaiH banM thatH lekL
[is] as honest and straight forward as a straight metal ruler; [is] a straight shooter
มีความหมายตามตัวอักษร
meeM khwaamM maaiR dtaamM dtuaaM akL saawnR
to have a literal meaning
ตามมีตามเกิดdtaamM meeM dtaamM geertLas it exists; whatever is there; what is at hand; catch as catch can; as best as one can
โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
o:hF cheeM witH meeM aL raiM dtangF yuhH yaeH
Oh! Life is full of so many things
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtaaeL singL theeF meeM maiF meuuanR kheuuM khwaamM fanR
But, that which are so unique are our dreams
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
meeM cheeM witH geertL maaM khaaeF khrangH diaaoM thaoF nanH
You live your life only once
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
meeM raangM wanM fanR faiL haiF faiL fanR
To be rewarded with dreams you dreamed of
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น...
meeM cheeM witH geertL maaM khaaeF khrangH diaaoM thaoF nanH
You are given but one shot at life
เฉพาะสิ้นปีนี้คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนออกเที่ยวนอกประเทศ ๑๓๓ ล้านคน
chaL phawH sinF bpeeM neeH khaatF maaiR waaF jaL meeM nakH thaawngF thiaaoF jeenM aawkL thiaaoF naawkF bpraL thaehtF raawyH saamR sipL saamR laanH khohnM
It is estimated that at the end of this year in particular there will be 133 million Chinese tourists traveling overseas.
มีหนวดมีเคราmeeM nuaatL meeM khraoM[is] bearded; has a beard
มีเคราmeeM khraoMto have a beard; [is] bearded
บางสิ่งที่เขาขาด เราอาจมี
baangM singL theeF khaoR khaatL raoM aatL meeM
Someone may lack a gift that we ourselves have
มีรสชาติmeeM rohtH chaatF[is] delicious; tasty; flavorable; toothsome
มีรสชาติmeeM rohtH chaatF[is] cool; interesting; gives a good impression; memorable
sample
sentences
เขามีนกเขาสองตัว
khaoR meeM nohkH khaoR saawngR dtuaaM
"He has two doves."
เขามีลูกฟุตบอล
khaoR meeM luukF footH baawnM
"He has a soccer ball." — "He has the soccer ball."
มีอะไรเกิดขึ้น
meeM aL raiM geertL kheunF
"What happened?"
ในหัวใจของฉันมีเพียงคุณ
naiM huaaR jaiM khaawngR chanR meeM phiiangM khoonM
"In my heart there’s only you."
ถึงรู้ว่ามีอุปสรรคมากเพียงไร แต่ผมก็ตั้งใจแล้วว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จ
theungR ruuH waaF meeM oopL bpaL sakL maakF phiiangM raiM dtaaeL phohmR gaawF dtangF jaiM laaeoH waaF jaL thamM ngaanM neeH haiF samR retL
"Though I know how many snags are awaiting, I was determined to get the work finished."
มีอะไรก็เพจมาบอกนะ
meeM aL raiM gaawF phaehtF maaM baawkL naH
"Should you have any info, page me."
มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง
meeM siiangR lanF dangM bpriiangF
"There was a sudden, loud, crashing sound."
รถเมล์ที่ผมรอยังไม่โผล่มาซักคัน...ต้องมีอุบัติเหตุแหง ๆ เลย
rohtH maehM theeF phohmR raawM yangM maiF phlo:hL maaM sakH khanM dtawngF meeM ooL batL dtiL haehtL ngaaeR ngaaeR leeuyM
"The bus I've been waiting for hasn't showed up yet. I bet there must have been an accident."
รายการดังกล่าวทั้งหมด มีมูลค่ารวม ๓๐๐๐ บาท
raaiM gaanM dangM glaaoL thangH mohtL meeM muunM khaaF ruaamM saamR phanM baatL
"The total package is worth 3000 baht."
วันนี้มีอะไรกิน
wanM neeH meeM aL raiM ginM
"What food do you have today?"
คู่มือนี้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางจาวาสคริปต์อยู่แล้ว
khuuF meuuM neeH samR rapL phuuF theeF meeM pheuunH thaanR thaangM jaaM waaM saL khripH yuuL laaeoH
"This manual is meant for those who already know the basics of JavaScript."
คุณมีรถไหมครับ
khoonM meeM rohtH maiH khrapH
[spoken by male] "Do you have a car?"
ไม่มีค่ะ
maiF meeM khaF
[spoken by female] "No, I don't have (one, it)."
มีค่ะ
meeM khaF
[spoken by a female] "Yes, I have (some, one, it)."
มีรถอยู่ที่นี่ไหมคะ
meeM rohtH yuuL theeF neeF maiH khaH
[spoken by female] "Is there a car here?"
เขาไม่มีรถค่ะ
khaoR maiF meeM rohtH khaF
[spoken by female] "She hasn’t got a car."
มีขวดไม่มาก
meeM khuaatL maiF maakF
"There are not many bottles."
วันนี้ที่พัทยามีเรือใหญ่ไม่มาก
wanM neeH theeF phatH thaH yaaM meeM reuuaM yaiL maiF maakF
"There were not many big boats at Pattaya today."
มีคนมาหาคุณ
meeM khohnM maaM haaR khoonM
"There is someone to see you."
มีใครอยู่ไหม
meeM khraiM yuuL maiH
"Is there anybody at home?"
ไม่มีใครอยู่
maiF meeM khraiM yuuL
"There is nobody in."
วันนี้ฉันไม่มีรถ
wanM neeH chanR maiF meeM rohtH
"I haven’t got a car today."
ไม่มีใครอยู่ที่นั่น
maiF meeM khraiM yuuL theeF nanF
"There is nobody living there."
ไม่มีใครเห็นเขาเลยวันนี้
maiF meeM khraiM henR khaoR leeuyM wanM neeH
"Nobody has seen him today."
เดี๋ยวนี้ ฉันมีบ้านหลังเล็ก ๆ ที่บางกะปิ
diaaoR neeH chanR meeM baanF langR lekH lekH theeF baangM gaL bpiL
"Now I have a small house in Bangkapi."
มีเงินเท่าไหร่ครับ
meeM ngernM thaoF raiL khrapH
[spoken by male] "How much money have you?"
มีแค่สิบบาทครับ
meeM khaaeF sipL baatL khrapH
[spoken by male] "I have only 10 baht."
มีสิบบาทไหมครับ
meeM sipL baatL maiH khrapH
[spoken by male] "Have you got 10 baht?"
มีครับ... นี่สิบบาท
meeM khrapH neeF sipL baatL
[spoken by male] "Yes, here is 10 baht."
เปล่าครับ ไม่ได้เล่นมีธุระมาก
bplaaoL khrapH maiF daiF lenF meeM thooH raH maakF
[spoken by male] "No, I didn’t. I was very busy."
มีน้ำแข็งไหมครับ
meeM namH khaengR maiH khrapH
[spoken by male] "Have you any ice?"
มีครับ
meeM khrapH
[spoken by male] "Yes, we have."
มีไหม
meeM maiH
"Have you any?"
ฉันมีงานต้องทำ
chanR meeM ngaanM dtawngF thamM
"I have some work I must do."
มีผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนอยู่ที่นี่
meeM phuuF chaaiM saawngR khohnM phuuF yingR saamR khohnM yuuL theeF neeF
"There are two men and three women living there."
มีสุนัขใหญ่ตัวหนึ่งอยู่บ้านนั้น
meeM sooL nakH yaiL dtuaaM neungL yuuL baanF nanH
"There is a big dog that lives in that house."
คุณมีรถกี่คันครับ
khoonM meeM rohtH geeL khanM khrapH
[spoken by male] "How many cars have you?"
มีสองคันครับ
meeM saawngR khanM khrapH
[spoken by male] "I have two (cars)."
หมาขี้ ไม่มีใครยกหาง
maaR kheeF maiF meeM khraiM yohkH haangR
"Self-praise is no recommendation."
เขาอาจจะมีหรือไม่มีแผนอะไรในใจก็ได้...ใครจะไปรู้
khaoR aatL jaL meeM reuuR maiF meeM phaaenR aL raiM naiM jaiM gaawF daiF khraiM jaL bpaiM ruuH
"He might or might not be up to something — Who knows?"
ผมมีขวดเปล่าอยู่ห้าใบ
phohmR meeM khuaatL bplaaoL yuuL haaF baiM
"I have five empty bottles."
เซลล์สมองเรานั้น สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ห้า นาที โดยไม่มีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยง
saehnM saL maawngR raoM nanH saaR maatF meeM cheeM witH yuuL daiF phiiangM khaaeF haaF naaM theeM dooyM maiF meeM leuuatF laiR wiianM maaM liiangH
"The cells of the brain can live only minutes without circulating blood."
ภายใต้สภาพการณ์แบบนี้คงจะไม่มีใครนิ่งเฉยอยู่ได้
phaaiM dtaaiF saL phaapF gaanM baaepL neeH khohngM jaL maiF meeM khraiM ningF cheeuyR yuuL daiF
"Under a condition like this, no one will probably remain calm."
ไม่มีแม้แต่ใครซักคน ที่อยากจะขันอาสา
maiF meeM maaeH dtaaeL khraiM sakH khohnM theeF yaakL jaL khanR aaM saaR
"Nary a person wanted to volunteer."
ในสวนมีไก่มาก
naiM suaanR meeM gaiL maakF
"There are many fowls in the garden."
ในกรุงเทพฯ มีรถมากกว่าในสงขลา
naiM groongM thaehpF meeM rohtH maakF gwaaL naiM sohngR khlaaR
"There are more cars in Bangkok than in Songkla."
สุดามีลูกแมวสามตัว...ตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียสอง
sooL daaM meeM luukF maaeoM saamR dtuaaM dtuaaM phuuF neungL dtuaaM miiaM saawngR
"Suda has three kittens, a male and two females."
มีที่ใหญ่กว่านี้ไหม
meeM theeF yaiL gwaaL neeH maiH
"Do you have anything bigger than these?"
มียาแอสไพรินไหมคะ
meeM yaaM aaetL phaiM rinM maiH khaH
[spoken by a female] "Do you have any Aspirin?"
เพื่อนผมคนนึงจะมาทานข้าวเที่ยงด้วย มีอาหารพอไหม?
pheuuanF phohmR khohnM neungM jaL maaM thaanM khaaoF thiiangF duayF meeM aaM haanR phaawM maiH
[spoken by a male] "I have a friend coming for lunch. Have you enough?"
คุณทราบไหมครับว่า เขามีบ้านกี่หลัง?
khoonM saapF maiH khrapH waaF khaoR meeM baanF geeL langR
[spoken by a male] "Do you know how many houses he has?"
มีสีอะไรอีก?
meeM seeR aL raiM eekL
"What other colors do you have?"
มีหลายสีเลยค่ะ ผ้าแดงผืนนี้สิคะ...งามมากทีเดียว
meeM laaiR seeR leeuyM khaF phaaF daaengM pheuunR neeH siL khaH ngaamM maakF theeM diaaoM
[spoken by a female] "We have many colours, this red cloth is very good."
สีนี้อ่อนเกินน่ะ มีที่สีแก่กว่านี้ไหม
seeR neeH aawnL geernM naF meeM theeF seeR gaaeL gwaaL neeH maiH
"This color is too light. Do you have any darker cloth than this?"
มีมะม่วงอะไรขายบ้างคะเนี่ย?
meeM maH muaangF aL raiM khaaiR baangF khaH niiaF
[spoken by a female] "What sort of mangoes do you have?" "What kind of mangoes are you selling?"
มีสองพันธุ์ค่ะ... พันธุ์นี้หวานแหลม. คุณจะเอาพันธุ์ไหน?
meeM saawngR phanM khaF phanM neeH waanR laaemR khoonM jaL aoM phanM naiR
[spoken by a female] "We have two sorts/kind, sir. This one is very sweet. Which one would you like?"
มีเสื้อเชิ้ตสองแบบครับ...แบบมีดอก กับไม่มีดอก
meeM seuuaF cheertH saawngR baaepL khrapH baaepL meeM daawkL gapL maiF meeM daawkL
[spoken by a male] "We have two sorts of shirt, one with a pattern and one without."
ผมเข้าใจว่า ในเมืองไทย ปลาดุกเป็นปลาที่มีเนื้อกินอร่อยที่สุด
phohmR khaoF jaiM waaF naiM meuuangM thaiM bplaaM dookL bpenM bplaaM theeF meeM neuuaH ginM aL raawyL theeF sootL
[spoken by a male] "I understand that catfish is the tastiest fish in Thailand."
มีต้นสนสูง ๆ ต้นนึงอยู่หน้าบ้าน
meeM dtohnF sohnR suungR suungR dtohnF neungM yuuL naaF baanF
"There is a very tall pine tree in front of the house."
บ้านเรามีกันอยู่ห้าคน...ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง
baanF raoM meeM ganM yuuL haaF khohnM phuuF chaaiM saamR phuuF yingR saawngR
"There are altogether five people in our house: Three men and two girls."
คุณมีบ้านให้เช่าบ้างไหม
khoonM meeM baanF haiF chaoF baangF maiH
"Have you got some houses to let?"
มีครับ คุณต้องการบ้านที่มีห้องนอนกี่ห้องครับ
meeM khrapH khoonM dtawngF gaanM baanF theeF meeM haawngF naawnM geeL haawngF khrapH
"Yes, I have. You want a house with how many bedrooms?"
ดิฉันต้องการบ้านที่ข้างบนมีห้องนอนสามห้องค่ะ
diL chanR dtawngF gaanM baanF theeF khaangF bohnM meeM haawngF naawnM saamR haawngF khaF
"I want one with three bedrooms upstairs."
เวลานี้ที่ตลาดมีผลไม้หลายอย่าง
waehM laaM neeH theeF dtaL laatL meeM phohnR laH maaiH laaiR yaangL
"There are many sorts of fruit in the market now."
มีอะไรให้ผมทำบ้างไหมครับ
meeM aL raiM haiF phohmR thamM baangF maiH khrapH
"Is there anything I can do for you?"
มีฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นทุกปี
meeM faL rangL maaM thiaaoF meuuangM thaiM maakF kheunF thookH bpeeM
"There are more foreigners visiting (coming to visit) Thailand every year."
ลูกชายของคุณมีความรู้มาก
luukF chaaiM khaawngR khoonM meeM khwaamM ruuH maakF
"Your son knows a lot. (Has a lot of knowledge)"
อยู่ไกลจากที่นี่มาก แต่มีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่โน้น
yuuL glaiM jaakL theeF neeF maakF dtaaeL meeM theeF thamM gaanM bpraiM saL neeM yuuL theeF no:hnH
"It is a long way from here but there is a post office over there."
ผมคิดว่าเรียนภาษาไทยไม่ง่าย คุณมีความเห็นอย่างไร
phohmR khitH waaF riianM phaaM saaR thaiM maiF ngaaiF khoonM meeM khwaamM henR yaangL raiM
"I think it is not easy to learn Thai. What is your opinion?"
มีที่นั่งว่างไหม
meeM theeF nangF waangF maiH
"Have you any vacant seats?"
มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่
meeM ngernM napH bpenM naawngH meeM thaawngM napH bpenM pheeF
"A full purse never lacks friends."
มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม
meeM ngernM meeM thaawngM jaehnM raH jaaM daiF meeM maaiH meeM raiF bpluukL reuuanM ngaamM
"Money talks."
มีเมียผิด คิดจนตัวตาย ตัดผมผิด คิดเจ็ดวันหาย
meeM miiaM phitL khitH johnM dtuaaM dtaaiM dtatL phohmR phitL khitH jetL wanM haaiR
"Marry in haste and repent at leisure."
หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง
naamR laaemR maiF meeM khraiM siiamF maH naaoM glohmM gliiangF maiF meeM khraiM gleungM
"A genius is born, not made."
หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง
naaF dtaangL meeM huuR bpraL dtuuM meeM chaawngF
"Walls have ears."
หน่วยพันธุกรรมดีเอ็นเอถูกทอนลงเป็นหน่วยย่อย ๆ ในอันที่จะวัดจำนวนของยีนว่ามีกี่ชุด
nuayL phanM thooH gamM deeM enM aehM thuukL thaawnM lohngM bpenM nuayL yaawyF yaawyF naiM anM theeF jaL watH jamM nuaanM khaawngR yeenM waaF meeM geeL chootH
"To measure the number of gene copies, the cellular DNA is broken into small pieces."
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
khwaamM maiF meeM ro:hkF bpenM laapF anM bpraL seertL
"Health is better than wealth."
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา
ngaanM liiangH dtawngF meeM wanM leerkF raaM
"All good things come to an end."
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว
meeM thaawngM thaoF nuaatL goongF naawnM saL doongF johnM reuuanM waiR
to become too paranoid or panic-stricken over one's inconsiderable amount of wealth
มีสลึงพึงบรจบให้ครบบาท
meeM saL leungR pheungM baawM raH johpL haiF khrohpH baatL
"Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves."
มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน
meeM ngernM reuuR jaL raiH khaawngR meeM thaawngM reuuR jaL raiH waaenR
"A golden key opens every door."
ผาณิตผิชิดมด จะอดบ่อาจจะมี
phaaR nitH phiL chitH mohtH riH jaL ohtL baawL aatL jaL meeM
"Like an ant next to sugar, who can resist?"
มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี
maH phraaoH dteuunL dohkL yaaM johkL dteuunL meeM
"Set a beggar on horseback, and he’ll ride to the devil."
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งไม่มีพ่าย
ruuH khaoR ruuH raoM rohpH raawyH khrangH maiF meeM phaaiF
"Use your wisdom and skills (i.e. not strength) to study and conquer the enemy, and the victory will always be yours."
วันพระไม่ได้มีหนเดียว
wanM phraH maiF daiF meeM hohnR diaaoM
"Every dog has his day."
ก็ไม่มีอะไรที่ผมจะทำได้แล้วล่ะ
gaawF maiF meeM aL raiM theeF phohmR jaL thamM daiF laaeoH laF
"There's nothing I can do about it."
คุณพอมีเวลาพาฉันไปไหม
khoonM phaawM meeM waehM laaM phaaM chanR bpaiM maiH
"Do you have time to show me the way?"
ร้านอาหารนี้มีกิมจิดี คุณอยากจะลองดูไหม
raanH aaM haanR neeH meeM gimM jiL deeM khoonM yaakL jaL laawngM duuM maiH
"This restaurant has good kimchee. Do you want to try it?"
คุณมีเพื่อนสนิทมากไหม
khoonM meeM pheuuanF saL nitL maakF maiH
"Do you have a lot of close friends?"
คุณมีหนังสือเดินทางไหม
khoonM meeM nangR seuuR deernM thaangM maiH
"Do you have a passport?"
มีเนื้อหาเรียกร้องขอความเห็นใจจากสังคม และแบะท่าพร้อมเจรจากับกลุ่มอำนาจใหม่
meeM neuuaH haaR riiakF raawngH khaawR khwaamM henR jaiM jaakL sangR khohmM laeH baeL thaaF phraawmH jaehnM raH jaaM gapL gloomL amM naatF maiL
"The gist was to call for sympathy from society and to hint at a readiness to negotiate with the new powers that be."
นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร
nakH gaanM meuuangM khatH khaanH huaaR chohnM faaR maiF meeM khraiM yaawmM khraiM
"The politicians obstinately disagreed with each other; no one yielded to anyone else."
หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม
yingR thaiM yookH bpatL jooL banM huuhrL aoM khaaF niH yohmM khaawngR phuuF yingR thaaepL aL maehM riH gaaM phrawH henR waaF go:hF gehR meeM rohtH niH yohmM
"Nowadays, Thai women are infatuated with the fashions of American women because they believe that chic is in."
ก่อนหน้านี้มีเสียงท้วงติงไม่เห็นด้วยกับการเปิดให้ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
gaawnL naaF neeH meeM siiangR thuaangH dtingM maiF henR duayF gapL gaanM bpeertL haiF lohngM bpraL chaaM maH dtiL raangF ratH thaL thamM maH nuunM
"Prior to this time, a protest was voiced opposing the holding of a referendum on the draft constitution."
โอกาสที่เขาจะกลับมาลุยโคลนการเมือง มีไม่มากนัก
o:hM gaatL theeF khaoR jaL glapL maaM luyM khlo:hnM gaanM meuuangM meeM maiF maakF nakH
"The likelihood that he will return to wade through the muck of politics is not very great."
มังสวิรัติเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีผักและผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใยอาหารมากพอ
mangM saL wiH ratH bpenM aaM haanR theeF meeM bpraL yo:htL dtaawL raangF gaaiM meeM phakL laeH phohnR laH maaiH seungF thamM haiF daiF rapH gaakL yaiM aaM haanR maakF phaawM
"Vegetarian food is food that is beneficial for our bodies. It contains vegetables and fruits which allow us to receive sufficient amounts of dietary fiber."
เราเกิดมาจากดินที่มีเนื้อหนังมังสะและความรู้สึก
raoM geertL maaM jaakL dinM theeF meeM neuuaH nangR mangM saL laeH khwaamM ruuH seukL
"We are born from the earth and are comprised of flesh and feelings."
แถวนี้มีร้านอาหารเจมั้ย?
thaaeoR neeH meeM raanH aaM haanR jaehM maiH
"Is there a vegetarian restaurant near here?"
จานนี้มีเนื้อสัตว์มั้ย?
jaanM neeH meeM neuuaH satL maiH
"Is there any meat in this dish?"
อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นมาจากพืชผักธรรมชาติล้วน ๆ ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน
aaM haanR jaehM bpenM aaM haanR theeF bproongM kheunF maaM jaakL pheuutF phakL thamM maH chaatF luaanH luaanH maiF meeM neuuaH satL bpaL bpohnM
"'Vegetarian food' is food which is made only from natural vegetables; there is no mixing with any animal meat."
การรับประทานอาหารเจ ทำให้มีโอกาสได้กินพืชผักที่มีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิด
gaanM rapH bpraL thaanM aaM haanR jaehM thamM haiF meeM o:hM gaatL daiF ginM pheuutF phakL theeF meeM khoonM bpraL yo:htL maakF maaiM laaiR chaH nitH
"Eating vegetarian food gives us a chance to eat vegetables and products of the earth which have many different kinds of benefits."
เว็บไซต์นี้มีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาไทย
wepH saiM neeH meeM khrohpH thookH yaangL theeF giaaoL gapL phaaM saaR thaiM
"This website has everything concerning the Thai language."
นายทุนไทยดำเนินธุรกิจได้เพราะมีเส้นสนกลในในระบบราชการ
naaiM thoonM thaiM damM neernM thooH raH gitL daiF phrawH meeM senF sohnR gohnM naiM naiM raH bohpL raatF chaH gaanM
"The owners of wealth are able to conduct business because they have knowledge of the inner workings of the bureaucracy."
เราก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีพลัง สามารถต่อสู้ได้
raoM gaawF jaL bpenM gloomL bpenM gaawnF meeM phaH langM saaR maatF dtaawL suuF daiF
"We shall act as one; we are powerful; and we have the ability to fight!"
เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้ายที่มีอุดมคติเช่นเดียวกัน
khaoR fakL faaiL yuuL gapL phuaakF faaiL saaiH theeF meeM ooL dohmM khaH dtiL chenF diaaoM ganM
"He is attracted to side with the Left with whom he shares the same ideals."
การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
gaanM seuuH rohtH baaepL phaawnL dtawngF meeM khohnM maaM khamH bpraL ganM sanR yaaM yaangL naawyH neungL khohnM
"In buying an automobile on credit, (the purchaser) must have at least one person ensuring the contract."
มีความเป็นห่วงและวิตกกังวลสถานการณ์ของบ้านเมืองหลังการเลือกตั้ง
meeM khwaamM bpenM huaangL laeH wiH dtohkL gangM wohnM saL thaanR naH gaanM khaawngR baanF meuuangM langR gaanM leuuakF dtangF
"There is a sense of anxiety and a significant worry concerning the state of the nation after the election."
ผมฟังแล้วถอนหายใจเฮือกราวกับมีหินก้อนใหญ่ติดอยู่ในคอ
phohmR fangM laaeoH thaawnR haaiR jaiM heuuakF raaoM gapL meeM hinR gaawnF yaiL dtitL yuuL naiM khaawM
"I listened (to the story) and signed deeply; (I felt) as if I had a large stone in my throat."
มีพฤติกรรมอย่างไรในการสกัดกั้นพรรคการเมือง แต่ไม่ใช่มาใช้กฎหมู่แทนกฎหมาย
meeM phreuH dtiL gamM yaangL raiM naiM gaanM saL gatL ganF phakH gaanM meuuangM dtaaeL maiF chaiF maaM chaiH gohtL muuL thaaenM gohtL maaiR
"Whatever behavior is used in obstructing political parties, we will not allow the use of mob rule in place of the law."
ทุกคนต้องไม่วอกแวก ต้องเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งในวันที่กำหนดไว้
thookH khohnM dtawngF maiF waawkF waaekF dtawngF deernM naaF haiF meeM gaanM leuuakF dtangF naiM wanM theeF gamM nohtL waiH
"No one should become distracted; you must press ahead so that the election can be held on the date designated."
ที่ใดมีความเจริญที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น
theeF daiM meeM khwaamM jaL reernM theeF nanF gaawF jaL meeM khohnM aaM saiR yuuL naaR naaenF
"Anywhere that there is progress, there will certainly be a lot of people living there."
บังเอิญคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งมีเงินหนึ่งล้านบาทโดยสุจริตก็ประเสริฐแล้ว
bangM eernM khitH waaF geertL maaM chaatF neungL meeM ngernM neungL laanH baatL dooyM sootL jaL ritL gaawF bpraL seertL laaeoH
"Somphorn thought, 'Hey, in one lifetime, how excellent is it to have obtained one million baht, honestly earned!'"
ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ
thaaF bpenM phuaakF meeM ngernM reuuR phuaakF boonM nakL sakL yaiL luukF laanR gaawF aatL jaL fangM daiF phrawH graehngM jaiM naiM sohmR batL
"If they are from the rich and powerful, their progeny may listen (to them) because they are concerned about their wealth."
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะคนไทยมีความเอื้ออาทรอะลุ้มอล่วยต่อกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่าย
maiF meeM aL raiM naaF bpenM huaangL phrawH khohnM thaiM meeM khwaamM euuaF aaM thaawnM aL loomF aL luayL dtaawL ganM laeH jaoF naaF theeF dtamM ruaatL gaawF daiF rapH khwaamM ruaamF meuuM deeM jaakL thookH faaiL
"There is nothing to be worried about because Thais know how to compromise with each other and the police have received excellent cooperation from all parties involved."
เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้มีวันหยุดชดเชย วันนี้กลับลำอนุญาตให้มีตามเดิมแล้ว
meuuaF waanM khaoR haiF samR phaatF waaF jaL maiF yaawmM haiF meeM wanM yootL chohtH cheeuyM wanM neeH glapL lamM aL nooH yaatF haiF meeM dtaamM deermM laaeoH
"In an interview yesterday he said that he would not allow a compensatory holiday today; however, he reversed his position and gave permission as he had originally announced."
งานนี้มีผู้ใหญ่มากันหลายคน ขอให้ระมัดระวังทำกะเปิ๊บกะป๊าบให้ขายหน้า
ngaanM neeH meeM phuuF yaiL maaM ganM laaiR khohnM khaawR haiF raH matH raH wangM thamM gaL bpeerpH gaL bpaapH haiF khaaiR naaF
"This affair will have many important people in attendance; please take care not to act in an uncouth manner that might embarrass us."
งานวันนี้มีสาวสี่สิบกะหรัตมากันหลายคน
ngaanM wanM neeH meeM saaoR seeL sipL gaL ratL maaM ganM laaiR khohnM
"Today's gala will have many attractive and stunning women attending."
เพื่อนยากจนไม่มีเวลาดูหนังสือ วัน ๆ ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ว่างเว้น
pheuuanF yaakF johnM maiF meeM waehM laaM duuM nangR seuuR wanM wanM dtawngF chuayF phaawF maaeF thamM ngaanM maiF waangF wenH
"My friend, who is very poor and has no time to study, has to help his mother and father in their business without fail."
ในแง่ความรู้สึกของสาธารณะชน ต้องเป็นผู้มีสำนึกทางมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบ
naiM ngaaeF khwaamM ruuH seukL khaawngR saaR thaaM raH naH chohnM dtawngF bpenM phuuF meeM samR neukH thaangM maH no:hM thamM haengL khwaamM rapH phitL chaawpF
"The feelings of the general public are that (the persons chosen) must be consciencious in (undertaking) their responsibilities."
มนุษย์มีภาษาซึ่งทำให้สามารถพัฒนาจำนวนที่เป็นรูปธรรมไปสู่การคิดถึง จำนวน ในเชิงนามธรรมได้
maH nootH meeM phaaM saaR seungF thamM haiF saaR maatF phatH thaH naaM jamM nuaanM theeF bpenM ruupF bpaL thamM bpaiM suuL gaanM khitH theungR jamM nuaanM naiM cheerngM naamM maH thamM daiF
"Humans possess language which enables them to utilize concrete numbers to allow them to think about numbers in the abstract sense."
ไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหน มีเงินสักปานใด ไม่มีที่ไหนที่อยู่แล้วอบอุ่นเท่าประเทศไทย
maiF waaF jaL ramF ruayM khaL naatL naiR meeM ngernM sakL bpaanM daiM maiF meeM theeF naiR theeF yuuL laaeoH ohpL oonL thaoF bpraL thaehtF thaiM
"Irrespective of how rich (he is) (and) no matter how much money (he has), there is nowhere that he has lived which is as warm and comforting as Thailand is."
แข่งฟุตบอลเมื่อวานนี้ ผู้รักษาประตูทั้งสองฝ่ายกางมุ้งรอรับจนเกือบหมดเวลาถึงได้มีการยิงประตูกัน
khaengL footH baawnM meuuaF waanM neeH phuuF rakH saaR bpraL dtuuM thangH saawngR faaiL gaangM moongH raawM rapH johnM geuuapL mohtL waehM laaM theungR daiF meeM gaanM yingM bpraL dtuuM ganM
"In yesterday's football match the goalkeepers on both sides stood around twiddling their thumbs until the very end of the game when the teams were able to take shots on goal."
กูรูใหญ่ใช้สมองก้อนโตกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย จนแทบไม่มีเวลารื่นรมย์กับชีวิตเท่าใดนัก
guuM ruuM yaiL chaiH saL maawngR gaawnF dto:hM glanL graawngM ngaanM daanF gohtL maaiR johnM thaaepF maiF meeM waehM laaM reuunF rohmM gapL cheeM witH thaoF daiM nakH
"The big guru is using so much of his huge brain to scrutinize legal issues that he has almost no time to enjoy his life."
พืชจีเอ็มโอ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรม ที่มีบทบาทกับการกระบวนปรับปรุงพันธุ์พืช
pheuutF jeeM emM o:hM bpenM suaanL neungL khaawngR thaehkF no:hM lo:hM yeeM daanF phanM thooH witH saL waH gamM theeF meeM bohtL baatL gapL gaanM graL buaanM bprapL bproongM phanM pheuutF
"GMO agriculture is a subset of the technology of bio-engineering which has a role in the process of improving seeds and plants."
ยังไม่อนุมัติให้จนกว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพจะแล้วเสร็จพร้อมมีผลบังคับใช้
yangM maiF aL nooH matH haiF johnM gwaaL raangF phraH raatF chaH banM yatL waaF duayF khwaamM bplaawtL phaiM thaangM cheeM waH phaapF jaL laaeoH setL phraawmH meeM phohnR bangM khapH chaiH
"Permission will not be given until the legislation regarding biological safety is completed and has become effective."
เราอ่านกวีนิพนธ์ด้วยตา มีใจจดใจจ่อต่อสิ่งที่กำลังอ่าน
raoM aanL gaL weeM niH phohnM duayF dtaaM meeM jaiM johtL jaiM jaawL dtaawL singL theeF gamM langM aanL
"We read poetry with our eyes and we pay attention to what we are reading."
ผู้ต้องหาให้การพาดพิงไปถึงคนมีสี สงสัยว่าเจ้าพ่อคนนี้มีคนมีสีสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
phuuF dtawngF haaR haiF gaanM phaatF phingM bpaiM theungR khohnM meeM seeR sohngR saiR waaF jaoF phaawF khohnM neeH meeM khohnM meeM seeR saL napL saL noonR yuuL beuuangF langR
"The suspect implicated members of the police force; we believe that this mafia boss has someone in the police department supporting him behind the scenes."
จนถึง โมงเช้าของวันที่ มิถุนายน ข่าวการปฏิวัติได้แผ่กระจายไปทั่วกรุงเทพฯ เหมือนกับมีเสียงข่าววิทยุ
johnM theungR bpaaetL mo:hngM chaaoH khaawngR wanM theeF saawngR seeL miH thooL naaM yohnM neungL gaoF saamR saawngR khaaoL gaanM bpaL dtiL watH daiF phaaeL graL jaaiM bpaiM thuaaF groongM thaehpF meuuanR gapL meeM siiangR khaaoL witH thaH yooH
"Before 8:00 am of 24 June 1932 the news of the revolution spread throughout Bangkok; it was as if the event had been announced on the radio."
สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง
sanR dtiL phaapF bpenM singL theeF meeM phohnM laH watH yaangL yingF laeH naaF sohnR jaiM maiF naawyH gwaaL khwaamM roonM raaengM
"Peace is a state which possesses major dynamics and is no less interesting than violence."
นายกรัฐมนตรีได้ปรารภว่าครม. มีหน้าที่ในการ บริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ถวายสัตย์ปฏิญาณ
naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM daiF bpraaM rohpH waaF khaawM raawM maawM meeM naaF theeF naiM gaanM baawM riH haanR raatF chaH gaanM phaenL dinM dtaamM theeF thaL waaiR satL bpaL dtiL yaanM
"The prime minister mentioned that the Council of Ministers are responsible for administering the affairs of State as they had sworn to do in their oath of allegiance (to the King).”
มีตัวหนอนบ่อนไส้ แอบนำสำนวนไปเปิดเผยให้ผู้ถูกกล่าวหารับรู้ก่อน
meeM dtuaaM naawnR baawnL saiF aaepL namM samR nuaanM bpaiM bpeertL pheeuyR haiF phuuF thuukL glaaoL haaR rapH ruuH gaawnL
"We have a double agent who stealthily provides case files and reveals (such information) to the accused persons."
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
raoM meeM khwaamM gaaeL bpenM thamM maH daaM maiF luaangF phohnH khwaamM gaaeL bpaiM daiF
"I am subject to decay and I cannot escape it."
มีผู้ร้องต่อศาลฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบ้างฟ้องร้องเรื่องนอมินีอำนาจเก่าบ้าง
meeM phuuF raawngH dtaawL saanR faawngH raawngH haiF gaanM leuuakF dtangF bpenM mo:hM khaH baangF faawngH raawngH reuuangF naawM miH neeM amM naatF gaoL baangF
"There are people who appealed to the courts; some sued to have the election declared invalid while others sued regarding (the winning party acting as) a nominee of the old order."
ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนการบริบาลดูแลผู้ป่วยให้ได้เพื่อจะประกอบอาชีพ
chanR meeM khwaamM moongF manF theeF jaL riianM gaanM baawM riH baanM duuM laaeM phuuF bpuayL haiF daiF pheuuaF jaL bpraL gaawpL aaM cheepF
"I intend to learn care-giving for the sick and to make this my profession."
มีหลายคนเคยเสนอให้เขาบวช มีทั้งเสนอในเชิงกลยุทธ์ และเสนอเพื่อให้ธรรมกล่อมเกลาจิตใจ
meeM laaiR khohnM kheeuyM saL nuuhrR haiF khaoR buaatL meeM thangH saL nuuhrR naiM cheerngM gohnM laH yootH laeH saL nuuhrR pheuuaF haiF thamM glaawmL glaoM jitL jaiM
"Many people recommended that he become ordained to obtain both a strategic benefit and to allow him to train his mind."
การวางตัวที่สุภาพไม่เพียงแต่กับบุคคลที่สูงกว่า แต่ต้องมีความสุภาพนอบน้อมกับทุก ๆ คนที่เราติดต่อด้วย
gaanM waangM dtuaaM theeF sooL phaapF maiF phiiangM dtaaeL gapL bookL khohnM theeF suungR gwaaL dtaaeL dtawngF meeM khwaamM sooL phaapF naawpF naawmH gapL thookH thookH khohnM theeF raoM dtitL dtaawL duayF
"One should mind one’s manners not merely with someone who is senior but one should be polite to and respect everyone with whom one comes in contact."
ยังมีบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่า คือ วีรสตรีผู้กล้าหาญและมีคุณต่อแผ่นดิน
yangM meeM bookL khohnM naiM bpraL watL saatL thaiM seungF daiF thuukL banM theukH aoM waiH waaF kheuuM weeM raH saL dtreeM phuuF glaaF haanR laeH meeM khoonM dtaawL phaenL dinM
"There are also individuals in Thai history who are noteworthy, that is, heroines who are both courageous and who benefited the kingdom."
นักเคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมเสี้ยมให้รากหญ้าปะทะกับคนชั้นกลางอย่างต่อเนื่อง
nakH khleuuanF waiR jamM nuaanM neungL yangM khohngM meeM phreuH dtiL gamM siiamF haiF raakF yaaF bpaL thaH gapL khohnM chanH glaangM yaangL dtaawL neuuangF
"Some activists are involved in continually instigating dissention and conflict between the grassroots and the middle class."
เราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเกาะเกี่ยวอยู่ในห่วงโซ่อาหารอันเดียวกันกับตัวหนอนและมด
raoM gaawF bpenM phiiangM suaanL neungL khaawngR singL meeM cheeM witH naiM thamM maH chaatF seungF gawL giaaoL yuuL naiM huaangL so:hF aaM haanR anM diaaoM ganM gapL dtuaaM naawnR laeH mohtH
"We are merely one part of life in Nature; we are integrally linked in the Food Chain, just like worms and ants."
เราทำแกงเนื้อกันมาก่อนจะมีใครเลี้ยงวัวไว้เชือดนี่ครับ เนื้อวัวทุกกิโลกรัม ล้วนมาจากวัวแก่ที่ปลดระวางจากไร่นาทั้งนั้น
raoM thamM gaaengM neuuaH ganM maaM gaawnL jaL meeM khraiM liiangH wuaaM waiH cheuuatF neeF khrapH neuuaH wuaaM thookH giL lo:hM gramM luaanH maaM jaakL wuaaM gaaeL theeF bplohtL raH waangM jaakL raiF naaM thangH nanH
"We used to make beef curry before anyone raised cattle for slaughter; every kilogram of meat consumed came from old oxen who had retired from plowing fields."
ดินบนเขาพังทลายลงมาใส่นักท่องเที่ยว ซึ่งเหตุการณ์วิปโยคครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง ศพ
dinM bohnM khaoR phangM thaH laaiM lohngM maaM saiL nakH thaawngF thiaaoF seungF haehtL gaanM wipH bpaL yo:hkF khrangH nanH meeM phuuF siiaR cheeM witH theungR saawngR suunR sohpL
"The soil at the top of the mountain collapsed on the tourists; this tragic event caused the death of 20 persons."
ในการประชุมนัดสุดท้าย คมช. มีมติทิ้งทวนว่ารมว.กะลาโหมคนใหม่ต้องเป็นทหารที่เป็นกลาง และไม่สังกัดพรรค
naiM gaanM bpraL choomM natH sootL thaaiH khaawM maawM chaawM meeM maH dtiL thingH thuaanM waaF ratH thaL mohnM dtreeM waaF gaanM gaL laaM ho:hmR khohnM maiL dtawngF bpenM thaH haanR theeF bpenM glaangM laeH maiF sangR gatL phakH
"At their last meeting, the Council for National Security decided as a parting shot that the Minister of Defense must be a member of the military who is neutral and is not affiliated with any political party."
สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก
saawyF theeF khaawM meeM seeR leuuamF phraaiM ngohtH ngaamM mawL sohmR gapL jaoF yingR maakF
"The necklace she is wearing is of a beautiful iridescent color which is highly fitting for the princess."
เขาเป็นนักการเมืองผู้ช่ำชอง ครบเครื่อง ถือเป็นขิงแก่ แท้ รู้จักถอย นิ่ง รุก อย่างมีจังหวะ
khaoR bpenM nakH gaanM meuuangM phuuF chamF chaawngM khrohpH khreuuangF theuuR bpenM khingR gaaeL thaaeH ruuH jakL thaawyR ningF rookH yaangL meeM jangM waL
"He is a skilled politician fully and fully equipped (to take on all challenges); he is considered to a genuine 'old hand' knowing just when to retreat, when to keep still, and when to go on the offensive."
กระจอกข่าวป้อนคำถามทายาทเจ้าพ่อวงการหนังสือพิมพ์เรื่องหัวใจว่าจะมีข่าวดีเมื่อไร
graL jaawkL khaaoL bpaawnF khamM thaamR thaaM yaatF jaoF phaawF wohngM gaanM nangR seuuR phimM reuuangF huaaR jaiM waaF jaL meeM khaaoL deeM meuuaF raiM
"The throng of noisy newsmen fed questions to the heirs of the newspaper mogul concerning when there might be some good news regarding his heart."
งานนี้มีกระจิบกระจอกข่าวมากันเต็ม
ngaanM neeH meeM graL jipL graL jaawkL khaaoL maaM ganM dtemM
"This gala affair is full of noisy reporters."
พอรู้ว่าจะมีคนเลี้ยงไอศกรีมเด็ก ๆ ก็กะดี๊กะด๊ากันใหญ่
phaawM ruuH waaF jaL meeM khohnM liiangH aiM saL greemM dekL dekL gaawF gaL deeH gaL daaH ganM yaiL
"When they found out that someone would be giving them ice cream, the kids became very excited."
เขามีความเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้น จะปรามาสว่า เป็นเพียงนายกรัฐมนตรีนอมินี หรือนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดไม่ได้
khaoR meeM khwaamM bpenM dtuaaM dtohnM maakF yingF kheunF jaL bpraaM maatF waaF bpenM phiiangM naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM naawM miH neeM reuuR naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM hoonL cheertF maiF daiF
"He is becoming more of his own man; it shows that he will not be a mere nominee or puppet prime minister."
ซากดึกดำบรรพ์มีหลายชนิด อาจเป็นสิ่งที่มีความคงทนยากต่อการทำลาย เช่น ฟัน กระดูก หรือ เปลือก แต่ในบางสภาวะ อาจมีการเก็บรักษาซากสัตว์ทั้งตัวให้คงอยู่ได้
saakF deukL damM banM meeM laaiR chaH nitH aatL bpenM singL theeF meeM khwaamM khohngM thohnM yaakF dtaawL gaanM thamM laaiM chenF fanM graL duukL reuuR bpleuuakL dtaaeL naiM baangM saL phaaM waH aatL meeM gaanM gepL rakH saaR saakF satL thangH dtuaaM haiF khohngM yuuL daiF
"There are many kinds of fossils. Sometimes they are highly durable items which are difficult to destroy, such as teeth, bones, or shells. However, in some situations, they represent preservation of the remains of complete animal bodies."
ถึงแม้จะมีการอธิบายรายละเอียดความรู้ของสมาธิในเชิงทฤษฎี แต่กระนั้นก็มิอาจจะละเลยสมาธิในเชิงปฏิบัติได้
theungR maaeH jaL meeM gaanM aL thiH baaiM raaiM laH iiatL khwaamM ruuH khaawngR saL maaM thiH naiM cheerngM thritH saL deeM dtaaeL graL nanH gaawF miH aatL jaL laH leeuyM saL maaM thiH naiM cheerngM bpaL dtiL batL daiF
"Even though one can explain the details of meditation in a theoretical manner, one cannot ignore the practice of meditation."
ยิ่งสองขั้วมีความแตกแยก ยิ่งทำให้บทบาทของสถาบันตุลาการมีความโดดเด่น
yingF saawngR khuaaF meeM khwaamM dtaaekL yaaekF yingF thamM haiF bohtL baatL khaawngR saL thaaR banM dtooL laaM gaanM meeM khwaamM do:htL denL
"The more the two sides disagree, the more prominent the activities of the judiciary become."
เป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยคนเก่ง คนซื่อ คนมีประสบการณ์และสูงส่งอาวุโสด้วยอายุขัย
bpenM ratH thaL baanM theeF bpraL gaawpL duayF khohnM gengL khohnM seuuF khohnM meeM bpraL sohpL gaanM laeH suungR sohngL aaM wooH so:hR duayF aaM yooH khaiR
"This is a government composed of intelligent people; honest people; persons of experience; and persons of a ripe old age."
โดยส่วนตัว ผมไม่มีความเห็นไปทางใดทางหนึ่งว่า ควรมีการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหรือไม่
dooyM suaanL dtuaaM phohmR maiF meeM khwaamM henR bpaiM thaangM daiM thaangM neungL waaF khuaanM meeM gaanM dtangF baawnL gaaM siL no:hM thuukL gohtL maaiR reuuR maiF
"I myself have no opinion whatsoever whether setting up and having casinos should be legal or not."
เมื่อเมืองมีแต่อบายมุขบ้านเมืองก็จะต่ำช้าลง
meuuaF meuuangM meeM dtaaeL aL baaiM yaH mookH baanF meuuangM gaawF jaL dtamL chaaH lohngM
"When our country has but vices, it can only fall into depravity."
ที่บ้านเมืองมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมาย ซึ่งเติบโตขึ้นมารับหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบในสายงาน
theeF baanF meuuangM meeM khaaF raatF chaH gaanM chanH phuuF yaiL maakF maaiM seungF dteerpL dto:hM kheunF maaM rapH naaF theeF dtaangL dtaangL dtaamM khwaamM rapH phitL chaawpF naiM saaiR ngaanM
"Our country has many senior civil servants who developed their careers in various positions and at various levels of responsibility and within their areas of competence."
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลกทม. ในเชิงสนับสนุนส่งเสริม ไม่ใช่เป็นการบังคับบัญชา
graL suaangM maH haatL thaiM meeM naaF theeF gamM gapL duuM laaeM gaawM thaawM maawM naiM cheerngM saL napL saL noonR sohngL seermR maiF chaiF bpenM gaanM bangM khapH banM chaaM
"The Ministry of the Interior has the responsibility of overseeing and supervising Bangkok as to providing aid and assistance, but to command and control."
ในอดีต?มีประเพณีให้ผู้ใหญ่คอยไกล่เกลี่ย แต่ปัจจุบันผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเหลือน้อยและเกิดอาการต่างคนต่างใหญ่ไม่มีใครฟังใคร
naiM aL deetL meeM bpraL phaehM neeM haiF phuuF yaiL khaawyM glaiL gliiaL dtaaeL bpatL jooL banM phuuF yaiL naiM baanF meuuangM leuuaR naawyH laeH geertL aaM gaanM dtaangL khohnM dtaangL yaiL maiF meeM khraiM fangM khraiM
"In the past, it was the (Thai) custom to have a respected elder mediate (disputes); however in modern times there are not many respected elders left and the situation often arises in which each person has his own respected elder and no one listens to anyone else."
มีข้อจำกัดที่เขาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องได้ ซึ่งถ้ารับฟังอย่างขอไปที ก็น่าเป็นห่วง
meeM khaawF jamM gatL theeF khaoR maiF saaR maatF bpaL dtiL batL dtaamM khaawF riiakF raawngH daiF seungF thaaF rapH fangM yaangL khaawR bpaiM theeM gaawF naaF bpenM huaangL
"Due to existing limitations, they are not able to accede to the demands; however, if they do pay heed these demands merely in a perfunctory manner, there is real cause for concern."
การถอนทหารต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความสงบสุขของประเทศชาติ
gaanM thaawnR thaH haanR dtawngF kheunF yuuL gapL saL thaanR naH gaanM laeH thamM baaepL khaawyF bpenM khaawyF bpaiM dooyM meeM jootL moongF maaiR kheuuM khwaamM saL ngohpL sookL khaawngR bpraL thaehtF chaatF
"Withdrawing the military must proceed by taking all factors into account and must be done gradually. The objective is to maintain peace and tranquility for the people."
มีภาพของอัศวินม้าขาว กับภาพผู้ปกครองที่เลวทรามต่ำช้าและโหดร้าย ควบคู่กันไป
meeM phaapF khaawngR atL saL winM maaH khaaoR gapL phaapF phuuF bpohkL khraawngM theeF laayoM saamM dtamL chaaH laeH ho:htL raaiH khuaapF khuuF ganM bpaiM
"It is the image of a knight on a white horse side-by-side with the image of a wicked and vicious ruler."
เมื่อเขาพูด ทุกคนจะต้องเงี่ยหู และมีคนจำนวนมากเชื่อตามทันที
meuuaF khaoR phuutF thookH khohnM jaL dtawngF ngiiaF huuR laeH meeM khohnM jamM nuaanM maakF cheuuaF dtaamM thanM theeM
"When he speaks, everyone listens intently and many people will immediately believe what he says."
เริ่มแต่พูดเขียนโดยจริงไม่บิดเบือน ใช้คำตรงไปตรงมา ใช้คำง่าย ๆ ที่สั้นกระชับ มีน้ำหนักและชัดเจนโดยไม่ดัดจริตใช้ศัพท์สำนวนเพื่อโอ้อวดความรู้
reermF dtaaeL phuutF khiianR dooyM jingM maiF bitL beuuanM chaiH khamM dtrohngM bpaiM dtrohngM maaM chaiH khamM ngaaiF ngaaiF theeF sanF graL chapH meeM namH nakL laeH chatH jaehnM dooyM maiF datL jaL ritL chaiH sapL samR nuaanM pheuuaF o:hF uaatL khwaamM ruuH
"(One must) begin by speaking and writing the truth without any distortion; using words which are straightforward; using easy words which are short and concise; (using words) which are both potent and clear but are not pretentious or unnatural; (one should not) use words and phrases only to show off one’s knowledge."
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโต เพราะคนอ่านคนฟังย่อมมีวิจารณญาณว่าอะไรเป็นเรื่องของการใส่ความ สร้างความเสียหาย อะไรควรจะเชื่อถือ
maiF chaiF reuuangF yaiL reuuangF dto:hM phrawH khohnM aanL khohnM fangM yaawmF meeM wiH jaaM raH naH yaanM waaF aL raiM bpenM reuuangF khaawngR gaanM saiL khwaamM saangF khwaamM siiaR haaiR aL raiM khuaanM jaL cheuuaF theuuR
"It should not be a major issue because those who read and hear (about the accusations) have the good judgment to know what is slanderous and destructive and what is credible."
ส่วนฤดูการโยกย้ายนายทหาร มีหลายคนเกรงจะมีการย้ายล้างบาง เพื่อเช็คบิลกลุ่มอำนาจใหม่ที่ตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ
suaanL reuH duuM gaanM yo:hkF yaaiH naaiM thaH haanR meeM laaiR khohnM graehngM jaL meeM gaanM yaaiH laangH baangM pheuuaF chekH binM gloomL amM naatF maiL theeF dtohkL bpenM faaiL phliiangF phlaamH
"During the military reassignment season many people are afraid of a total purge in order to take to task the new power clique which has found itself on the wrong side."
ข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เอ่ยถึงความกังวลของผู้มีบทบาทในนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกเรื่องอาหารแพง
khaaoL naiM nangR seuuR phimM meuuaF chaaoH neeH eeuyL theungR khwaamM gangM wohnM khaawngR phuuF meeM bohtL baatL naiM naH yo:hM baaiM saehtL thaL gitL thuaaF lo:hkF reuuangF aaM haanR phaaengM
"This morning’s newspaper referred to the concerns of those who have a role in forming world-wide economic policy regarding the high price of foodstuffs."
หลายประเทศระงับการส่งออกสินค้าชั่วคราว เนื่องจากความตื่นกลัวว่าผลผลิตที่ออกมาจะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคของคนในประเทศ
laaiR bpraL thaehtF raH ngapH gaanM sohngL aawkL sinR khaaH chuaaF khraaoM neuuangF jaakL khwaamM dteuunL gluaaM waaF phohnR phaL litL theeF aawkL maaM jaL meeM bpaL riH maanM maiF phiiangM phaawM dtaawL gaanM baawM riH pho:hkF khaawngR khohnM naiM bpraL thaehtF
"Many countries have temporarily stopped exporting (certain) goods due to the fear that production is insufficient for domestic consumption."
ภาวะขาดแคลนอาหารลงจนถึงขั้นวิกฤตครั้งนี้ สาเหตุสำคัญเป็นเพราะราคาของพืชอาหารถูกดันขึ้นไปจนสูงเกินกว่าที่คนธรรมดาหาเช้ากินค่ำจะมีทุนรอนพอที่จะซื้อได้
phaaM waH khaatL khlaaenM aaM haanR lohngM johnM theungR khanF wiH gritL khrangH neeH saaR haehtL samR khanM bpenM phrawH raaM khaaM khaawngR pheuutF aaM haanR thuukL danM kheunF bpaiM johnM suungR geernM gwaaL theeF khohnM thamM maH daaM haaR chaaoH ginM khamF jaL meeM thoonM raawnM phaawM theeF jaL seuuH daiF
"The food shortage situation has become a crisis, the most important cause of which is that the price of food has been forced upward, beyond the purchasing ability of the common person who lives from hand to mouth."
เขามีประสบการณ์จากญาติที่เมืองจีน จึงนำมาประยุกต์ ส่วนหนึ่งได้ปลูกพืชสมุนไพรใต้ต้นผลไม้ ช่วยขับไล่แมลงได้อย่างดี
khaoR meeM bpraL sohpL gaanM jaakL yaatF theeF meuuangM jeenM jeungM namM maaM bpraL yookH suaanL neungL daiF bpluukL pheuutF saL moonR phraiM dtaiF dtohnF phohnR laH maaiH chuayF khapL laiF maH laaengM daiF yaangL deeM
"He has experience from his relatives in China which he adapted; one (of these adaptations) was to plant medicinal herbs around his fruit trees which work very well to ward off insects."
ผู้นำจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตใจและมีความยุติธรรม มีเหตุมีผล ไม่หลงอำนาจ กระทำด้วยความชอบธรรม ไม่ทำตามอำเภอใจ
phuuF namM jaL dtawngF meeM khwaamM seuuF satL sootL jaL ritL jaiM laeH meeM khwaamM yootH dtiL thamM maH meeM haehtL meeM phohnR maiF lohngR amM naatF graL thamM duayF khwaamM chaawpF thamM maiF thamM dtaamM amM phuuhrM jaiM
"A leader much be possessed of honesty and fairness; (he must operate) reasonably; he must not become infatuated by power; he must operate out of legitimacy; and he must not act arbitrarily."
ช่วงที่มีการทำประชามตินั้น ประชาชนมีเวลาน้อยมาก ซึ่งพ้นวิสัยที่ประชาชนธรรมดาจะอ่านรัฐธรรมนูญครบทุกมาตราได้
chuaangF theeF meeM gaanM thamM bpraL chaaM maH dtiL nanH bpraL chaaM chohnM meeM waehM laaM naawyH maakF seungF phohnH wiH saiR theeF bpraL chaaM chohnM thamM maH daaM jaL aanL ratH thaL thamM maH nuunM khrohpH thookH maatF dtraaM daiF
"The run up to the referendum gave the people very little time which made it impossible for the average person to read every article of the constitution."
คนอีกจำนวนมาก ทันโลกทันสมัยไม่ได้ จึงกลายเป็นชนชั้นอนาถา ตกนอกขอบสังคม ไร้ทรัพย์ ไร้สิทธิ ไร้เสียง เลี้ยงชีพด้วยอาชญากรรม หนีทุกข์ด้วยยาเสพติด ทุกสังคมมีคนแบบนี้บ้าง
khohnM eekL jamM nuaanM maakF thanM lo:hkF thanM saL maiR maiF daiF jeungM glaaiM bpenM chohnM chanH aL naaM thaaR dtohkL naawkF khaawpL sangR khohmM raiH sapH raiH sitL thiH raiH siiangR liiangH cheepF duayF aatL chaH yaaM gamM neeR thookH duayF yaaM saehpL dtitL thookH sangR khohmM meeM khohnM baaepL neeH baangF
"Another large number of people cannot cope with modernity and become members of the 'impoverished class.' They fall outside the bounds of society; they are without wealth and without any rights; they have no voice (in the political system); they support themselves through crime; they escape poverty through (selling) drugs. Every society has people like this."
การใช้เสียงสูงต่ำสลับกันกระทำให้มีความไพเราะ ทั้งยังทำให้เกิดมโนภาพชัดเจน
gaanM chaiH siiangR suungR dtamL saL lapL ganM graL thamM haiF meeM khwaamM phaiM rawH thangH yangM thamM haiF geertL maH no:hM phaapF chatH jaehnM
"The use of high and low pitched sounds (in Thai) creates a melodious sound in addition to which (such sounds) evoke clear images and visions."
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หมายความว่า ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิขาดในการบริหารประเทศ
sohmR buuM raH naaM yaaM sitL thiH raatF maaiR khwaamM waaF raH baawpL gaanM bpohkL khraawngM seungF phraH maH haaR gaL satL meeM amM naatF sitL thiH khaatL naiM gaanM baawM riH haanR bpraL thaehtF
"Absolute monarchy means a system of governance in which a king has absolute power and rights in ruling the country."
คนที่รอดมาได้ก็มีปัญหาทางจิต ลูกและคนในครอบครัวตกอยู่ในสภาพเสียขวัญและขาดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต
khohnM theeF raawtF maaM daiF gaawF meeM bpanM haaR thaangM jitL luukF laeH khohnM naiM khraawpF khruaaM dtohkL yuuL naiM saL phaapF siiaR khwanR laeH khaatL gamM langM jaiM naiM gaanM dtaawL suuF cheeM witH
"The survivors tend to have psychological problems; their children and family members (of the deceased) are in a depressed and demoralized condition and lack the will to fight for their lives."
ในยุคการเมืองประชาธิปไตย ก็มักจะมีนักการเมืองฉวยโอกาสเอาความเดือดร้อนของเกษตรกรมาบังหน้าหากิน
naiM yookH gaanM meuuangM bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM gaawF makH jaL meeM nakH gaanM meuuangM chuayR o:hM gaatL aoM khwaamM deuuatL raawnH khaawngR gaL saehtL dtraL gaawnM maaM bangM naaF haaR ginM
"In this democratic era, there are certainly politicians who will take advantage of the opportunity to use the (economic) difficulties of the farmers as a facade to line their own pockets."
รัฐบาลจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีทำการปลุกปั่นกลุ่มผู้ที่มีความเห็นแตกต่างออกมาปะทะกัน
ratH thaL baanM jaL dtawngF meeM maatF dtraL gaanM bpaawngF ganM maiF haiF phuuF maiF wangR deeM thamM gaanM bplookL bpanL gloomL phuuF theeF meeM khwaamM henR dtaaekL dtaangL aawkL maaM bpaL thaH ganM
"The government needs to institute measures to prevent troublemakers from instigating clashes with groups who disagree with them."
มีเสียงตอบโต้ เหน็บแนม ประชดประชันกันระหว่างนักการเมืองต่างค่ายต่างพรรค และกระทั่งภายในพรรคเดียวกัน
meeM siiangR dtaawpL dto:hF nepL naaemM bpraL chohtH bpraL chanM ganM raH waangL nakH gaanM meuuangM dtaangL khaaiF dtaangL phakH laeH graL thangF phaaiM naiM phakH diaaoM ganM
"There are voices of sarcasm and ridicule among politicians of different camps and different parties and even (criticism) within particular parties."
ทหารทำงานถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติตลอดไป พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารมาก
thaH haanR thamM ngaanM thaL waaiR pheuuaF bpenM gaanM theertF phraH giiatL dtaL laawtL bpaiM phraH ohngM thanF meeM phraH maH haaR grooL naaM thiH khoonM dtaawL thaH haanR maakF
"The military does its duty in order to honor His Majesty (The King) who (in turn) casts His royal grace over (the members of) the military."
จากเรื่องเล่า หาดแห่งนี้เมื่อ ๒๐ ปีก่อน คงเป็นปาร์ตี้เล็ก ๆ น่ารัก มีท้องฟ้า ชายหาดทะเลดวงจันทร์ เป็นฉากให้เคลิ้มในธรรมชาติ
jaakL reuuangF laoF haatL haengL neeH meuuaF yeeF sipL bpeeM gaawnL khohngM bpenM bpaaM dteeF lekH lekH naaF rakH meeM thaawngH faaH chaaiM haatL thaH laehM duaangM janM bpenM chaakL haiF khleermH naiM thamM maH chaatF
"They told me, 'The party on this beach 20 years ago was very small and cozy; we had the sky, the beach, the sea, and the moon; it was a scene (which enabled us) to become enraptured with Nature.'"
ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่หลายฝ่ายโหมกระหน่ำใส่เขา ถือเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาก มีพลานุภาพสูงยิ่งในด้านคดีความ
khaawF haaR minL phraH baawM rohmM maH daehM chaaM nooH phaapF theeF laaiR faaiL ho:hmR graL namL saiL khaoR theuuR bpenM khaawF glaaoL haaR theeF roonM raaengM maakF meeM phaH laaM nooH phaapF suungR yingF naiM daanF khaH deeM khwaamM
"The charge of lèse majesté with which many factions have attacked him is considered a very serious accusation which has powerful repercussions under law."
พลานุภาพที่ยิ่งไปกว่าเงินก็คือ สังเกตกันมานานแล้วว่า ประเทศใดก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมมาก ๆ มักมีอิทธิพลระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศที่ไม่ค่อยมี
phaH laaM nooH phaapF theeF yingF bpaiM gwaaL ngernM gaawF kheuuM sangR gaehtL ganM maaM naanM laaeoH waaF bpraL thaehtF daiM gaawF dtaamM theeF meeM nakH thaawngF thiaaoF khaoF bpaiM yiiamF maakF maakF makH meeM itL thiH phohnM raH waangL bpraL thaehtF suungR gwaaL bpraL thaehtF theeF maiF khaawyF meeM
"(Tourism) is a force greater than money which is something we have observed for a long time; that is, any country which has many tourists coming to visit seems to have international influence greater than a country which does not."
พลานุภาพทางการเงิน และคะแนนนิยมของเขาที่ยังคงอยู่ กระทำให้ไม่มีใครกล้าประมาทเขาได้
phaH laaM nooH phaapF thaangM gaanM ngernM laeH khaH naaenM niH yohmM khaawngR khaoR theeF yangM khohngM yuuL graL thamM haiF maiF meeM khraiM glaaF bpraL maatL khaoR daiF
"The power of (his) money and his enduring populism created a situation where no one dares to underestimate him."
ถึงแม้ว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จต้องมีการปูนบำเหน็จ ถือเป็นการเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
theungR maaeH waaF gaanM saawpL suaanR yangM maiF setL dtawngF meeM gaanM bpuunM bamM netL theuuR bpenM gaanM siiaR cheeM witH naiM raH waangL bpaL dtiL batL naaF theeF
"Even though the investigation has not been completed, there must be a reward provided because he lost his life during the performance of his duty."
ช่วงที่มีการพิจารณารับนักเรียนเพิ่มเติมหลังจากรอบแรก จะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะมากที่สุด
chuaangF theeF meeM gaanM phiH jaaM raH naaM rapH nakH riianM pheermF dteermM langR jaakL raawpF raaekF jaL bpenM chaawngF thaangM haiF meeM gaanM riiakF rapH ngernM bpaeH jiaH maakF theeF sootL
"The period of time which students are chosen to attend school after the first (selection) round is the time in which the greatest amount of 'additional fees' are collected."
สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
sookL sanR wanM bpeeM maiL khaawR haiF meeM khwaamM sookL gaaiM saL baaiM jaiM bpraatL saL jaakL thookH so:hkL ro:hkF phaiM thangH laaiR thangH bpuaangM
"Happy New Year. I wish you good health physically and mentally; (I wish you a life) without suffering and grief and without any malady or affliction whatsoever."
ขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุข รักกันเหมือนวันนี้และต่อไปทุก ๆ วันตลอดไปนะครับ
khaawR haiF khuuF baaoL saaoR meeM khwaamM sookL rakH ganM meuuanR wanM neeH laeH dtaawL bpaiM thookH thookH wanM dtaL laawtL bpaiM naH khrapH
"May you, the bride and groom, be happy with and love each other each forever, just as you do today."
พวกที่เรียกกันว่า "ไทย" นี้ มีรัฐชาติของตนเองเป็นอิสระ กอปรด้วยอำนาจอธิปไตย
phuaakF theeF riiakF ganM waaF thaiM neeH meeM ratH thaH chaatF khaawngR dtohnM aehngM bpenM itL saL raL gaawpL duayF amM naatF aL thipH bpaL dtaiM
"This group which calls itself 'Thai' has an independent nation-state of its own and it possesses sovereignty also."
หากพบว่ารายไหนไม่พร้อมที่จะดูแลปืนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากล ก็ให้เรียกปืนกลับคืนมาทันที
haakL phohpH waaF raaiM naiR maiF phraawmH theeF jaL duuM laaeM bpeuunM reuuR meeM phreuH dtiL gamM theeF maiF chaawpF maaM phaaM gohnM gaawF haiF riiakF bpeuunM glapL kheuunM maaM thanM theeM
"If they discover a case in which [the people] are not ready to take care of their weapon or are engaged in other suspicious behavior, they should immediately confiscate such weapons."
ระบอบประชาธิปไตยต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทุกกลุ่มอย่างมีขันติธรรม
raH baawpL bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM dtawngF yaawmM rapH naiM khwaamM khitH henR theeF dtaaekL dtaangL ganM khaawngR thookH gloomL yaangL meeM khanR dtiL thamM
"A democratic system must accept with tolerance the divergent ideas of every group."
ผู้ใดเป็นทหาร หากบังอาจแสดงความอาฆาตมาดร้าย หรือหมิ่นประมาทต่อทหารที่เป็นผู้ใหญ่เหนือตน มีความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินกว่า ปี
phuuF daiM bpenM thaH haanR haakL bangM aatL saL daaengM khwaamM aaM khaatF maatF raaiH reuuR minL bpraL maatL dtaawL thaH haanR theeF bpenM phuuF yaiL neuuaR dtohnM meeM khwaamM phitL dtawngF raH waangL tho:htF jamM khookH maiF geernM gwaaL saamR bpeeM
"Any soldier who purposefully demonstrates malice (or malicious evil) towards or who libels (slanders or defames) an (officer) superior to himself, has committed a violation and must be punished with incarceration not to exceed three years."
คำหลุมดำ มีความหมายว่า ลักษณะของวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากถ้าหากวัตถุใดหลุดเข้าไป วัตถุนั้นจะไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไป แม้แต่แสงไม่เว้น
khamM loomR damM meeM khwaamM maaiR waaF lakH saL naL khaawngR watH thooL naiM aehkL gaL phohpH theeF meeM raaengM no:hmH thuaangL suungR maakF thaaF haakL watH thooL daiM lootL khaoF bpaiM watH thooL nanH jaL maiF saaR maatF aawkL maaM daiF eekL dtaawL bpaiM maaeH dtaaeL saaengR maiF wenH
"The term 'black hole' means a characteristic of certain matter in the universe which has immense gravity. If any matter falls into it, that matter will be unable to exit from it; even light itself is no exception."
ผู้ตายทั้งสองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
phuuF dtaaiM thangH saawngR maiF kheeuyM meeM reuuangF baatL maangR gapL khraiM
"Neither of the two persons who died were ever on bad terms with anyone."
ขอให้มีปีใหม่ที่รุ่งโรจน์นะ!
khaawR haiF meeM bpeeM maiL theeF roongF ro:htF naH
"Have a prosperous New Year!"
ข้ามทะเล
ไปไกลอีกหลายพันไมล์
ปีใหม่ปีนี้
ขอส่งรอยยิ้มที่มีไปให้
ส่งความสุขอวยพรอวยชัย
ส่องให้วันคืนเธอสดใส
และปีใหม่ที่แสนพิเศษ
ในทุก ๆ วิถีทาง
ขอให้ความสุขความอบอุ่น
เป็นของของเธอเสมอไป
และหวังว่าตลอดปีใหม่
จะสดใสยิ่งกว่าในปีที่ผ่านมา!

khaamF thaH laehM bpaiM glaiM eekL laaiR phanM maiM bpeeM maiL bpeeM neeH khaawR sohngL raawyM yimH theeF meeM bpaiM haiF sohngL khwaamM sookL uayM phaawnM uayM chaiM saawngL haiF wanM kheuunM thuuhrM sohtL saiR laeH bpeeM maiL theeF saaenR phiH saehtL naiM thookH thookH wiH theeR thaangM khaawR haiF khwaamM sookL khwaamM ohpL oonL bpenM khaawngR khaawngR thuuhrM saL muuhrR bpaiM laeH wangR waaF dtaL laawtL bpeeM maiL jaL sohtL saiR yingF gwaaL naiM bpeeM theeF phaanL maaM
Over the seas
And across many miles
This New Year's Day
I am sending you some smiles
I am wishing a blessing
That brightens your days
And make New Year special
In so many ways
May the warmest of blessing
Be yours forever more
And the New Year be
Ever brighter than day before!
โดยปกติ คดีหมิ่นประมาทถือเป็นคดีลหุโทษ มีโทษไม่รุนแรง
dooyM bpaL gaL dtiL khaH deeM minL bpraL maatL theuuR bpenM khaH deeM laH hooL tho:htF meeM tho:htF maiF roonM raaengM
"Normally, a case (alleging) libel or slander is treated as a misdemeanor and does not entail severe penalties."
ตำรวจนั้นเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนที่เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจเพราะมีกฎหมาย มีปืน มีกระบอง มีกุญแจ มีห้องขัง เป็นที่น่าเกรงขามของคนทั่วไป
dtamM ruaatL nanH bpenM jaoF phaH nakH ngaanM saawpL suaanR theeF bpiiamL lohnH bpaiM duayF amM naatF phrawH meeM gohtL maaiR meeM bpeuunM meeM graL baawngM meeM goonM jaaeM meeM haawngF khangR bpenM theeF naaF graehngM khaamR khaawngR khohnM thuaaF bpaiM
"The police are officers in charge of investigations and are fully empowered because they have the law, the weapons, their truncheons of office, keys, and jail; they are feared by everyone."
ล่าสุดมีการปูด การทุจริตคอรัปชั่น ขึ้นมาในท่ามกลางภาวะที่ประชาชนปากกัดตีนถีบ
laaF sootL meeM gaanM bpuutL gaanM thootH jaL ritL khaawM rapH chanF kheunF maaM naiM thaamF glaangM phaaM waH theeF bpraL chaaM chohnM bpaakL gatL dteenM theepL
"The latest is that there have been news leaks regarding corruption arising at a time when the people are struggling economically."
เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงว่ากันว่าเขาวาดหวังถึงตำแหน่งสูงสุดของการบริหาร
khaoR bpenM bookL khohnM neungL theeF meeM bohtL baatL yaangL suungR waaF ganM waaF khaoR waatF wangR theungR dtamM naengL suungR sootL khaawngR gaanM baawM riH haanR
"He was the one who played a major role, and, they say that, he hoped for the highest position in the administration (i.e., the role of Prime Minister)."
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย
saanR ratH thamM maH nuunM meeM khamM wiH nitH chaiR waaF gaanM leuuakF dtangF maiF saawtL khlaawngH gapL raH baawpL bpraL chaaM thipH bpaL dtaiM
"The Constitutional Court decided that the election was not in accordance with a system of democracy."
บรรดานักการเมืองมีหน้าที่ที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้เย็นลง ทำให้คนในชาติเกิดความสมัครสมาน สามัคคีต่อกัน
banM daaM nakH gaanM meuuangM meeM naaF theeF theeF jaL khleeF khlaaiM saL thaanR naH gaanM haiF yenM lohngM thamM haiF khohnM naiM chaatF geertL khwaamM saL makL saL maanR saaR makH kheeM dtaawL ganM
"All politicians have a duty to resolve the situation and to release the tension; as well as to create unity and harmony among (all) citizens."
องค์การคณะเห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะมีพฤติการณ์ที่ไม่สอดรับกับการอ้างหลายประการ
ohngM gaanM khaH naH henR waaF fangM maiF kheunF phrawH meeM phreuH dtiL gaanM theeF maiF saawtL rapH gapL gaanM aangF laaiR bpraL gaanM
"The panel believed that (his explanation) sounded unreasonable because (his) behavior was not compatible with many aspects of (his) explanation."
อันนำไปสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมว่า ส่อเขาเข้าข่ายมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
anM namM bpaiM suuL graL buaanM gaanM saawpL suaanR pheermF dteermM waaF saawL khaoR khaoF khaaiL meeM gaanM graL thamM khwaamM phitL dtaamM phaawM raawM baawM waaF duayF khwaamM phitL giaaoL gapL gaanM saL nuuhrR raaM khaaM dtaawL nuayL ngaanM khaawngR ratH
"It is indicative of an activity which is within the scope of a violation the law concerning the submission of bids to government institutions."
อนุสัญญาฉบับนี้แม้ไทยไม่ให้เป็นภาคี ก็มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี มีผลผูกพันทุกประเทศโดยปริยาย
aL nooH sanR yaaM chaL bapL neeH maaeH thaiM maiF haiF bpenM phaaM kheeM gaawF meeM thaaR naH bpenM gohtL maaiR raH waangL bpraL thaehtF jaaM reetF bpraL phaehM neeM meeM phohnR phuukL phanM thookH bpraL thaehtF dooyM bpaL riH yaaiM
"Even though Thailand was not a signatory, this convention has the status as being “customary law” and has the effect of being implicitly binding all countries."
เหยียดผิวหมายถึงดูถูกคนชาติอื่นที่มีสีผิวต่างกับเชื้อชาติตน มักใช้แก่พวกผิวขาวเหยียดพวกผิวดำ
yiiatL phiuR maaiR theungR duuM thuukL khohnM chaatF euunL theeF meeM seeR phiuR dtaangL gapL cheuuaH chaatF dtohnM makH chaiH gaaeL phuaakF phiuR khaaoR yiiatL phuaakF phiuR damM
"'Racial discrimination' means to look down upon persons with a skin color different from one’s own; it is usually used for a white person discriminating against a black person."
เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่น ๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องของเราเอง
raoM jaL meeM aL khaH dtiL reuuR maawngM henR khaawF bohkL phraawngF khaawngR khohnM chaatF euunL euunL dtaaeL maawngM khaamF khaawF bohkL phraawngF khaawngR raoM aehngM
"We [often] carry prejudices or see the defects and deficiencies in people of other races while overlooking the deficiencies in our own group."
ปัจจัยพื้นฐานนี้ก็ยังมิได้รีบด่วนเท่าใดนักเมื่อเปรียบเทียบกับเผือกร้อนทางการเมืองที่ยังไม่มีคำตอบแน่นอน
bpatL jaiM pheuunH thaanR neeH gaawF yangM miH daiF reepF duaanL thaoF daiM nakH meuuaF bpriiapL thiiapF gapL pheuuakL raawnH thaangM gaanM meuuangM theeF yangM maiF meeM khamM dtaawpL naaeF naawnM
"This basic factor is not especially critical, especially when compared with the political hot potatoes which have no certain answers."
ทุกครั้งที่มีปัญหาข้าวยากหมากแพง สังคมมักจะเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการควบคุมราคาสินค้าเสมอ
thookH khrangH theeF meeM bpanM haaR khaaoF yaakF maakL phaaengM sangR khohmM makH jaL riiakF raawngH haiF graL suaangM phaaM nitH damM neernM maatF dtraL gaanM khuaapF khoomM raaM khaaM sinR khaaH saL muuhrR
"Every time there is a problem of scarcity and shortage, our society calls for the Ministry of Commerce to institute measures to control prices."
มิใช่เพิ่งไปเตรียมตัวและแก้ลำในห้วงนาทีสุดท้ายคล้ายกับคนตกใจรีบคว้าข้าวของวิ่งออกจากบ้านเมื่อมีคนตะโกนบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้
miH chaiF pheerngF bpaiM dtriiamM dtuaaM laeH gaaeF lamM naiM huaangF naaM theeM sootL thaaiH khlaaiH gapL khohnM dtohkL jaiM reepF khwaaH khaaoF khaawngR wingF aawkL jaakL baanF meuuaF meeM khohnM dtaL go:hnM baawkL waaF baanF thuukL faiM maiF
"You should not get yourself ready and retaliate at the last minute like a person who panics, throws his things together, and runs out of the house when someone screams that his house is on fire."
มีอะไรกันได้ แต่ไม่ใช่ของกันและกัน
meeM aL raiM ganM daiF dtaaeL maiF chaiF khaawngR ganM laeH ganM
"Do anything together, but do not belong to each other."
ไม่มีสิทธิเรียกร้องมากเกินเหตุ
maiF meeM sitL thiH riiakF raawngH maakF geernM haehtL
"He or she has no right to be overly demanding without good reason."
ถ้ากิ๊กคิดจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตน โดยไม่ใช่เราห้ามฟูมฟาย ต้องยอมรับด้วยความยินดี และค่อยตกลงกันทีหลังว่า จะกิ๊กกันต่อไปหรือไม่
thaaF gikH khitH jaL meeM faaenM bpenM dtuaaM bpenM dtohnM dooyM maiF chaiF raoM haamF fuumM faaiM dtawngF yaawmM rapH duayF khwaamM yinM deeM laeH khaawyF dtohkL lohngM ganM theeM langR waaF jaL gikH ganM dtaawL bpaiM reuuR maiF
"If it becomes revealed that your กิ๊ก   has a (true) boy- or girlfriend, you must not weep; you should accept this and be happy for him or her, and you have to agree whether, afterwards, you should continue being กิ๊ก  ."
กระบวนการต่อสู้ที่เปะปะไร้ทิศทาง ก็เริ่มมีการกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีมากขึ้น
graL buaanM gaanM dtaawL suuF theeF bpehL bpaL raiH thitH thaangM gaawF reermF meeM gaanM gamM nohtL yootH thaH saatL laeH yootH thaH wiH theeM maakF kheunF
"Their process of competing which had been confused and without any direction is beginning to show increasing signs of having strategies and tactics."
ถ้าวินิจฉัยว่า ส.ส. และ ส.ว. เหล่านี้เข้าข่ายมีการกระทำต้องห้ามจริง โอกาสที่จะต้องตายหรือหลุดจากตำแหน่งชนิดล้างคอกมีอยู่สูง
thaaF wiH nitH chaiR waaF saawR saawR laeH saawR waawM laoL neeH khaoF khaaiL meeM gaanM graL thamM dtawngF haamF jingM o:hM gaatL theeF jaL dtawngF dtaaiM reuuR lootL jaakL dtamM naengL chaH nitH laangH khaawkF meeM yuuL suungR
"If the Election Commission determines that a Member of the House of Representatives or a Senator falls into the class of persons who truly committed a prohibited action, there is a high probability that he must be terminated from his position as part of a sweeping change."
อัฐบริขารเป็นเครื่องใช้สอยของพระภิกษุ มีแปดอย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ
atL thaL baawM riH khaanR bpenM khreuuangF chaiH saawyR khaawngR phraH phikH sooL meeM bpaaetL yaangL kheuuM saL bohngM jeeM waawnM sangR khaaM dtiL baatL meetF go:hnM reuuR meetF dtatL lepH khemR bpraL khohtH aayoM graL baawkL graawngM naamH
"The eight items which are necessary for a monk are a monk’s lower garment; a monks outer robe; the outer robe worn over the shoulder; his food bowl; a razor; a needle; a belt; and, a water-filter bottle."
พื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนว่าเป็นของประเทศใด ห้ามประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าไปกระทำการให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
pheuunH theeF theeF yangM maiF daiF meeM gaanM bpakL bpanM khaehtL daaenM waaF bpenM khaawngR bpraL thaehtF daiM haamF bpraL thaehtF daiM bpraL thaehtF neungL khaoF bpaiM graL thamM gaanM haiF singL waaetF laawmH bpliianL bplaaengM
"Any property with respect to which no boundary has been demarcated (and which it is unclear) as to which country (such property) belongs, neither country shall enter upon such property and change its environment or status."
เหตุการณ์ขวัญหนีดีฝ่อจากอุบัติเหตุเครื่องบินลื่นไถลที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ยังไม่ทันจะจางหาย
haehtL gaanM khwanR neeR deeM faawL jaakL ooL batL dtiL haehtL khreuuangF binM leuunF thaL laiR theeF saL naamR binM naaM naaM chaatF phuuM getL johnM thamM haiF meeM phuuF siiaR cheeM witH laeH daiF rapH baatL jepL yangM maiF thanM jaL jaangM haaiR
"The terror and fright from accident (in which) the aircraft slid and crashed at the Phuket International Airport with both loss of life and injury, has not yet faded away."
มีเพียงเธอคนเดียวที่คิดถึง
meeM phiiangM thuuhrM khohnM diaaoM theeF khitH theungR
"It's only you alone that I think about."
กัมพูชาแม้จะเป็นประเทศเล็ก แต่การดำเนินการมีชั้นเชิงและเหลี่ยมคูทางการทูต ทางการเมือง ทางการทหารอย่างแพรวพราว
gamM phuuM chaaM maaeH jaL bpenM bpraL thaehtF lekH dtaaeL gaanM damM neernM gaanM meeM chanH cheerngM laeH liiamL khuuM thaangM gaanM thuutF thaangM gaanM meuuangM thaangM gaanM thaH haanR yaangL phraaeoM phraaoM
"Cambodia, even though it is a small country, conducts itself with cunning and finesse diplomatically, politically, and militarily (and operates) in quite a wily manner."
ทำไมรัฐบาลไทยไม่มีการดำเนินการใด ๆ อย่าว่าแต่การรุกไปข้างหน้าเลย แม้แต่เพียงการตั้งรับก็ดูซวนเซไม่เป็นกระบวน
thamM maiM ratH thaL baanM thaiM maiF meeM gaanM damM neernM gaanM daiM daiM yaaL waaF dtaaeL gaanM rookH bpaiM khaangF naaF leeuyM maaeH dtaaeL phiiangM gaanM dtangF rapH gaawF duuM suaanM saehM maiF bpenM graL buaanM
"Why is the Thai government not involved in any processes, not only not actively moving forward but not even acting defensively? It seems to be staggering around in a disorderly manner."
ประเทศไทยมีบุคคลากรมากมายที่มีความรอบรู้ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านการทูต ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านอารยธรรม ด้านแผนที่ ฯลฯ
bpraL thaehtF thaiM meeM bookL khaH laaM gaawnM maakF maaiM theeF meeM khwaamM raawpF ruuH thangH daanF gohtL maaiR raH waangL bpraL thaehtF daanF gaanM thuutF daanF bpraL watL saatL daanF phuuM miH saatL daanF aaM raH yaH thamM daanF phaaenR theeF laH
"Thailand possesses many people who are technically skilled and well-in formed in matters of international law, diplomacy, history, geography, civilization, cartography, etc."
มีการจัดตั้งม็อบปิดล้อมขับไล่รัฐมนตรีที่ลงไปปฏิบัติภารกิจตรวจราชการในพื้นที่จนต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน
meeM gaanM jatL dtangF mawpH bpitL laawmH khapL laiF ratH thaL mohnM dtreeM theeF lohngM bpaiM bpaL dtiL batL phaaM raH gitL dtruaatL raatF chaH gaanM naiM pheuunH theeF johnM dtawngF lohpL neeR huaaR sookH huaaR soonM
"A mob formed which blockaded and (tried to) chase away the Minister who came to the area to perform his official duties; he then was forced to flee in a hurry."
ตามข้อมูลที่ได้รับ ขณะนี้มีการสะสมกำลัง มีการฝึกคนแล้วเอาไปอยู่ตามหมู่บ้าน
dtaamM khaawF muunM theeF daiF rapH khaL naL neeH meeM gaanM saL sohmR gamM langM meeM gaanM feukL khohnM laaeoH aoM bpaiM yuuL dtaamM muuL baanF
"In accordance with information I have received, (the terrorists) are gathering and training forces, and (these forces) have moved into the villages."
เขามีความแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา
khaoR meeM khwaamM khaaenH theeF khooH groonL yuuL naiM jaiM dtaL laawtL waehM laaM
"He is full of pent-up rage all the time."
ในเกาะชวายังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่ยังคุกรุ่นอยู่
naiM gawL chaH waaM yangM khohngM meeM phuuM khaoR faiM laaiR luukF theeF yangM khooH groonL yuuL
"On the island of Java there still are many volcanoes which are smoking and glowing."
ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ย่อมมีคนผิดหวังสมหวังบ้าง
dtamM naengL ratH thaL mohnM dtreeM gaawF yaawmF meeM khohnM phitL wangR sohmR wangR baangF
"Some ministers will be disappointing while others will fulfill our hopes."
มีการกล่าวหาว่านายกฯโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอารัดเอาเปรียบ
meeM gaanM glaaoL haaR waaF naaM yohkH go:hM hohkL phuutF maiF yuuL gapL raawngF gapL raawyM laeH aoM ratH aoM bpriiapL
"There were allegations that the Prime Minister lied; that what he said was inconsistent; and that he took advantage (of others)."
โผโยกย้ายสามเหล่าทัพมีข่าวว่านายใหญ่ฝากฝังเพื่อนรักร่วมรุ่นคนหนึ่งแต่เช็คข่าววงในแล้วไม่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อตกลง
pho:hR yo:hkF yaaiH saamR laoL thapH meeM khaaoL waaF naaiM yaiL faakL fangR pheuuanF rakH ruaamF roonF khohnM neungL dtaaeL chekH khaaoL wohngM naiM laaeoH maiF daiF rapH gaanM dtaengL dtangF dtaamM khaawF dtohkL lohngM
"There is news—entrusted with a friend from his military academy class—that the big boss did transfer the three individuals to become high ranking army officers, but reports from the inner circle (further) indicate that they did not receive the appointments that had been agreed to."
ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
phuuF haiF chaoF meeM sitL thiH baawkL leerkF sanR yaaM daiF
"The lessor has the right to declare (the rental) agreement null and void."
ฝ่ายทหารและตำรวจขนกำลังลงไปเป็นกองทัพ เพื่อสืบข่าว ไล่ล่าหาตัวคนร้าย กลเม็ดเด็ดพรายถูกงัดขึ้นมาใช้แบบไม่มีใครเกรงใจใคร
faaiL thaH haanR laeH dtamM ruaatL khohnR gamM langM lohngM bpaiM bpenM gaawngM thapH pheuuaF seuupL khaaoL laiF laaF haaR dtuaaM khohnM raaiH gohnM laH metH detL phraaiM thuukL ngatH kheunF maaM chaiH baaepL maiF meeM khraiM graehngM jaiM khraiM
"The military and police are bringing in forces to gather intelligence and to pursue the terrorists; all manner of strategies are being utilized without deferring to anyone."
เขาเป็นคนหนึ่งที่ใช้สื่อประเภทนี้ได้สมบูรณ์เท่าที่วิทยุจะมีศักยภาพและสมรรถนะทำได้
khaoR bpenM khohnM neungL theeF chaiH seuuL bpraL phaehtF neeH daiF sohmR buunM thaoF theeF witH thaH yooH jaL meeM sakL gaL yaH phaapF laeH saL matH thaL naH thamM daiF
"He was a person who is able to utilize this medium of radio to its fullest capability and capacity."
การบังคับใช้กฎหมายจะต้องสร้างความชอบธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม หรือหลักความชอบธรรม กล่าวคือ ควรจะต้องมีการตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
gaanM bangM khapH chaiH gohtL maaiR jaL dtawngF saangF khwaamM chaawpF thamM bpenM bpaiM dtaamM lakL niH dtiL thamM reuuR lakL khwaamM chaawpF thamM glaaoL kheuuM khuaanM jaL dtawngF meeM gaanM dtruaatL saawpL daiF laeH meeM khwaamM bpro:hngL saiR
"Enforcement of the law must create legitimacy and must be in accordance with the Rule of Law and Due Process, that is to say, (the application of the law) must be open and transparent."
เราต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และลงโทษให้เหมาะสมด้วย
raoM dtawngF bangM khapH chaiH gohtL maaiR haiF meeM bpraL sitL thiH phaapF glaaoL kheuuM meeM khwaamM naaeF naawnM ruaatF reoM saL muuhrR phaakF laeH lohngM tho:htF haiF mawL sohmR duayF
"We must enforce the law efficiently, that is, there must be certainty, speediness, equal treatment, and appropriateness of punishment."
เขามาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ จึงมีจิตใจดี
khaoR maaM jaakL khraawpF khruaaM theeF sohmR buunM jeungM meeM jitL jaiM deeM
"He comes from an unbroken home [a complete family] therefore he is a very nice person."
โครงการบ้านจัดสรรของเขาทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลย
khro:hngM gaanM baanF jatL sanR khaawngR khaoR thamM daiF yaangL sohmR buunM baaepL maiF meeM singL daiM khaatL dtohkL bohkL phraawngF leeuyM
"His housing development is complete in every respect; there are no defects whatsoever."
พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์
phaawF khaaH bpleekL naiM baangM haengL jaL meeM itL thiH phohnM phrawH meeM gaanM ruaamM ganM bpenM saL maaM phanM
"In some areas Retail merchants have (considerable) influence because they have joined together in a confederation."
รัฐมนตรีส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้มีมลทิน มีปูมหลังไม่เป็นที่น่าศรัทธาของสังคม
ratH thaL mohnM dtreeM suaanL yaiL luaanH bpenM phuuF meeM mohnM thinM meeM bpuumM langR maiF bpenM theeF naaF satL thaaM khaawngR sangR khohmM
"Most prime ministers are people with flaws and blemishes and have backgrounds which are not very well respected by society."
พุทธรูปเป็นปฏิมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลป์เข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
phootH thaH ruupF bpenM bpaL dtiL maaM gamM chaH nitH neungL theeF sinR khaoF bpaiM chuayF thamM haiF phuuF duuM ruuH seukL waaF meeM khwaamM ngohtH ngaamM naaF napH theuuR naaF satL thaaM
"Buddha images are the type of sculptures whose artistic merits cause people seeing them to feel that they are to be worshiped and are worthy of faith."
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้มีการปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทย
khwaamM roonM raaengM theeF pheermF kheunF aatL sohngL phohnR haiF meeM gaanM bprapL naaeoM no:hmH anM dapL khwaamM naaF cheuuaF theuuR khaawngR thaiM
"The increasing violence has a tendency to create changes in the level of confidence (that people have) in Thailand."
มีแนวทางที่น่าจะเป็นทางออก คือ ทุกฝ่ายควรลดทิฐิและเสียสละเพื่อประเทศชาติและยอมถอยกันคนละก้าว
meeM naaeoM thaangM theeF naaF jaL bpenM thaangM aawkL kheuuM thookH faaiL khuaanM lohtH thitH thiL laeH siiaR saL laL pheuuaF bpraL thaehtF chaatF laeH yaawmM thaawyR ganM khohnM laH gaaoF
"There is a way which should provide a solution; that is, each party must become less obstinate and sacrifice (their positions) for the good of the country; and, (each party) should take one step back."
บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ
bohnM pheuunH dinM laeH dtaiF phiuR dinM lohngM bpaiM meeM singL meeM cheeM witH jamM nuaanM maakF maaiM johnM sootL theeF jaL khaH naaM napH
"There are many living things (both) on the surface and below the surface of the earth - way too many to count."
ถ้าใครคิดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่งาน ก็ต้องรู้จักเข้าเจ้าเข้านายเสียบ้าง
thaaF khraiM khitH jaL meeM khwaamM gaaoF naaF naiM naaF theeF ngaanM gaawF dtawngF ruuH jakL khaoF jaoF khaoF naaiM siiaR baangF
"If someone wishes to advance in business, he must know how play up to his bosses."
มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งขึ้นเวทีอยู่บ่อย ๆ ก็ใช้ภาษาหยาบคายเหมือนกัน และหยาบเสียยิ่งกว่าที่ผมได้ยินทางวิทยุเสียอีก
meeM sooL phaapF saL dtreeM thanF neungL kheunF waehM theeM yuuL baawyL baawyL gaawF chaiH phaaM saaR yaapL khaaiM meuuanR ganM laeH yaapL siiaR yingF gwaaL theeF phohmR daiF yinM thaangM witH thaH yooH siiaR eekL
"There is one woman who often comes up on the stage who also uses vulgar language, language even more vulgar than that which I heard on the radio."
เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา
thuuhrM bpenM khohnM niH saiR cho:hngL chaangL yaangL neeH aehngM meeM aL raiM gaawF phuutF dtrohngM bpaiM dtrohngM maaM
"He is just a very blunt and direct person; whatever (he wants to say), he just comes out and says it."
ในเมื่อปล่อยให้มีการกระตุ้นการบริโภคแบบเอาเป็นเอาตายอยู่เช่นนี้ ผู้คนก็คิดว่าอะไร ๆ ที่ตัวเองต้องการต้องเอาให้ได้
naiM meuuaF bplaawyL haiF meeM gaanM graL dtoonF gaanM baawM riH pho:hkF baaepL aoM bpenM aoM dtaaiM yuuL chenF neeH phuuF khohnM gaawF khitH waaF aL raiM aL raiM theeF dtuaaM aehngM dtawngF gaanM dtawngF aoM haiF daiF
"When we allow there to be an unrestrained stimulus of demand like this, people think that must have whatever they wish for."
เขาไม่เชื่อว่าทั้งสามคน จะมีความสามารถ มีลูกล่อลูกชน และมีภูมิต้านทานเทียบเท่าตนเอง
khaoR maiF cheuuaF waaF thangH saamR khohnM jaL meeM khwaamM saaR maatF meeM luukF laawF luukF chohnM laeH meeM phuuM miH dtaanF thaanM thiiapF thaoF dtohnM aehngM
"He does not believe than any of the three has the ability, the cunning, or the (political) immunity that he himself has."
เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพ หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว
khaoR saL nuuhrR haiF meeM gaanM jaehnM raH jaaM sanR dtiL phaapF langR jaakL rohpH raaM khaaF fanM ganM maaM laaiR yohkH laaeoH
"He proposed peace negotiations after they had fought many a hard battle."
เธอกลายเป็นฆาตกรเพราะหน้ามืดตามัวที่รู้ว่าสามีมีภรรยาน้อย
thuuhrM glaaiM bpenM khaatF dtaL gaawnM phrawH naaF meuutF dtaaM muaaM theeF ruuH waaF saaR meeM meeM phanM raH yaaM naawyH
"She almost became a murderer because she lost her temper when she found out that her husband had a mistress."
เพียงแค่ค่าเช่าบ้านก็แทบจะไม่มีเงินเหลือแล้ว
phiiangM khaaeF khaaF chaoF baanF gaawF thaaepF jaL maiF meeM ngernM leuuaR laaeoH
"After paying just the rent alone, I have no money left."
เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง
meuuaF bookL khohnM meeM khwaamM manF jaiM maakF kheunF o:hM gaatL theeF jaL khlaawyH dtaamM phuuF euunL gaawF naawyH lohngM
"As an individual’s self-confidence increases, the less is the likelihood that he will comply with the wishes of others."
นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา
nohkH graL jipL dtuaaM theeF maaM raH raanM maiF meeM theeM thaaF waaF jaL leerkF laaM
"The tailor bird which is annoying us does not seem to want to s go away."
หลายคนมีคดีติดตัว หลายคนมัวหมองด้วยปัญหาส่วนตัว
laaiR khohnM meeM khaH deeM dtitL dtuaaM laaiR khohnM muaaM maawngR duayF bpanM haaR suaanL dtuaaM
"Many were involved with lawsuits; many were tainted with personal problems."
ไม่มีเหตุผลใดที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งนักการเมืองประเภทขี้กะโล้โท้เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยที่ทำงานไม่เป็น
maiF meeM haehtL phohnR daiM theeF naaM yohkH ratH thaL mohnM dtreeM jaL dtaengL dtangF nakH gaanM meuuangM bpraL phaehtF kheeF gaL lo:hH tho:hH khaoF maaM damM rohngM dtamM naengL dooyM theeF thamM ngaanM maiF bpenM
"There is no reason that the Prime Minister should appoint good-for-nothing politicians to fill these positions who are unable to do the job."
ตอนเดินขึ้นศาลทุกคนมีกิริยาท่าทางสงบเสงี่ยมและใบหน้าสดใสพอสมควร, แต่พอฟังคำพิพากษาเดินลงจากศาลทุกคนมีกิริยาท่าทางกระวนกระวายใจ
dtaawnM deernM kheunF saanR thookH khohnM meeM giL riH yaaM thaaF thaangM saL ngohpL saL ngiiamL laeH baiM naaF sohtL saiR phaawM sohmR khuaanM dtaaeL phaawM fangM khamM phiH phaakF saaR deernM lohngM jaakL saanR thookH khohnM meeM giL riH yaaM thaaF thaangM graL wohnM graL waaiM jaiM
"When they entered the Court, everyone acted modestly and quietly and their faces were bright and clear [of worry]; however, once they heard the verdict, all of them left the court seemed frustrated and anxious."
ไม่มี
maiF meeM
"I don't have any."
ไม่มีอะไร ๆ ที่จะเกินขีดความสามารถของมนุษย์ไปได้
maiF meeM aL raiM aL raiM theeF jaL geernM kheetL khwaamM saaR maatF khaawngR maH nootH bpaiM daiF
"There is nothing that exceeds man’s ability [to achieve]."
มนุษย์มีระดับจิตใจและสติปัญญาที่แตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป ไม่คงได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว
maH nootH meeM raH dapL jitL jaiM laeH saL dtiL bpanM yaaM theeF dtaaekL dtaangL jaakL satL lo:hkF thuaaF bpaiM maiF khohngM daiF damM rohngM cheeM witH yuuL duayF sanR chaatF dtaL yaanM phiiangM yaangL diaaoM
"Man possesses a measure of spirit and intellect which is different than all other animals; [Man] does not live by instinct alone."
เขามีหลักฐานเพียงพอที่จะแฉโพยเรื่องโกงกินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
khaoR meeM lakL thaanR phiiangM phaawM theeF jaL chaaeR phooyM reuuangF go:hngM ginM khaawngR jaoF naaF theeF bpaaL maaiH
"He has sufficient evidence to uncover corruption among Forestry officials."
แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดันบีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับความไม่ถูกต้อง
maaeH jaL meeM aL raiM maaM khohmL khuuL gohtL danM beepL khanH gaawF maiF meeM wanM theeF phohmR jaL yaawmM saL yohpL o:hnM aawnL phaawnL dtaamM haiF gapL khwaamM maiF thuukL dtawngF
"Even though I may be threatened , pressured, or bullied, I will never surrender or yield to that which is wrong."
ตำรวจกำลังสืบว่าคดีนี้มีเงื่อนงำอะไรอีกบ้าง
dtamM ruaatL gamM langM seuupL waaF khaH deeM neeH meeM ngeuuanF ngamM aL raiM eekL baangF
"The police are investigating whether this case has any additional unrevealed elements."
หล่อนสิ้นเนื้อประดาตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะเล่นหุ้นโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ
laawnL sinF neuuaH bpraL daaM dtuaaM naiM raH yaH waehM laaM anM ruaatF reoM phrawH lenF hoonF dooyM maiF meeM khwaamM ruuH khwaamM chamM naanM
"She became destitute within a very short time because she speculated in the stock market without having any knowledge or expertise."
ผลร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่ก็คือ มีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้น คนแก่ถูกทอดทิ้งความเอื้ออาทรซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าถูกนำมาใช้แบบสิ้นเปลืองจนด้อยค่า
phohnR raaiH theeF geertL kheunF naiM sangR khohmM yookH maiL gaawF kheuuM meeM dekL gamM phraaH pheermF maakF kheunF khohnM gaaeL thuukL thaawtF thingH khwaamM euuaF aaM thaawnM seungF bpenM singL theeF meeM khaaF thuukL namM maaM chaiH baaepL sinF bpleuuangM johnM daawyF khaaF
"In today’s society, disastrous effects arise which include more orphaned children; the aged are being abandoned; generosity which has been very helpful has been wasted so that there is no remaining value."
เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ไม่มีอู้งานเหมือนเพื่อนบางคน
khaoR thamM ngaanM theeF daiF rapH maawpF maaiR yaangL deeM maiF meeM uuF ngaanM meuuanR pheuuanF baangM khohnM
"He performs the duties which have been assigned to him very well; he does not linger or dawdle like some of his friends do."
การค้าก็ต้องมีปริมาณมาก ๆ ด้วย ขาดนิดเกินหน่อยทำให้ขาดทุนได้
gaanM khaaH gaawF dtawngF meeM bpaL riH maanM maakF maakF duayF khaatL nitH geernM naawyL thamM haiF khaatL thoonM daiF
"Commerce needs many quantifications; being over or under even a little bit can cause lost profits."
ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมาก ๆ
dtaawnM neeH khoonM gaawF sohmR bpraatL thaL naaR laaeoH khaawR haiF meeM khwaamM sookL maakF maakF
"You have already reached your dream; I wish you the greatest happiness."
หากตำรวจไม่จับกุมเขาย่อมมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
haakL dtamM ruaatL maiF japL goomM khaoR yaawmF meeM khwaamM phitL thaanR laH wenH gaanM bpaL dtiL batL naaF theeF
"If the police did not arrest him it would be considered as if they failed to perform their duty."
คนไทยมีความเชื่อว่า ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให้ เพื่อสะเดาะเคราะห์
khohnM thaiM meeM khwaamM cheuuaF waaF thaaF khraiM meeM khrawH gaawF dtawngF haiF phraH rohtH namH mohnM haiF pheuuaF saL dawL khrawH
"The Thai people believe that if a person experiences bad luck, he or she must have a monk sprinkle consecrated water on them in order to change their misfortune."
กระแสความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และรุนแรงที่เกิดแก่สังคมใดสังคมหนึ่ง มักมีผลกระทบไปถึงศาสนาทั้งสิ้น
graL saaeR khwaamM bpliianL bplaaengM khaL naatL yaiL laeH roonM raaengM theeF geertL gaaeL sangR khohmM daiM sangR khohmM neungL makH meeM phohnR graL thohpH bpaiM theungR saatL saL naaR thangH sinF
"Major violent waves of changes which wash over any society will all have an effect on the religions (in that society)."
อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น
aaM gaanM khaawngR ro:hkF neeH jaL thamM haiF henR phaapF laawnR theeF maiF meeM dtuaaM khohnM jingM laeH phuuF bpuayL jaL yeutH dtitL gapL phaapF laawnR nanH
"Symptoms of this disease include seeing hallucinations where in reality there is no one and the diseased person will swear that these hallucinations are real."
การค้นหาผู้สูญหายดำเนินไปอย่างทุลักทุเล เนื่องจากมีฝนตกพรำลงมาตลอดประกอบกับมืดค่ำ
gaanM khohnH haaR phuuF suunR haaiR damM neernM bpaiM yaangL thooH lakH thooH laehM neuuangF jaakL meeM fohnR dtohkL phramM lohngM maaM dtaL laawtL bpraL gaawpL gapL meuutF khamF
"The search for missing persons is proceeding in a confused and disorderly manner due to the persistent rain and the oncoming darkness."
หากจะแก้ข้อครหาว่ารัฐบาลกระเหี้ยนกระหือรืออย่างมีเงื่อนงำ หรือมีวาระซ่อนเร้น การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะต้องปลอดจากอำนาจการเมือง
haakL jaL gaaeF khaawF khaH raH haaR waaF ratH thaL baanM graL hiianF graL heuuR reuuM yaangL meeM ngeuuanF ngamM reuuR meeM waaM raH saawnF renH gaanM gaaeF khaiR raangF ratH thaL thamM maH nuunM khrangH neeH jaL dtawngF bplaawtL jaakL amM naatF gaanM meuuangM
"If one wishes to correct the accusation that the government is suffering from overwhelming ambition as yet unrevealed or as a hidden agenda, fixing the Constitution this time must be free of any political power (and influence)."
ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน
thangH saawngR khraawpF khruaaM neeH meeM thaaR naH khiiangM baaL khiiangM laiL ganM
"These two families are of the same status and position."
ทะเลาะกันโดยไม่มีสาเหตุ
thaH lawH ganM dooyM maiF meeM saaR haehtL
"(They) fought one another without cause."
ความรุนแรงอันมีลักษณะเหยียดหยามรวมที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเสมือนการตอกลิ่มความขัดแย้งให้บาดลึก ถ่างกว้างออกไปอย่างน่าเป็นห่วง
khwaamM roonM raaengM anM meeM lakH saL naL yiiatL yaamR ruaamM theeF geertL kheunF neeH gaawF bpenM saL meuuanR gaanM dtaawkL limF khwaamM khatL yaaengH haiF baatL leukH thaangL gwaangF aawkL bpaiM yaangL naaF bpenM huaangL
"The recent violence borne out of mutual distain and contempt has been like driving a deep and painful wedge of conflict; (this wedge) has continued to widen in a very alarming manner."
รู้สึกว่าวันนี้น้องสาวเบ่งบานเป็นพิเศษ คงจะกำลังมีความรัก
ruuH seukL waaF wanM neeH naawngH saaoR bengL baanM bpenM phiH saehtL khohngM jaL gamM langM meeM khwaamM rakH
"I feel that today my younger sister is more cheerful than usual; she must be in love."
เนื้อหาของประวัติศาสตร์อาณานิคมที่ฝรั่งสร้างขึ้นมีท้องเรื่องคล้าย ๆ กัน คือมหาอาณาจักรที่เรืองอำนาจและธนสารสมบัติหนึ่งได้เกิดขึ้น
neuuaH haaR khaawngR bpraL watL saatL aaM naaM niH khohmM theeF faL rangL saangF kheunF meeM thaawngH reuuangF khlaaiH khlaaiH ganM kheuuM maH haaR aaM naaM jakL theeF reuuangM amM naatF laeH thohnM saanR sohmR batL neungL daiF geertL kheunF
"The essential elements of the colonial histories of the West are much the same; that is, they are major empires which amassed power and great wealth."
มะม่วงหลายชนิดผลิดอกออกผลมากมาย และมีราคาถูก
maH muaangF laaiR chaH nitH phliL daawkL aawkL phohnR maakF maaiM laeH meeM raaM khaaM thuukL
"Many types of mangoes produce a lot of fruit and (therefore) the prices are low."
พอเข้าเขตจังหวัดตรังก็ผ่านเขาช่อง ซึ่งมีน้ำตกและทัศนียภาพอันสวยงาม
phaawM khaoF khaehtL jangM watL dtrangM gaawF phaanL khaoR chaawngF seungF meeM namH dtohkL laeH thatH saL neeM yaH phaapF anM suayR ngaamM
"Upon entering the province of Trang, one travels through mountains and passes which feature waterfalls and beautiful scenery."
ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
naiM saL maiR sooL kho:hR thaiM phuuF daiM meeM thookH raawnH gaawF maaM sanL graL dingL thaL waaiR deeM gaaM daiF
"During the Sukhothai period, persons who have difficulties and troubles could ring a bell and petition the king (for assistance)."
เรื่องของเรื่องคือว่าตามกฎหมายจะต้องมีการเรียกประชุมสภาฯ ภายใน ๓๐ วัน
reuuangF khaawngR reuuangF kheuuM waaF dtaamM gohtL maaiR jaL dtawngF meeM gaanM riiakF bpraL choomM saL phaaM phaaiM naiM saamR sipL wanM
"The issue is that the law states that there must be a session of the legislature within 30 days."
สภาร่างรัฐธรรมนูญ คือ คณะบุคคลที่ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ มักเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
saL phaaM raangF ratH thaL thamM maH nuunM kheuuM khaH naH bookL khohnM theeF thamM naaF theeF raangF ratH thaL thamM maH nuunM makH geertL kheunF meuuaF meeM gaanM bpraL gaatL chaiH ratH thaL thamM maH nuunM chaL bapL chuaaF khraaoM laeH dtawngF gaanM haiF meeM ratH thaL thamM maH nuunM chaL bapL thaaR waawnM
"The Constitution Drafting Assembly is a committee whose function is to draft a constitution. It arises whenever temporary constitution is promulgated and there needs to be a permanent constitution."
ขอบสระมีต้นไม้เล็กและต้นหญ้าขึ้นอยู่ประปราย
khaawpL saL meeM dtohnF maaiH lekH laeH dtohnF yaaF kheunF yuuL bpraL bpraaiM
"Around the pool are small trees and (tufts of) grass growing here and there."
ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือเด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะว้าพะวังเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก
bpanM haaR thaangM aaM rohmM khaawngR waiM roonF kheuuM dekL waiM roonF meeM aaM rohmM aawnL waiR daiF ngaaiF laeH makH phaH waaH phaH wangM reuuangF sangR khohmM laeH gloomL pheuuanF maakF
"The problem concerning teenagers' emotions is that children of this age have feelings that are easily changeable and they tend to be very worried about (what their) group of friends and society (think)."
หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไร ๆ ผมจะรีบไถ่ถามทันที ไม่เก็บไว้ให้นอนไม่หลับ
haakL dtitL khatL reuuR meeM bpanM haaR aL raiM aL raiM phohmR jaL reepF thaiL thaamR thanM theeM maiF gepL waiH haiF naawnM maiF lapL
"If I get stuck or have any problems I will ask immediately; I will not allow them to keep me awake."
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สะสมกำลังโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฐานที่มั่น
meuuaF deuuanM dtooL laaM khohmM saawngR phanM haaF raawyH sipL hohkL suunR glaangM niH sitL nakH seukL saaR haengL bpraL thaehtF thaiM saL sohmR gamM langM dooyM meeM maH haaR witH thaH yaaM laiM thamM maH saatL bpenM thaanR theeF manF
"During October of 1973 the Student Center of Thailand gathered its forces using Thammasat University as its base of strength."
เมื่อมีการปะทะ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
meuuaF meeM gaanM bpaL thaH yaawmF maiF aatL leekL liiangF khwaamM suunR siiaR
"When there is conflict, generally destruction is unavoidable."
ถ้ามีเรื่องสำคัญใด ๆ กรุณาฝากข้อความไว้หลังสัญญาณดัง
thaaF meeM reuuangF samR khanM daiM daiM gaL rooH naaM faakL khaawF khwaamM waiH langR sanR yaanM dangM
"If you wish to leave an important message, please do so after the tone (or beep)."
เมื่อผมมีเวลา ผมจะโทรกลับ
meuuaF phohmR meeM waehM laaM phohmR jaL tho:hM glapL
"I will call you back once I am free."
ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้
chanR meeM laangM sangR haawnR maiF deeM giaaoL gapL reuuangF neeH
"I have a bad premonition about this."
มีสีหน้าเศร้าและน้ำตาคลอเบ้า
meeM seeR naaF saoF laeH namH dtaaM khlaawM baoF
"(She had) a sad countenance and tears welling up in (her) eyes."
เขาไม่มีน้ำยาอะไร ๆ ที่จะทำร้ายคนอื่นได้ในเวลานี้หรอก
khaoR maiF meeM naamH yaaM aL raiM aL raiM theeF jaL thamM raaiH khohnM euunL daiF naiM waehM laaM neeH raawkL
"This time he does not have the ability to hurt anyone else."
ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่
bpraL chaaM chohnM jaL oonL jaiM daiF gaawF dtaawL meuuaF meeM phuuF phiH thakH sanR dtiL raatF khaawyM haiF khwaamM khoomH khraawngM yuuL
"People feel secure when the police force are present to protect them."
เมื่อคลื่นลมแห่งความโกรธแค้นสงบลงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผ่านเลยไปเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
meuuaF khleuunF lohmM haengL khwaamM gro:htL khaaenH saL ngohpL lohngM gaanM graL thamM theeF faaL feuunR gohtL maaiR gaawF maiF khuaanM jaL bplaawyL haiF phaanL leeuyM bpaiM saL meuuanR maiF meeM aL raiM geertL kheunF
"Once the winds of anger and hatred have died down, actions which were in violation of the law should not be allowed to pass as if they never occurred."
ในการเลือกตั้งซ่อมที่จะถึงนี้ ทั้ง สี่ พรรคจะมีการลงสมัครในลักษณะที่หลีกทางให้แก่กันด้วย
naiM gaanM leuuakF dtangF saawmF theeF jaL theungR neeH thangH seeL phakH jaL meeM gaanM lohngM saL makL naiM lakH saL naL theeF leekL thaangM haiF gaaeL ganM duayF
"In the upcoming by-elections the four parties will run campaigns so as to avoid opposing each other (for the open seats)."
สมัยก่อนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผู้คนมีหิริโอตตัปปะ ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่เป็นหนี้ใคร
saL maiR gaawnL thamM maH chaatF ooL dohmM sohmR buunM phuuF khohnM meeM hiL riL o:htL dtapL bpaL bpraL yatL matH thaH yatH maiF bpenM neeF khraiM
"In olden times when nature and her resources were plentiful, people had a conscience and sense of shame; they scrimped and saved and were not indebted to anyone else."
การอพยพด้วยเท้าใช้เวลาเดินทางนานแรมเดือน ดังนั้นสิ่งที่นำติดตัวมาด้วยจึงมีโดยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ
gaanM ohpL phaH yohpH duayF thaaoH chaiH waehM laaM deernM thaangM naanM raaemM deuuanM dangM nanH singL theeF namM dtitL dtuaaM maaM duayF jeungM meeM dooyM chaL phawH singL theeF jamM bpenM jingM jingM
"Migrating on foot to a new location may take many months; therefore, you should take with you only what is necessary."
ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
phuuF dtaengL saL nuuhrR naaeoM khitH dooyM chaiH gohnM gaanM bpraL phanM theeF yaaepF yohnM saawtL khlaawngH gapL neuuaH haaR meeM leeM laaM chaL phawH dtuaaM
"Person who write a proposals or ideas using clever language which matches the substance of the idea, [are considered] to have individualistic styles."
ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
bpraL thaehtF thaiM meeM khwaamM manF khohngM bpenM bpeukL phaenL ganM bpenM anM deeM
"Thailand is a very secure and stable country."
เขาเป็นศิลปินหนุ่ม ผู้ที่มีหน่อเนื้อเชื้อไขทางศิลป์มาจากทั้งฝ่ายบิดาและมารดา
khaoR bpenM siL laH bpinM noomL phuuF theeF meeM naawL neuuaH cheuuaH khaiR thaangM sinR maaM jaakL thangH faaiL biL daaM laeH maanM daaM
"He is a young artist; he is the offspring of artists on both his father’s and mother’s side."
นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ
nakH nangR seuuR phimM thookH khohnM dtawngF meeM janM yaaM banM
"All journalists must have a code of ethics."
มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน
maH nootH suaanL yaiL makH meeM mitH chaaR thiH thiL yuuL phaaiM naiM dtohnM
"Most people have internalized mistaken notions."
นักมวยทั้งสองคนนี้มีฝีมือก้ำกึ่งกันมาก
nakH muayM thangH saawngR khohnM neeH meeM feeR meuuM gamF geungL ganM maakF
"These two boxers are equally skilled and are well matched."
เขามีความเป็นอยู่ง่าย ๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นาน ๆ
khaoR meeM khwaamM bpenM yuuL ngaaiF ngaaiF jeungM maiF chaawpF yuuL naiM aaM natH reuuR khaawF bangM khapH wiH naiM khaawngR khraiM daiF naanM naanM
"He has a very easy life; he does not enjoy being under anyone else’s control or command for very long."
ความคิดของผมคงจะแหกคอกจึงไม่มีการปฏิบัติในเวลาต่อมา
khwaamM khitH khaawngR phohmR khohngM jaL haaekL khaawkF jeungM maiF meeM gaanM bpaL dtiL batL naiM waehM laaM dtaawL maaM
"My thinking is unconventional so that there will be no action (based on this thinking) in the future."
แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใด ๆ มาแผ้วพาน
maaeF bpenM huaangL luukF saaoR theeF yuuL dtaangL bpraL thaehtF maakF graehngM waaF jaL meeM anM dtaL raaiM daiM daiM maaM phaaeoF phaanM
"The mother is very worried about her daughter living overseas; she is afraid that something bad will happen to her."
วันนี้ทั้งวันคุณทำงานอย่างมีความสุข งานที่เหนื่อยหนักดูเหมือนจะไม่มาแผ้วพานได้
wanM neeH thangH wanM khoonM thamM ngaanM yaangL meeM khwaamM sookL ngaanM theeF neuuayL nakL duuM meuuanR jaL maiF maaM phaaeoF phaanM daiF
"All day today you are working along happily; it seems that nothing will come along to disturb you."
ไม่มีเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
maiF meeM waehM laaM deuumL namH pheungF phraH janM
"There is no time for a honeymoon!"
วิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงและอาจใช้เวลายาวพอควรในการเยียวยา
wiH gritL khrangH neeH meeM khwaamM roonM raaengM laeH aatL chaiH waehM laaM yaaoM phaawM khuaanM naiM gaanM yiaaoM yaaM
"This crisis is very severe and will require a fairly long time to treat."
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
lo:hkF neeH maiF meeM aL raiM freeM
"There is nothing free in this world." — "There is no free lunch."
คุณแม่รายนี้มีปัญหาลูกติดเกม
khoonM maaeF raaiM neeH meeM bpanM haaR luukF dtitL gaehmM
"The mother in this case has a problem with her child being addicted to (computer) games."
เด็กรายนี้มีปัญหาทางด้านอารมณ์
dekL raaiM neeH meeM bpanM haaR thaangM daanF aaM rohmM
"The child in this case is experiencing emotional problems."
แพ้เมียหมายถึงมีเมียกี่คน ๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
phaaeH miiaM maaiR theungR meeM miiaM geeL khohnM khohnM gaawF dtaaiM jaakL bpaiM gaawnL mohtL
"แพ้ผัว means that no matter how many wives he has, they will all die before him."
พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลายเป็นที่ราบเวิ้งว้างมีดินทรายทับถมอยู่หนา
pheuunH theeF seungF kheeuyM bpenM theeF dtangF khaawngR muuL baanF glaaiM bpenM theeF raapF weerngH waangH meeM dinM saaiM thapH thohmR yuuL naaR
"The area which used to be occupied by the village has become a vast, open area covered with thick piles of sand."
ระบบสวัสดิการจะมีการจ่ายเงินชดเชยแทนเงินเดือนเวลาคนตกงาน
raH bohpL saL watL diL gaanM jaL meeM gaanM jaaiL ngernM chohtH cheeuyM thaaenM ngernM deuuanM waehM laaM khohnM dtohkL ngaanM
"The welfare system pays money to compensate for wages lost when workers are laid off."
นายทหารเสนาธิการจึงต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความชำนาญและเจนจัดในหน้าที่
naaiM thaH haanR saehR naaM thiH gaanM jeungM dtawngF daiF rapH gaanM feukL fohnR ohpL rohmM haiF meeM khwaamM chamM naanM laeH jaehnM jatL naiM naaF theeF
"The military aides need training in order to become skilled and experienced in their duties."
พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใคร ๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด
phaawF meeM lakH saL naL naaF graehngM khaamR khraiM khraiM henR gaawF graehngM ganM bpaiM mohtL
"My father has a very dignified and imposing personality; all who see him are filled with fear."
เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใคร ๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล
meuuaF meeM thaaR naH laeH cheuuF siiangR khraiM khraiM gaawF khaoF maaM bpaawF yaawM khaoR ganM laaiR khohnM yaangL wangR phohnR
"When someone has a high position and is well known, many people come to lavish praise on them hoping to gain favor."
ไม่มีใครที่สามารถคาดเดาราคาน้ำมันดิบในระยะยาวได้
maiF meeM khraiM theeF saaR maatF khaatF daoM raaM khaaM namH manM dipL naiM raH yaH yaaoM daiF
"No one can predict the long-term price of crude oil."
สนิทมีรถสีเขียวสามคัน
saL nitL meeM rohtH seeR khiaaoR saamR khanM
"Sanit has three green cars."
เขามีนิสัยเป็นตัวของตัวเองผู้ใดจะจูงจมูกเขาไม่ได้
khaoR meeM niH saiR bpenM dtuaaM khaawngR dtuaaM aehngM phuuF daiM jaL juungM jaL muukL khaoR maiF daiF
"His character is one of self-confidence and independence; no one can control him."
ปัจจุบันประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การออมลดลง
bpatL jooL banM bpraL chaaM chohnM meeM gaanM chaiH jaaiL pheermF maakF kheunF seungF sohngL phohnR haiF gaanM aawmM lohtH lohngM
"People are currently spending more and more which reduces the amount that they save."
ชนชั้นกลางมีทัศนคติ รสนิยม และจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองที่แปลกแยกออกไปจากสังคมส่วนใหญ่
chohnM chanH glaangM meeM thatH saL naH khaH dtiL rohtH niH yohmM laeH jinM dtaL naaM gaanM giaaoL gapL dtuaaM aehngM theeF bplaaekL yaaekF aawkL bpaiM jaakL sangR khohmM suaanL yaiL
"The middle class possesses attitudes, tastes, and reflections about itself which are different from society as a whole."
ยิ่งมรสุมเศรษฐกิจหนักไร โอกาสพลาดก็มีสูงมากเท่านั้น
yingF maawM raH soomR saehtL thaL gitL nakL raiM o:hM gaatL phlaatF gaawF meeM suungR maakF thaoF nanH
"The greater the economic turmoil, the greater the chance of (making an) error."
รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไร ๆ ออกมาชัดเจน
ratH thaL baanM yangM khohngM daiF rapH raaengM satL thaaM jaakL bpraL chaaM chohnM yaangL oonL naaR faaR khangF maaeH waaF jaL yangM maiF meeM phohnR ngaanM aL raiM aL raiM aawkL maaM chatH jaehnM
"The government is being very highly regarded by its citizenry, even though it has produced no significant or clear results."
เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุก ๆ เดือน
khaoR meeM phaaM raH dtawngF phaawnL chamM raH khaaF chaoF baanF gapL thaH naaM khaanM thookH thookH deuuanM
"He found himself in the position of having to make rental payments to the bank for his home every month."
ปัญหาคือหุ้นกู้ของการบินไทยจะขายใคร ๆ ถ้าไม่มีรัฐบาลค้ำประกัน
bpanM haaR kheuuM hoonF guuF khaawngR gaanM binM thaiM jaL khaaiR khraiM khraiM thaaF maiF meeM ratH thaL baanM khamH bpraL ganM
"The question is who will buy the corporate bonds issued by Thai Airways if the government does not guarantee them?"
ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย
thaangM gaanM phaaetF yaawmM rapH laaeoH waaF phuuF yingR meeM kheetL khwaamM saaR maatF naiM gaanM ohtL thohnM dtaawL khwaamM jepL bpuaatL maakF gwaaL phuuF chaaiM
"Physicians recognize that women have a greater ability to tolerate pain than men do."
มีรถสีเขียว
meeM rohtH seeR khiaaoR
[indefinite existential] "There is a green car (somewhere)."
น้ำมันแพงเหลือหลายชนิดที่ไม่มีในประวัติศาสตร์โลก
namH manM phaaengM leuuaR laaiR chaH nitH theeF maiF meeM naiM bpraL watL saatL lo:hkF
"Oil was more expensive than at any other time in history."
ตอนนี้มีน้องฝึกงานมาฝึกกับผมที่สำนักงาน มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มาก ๆ
dtaawnM neeH meeM naawngH feukL ngaanM maaM feukL gapL phohmR theeF samR nakH ngaanM meeM bpanM haaR reuuangF khaawmM phiuM dtuuhrM maakF maakF
"I now have a new trainee assigned to me at the office; he is experiencing lots of problems with the computer."
เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีนันทนาการให้ทุกคนได้สนุกสนาน
diaaoR chuaangF yenM jaL meeM nanM thaH naaM gaanM haiF thookH khohnM daiF saL nookL saL naanR
"This evening we will have fun for all!"
ด้านรับลมของภูเขาจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณด้านอับลม
daanF rapH lohmM khaawngR phuuM khaoR jaL meeM fohnR dtohkL maakF gwaaL baawM riH waehnM daanF apL lohmM
"The windward side of the mountain receives more rain than the leeward side."
ความขัดแย้งทั้งหมดยุติลงได้ ด้วยฝีมือของเขานักบัญชีมือฉมังที่มีความช่ำชองในเรื่องการเงิน
khwaamM khatL yaaengH thangH mohtL yootH dtiL lohngM daiF duayF feeR meuuM khaawngR khaoR nakH banM cheeM meuuM chaL mangR theeF meeM khwaamM chamF chaawngM naiM reuuangF gaanM ngernM
"His expertise [is responsible] for settling the dispute; he is a skillful accountant who is also a financial expert."
เขามีลูกชายสามคน
khaoR meeM luukF chaaiM saamR khohnM
"He has three male sons."
ต่อให้ดินกลบหน้าก็จะไม่มีวันลืมความแค้นนี้ได้
dtaawL haiF dinM glohpL naaF gaawF jaL maiF meeM wanM leuumM khwaamM khaaenH neeH daiF
"Even when I am dead, I will never forget to take revenge."
ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ
thaawngM khamM baawM riH sootL nanH sookL bplangL maiF meeM lo:hM haL euunL daiM bpriiapL
"Pure gold gleams brightly like no other metal does."
มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ
meeM gaanM bpluukL yuuM khaaM lipH dtatL rookH khaoF bpaiM naiM theeF theeF chaaoM baanF thamM ginM yuuL meeM gaL raH neeM phiH phaatF geertL kheunF bpenM bpraL jamM
"Conflicts always arise when (people) plant eucalyptus trees in areas where villagers make their living."
ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
bpraL thaehtF naiR bpraL chaaM chohnM meeM khwaamM saaR makH kheeM glohmM gliaaoM ganM meeM raH biiapL wiH naiM bpraL thaehtF nanH gaawF jaL reernM
"A country whose people are united, get along well together, and are well disciplined will achieve great progress."
ลูกชายอยู่หมัดอย่างไม่มีเงื่อนใด ๆ
luukF chaaiM yuuL matL yaangL maiF meeM ngeuuanF daiM daiM
"My son is unconditionally under (our) control."
บ้านคนชั้นกลางทุกหลังจะต้องมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเรียกว่าห้องรับแขกตกแต่งประดับประดาไว้เป็นอย่างดี แต่ชั่วนาตาปีแทบไม่เคยเปิดใช้เลย
baanF khohnM chanH glaangM thookH langR jaL dtawngF meeM haawngF yuuL haawngF neungL riiakF waaF haawngF rapH khaaekL dtohkL dtaengL bpraL dapL bpraL daaM waiH bpenM yaangL deeM dtaaeL chuaaF naaM dtaaM bpeeM thaaepF maiF kheeuyM bpeertL chaiH leeuyM
"Every middle class household has a room which is called the “living room” which is expensively decorated; however, this room is almost never used."
เขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครอุตริซื้อหานกป่าไปเลี้ยง
khaoR maiF yaakL cheuuaF waaF jaL meeM khraiM ootL dtaL riL seuuH haaR nohkH bpaaL bpaiM liiangH
"He did not wish to believe that there was anyone who was so strange as to go out and buy a wild bird to tame."
นักพูดเก่งมีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ
nakH phuutF gengL meeM leeM laaM gaanM phuutF theeF meeM luukF lenF thamM haiF khohnM fangM cheuunF chaawpF
"Good speakers have a cadence in heir speech which employs artifice and tact to impress their listeners."
มีการตรวจค้นตัวและกระเป๋าอย่างเข้มงวด จนเกิดปากเสียงขึ้นหลายครั้ง
meeM gaanM dtruaatL khohnH dtuaaM laeH graL bpaoR yaangL khemF nguaatF johnM geertL bpaakL siiangR kheunF laaiR khrangH
"[The police] conducted body and bag searches so intrusively that many arguments arose."
หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก
yingR chaH raaM gatL fanM deernM dtaaeL meuuanR meeM khraiM yeuuH yootH haiF gaaoF khaaR maiF aawkL
"The old woman made a determined effort to walk but it was as if someone were holding her back."
มีการสัประยุทธ์กันบนหลังช้าง
meeM gaanM sapL bpraL yootH ganM bohnM langR chaangH
"There was a battle fought from the backs of elephants."
ตนรู้ว่าอยากเห็นสิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าใครจะมีฐานันดรใด
dtohnM ruuH waaF yaakL henR sitL thiH theeF thaoF thiiamM ganM maiF waaF khraiM jaL meeM thaaR nanM daawnM daiM
"I know that (you) want to see everyone have equal rights, irrespective of nobility or rank."
มีรถแท็กซี่จอด แต่ไม่มีคนขับ ซึ่งอาจหวังผลให้การจราจรเป็นอัมพาต
meeM rohtH thaekH seeF jaawtL dtaaeL maiF meeM khohnM khapL seungF aatL wangR phohnR haiF gaanM jaL raaM jaawnM bpenM amM maH phaatF
"There are taxis parked with no drivers; perhaps they hope to paralyze traffic."
ชุดที่หล่อนสวมใส่เป็นชุดราตรีที่หวือหวามาก เพราะค่อนข้างบางและไม่มีซับใน
chootH theeF laawnL suaamR saiL bpenM chootH raaM dtreeM theeF weuuR waaR maakF phrawH khaawnF khaangF baangM laeH maiF meeM sapH naiM
"She is wearing a striking evening gown; the dress is fairly diaphanous and has no lining."
ประชาชนมีความสุขที่ได้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
bpraL chaaM chohnM meeM khwaamM sookL theeF daiF yuuL phaaiM dtaaiF phraH baL rohmM pho:hM thiH sohmR phaanM
"The people are happy that they are protected by the King’s grace."
ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง
khaL naL neeH meeM bpraL chaaM chohnM baangM gloomL graL daangF graL deuuangL laeH gaawL khwaamM maiF saL ngohpL kheunF naiM baanF meuuangM
"At this time there are various segments of the population which are rebellious and are creating unrest within our country."
มันคงมีกลิ่นหอมของชัยชนะ
manM khohngM meeM glinL haawmR khaawngR chaiM chaH naH
"He had the sweet smell of victory."
ยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณะ
yangM maiF meeM khaawF thetH jingM bpraaM gohtL dtaawL saaR thaaM raH naH
"No facts have been publicly disclosed."
เขาก็ตัดสินใจสู้แบบสุนัขจนตรอก เพราะวันนี้เขาไม่มีอะไร ๆ จะต้องเสียอีกต่อไป
khaoR gaawF dtatL sinR jaiM suuF baaepL sooL nakH johnM dtraawkL phrawH wanM neeH khaoR maiF meeM aL raiM aL raiM jaL dtawngF siiaR eekL dtaawL bpaiM
"He has decided to fight like a trapped animal because he has nothing left to lose."
คนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีชาติพันธุ์เดียวกัน
khohnM inM do:hM neeM siiaM laeH maaM laehM siiaM meeM chaatF dtiL phanM diaaoM ganM
"Indonesians and Malaysians are of the same racial group."
พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทรงเป็นเจ้าชีวิต มีสิทธิเหนือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
phraH maH haaR gaL satL naiM raH baawpL sohmR buuM raH naaM yaaM sitL thiH raatF sohngM bpenM jaoF cheeM witH meeM sitL thiH neuuaR phraiF faaH khaaF phaenL dinM
"The king during the period of absolute monarchy had power and rights greater than those of the commoners."
ผู้หญิงมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย
phuuF yingR meeM khwaamM saaR maatF maiF yingF yaawnL bpaiM gwaaL phuuF chaaiM
"Women are not inferior to men. (Women’s abilities are not inferior [to those] of men.)"
เขาระบุว่า กลุ่มเหล่านี้มีอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มเสื้อแดง
khaoR raH booL waaF gloomL laoL neeH meeM anM dtaL raaiM maiF yingF yaawnL bpaiM gwaaL gloomL seuuaF daaengM
"He stated that these groups are no less dangerous than the Red Shirts."
เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้
meuuaF meeM phuuF khatL khwaangR maiF haiF raoM damM neernM ngaanM haiF samR retL raoM aatL khapH khaawngF jaiM laeH saL daaengM khwaamM gaaoF raaoH aawkL maaM daiF
"When people do not allow us to complete our work, we become frustrated and let our feelings of anger show."
ผมเป็นเบี้ยล่างของคนไทยทั้งประเทศ ไม่เป็นเบี้ยล่างของใคร คิดว่าคนที่เป็นนายกฯ ต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทุกกลุ่มทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
phohmR bpenM biiaF laangF khaawngR khohnM thaiM thangH bpraL thaehtF maiF bpenM biiaF laangF khaawngR khraiM khitH waaF khohnM theeF bpenM naaM yohkH dtawngF yeutH bpraL yo:htL khaawngR bpraL chaaM chohnM bpenM lakL thookH gloomL thookH khohnM meeM sitL thiH saL daaengM khwaamM khitH henR
"...I am subordinate to [beholden to] all Thai people throughout the land but I am not under the control of any particular person. I believe that a Prime Minister must work for the benefit of the people and every person and each group has the right to express their own opinions and ideas..."
เขามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
khaoR meeM khwaamM ruuH khwaamM khaoF jaiM yaangL leukH seungH
"He has deep knowledge and understanding."
ไวรัสมีการผ่าเหล่าได้อย่างรวดเร็ว
waiM ratH meeM gaanM phaaL laoL daiF yaangL ruaatF reoM
"A virus can mutate very quickly."
ทางเลือกทางเดียวก็คือต้องยืนกรานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรื่องนี้จบ
thaangM leuuakF thaangM diaaoM gaawF kheuuM dtawngF yeuunM graanM waaF jaL maiF meeM gaanM bpliianL bplaaengM pheuuaF haiF reuuangF neeH johpL
"The only choice is that (he) must hold fast to his position that there will be no changes so that this issue will go away."
มนุษย์มีความเชื่อถือผีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์
maH nootH meeM khwaamM cheuuaF theuuR pheeR ganM maaM dtaaeL deukL damM banM
"Humans have believed in spirits and ghosts since prehistoric times."
มีข่าวว่าผู้ตรวจราชการ สมคบกับพวกงาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้
meeM khaaoL waaF phuuF dtruaatL raatF chaH gaanM sohmR khohpH gapL phuaakF ngaapF dteukL ngaapF thaL nohnR laaiR khrangH laaiR hohnR johnM japL daiF
"There are rumors that the inspectors conspired with the corrupt building and road companies so often that they were caught."
ในบรรดาประเทศที่ปัจจุบันถือว่าเป็นรัฐสมัยใหม่ ไม่มีใครสำเร็จแบบกดปุ๊บติดปั๊บ
naiM banM daaM bpraL thaehtF theeF bpatL jooL banM theuuR waaF bpenM ratH saL maiR maiL maiF meeM khraiM samR retL baaepL gohtL bpoopH dtitL bpapH
"In looking at all the countries which today are considered 'modern states', not one of them can be considered an instant success."
บ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีมูลค่าสูงขึ้นเร็วกว่าบ้านที่ไม่มี พอมีปุ๊บ ขายต่อปั๊บ ได้กำไรเพิ่มขึ้น 5% ทันที
baanF theeF chaiH phaH langM ngaanM saaengR aaM thitH jaL meeM muunM khaaF suungR kheunF reoM gwaaL baanF theeF maiF meeM phaawM meeM bpoopH khaaiR dtaawL bpapH daiF gamM raiM pheermF kheunF thanM theeM
"A home which uses solar power increases its value faster than homes without. Once so equipped, the home can be sold quickly and (the owner) can immediately gain a five percent profit."
โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง
ro:hngM raaemM haengL neeH bpenM saL thaaR bpatL dtaL yaH gamM baaepL khaaekL haawngF lawpH beeF gaawF o:hL tho:hngR dooyM meeM naamH phooH laeH ruupF bpanF yuuL dtrohngM glaangM
"This hotel was built in the Indian architectural style; the lobby is majestic with a fountain and statuary placed in its center."
ประเทศจะเจริญได้ต้องอาศัยการมีคุณภาพของคน
bpraL thaehtF jaL jaL reernM daiF dtawngF aaM saiR gaanM meeM khoonM naH phaapF khaawngR khohnM
"For our nation to develop we need to become more reliant on development of high-quality human capital."
ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่
chaaoM bpaehM ruuM suaanL yaiL meeM aaM cheepF bpenM gamM maH gaawnM naiM meuuangR raaeF
"Most Peruvians are mine workers."
นาฬิกาเรือนนี้มีกลไกทำงานซับซ้อนมาก
naaM liH gaaM reuuanM neeH meeM gohnM gaiM thamM ngaanM sapH saawnH maakF
"This watch is full of many complicated operating mechanisms."
ประชาชนรัฐฉานที่ทำการเพาะปลูกฝิ่นนั้น ก็ไม่ใช่คนที่มีฐานะดี จะเป็นคนยากจนซะมากกว่า
bpraL chaaM chohnM ratH chaanR theeF thamM gaanM phawH bpluukL finL nanH gaawF maiF chaiF khohnM theeF meeM thaaR naH deeM jaL bpenM khohnM yaakF johnM saH maakF gwaaL
"The people of the Shan states who grow opium are people without any real status; rather, they are economically impoverished."
คนไทยกับคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยนี้ แทบจะแยกกันได้ยาก เพราะคนไทยส่วนมากก็มีเชื้อสายจีนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย
khohnM thaiM gapL khohnM jeenM theeF yuuL naiM meuuangM thaiM neeH thaaepF jaL yaaekF ganM daiF yaakF phrawH khohnM thaiM suaanL maakF gaawF meeM cheuuaH saaiR jeenM yuuL baangF maiF maakF gaawF naawyH
"It is virtually impossible to differentiate between Thai and Chinese who live in Thailand because most Thais have Chinese blood to a greater or lesser extent."
หนังสือดี ๆ ก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ที่ใช้ต้นทุนอันน้อยนิด แต่มีคุณค่ามากมาย
nangR seuuR deeM deeM gaawF bpenM singL deeM deeM theeF khaoF maaM naiM cheeM witH theeF chaiH dtohnF thoonM anM naawyH nitH dtaaeL meeM khoonM naH khaaF maakF maaiM
"Good books are good things in our lives; they require a small investment and provide a great deal of value."
วันนี้เรามีเกร็ด เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกะเลขประจำตัว น.ศ. มาฝากเพื่อเป็นความรู้
wanM neeH raoM meeM gretL lekH lekH naawyH naawyH giaaoL gaL laehkF bpraL jamM dtuaaM nakH seukL saaR maaM faakL pheuuaF bpenM khwaamM ruuH
"Today we have a bit of information for you regarding student I.Ds."
พอดำเนินการจัดจ้างขุดบ่อแล้ว ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้า สำหรับเครื่องปั่นไฟในการปั๊มน้ำขึ้นมาใช้
phaawM damM neernM gaanM jatL jaangF khootL baawL laaeoH bpraaM gohtL waaF maiF meeM ngohpH bpraL maanM khaaF faiM faaH samR rapL khreuuangF bpanL faiM naiM gaanM bpamH naamH kheunF maaM chaiH
"After contracting for digging the well it turned out that there were insufficient funds for electricity or for an electric generator for pumping the water [out of the well]."
ครูคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี
khruuM khaawyM saawtL saawngL nakH riianM theeF meeM phreuH dtiL gamM maiF deeM
"Teachers need to pay close attention to students who exhibit bad behavior."
คุณยายมีสวนหลายขนัด
khoonM yaaiM meeM suaanR laaiR khaL natL
"My grandmother owns many plantations."
คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ
khohnM kheeF riuH yaangL chanR khohngM maiF meeM khraiM maaM sohnR jaiM
"No one would be interested in an ugly person like myself."
สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย
saawngR khohnM neeH meuuanR yuuL ganM khohnM laH khuaaF maiF meeM wanM jaL khaoF ganM daiF leeuyM
"These two are at the opposite ends of the spectrum; they will never be able to work together."
ผมไม่มีความคิดเห็น
phohmR maiF meeM khwaamM khitH henR
"I have no opinion."
ผมจะไม่ตอบคำถามใดนอกเสียจากคุณจะมีคำถามใหม่ที่น่าสนใจ
phohmR jaL maiF dtaawpL khamM thaamR daiM naawkF siiaR jaakL khoonM jaL meeM khamM thaamR maiL theeF naaF sohnR jaiM
"I won't answer, unless you have new, interesting questions."
จุดยืนของผมก็เหมือนกันตลอด ไม่ได้มีสองมาตรฐาน
jootL yeuunM khaawngR phohmR gaawF meuuanR ganM dtaL laawtL maiF daiF meeM saawngR maatF dtraL thaanR
"My position has always been consistent; [I] do not have a double standard."
เขาเป็นคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คุณสามารถเชื่อถือเขาได้
khaoR bpenM khohnM meeM theeF yuuL bpenM lakL laengL khoonM saaR maatF cheuuaF theuuR khaoR daiF
"He is a very stable person; you can [always] count on him."
เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น
jaoF aaM waatF watH neeH bpenM phuuF meeM wiH chaaM aaM khohmM khlangR rakH sanR do:htL laeH maiF saL sohmR sohmR batL phatH saL thaanR daiM daiM thangH sinF
"The abbot of this temple is [a master of] holy incantations; he is reclusive; and he does not keep any possessions at all."
ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใด ๆ
phaapF theeF khaoR wingF khaoF bpaiM suaamR gaawtL phaawF nanH khohngM meeM khwaamM maaiR neuuaR khamM banM yaaiM daiM daiM
"The image of his running in and hugging his father is poignant beyond what mere words can express."
พระราชธิดาของพระองค์มีทั้งสิ้น ๔๐ พระองค์
phraH raatF chaH thiH daaM khaawngR phraH ohngM meeM thangH sinF seeL sipL phraH ohngM
"The King had a total of 40 daughters."
ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีอ้ายโม่งสองคนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย
khaL naL theeF khaoR gamM langM liiangH chaL laawngR gapL phaH nakH ngaanM meeM aaiF mo:hngF saawngR khohnM bookL yingM duayF bpeuunM luukF saawngM dtaawL naaF khohnM bpenM raawyH
"While he was celebrating with his employees, two masked bandits suddenly came into the party and attacked him with a shotgun in front of hundreds of witnesses."
ตามปกติวิสัยของนายกฯ ควรจะมีที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง ไม่ควรเร่ร่อนหาที่ประชุมตามที่ต่าง ๆ
dtaamM bpohkL dtiL wiH saiR khaawngR naaM yohkH khuaanM jaL meeM theeF thamM ngaanM bpenM lakL laengL maiF khuaanM rehF raawnF haaR theeF bpraL choomM dtaamM theeF dtaangL dtaangL
"Normally, it is the nature of the Prime Minister to have a permanent and fixed place to work; he should not have to wander around to find places to have meetings."
อีกทั้งผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เป็นข้าราชการระดับสูง และยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่กระทรวงยุติธรรม
eekL thangH phuuF dtawngF haaR meeM theeF yuuL bpenM lakL laengL bpenM khaaF raatF chaH gaanM raH dapL suungR laeH yangM bpaL dtiL batL naaF theeF dtaamM bpohkL dtiL theeF graL suaangM yootH dtiL thamM
"Furthermore, the accused has a permanent residences; he is a high-ranking official; and he still performs his normal functions at the Ministry of Justice."
การขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะดำเนินการเมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลนั้นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศที่จะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
gaanM khaawR sohngL dtuaaM bpenM phuuF raaiH khaamF daaenM jaL damM neernM gaanM meuuaF meeM lakL thaanR chatH jaehnM waaF bookL khohnM nanH meeM theeF yuuL bpenM lakL laengL naiM bpraL thaehtF theeF jaL khaawR sohngL phuuF raaiH khaamF daaenM
"Extradition will proceed when there is clear evidence that such individual has a residence in the country which is requesting extradition."
เขามีลูกฟุตบอลลูกเดียว
khaoR meeM luukF footH baawnM luukF diaaoM
"He has only one football."
เขามีลูกฟุตบอลลูกนั้น
khaoR meeM luukF footH baawnM luukF nanH
"He has that football."
จะพาไปสัมผัสกลิ่นอายของตลาดในกรุงลอนดอน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสี่ตลาด ตลาดปลา ดอกไม้ ตลาดแขก และตลาดนัด
jaL phaaM bpaiM samR phatL glinL aaiM khaawngR dtaL laatL naiM groongM laawnM daawnM theeF meeM aehkL gaL lakH do:htL denL seeL dtaL laatL dtaL laatL bplaaM daawkL maaiH dtaL laatL khaaekL laeH dtaL laatL natH
"(I) will take you to experience the four uniquely outstanding markets in London: the fish Market, the flower market, the Indian market, and the flea market."
มหาวิทยาลัยวอชิงตันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม
maH haaR witH thaH yaaM laiM waawM chingM dtanM meeM lakL suutL raH dapL banM ditL seukL saaR thaangM daanF phaaM saaR saatL khaawmM phiuM dtuuhrM theeF deeM yiiamF
"The University of Washington has an excellent graduate degree program in computational linguistics."
ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ
thaaF luukF meeM khwaamM saaR maatF phaawF gaawF jaL haiF baawM riH haanR ngaanM seuupL dtaawL jaakL phaawF
"If the son is capable, a father will allow him to manage his business, taking over after his father."
เขาเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลุ่มลึกน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น
khaoR bpenM phuuF namM theeF meeM bookL khaH likH loomF leukH naaF graehngM khaamR gaaeL phuuF phohpH henR
"He is a leader who is characterized by caution and prudence and who inspires fear and respect in all those he encounters."
คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน
khohnM raoM thaaF mohtL gamM langM jaiM dtraawmM jaiM gaawF dtaaiM daiF dooyM maiF jamM bpenM dtawngF meeM cheuuaH ro:hkF rohpH guaanM
"If we become discouraged and disconsolate, we might as well depart this life, whether we are beset by disease or not."
กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
graL saaeR siiangR haengL khwaamM khlaaengM jaiM dtaawL khwaamM bpenM bpaiM khaawngR haehtL gaanM neeH yangM meeM theeF khaangH khaaM yuuL naiM jitL jaiM khaawngR bpraL chaaM chohnM
"The people continue to harbor doubts about what happened during these events."
ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย
phohmR chaawpF rohtH theeF meeM khwaamM ruuR raaR maakF gwaaL rohtH theeF riiapF ngaaiF
"I like cars with a lot of elegance more than those which are plain and simple."
เด็กที่มีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี
dekL theeF meeM namH nakL lohtH yaangL ruaatF reoM saL daaengM waaF sookL khaL phaapF laeH pho:hM chaH naaM gaanM maiF deeM
"Rapid weight loss in a child indicates either bad health or poor nutrition."
การถือศีลกินผักหรือกินเจช่วงสั้น ๆ จึงไม่มีอะไรต้องกังวล
gaanM theuuR seenR ginM phakL reuuR ginM jaehM chuaangF sanF sanF jeungM maiF meeM aL raiM dtawngF gangM wohnM
"(You) have nothing to worry about (regarding your health) if you want to follow the principles of the festival or vegetarian eating for only a few days."
ถ้าเรารวมกำลังกันเป็นปึกแผ่นก็ไม่มีศัตรูใดจะกล้ามากล้ำกราย
thaaF raoM ruaamM gamM langM ganM bpenM bpeukL phaenL gaawF maiF meeM satL dtruuM daiM jaL glaaF maaM glamF graaiM
"If we combine our forces and unify, no enemy would dare attack us."
เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่
raoM meeM naH yo:hM baaiM haiF phaH nakH ngaanM dtruaatL khlangM sinR khaaH waaF meeM sinR khaaH yuuL jingM dtrohngM gapL banM cheeM reuuR maiF
"We have a policy that [our] employees inspect our warehouses to see whether or not the actual goods on hand equal the amounts [shown] in our records."
ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด
thaaF maiF meeM phuuF namM thaangM bpaiM laaeoH diL chanR khohngM maiF glaaF yiiapL yaangF lohngM bpaiM bpenM anM khaatL
"If we have no guiding leader, I absolutely dare not step in."
ในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้ง จะมีการพนันขันต่อ และเสี่ยงทายกันว่า ทีมไหนจะได้ครองแชมป์
naiM gaanM khaengL khanR footH baawnM dtaaeL laH khrangH jaL meeM gaanM phaH nanM khanR dtaawL laeH siiangL thaaiM ganM waaF theemM naiR jaL daiF khraawngM chaaemH
"Every football match involves gambling, people betting as to which team will become the champion."
ไม่มีสิ่งผิดพลาดใดในประเทศนี้ที่การเลือกตั้งที่ดีไม่สามารถแก้ไขได้
maiF meeM singL phitL phlaatF daiM naiM bpraL thaehtF neeH theeF gaanM leuuakF dtangF theeF deeM maiF saaR maatF gaaeF khaiR daiF
"There is nothing wrong with this country that a good election won’t fix."
ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัดน่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็ก ๆ
bpatL jooL banM saL thaaR bpaL nikH aawkL baaepL baanF haiF meeM khaL naatL gaL thatH ratH naaF yuuL mawL gapL khraawpF khruaaM lekH lekH
"Nowadays, architects create home plans which have compact and well-proportioned dimensions, are comfortable, and are suitable for small families."
พอเข้าไปในห้องก็พบว่ามีข้าวของมากมายก่ายกองวางอยู่
phaawM khaoF bpaiM naiM haawngF gaawF phohpH waaF meeM khaaoF khaawngR maakF maaiM gaaiL gaawngM waangM yuuL
"As soon as he entered the room he saw lots of stuff stacked up everywhere."
การการนำเด็กไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เด็กเริ่มมีอาการป่วยเป็นการป้องกันการลุกลามของโรคต่าง ๆ ได้
gaanM gaanM namM dekL bpaiM bpreukL saaR phaaetF dtangF dtaaeL dekL reermF meeM aaM gaanM bpuayL bpenM gaanM bpaawngF ganM gaanM lookH laamM khaawngR ro:hkF dtaangL dtaangL daiF
"Bringing children in to consult with a doctor just when the child is beginning to show symptoms of illness can prevent the spread of various diseases."
มีอาหารอะไรแนะนำไหมคะ
meeM aaM haanR aL raiM naeH namM maiH khaH
"What do you recommend? [asked to a waiter in a restaurant]"
ที่ร้านมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะ
theeF raanH meeM maehM nuuM detL aL raiM baangF khaH
"What specialties do you have on the menu?"
ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าอะไรนะ
maiF phuutF gaawF maiF meeM khraiM waaF aL raiM naH
"If you just stop talking, no one will object."
มีการดำเนินการไปในมาตรการที่เหมาะกับสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่เราเดินหน้าทำต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่จะพิจารณาและรอจังหวะในการดำเนินการ
meeM gaanM damM neernM gaanM bpaiM naiM maatF dtraL gaanM theeF mawL gapL singL theeF khaoR thamM dtaaeL singL theeF raoM deernM naaF thamM dtaawL neuuangF gaawF bpenM reuuangF theeF jaL phiH jaaM raH naaM laeH raawM jangM waL naiM gaanM damM neernM gaanM
"We have taken appropriate measures in response to what he has done and what we continue to do into the future is under careful consideration; we will wait for the proper opportunity to take further action."
ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น
thaaF daiF thamM boonM saangF bo:htL jaL meeM aaM niH sohngR maakF gwaaL thamM boonM yaangL euunL
"You can accumulate more merit from building a temple building than from any other type of merit making."
ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมเป็นทาน
maiF meeM gaanM haiF thaanM daiM meeM aaM niH sohngR leertF yingF gwaaL gaanM haiF thamM bpenM thaanM
"There is no greater gift than the gift of the Dharma."
เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะมีผู้ประสงค์ร้ายมาใส่ความเขา
khaoR thuukL bplohtL aawkL jaakL dtamM naengL phrawH meeM phuuF bpraL sohngR raaiH maaM saiL khwaamM khaoR
"He was stripped of his rank because he was slandered by those who wished to hurt him."
กัมพูชาและลาวดูจะเป็นประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดกับไทย มีทั้งความเป็นเครือญาติ และมีทั้งความเหมือน ๆ กันในด้านของภาษาและวัฒนธรรม
gamM phuuM chaaM laeH laaoM duuM jaL bpenM bpraL thaehtF theeF glaiF chitH theeF sootL gapL thaiM meeM thangH khwaamM bpenM khreuuaM yaatF laeH meeM thangH khwaamM meuuanR meuuanR ganM naiM daanF khaawngR phaaM saaR laeH watH thaH naH thamM
"Cambodia and Laos are Thailand’s closest neighbors; they have familial ties as well as many linguistic and cultural similarities."
คนที่เป็นต้นแบบต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ๆ รับทราบและนำไปปฏิบัติ
khohnM theeF bpenM dtohnF baaepL dtawngF meeM sakL gaL yaH phaapF phiiangM phaawM theeF jaL thaaiL thaawtF haiF gaaeL phuuF euunL euunL rapH saapF laeH namM bpaiM bpaL dtiL batL
"A person who can serve as a model must have the ability to transfer his knowledge to others and they, in turn, must be able to replicate what he has done."
โดยประการต่าง ๆ ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข
dooyM bpraL gaanM dtaangL dtaangL khwaamM sookL khwaamM saL watL deeM khaawngR khaaF phaH jaoF jaL geertL kheunF daiF dtaawL meuuaF baanF meuuangM khaawngR raoM meeM khwaamM jaL reernM manF khohngM bpenM bpaL gaL dtiL sookL
"My happiness will transpire when our country prospers and when it is stable and peaceful."
มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
meeM khaH naH thamM ngaanM khaawngR thaangM graL suaangM maaM yiiamF saL thaanR bpraL gaawpL gaanM khaawngR raoM
"A committee from the Ministry is coming to visit or company."
ปัญหาที่รัฐบาลบริหารโดยไม่มีความเป็นมืออาชีพ ขาดความเข้าใจ
bpanM haaR theeF ratH thaL baanM baawM riH haanR dooyM maiF meeM khwaamM bpenM meuuM aaM cheepF khaatL khwaamM khaoF jaiM
"This is a problem which the government is handling unprofessionally and without any understanding."
รัฐบาลจะรับโอนหนี้นอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จนทำให้มีปัญหาในการทำมาหากิน และมีหนี้สิน
ratH thaL baanM jaL rapH o:hnM neeF naawkF raH bohpL pheuuaF chuayF leuuaR bpraL chaaM chohnM theeF daiF rapH khwaamM deuuatL raawnH jaakL gaanM theeF phaaM waH saehtL thaL gitL chaH laawM dtuaaM johnM thamM haiF meeM bpanM haaR naiM gaanM thamM maaM haaR ginM laeH meeM neeF sinR
"The government will take over unofficial loans or debt incurred outside the [banking] system to assist people who are affected by the economic recession and thus who have had difficulty making a living and are indebted."
มีกลุ่มเคลื่อนไหวบางกลุ่มเร่งเร้าให้รัฐบาลจัดการต่าง ๆ นานาแม้แต่ใช้เครื่องบิน เอฟ-16 ดักจับจากน่านฟ้าไทย
meeM gloomL khleuuanF waiR baangM gloomL rengF raaoH haiF ratH thaL baanM jatL gaanM dtaangL dtaangL naaM naaM maaeH dtaaeL chaiH khreuuangF binM aehfL dakL japL jaakL naanF faaH thaiM
"Certain parties agitated for the government take all appropriate measures, even to the extent of using F-16s to seize (Thaksin) within Thai airspace."
ว่ากันว่าหน้าหนาวปีนี้ มีคอนเสิร์ตดนตรีให้ชมที่เขาใหญ่แทบจะทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียว
waaF ganM waaF naaF naaoR bpeeM neeH meeM khaawnM seertL dohnM dtreeM haiF chohmM theeF khaoR yaiL thaaepF jaL thookH sapL daaM ganM leeuyM theeM diaaoM
"They say that during the winter there are concerts at Khao Yai almost every week."
ไม่มีใครปรารถนาเห็นการเข่นฆ่าทำลายซึ่งกันและกัน
maiF meeM khraiM bpraatL thaL naaR henR gaanM khenL khaaF thamM laaiM seungF ganM laeH ganM
"No one wishes to see them murder and destroy each other."
ชาวนาที่ทำงานอยู่ในท้องนา บางครั้งก็มีความเสี่ยง เนื่องจากมีงูอยู่ทั่วไปในท้องนา
chaaoM naaM theeF thamM ngaanM yuuL naiM thaawngH naaM baangM khrangH gaawF meeM khwaamM siiangL neuuangF jaakL meeM nguuM yuuL thuaaF bpaiM naiM thaawngH naaM
"Farmers who work in the [rice] fields are at risk because there are snakes all through the rice paddies."
ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด มม. ตกอยู่จำนวน ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก นัด
phuuF dtaaiM meeM bplaawkL graL soonR bpeuunM khaL naatL gaoF minM liH maehtF dtohkL yuuL jamM nuaanM haaF bplaawkL laeH yangM khaangH yuuL naiM rangM phleerngM yuuL eekL hohkL natH
"The deceased was found with five expended 9 mm shell casings and six bullets remaining in the [gun’s] clip."
เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง
khaoR rakH phuuF yingR phoomF maaiF thaaemR meeM reuuaM phuaangF waiM naaF rakH eekL saawngR
"He is in love with a widow and, as a bonus, she comes with two lovely young children."
มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
meeM baangM faaiL glaaoL waaF gaanM thamM laoF khaawngR chaaoM baanF bpenM gaanM thamM phitL gohtL maaiR dtaaeL eekL faaiL meeM khaawF dto:hF yaaengH bpenM phuumM bpanM yaaM chaaoM baanF
"There are some who would say that distilling spirits by villagers is breaking the law; but, others would argue that it is an example of folk wisdom [and practice]."
มีลูกค้าหลายรายที่ต้องการขอประนอมหนี้กับธนาคาร
meeM luukF khaaH laaiR raaiM theeF dtawngF gaanM khaawR bpraL naawmM neeF gapL thaH naaM khaanM
"There are many borrowers who want to renegotiate their loans with the bank."
อังกฤษผ่านจากยุคศักดินาของสมัยกลางซึ่งมีประเพณีประกันสิทธิของขุนนางอย่างแน่นหนา มาสู่รัฐสมัยใหม่เลย โดยไม่ได้ผ่านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เต็มขั้น
angM gritL phaanL jaakL yookH sakL diL naaM khaawngR saL maiR glaangM seungF meeM bpraL phaehM neeM bpraL ganM sitL thiH khaawngR khoonR naangM yaangL naaenF naaR maaM suuL ratH saL maiR maiL leeuyM dooyM maiF daiF phaanL raH baawpL sohmR buuM raH naaM yaaM sitL thiH raatF dtemM khanF
"England moved from the feudalism of the Middle Ages, with its traditions of strongly protecting the rights of the nobility, directly to modern times, without passing through a period of absolute monarchy."
น่าเสียดายที่รัฐบาลมีสื่ออยู่ในมือครบครัน อย่าว่าแต่เอาชนะทักษิณ หากวัดเรตคิ้งกับหลินปิงก็แพ้กันหลุดลุ่ย
naaF siiaR daaiM theeF ratH thaL baanM meeM seuuL yuuL naiM meuuM khrohpH khranM yaaL waaF dtaaeL aoM chaH naH thakH sinR haakL watH raehtF khingH gapL linR bpingM gaawF phaaeH ganM lootL luyF
"Too bad that though they have all the media at their disposal. If you compare the government's ratings to those of Lin Ping, without even considering the question of beating Thaksin, they get flat-out creamed."
ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
bpraangM baaepL aL yootH thaH yaaM meeM raakF ngaoF maaM jaakL bpraaM saatL khaL maehnR
"The Stupas found in Ayutthaya have their origins in (the architecture of) Khmer palaces."
ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
raanH khaaH thaaeoR neeH glaaiM bpenM laengL thamM laehM thaawngM bpaiM naiM thanM theeM langR jaakL meeM gaanM saangF haangF sapL phaH sinR khaaH kheunF
"Stores in this area have become much coveted right after the announcement of the construction of (a new) shopping center."
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่น รวมอยู่ด้วย
gohtL maaiR ratH thaL thamM maH nuunM bpenM maaeF bohtL seungF meeM gohtL maaiR euunL ruaamM yuuL duayF
"Constitutional law serves as the model which wraps around all other laws."
การชุมนุมของคนเสื้อแดงเหมือนงานเลี้ยงที่ต้องมีวันเลิกรา
gaanM choomM noomM khaawngR khohnM seuuaF daaengM meuuanR ngaanM liiangH theeF dtawngF meeM wanM leerkF raaM
"This gathering of the ‘red shirts’ is like a feast which, some day, must come to an end."
ท่อมีเสียงล้อไม่หมุน
thaawF meeM siiangR laawH maiF moonR
"It’s noisy like a motorcycle, but it doesn’t race like one."
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีวินัย มีความอดทนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกอบรมและมีสมรรถนะในหน้าที่ ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และตัวของข้าพเจ้าเองอยู่เสมอ
khaaF phaH jaoF bpenM phuuF theeF meeM wiH naiM meeM khwaamM ohtL thohnM thangH thaangM raangF gaaiM laeH jitL jaiM khaaF phaH jaoF daiF phaanL gaanM feukL ohpL rohmM laeH meeM saL matH thaL naH naiM naaF theeF khaaF phaH jaoF jaL duuM laaeM rakH saaR aaM wootH yootH tho:hM bpaL gaawnM laeH dtuaaM khaawngR khaaF phaH jaoF aehngM yuuL saL muuhrR
"I am disciplined, physically and mentally tough, trained and proficient in my warrior tasks and drills. I always maintain my arms, my equipment and myself."
อาหารฝรั่งเศสมื้อนั้นมีซุปมะเขือเทศ ปลาทอดขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์
aaM haanR faL rangL saehtL meuuH nanH meeM soopH maH kheuuaR thaehtF bplaaM thaawtF khaL nohmR bpangM faL rangL saehtL laeH dtohpL thaaiH duayF laoF waiM
"That French meal included tomato soup, fried fish, French bread, and ended up with wine."
คุณอย่าสู่รู้ไปหน่อยเลย มีคนที่เก่งกว่าคุณอีกเยอะ
khoonM yaaL suuL ruuH bpaiM naawyL leeuyM meeM khohnM theeF gengL gwaaL khoonM eekL yuhH
"Don’t think you’re so smart; there are lots of people who are smarter than you."
ไพร่มีภาระหน้าที่จะต้องส่งส่วยแก่มูลนาย ในรูปของส่วยแรงงาน หรือส่วยสินค้าก็ตาม
phraiF meeM phaaM raH naaF theeF jaL dtawngF sohngL suayL gaaeL muunM naaiM naiM ruupF khaawngR suayL raaengM ngaanM reuuR suayL sinR khaaH gaawF dtaamM
"Serfs had an obligation to pay tribute to their masters in the form of conscript labor or in the form of goods."
ส่วนการเคลื่อนไหวมีนัยยะทางการเมืองอะไร ๆ หรือ นั้น พล.อ. วินัยกล่าวว่า "ผมว่ามันก็ธรรมดา เป็นธรรมดาที่ก็คงคิดว่าการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็คงจะหวังผลต่อการเลือกตั้ง ก็คงจะใช่"
suaanL gaanM khleuuanF waiR meeM naiM yaH thaangM gaanM meuuangM aL raiM aL raiM reuuR nanH phohnM aehkL wiH naiM glaaoL waaF phohmR waaF manM gaawF thamM maH daaM bpenM thamM maH daaM theeF gaawF khohngM khitH waaF gaanM khleuuanF waiR daiM daiM gaawF khohngM jaL wangR phohnR dtaawL gaanM leuuakF dtangF gaawF khohngM jaL chaiF
"As to the question of whether or not these movements have political implications, General Winai said, ‘Well, I think this is normal; it is natural to think that [those who participate in these] activities wish to affect the elections. I think this is true.’"
แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก
maaeF jamM bpenM dtawngF khatL jaiM luukF theeF raawngH haiF jaL aoM khaawngR lenF seungF meeM raaM khaaM phaaengM maakF
"A mother must not give into her child who cries [because] he wants an expensive toy."
ตอนนี้ในสมองผมมีความคิดอยู่หลายเรื่อง แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับมันดี
dtaawnM neeH naiM saL maawngR phohmR meeM khwaamM khitH yuuL laaiR reuuangF dtaaeL yangM neukH maiF aawkL waaF jaL thamM yaangL raiM gapL manM deeM
"I have a lot of ideas running around in my head, but I still can’t figure out what I am going to do with all of them."
การเชื่อมโยงความคิดสองอย่างเข้าด้วยกัน ต้องมีปัจจัยสนับสนุนที่ดีพอ
gaanM cheuuamF yo:hngM khwaamM khitH saawngR yaangL khaoF duayF ganM dtawngF meeM bpatL jaiM saL napL saL noonR theeF deeM phaawM
"To connect two ideas together, there must be a sufficiently reasonable bridging concept."
ใคร ๆ ฟังการแถลงข่าวต่างก็ตีความว่าความขัดแย้งครั้งนี้ต้องจบด้วยความรุนแรง และมีสิทธิบานปลายออกไปอย่างแน่นอน
khraiM khraiM fangM gaanM thaL laaengR khaaoL dtaangL gaawF dteeM khwaamM waaF khwaamM khatL yaaengH khrangH neeH dtawngF johpL duayF khwaamM roonM raaengM laeH meeM sitL thiH baanM bplaaiM aawkL bpaiM yaangL naaeF naawnM
"Everyone who listened to the announcement concluded that this time the conflict is likely to descend into violence and is likely to further escalate."
กำแพงมีหู ประตูมีตา
gamM phaaengM meeM huuR bpraL dtuuM meeM dtaaM
"The walls have ears. [Doors have eyes.]"
ในช่วงสงครามข้าวสารเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ของหาง่ายที่จะกินทิ้งกินขว้าง
naiM chuaangF sohngR khraamM khaaoF saanR bpenM singL theeF meeM raaM khaaM phaaengM maiF chaiF khaawngR haaR ngaaiF theeF jaL ginM thingH ginM khwaangF
"During wartime, rice is very expensive; it is not something that is easy to come [and] should not be wasted or thrown away."
คดีดังกล่าวคงจะเป็นคดีแรกและคดีสุดท้ายที่จะมีการกระทำเช่นที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาคงจะเข็ดเขี้ยวแล้วอย่างแน่นอน
khaH deeM dangM glaaoL khohngM jaL bpenM khaH deeM raaekF laeH khaH deeM sootL thaaiH theeF jaL meeM gaanM graL thamM chenF theeF geertL kheunF saL haL ratH aL maehM riH gaaM khohngM jaL khetL khiaaoF laaeoH yaangL naaeF naawnM
"This case should be the first and last time that something like this happens; the United States should be chastened never to let something like this happen again."
มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้างดังนั้นจึงไม่แปลกหากจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างนั้น
manM bpenM reuuangF thamM maH daaM khaawngR waiM roonF theeF dinF ganM dtawngF meeM raaiM gaanM yiiapL reuuR graL thaaekF ganM baangF dangM nanH jeungM maiF bplaaekL haakL jaL geertL reuuangF thaH lawH wiH waatF ganM raH waangL nanH
"It is normal for teenagers who dance to stamp their feet or bump into one another; so, it is not surprising that fights break out."
ในห้องครัวยังคงมีน้ำขังอยู่เป็นแห่งรีบเอาผ้ามาซับให้แห้ง
naiM haawngF khruaaM yangM khohngM meeM naamH khangR yuuL bpenM haengL reepF aoM phaaF maaM sapH haiF haaengF
"Water is still standing in spots around the kitchen; hurry up and get a rag to mop up the wet areas."
เขาเดินโต๋เต๋ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
khaoR deernM dto:hR dtehR dooyM maiF meeM jootL maaiR bplaaiM thaangM
"He's wandering about aimlessly, going nowhere in particular."
หุ่นไม่ใช่วัสดุเฉย ๆ แต่มีอำนาจลี้ลับสถิตอยู่ด้วย
hoonL maiF chaiF watH saL dooL cheeuyR cheeuyR dtaaeL meeM amM naatF leeH lapH saL thitL yuuL duayF
"Puppets are not just made from base materials; [they] also contain mysterious powers."
ผมยืนยันว่าผมและผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองทุกคนไม่มีสิทธิท้อถอย และจะต้องเดินหน้าในการทำให้บ้านเมืองของเรานั้นปกครองด้วยกฎหมาย
phohmR yeuunM yanM waaF phohmR laeH phuuF theeF meeM khwaamM rapH phitL chaawpF dtaawL baanF meuuangM thookH khohnM maiF meeM sitL thiH thaawH thaawyR laeH jaL dtawngF deernM naaF naiM gaanM thamM haiF baanF meuuangM khaawngR raoM nanH bpohkL khraawngM duayF gohtL maaiR
"I swear to you that neither I nor anyone who is responsible for our nation has any right to pull back; and each of us must move forward and govern our nation under the rule of law."
. ได้ข่าวว่าเธอเข้าวีนในที่ประชุมเมื่อวานนี้ ไม่กลัวว่าแผนกเราจะมีปัญหาเหรอ
daiF khaaoL waaF thuuhrM khaoF weenM naiM theeF bpraL choomM meuuaF waanM neeH maiF gluaaM waaF phaL naaekL raoM jaL meeM bpanM haaR ruuhrR
"I heard that you threw a fit in the meeting yesterday; aren't you afraid that our group will have a problem with this?"
มีคนหนึ่งเลยถามคนขายว่าแล้วหน้านี้มีผักอะไรถูกบ้าง
meeM khohnM neungL leeuyM thaamR khohnM khaaiR waaF laaeoH naaF neeH meeM phakL aL raiM thuukL baangF
"One customer asked the vendor which vegetables were inexpensive this season."
เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้
jaoF phaawF khohnM neeH meeM baaM raH meeM maakF thamM haiF luukF naawngH thookH khohnM suuM hohkH daiF
"This godfather’s great prestige caused his underlings to be submissive to him."
บ้านนี้มีงานสมรสวันนี้
baanF neeH meeM ngaanM sohmR rohtH wanM neeH
"This house has a wedding today."
ถนนในอินเดียใต้ส่วนใหญ่เก่าและแคบ สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่โอบรอบ
thaL nohnR naiM inM diiaM dtaaiF suaanL yaiL gaoL laeH khaaepF saawngR khaangF thaangM meeM dtohnF maaiH yaiL o:hpL raawpF
"The streets in Southern India are for the most part old and narrow; large trees embrace the road from both sides."
รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่
ratH thaL baanM bpraL gaatL haiF leerkF chaiH reerkF yaamM maaeH graL nanH gaawF meeM gaanM aaepL thamM naaiM thaaiM thakH duaangM chaH dtaaM khaawngR baanF meuuangM ganM yuuL
"The government announced that it should cease waiting for auspicious times [to schedule events]; nevertheless, it continues surreptitiously to use fortune telling to predict the fate of the nation."
มีเครื่องดื่มอะไรบ้างคะ
meeM khreuuangF deuumL aL raiM baangF khaH
"What drinks do you have?"
มีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อะไรบ้างคะ
meeM khreuuangF deuumL theeF maiF meeM aaenM gaawM haawM aL raiM baangF khaH
"What non-alcoholic drinks do you have?"
ถ้ามีข่าวดีออกมาคะแนนคงจะพุ่งสูงขึ้น แต่ถ้ามีข่าวเรื่องการโกงออกมาทุกวันแบบปัจจุบันนี้ ถึงเวลานั้นต้องตัวใครตัวมัน
thaaF meeM khaaoL deeM aawkL maaM khaH naaenM khohngM jaL phoongF suungR kheunF dtaaeL thaaF meeM khaaoL reuuangF gaanM go:hngM aawkL maaM thookH wanM baaepL bpatL jooL banM neeH theungR waehM laaM nanH dtawngF dtuaaM khraiM dtuaaM manM
"If good news emerges, one’s popular vote will increase; but, if there is news about fraud and corruption as there is today, then, it’s every candidate for himself."
พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้
phaH nakH ngaanM khaaiR baangM khohnM meeM lehF liiamL gohnM go:hngM saaR raH phatH pheuuaF haiF khaaiR khaawngR daiF
"Some salesmen have all kinds of tricks and scams in order to make a sale."
องค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีการทุจริตมาก
ohngM gaawnM yingF meeM khaL naatL yaiL gaawF yingF meeM gaanM thootH jaL ritL maakF
"The larger entities are, the more corrupt they are."
เด็ก ๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
dekL dekL makH jaL dtawngF meeM khoonM yaaF reuuR khoonM yaaiM waiH pheuuaF bplaawpL bpraL lo:hmM langR jaakL theeF thuukL phaawF dooL reuuR thuukL maaeF dteeM
"Children frequently need their grandmothers to offer comfort and consolation when their fathers scold them or their mothers whip them."
ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่าง ๆ เช่นการระบาดของโรค
naiM dtaangL bpraL thaehtF meeM gaanM chaiH khaawmM phiuM dtuuhrM thamM baaepL jamM laawngM daanF gaanM phaaetF dtaangL dtaangL chenF gaanM raH baatL khaawngR ro:hkF
"Overseas, computers are used to create various medical models, for example, [modeling] the spread of a disease."
[.] งั้นทานเสร็จแล้ว ถ้าเรามีเวลาพอ ไปเยี่ยมเขาสักหน่อย
nganH thaanM setL laaeoH thaaF raoM meeM waehM laaM phaawM bpaiM yiiamF khaoR sakL naawyL
[b.] "Then, after we have eaten, if we have time let's go visit her for a while."
[.] ผมได้ยินว่าคุณมีบ้านให้เช่าใช่ไหมครับ
phohmR daiF yinM waaF khoonM meeM baanF haiF chaoF chaiF maiH khrapH
[a.] "I heard you had a house to rent; is that true?"
[.] ผมอยากได้บ้านที่มีห้องนอนสามห้อง แล้วก็มีมุ้งลวดทั้งหลัง จะเป็นสองชั้นหรือชั้นครึ่งก็ได้
phohmR yaakL daiF baanF theeF meeM haawngF naawnM saamR haawngF laaeoH gaawF meeM moongH luaatF thangH langR jaL bpenM saawngR chanH reuuR chanH khreungF gaawF daiF
[a.] "I want a house with three bedrooms and completely screened in. Either two stories or one and a half stories is o.k."
[.] ดิฉันมีบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่หลังหนึ่ง เป็นบ้านแบบสมัยใหม่ ข้างนอกทาสีเขียวอ่อนข้างในสีขาว
diL chanR meeM baanF saawngR chanH khreungF dteukL khreungF maaiH yuuL langR neungL bpenM baanF baaepL saL maiR maiL khaangF naawkF thaaM seeR khiaaoR aawnL khaangF naiM seeR khaaoR
[b.] "I have a two storey house, half masonry and half wood. It is a modern style house. Outside it’s light green; inside it’s white."
[.] มีครบทุกอย่างค่ะชุดรับแขกชุดทานข้าว เตียง ตู้เตาแก๊สตู้เย็น และพัดลม ขาดแต่เครื่องปรับอากาศคุณต้องเอามาเองแต่เราติดตั้งให้ฟรี
meeM khrohpH thookH yaangL khaF chootH rapH khaaekL chootH thaanM khaaoF dtiiangM dtuuF dtaoM gaaetH dtuuF yenM laeH phatH lohmM khaatL dtaaeL khreuuangF bprapL aaM gaatL khoonM dtawngF aoM maaM aehngM dtaaeL raoM dtitL dtangF haiF freeM
[a.] "Everything: living room furniture, a dining set, beds, chests of drawers, a gas stove, a refrigerator, and electric fans. The only thing it doesn’t have is air conditioning. You have to bring your own. But we will have it installed for you free."
คุณแม่หลายท่าน มักรู้สึกกังวลเรื่องความเจ็บปวดระหว่างคลอดลูก จริง ๆ แล้วมีหลายวิธีที่คุณหมอจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้
khoonM maaeF laaiR thanF makH ruuH seukL gangM wohnM reuuangF khwaamM jepL bpuaatL raH waangL khlaawtF luukF jingM jingM laaeoH meeM laaiR wiH theeM theeF khoonM maawR jaL chuayF banM thaoM khwaamM jepL bpuaatL daiF
"Many mothers [to be] are concerned about the pain during childbirth. In reality, a physician has many ways to help relieve pain."
มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต
meeM nakH binM phiiangM khohnM diaaoM theeF raawtF cheeM witH
"Only one pilot survived."
พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริง ๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
phraH aaM jaanM bpenM phuuF meeM yaanM wiH saehtL jingM jingM saaR maatF luaangF ruuH jitL jaiM khohnM euunL daiF yaangL maaenF yamM
"The senior monk was possessed of an amazingly keen insight [which] allowed him to perceive the innermost thoughts and feelings of others with great accuracy."
การเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด มีสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับระยะเวลาทำให้สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
gaanM phawH khaL yaaiR phanM bplaaM naamH jeuutL meeM saL phaapF bpanM haaR theeF giaaoL gapL raH yaH waehM laaM thamM haiF saaR maatF phawH khaL yaaiR phanM daiF naiM chuaangF raH yaH waehM laaM neungL thaoF nanH
"Breeding fresh water fish faces a predicament when it comes to breeding seasons; [this problem] restricts breeding to only one period per year."
ประกอบกับปลาเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ราคาผลผลิต...
bpraL gaawpL gapL bplaaM saehtL thaL gitL laaiR chaH nitH meeM phohnR phaL litL maakF naawyH dtaangL ganM kheunF yuuL gapL bpatL jaiM laaiR laaiR daanF aaM thiH phuumM aaM gaatL phuuM miH bpraL thaehtF raaM khaaM phohnR phaL litL
"In addition, different species of commercial fish are in greater or lesser abundance, depending on many factors, for example, the weather, their location, and the market price of the product."
...ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ จึงเป็นเหตุทำให้มีการคิดค้นหาหนทางแก้ปัญหา
seungF laoL neeH luaanH bpenM bpatL jaiM theeF khuaapF khoomM maiF daiF jeungM bpenM haehtL thamM haiF meeM gaanM khitH khohnH haaR hohnR thaangM gaaeF bpanM haaR
"all of which are uncontrollable. Thus, these factors cause there to be a lot of thinking to create a solution to the problem [of a single production run per year]."
เสาะแสวงหาแนวทางลองผิดลองถูก จนพบวิธีการที่เป็นไปได้ โดยศึกษาดูปัจจัยต่าง ๆ ที่ปลาในฤดูกาลปกติมีสิ่งใดบ้าง
sawL saL waaengR haaR naaeoM thaangM laawngM phitL laawngM thuukL johnM phohpH wiH theeM gaanM theeF bpenM bpaiM daiF dooyM seukL saaR duuM bpatL jaiM dtaangL dtaangL theeF bplaaM naiM reuH duuM gaanM bpaL gaL dtiL meeM singL daiM baangF
"[he] tried to find a way, using trial and error techniques [and] by studying which factors caused fish to produce offspring during their normal season until he came up with a method that worked."
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฟาร์มทำให้ฟาร์มมีลูกพันธุ์ปลาสวายเนื้อขาวจำหน่ายตลอดทั้งปีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดอย่างมหาศาล...
seungF gaawL haiF geertL bpraL yo:htL dtaawL faamM thamM haiF faamM meeM luukF phanM bplaaM saL waaiR neuuaH khaaoR jamM naaiL dtaL laawtL thangH bpeeM gaawL haiF geertL bpraL yo:htL dtaawL wohngM gaanM phawH liiangH bplaaM naamH jeuutL yaangL maH haaR saanR
"This resulted in benefits for his farm by breeding large numbers of white meat catfish fingerlings all year round and provided a huge [economic] advantage to all fresh water, white meat catfish producers."
การบริโภคผักสดกำลังได้รับการส่งเสริมไปทั่วโลก แก่ประชากรที่กำลังมีสำนึกเรื่องสุขภาพอย่างเข้มข้น
gaanM baawM riH pho:hkF phakL sohtL gamM langM daiF rapH gaanM sohngL seermR bpaiM thuaaF lo:hkF gaaeL bpraL chaaM gaawnM theeF gamM langM meeM samR neukH reuuangF sookL khaL phaapF yaangL khemF khohnF
"Eating vegetables is being encouraged all over the world by people who are seriously health-conscious."
อาการหัวเถิกหมายถึงมีผมที่หัวตอนหน้าผากร่นสูงขึ้นไป
aaM gaanM huaaR theerkL maaiR theungR meeM phohmR theeF huaaR dtaawnM naaF phaakL rohnF suungR kheunF bpaiM
"To have a 'receding hairline' means that [someone’s] hair in the area of his forehead is moving back along the scalp."
สนามฟุตบอลมีความเสียหายเป็นหย่อม
saL naamR footH baawnM meeM khwaamM siiaR haaiR bpenM yaawmL
"The turf on the football pitch is damaged in a lot of spots."
สุรีมีความสุข
sooL reeM meeM khwaamM sookL
"Suree is happy." ["Suree was happy."]
หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการประมูลครั้งนี้ ดูจะมีความราบเรียบกว่าครั้งก่อน และจะเป็นจุดหักเหของระบบการประมูลสินค้าในโกดังรัฐบาล
laaiR faaiL daiF aawkL maaM saL daaengM khwaamM khitH henR waaF gaanM bpraL muunM khrangH neeH duuM jaL meeM khwaamM raapF riiapF gwaaL khrangH gaawnL laeH jaL bpenM jootL hakL haehR khaawngR raH bohpL gaanM bpraL muunM sinR khaaH naiM go:hM dangM ratH thaL baanM
"Several factions have expressed their opinions that the current [round of] bidding appears to be less erratic than before and has served as a transition in the bidding process for [agricultural] goods in government warehouses."
กองทัพม้าในหนังฝรั่ง จีน หรือแขกนั้น ดูมีพลังและมีสง่าราศีมาก
gaawngM thapH maaH naiM nangR faL rangL jeenM reuuR khaaekL nanH duuM meeM phaH langM laeH meeM saL ngaaL raaM seeR maakF
"In Western, Chinese, and Indian movies the horse cavalry is shown to have great strength and grandeur."
เราจะต้องฟังความเห็นให้รอบด้าน และมีวิธีการหาข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่าย
raoM jaL dtawngF fangM khwaamM henR haiF raawpF daanF laeH meeM wiH theeM gaanM haaR khaawF yootH dtiL haiF bpenM theeF yaawmM rapH khaawngR khohnM thookH faaiL
"We need to listen to the entire spectrum of ideas and come to a conclusion which is acceptable to all sides."
เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ
phlaehngM neeH meeM thuaangF thamM naawngM phaiM rawH japL jaiM
"This song has a sweet and unforgetable melody."
โชคดีที่มีเรือลำเล็กซ่อนไว้เมื่อหน้าฝนปีกลาย
cho:hkF deeM theeF meeM reuuaM lamM lekH saawnF waiH meuuaF naaF fohnR bpeeM glaaiM
"He was lucky that he had a small boat which he had hidden away since the last rainy season."
บริเวณที่เคยมีข้าวเขียวขจีบัดนี้กลายเป็นทะเลเวิ้งว้าง
baawM riH waehnM theeF kheeuyM meeM khaaoF khiaaoR khaL jeeM batL neeH glaaiM bpenM thaH laehM weerngH waangH
"The area which used to be a bright green field of rice now has become a vast, empty sea."
ไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือ เมื่อจุดธูปขอขมาศพ ก็จะขออโหสิกรรมต่อกัน
thaiM raoM meeM bpraL phaehM neeM yaangL neungL kheuuM meuuaF jootL thuupF khaawR khaL maaM sohpL gaawF jaL khaawR aL ho:hR siL gamM dtaawL ganM
"We Thai people have a certain custom. When we light a joss stick [at funerals], we apologize and ask for forgiveness from the deceased..."
คืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้า ให้ทุกอย่างจบลงที่ภพชาตินี้
kheuuM yaaL daiF meeM waehnM dtaawL ganM naiM phohpH naaF haiF thookH yaangL johpL lohngM theeF phohpH chaatF neeH
"...so that we will not have to have ill-will or hatred toward each other again in a future life [and] everything will cease in this life."
เรามีสิทธิเสรีในตัวเรา
raoM meeM sitL thiH saehR reeM naiM dtuaaM raoM
"We ourselves possess the free will to do so."
เด็กคนนี้มีความอบอุ่นทางบ้าน จึงทำให้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใด
dekL khohnM neeH meeM khwaamM ohpL oonL thaangM baanF jeungM thamM haiF khaoR bpenM dekL theeF maiF meeM bpanM haaR naiM gaanM yuuL ruaamF gapL phuuF euunL daiM
"This child lives in a warm household and thus he has become a child without any problems interacting with others."
เนื่องจากทางบ้านกำลังมีปัญหาทำให้เด็กดูเหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียน
neuuangF jaakL thaangM baanF gamM langM meeM bpanM haaR thamM haiF dekL duuM muuhrL laawyM maiF dtangF jaiM riianM
"The fact that people at home are having problems cause this child to be absent-minded and to lack diligence in his studies."
เราจะอยู่กันผาสุกได้ ก็เพราะมีไมตรีจิต มีเมตตาจิตต่อกัน
raoM jaL yuuL ganM phaaR sookL daiF gaawF phrawH meeM maiM dtreeM jitL meeM maehtF dtaaM jitL dtaawL ganM
"We can live happily together because we are sympathetic and kindhearted to each other."
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือโรคตา ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
meuuaF meeM bpanM haaR giaaoL gapL dtaaM reuuR ro:hkF dtaaM maiF khuaanM bplaawyL thingH waiH reuuR rakH saaR aehngM khuaanM reepF bpaiM haaR phaaetF thanM theeM
"When you have a problem with your eyes or you have an eye infection, you should not neglect it or try to treat it yourself; you should go see a doctor right away."
พอมีงานเข้ามาเขาเป็นต้องหลบมุม
phaawM meeM ngaanM khaoF maaM khaoR bpenM dtawngF lohpL moomM
"Whenever work comes in, he always avoids it."
ถึงแม้จะมีฐานะยากจนแต่ป้า ก็อบรมเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี
theungR maaeH jaL meeM thaaR naH yaakF johnM dtaaeL bpaaF gaawF ohpL rohmM liiangH duuM chanR maaM yaangL deeM
"Even though she was poor, my aunt cared for and nurtured me well."
ขอให้มีความสุขมาก ๆ ครองรักกันจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง
khaawR haiF meeM khwaamM sookL maakF maakF khraawngM rakH ganM johnM theuuR maaiH thaaoH yaawtF thaawngM graL baawngM yaawtF phetH meeM luukF dtemM baanF laanR dtemM meuuangM
"I wish you much happiness and that you will always love each other; that this love will continue into your old age; that you will have the house full of children; and [have] grandchildren all over the kingdom."
แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี
maaeH siiangR khaawngR khaoR jaL bpraengL huuR dtaaeL gaawF duuM meeM aehkL gaL lakH deeM
"Even though his voice sounds strange, it has nice characteristics."
เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น
khaoR meeM dtaaM thuaaL thangH saawngR khaangF thamM haiF maawngM aL raiM maiF henR
"He has cataracts in both eyes, causing him to lose his sight."
จมูกผมได้กลิ่นจางของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อย ๆ
jaL muukL phohmR daiF glinL jaangM khaawngR neuuaH laaeoH khaawyF meeM glinL raaengM kheunF meuuaF phohmR deernM khaoF bpaiM reuuayF reuuayF
"My nose detected a very faint order of beef and the smell gradually gets stronger as I continued to walk in."
เป็นบทเรียนชัดเจนไม่ว่าคนเสื้อแดงจะมีอุดมการณ์กล้าแข็งอย่างไร
bpenM bohtL riianM chatH jaehnM maiF waaF khohnM seuuaF daaengM jaL meeM ooL dohmM gaanM glaaF khaengR yaangL raiM
"This lesson is very clear, no matter how bold the Red Shirts’ principles are."
เขาอวดอ้างว่าเขาเป็นลูกเจ้าพ่อที่มีอิทธิพลมาก
khaoR uaatL aangF waaF khaoR bpenM luukF jaoF phaawF theeF meeM itL thiH phohnM maakF
"He claimed that he was the son of a highly influential godfather."
เราก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายอยู่แล้ว เขายังอุตส่าห์นั่งคิดนั่งฝันถึงวิธีที่จะทำให้เราสะดวกและสนุกกับการทำงานบ้านมากขึ้นอีก
raoM gaawF meeM khreuuangF amM nuayM khwaamM saL duaakL maakF maaiM yuuL laaeoH khaoR yangM ootL saaL nangF khitH nangF fanR theungR wiH theeM theeF jaL thamM haiF raoM saL duaakL laeH saL nookL gapL gaanM thamM ngaanM baanF maakF kheunF eekL
"We already have many convenient appliances; still they make an effort to sit down and invent ways to make our housework even more comfortable and more fun."
เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น
khaoR daiF riiakF raawngH haiF meeM gaanM jatL dtangF ohngM gaanM nakH seukL saaR kheunF
"He called for the creation of a student organization."
การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่น จะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอย ๆ
gaanM jaL glaaoL haaR waaF phuuF daiM thootH jaL ritL khaawM rapH chanF jaL dtawngF meeM lakL thaanR miH chaiF glaaoL laawyM laawyM
"Accusing someone of corruption must have a basis in fact; it is not an accusation to be made loosely or irresponsibly."
สมัยก่อนพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า บ้านเราอด ๆอยาก ๆ ไม่ค่อยจะมีอะไรกิน ทำให้เราเลือกกินไม่ได้
saL maiR gaawnL phaawF kheeuyM laoF haiF fangM waaF baanF raoM ohtL yaakL maiF khaawyF jaL meeM aL raiM ginM thamM haiF raoM leuuakF ginM maiF daiF
"My father used to tell me that our home was very poor and we had nothing to eat; we could not be picky about what we ate."
มีอะไรก็ต้องกินกันไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ป่าหรือสัตว์อะไร ๆ ที่กินได้ ก็จะถูกนำมาดัดแปลงปรุงแต่งเป็นอาหาร...
meeM aL raiM gaawF dtawngF ginM ganM waiH gaawnL maiF waaF jaL bpenM phakL phohnR laH maaiH bpaaL reuuR satL aL raiM aL raiM theeF ginM daiF gaawF jaL thuukL namM maaM datL bplaaengM bproongM dtaengL bpenM aaM haanR
"We have to eat whatever we have, whether it be vegetables, wild fruit, or eatable animals; whatever it is we make it into food."
ส่วนโอ่งมังกรกับไหนั้น ๆ เอาไว้เก็บปลาร้าแล้วแต่ว่าบ้านหลังไหนมีอุปกรณ์อะไรที่เหมาะพร้อมสำหรับการบรรจุปลาร้า
suaanL o:hngL mangM gaawnM gapL haiR nanH nanH aoM waiH gepL bplaaM raaH laaeoH dtaaeL waaF baanF langR naiR meeM ooL bpaL gaawnM aL raiM theeF mawL phraawmH samR rapL gaanM banM jooL bplaaM raaH
"[Various] jars and pots can be used to store and pickle the fermented fish, depending on what is available in the house."
ตามหลักฐานทางโบราณคดีบอกไว้ว่า ถิ่นกำเนิดปลาร้านั้นมีที่มาจากที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 4,000 ปี
dtaamM lakL thaanR thaangM bo:hM raanM naH khaH deeM baawkL waiH waaF thinL gamM neertL bplaaM raaH nanH meeM theeF maaM jaakL theeF raapF suungR phaakF dtaL wanM aawkL chiiangR neuuaR maakF gwaaL bpeeM
"Archeological evidence indicates that fermented fish originated some 4,000 years ago in [Thailand’s] Northeast plateau."
คำว่า "ตำ" มีความหมายเดียวกับคำว่า "แดก" เป็นวิธีการแดกยัดปลาลงไหให้แน่น เพื่อให้เก็บปลาได้ในปริมาณมาก
khamM waaF dtamM meeM khwaamM maaiR diaaoM gapL khamM waaF daaekL bpenM wiH theeM gaanM daaekL yatH bplaaM lohngM haiR haiF naaenF pheuuaF haiF gepL bplaaM daiF naiM bpaL riH maanM maakF
"The word ตำ  (to pound) in Thai has the same meaning as the word แดก (to stuff, press) in Isarn dialect and is a method of compressing the fish down tightly so that a larger volume can be preserved."
ฝ่ายไทยอาจจะไม่เฉลียวใจว่า กัมพูชามีแผนอะไรอยู่ในใจ
faaiL thaiM aatL jaL maiF chaL liaaoR jaiM waaF gamM phuuM chaaM meeM phaaenR aL raiM yuuL naiM jaiM
"The Thai side probably does not have any idea what the Cambodians really have in mind."
น่าเสียดายที่เขามีอายุสั้น
naaF siiaR daaiM theeF khaoR meeM aaM yooH sanF
"It is regrettable that he did not live long."
แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงจากฝั่งไทย ก็ได้พยายามให้ข้อมูลที่แม้จะมีกลิ่นอายของการโฆษณาชวนเชื่อ แต่ก็น่าจะมีเค้าความจริงอยู่บางส่วน
laengL khaaoL faaiL khwaamM manF khohngM jaakL fangL thaiM gaawF daiF phaH yaaM yaamM haiF khaawF muunM theeF maaeH jaL meeM glinL aaiM khaawngR gaanM kho:htF saL naaM chuaanM cheuuaF dtaaeL gaawF naaF jaL meeM khaaoH khwaamM jingM yuuL baangM suaanL
"Information sources from the Thai security apparatus has been trying to provide information which, although they smack of propaganda, do contain a kernel of truth."
จำเป็นต้องมีคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำสงครามด้วยอาวุธจะไม่ปะทุขึ้นอีกครั้ง
jamM bpenM dtawngF meeM khaH naH phuuF sangR gaehtL gaanM pheuuaF saangF khwaamM manF jaiM waaF gaanM thamM sohngR khraamM duayF aaM wootH jaL maiF bpaL thooH kheunF eekL khrangH
"It is imperative that observers be deployed in order to assure that armed conflict will not break out again."
รถคันนี้มีเบาะหลังเป็นที่นั่งเดี่ยวสองที่ สำหรับนั่งทีละหนึ่งคน
rohtH khanM neeH meeM bawL langR bpenM theeF nangF diaaoL saawngR theeF samR rapL nangF theeM laH neungL khohnM
"This car has two rear bucket seats holding only one person each."
แม่ยังคงห่วงเขาอยู่ถึงแม้เขาจะแต่งงานมีลูกเมียแล้ว
maaeF yangM khohngM huaangL khaoR yuuL theungR maaeH khaoR jaL dtaengL ngaanM meeM luukF miiaM laaeoH
"His mother will still worry about him, even when he is married and has children [of his own]."